ГЕНЕЗИС ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА»

Назва:  ГЕНЕЗИС ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА»
Інші назви:  ГЕНЕЗИС ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФИНИЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
GENESIS OF THE FOOD SECURITY DEFINITION FORMATION
Henezys formuvannia definitsii «prodovolcha bezpeka»
Автори:  Sheludko, Lesia
Шелудько, Леся
Шелудько, Леся
Приналежність:  Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchayev KNAU training town, Dokuchaevske, Kharkiv region, 62483, Ukraine e-mail: lesya10081981@gmail.com
Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева учеб. Городок ХНАУ, пос. Докучаевское, Харьковская область, 62483, Украина e-mail: lesya10081981@gmail.com
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва учб. Містечко ХНАУ, с-ще Докучаєвське, Харківська область, 62483, Україна e-mail: lesya10081981@gmail.com
Бібліографічний опис:  Шелудько Л. Генезис формування дефініції «продовольча безпека». Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 301-311. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19slvdpb.pdf
Bibliographic description:  Sheludko, L. (2019) Henezys formuvannia definitsii «prodovolcha bezpeka» [genesis of the formation of the food security definition]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio- Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 301-311. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19slvdpb.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Дата внесення:  2-лют-2020
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.301


УДК:  330:338
JEL:  Q18
Ключові слова:  продовольча безпека,
генезис
термінологія
поняття
продовольственная безопасность
генезис
терминология
понятия
food security
genesis
terminology
concepts
Кількість сторінок:  11
Діапазон сторінок:  301-311
Початкова сторінка:  301
Кінцева сторінка:  311
Короткий огляд (реферат):  Найважливішою частиною національної економічної безпеки окремого мешканця, сім'ї, соціальних груп, націй, народів, міст, регіонів, всієї держави були і залишаються проблеми продовольчої забезпеченості. Ця проблема посилюється значною імпортною залежністю країни в продовольстві, яка призводить до таких негативних макро-економічних наслідків, як «вимивання» валютних резервів, зростання зовнішнього боргу, експорт дефіцитних видів сировини і невідновлюваних енергетичних та інших мінеральних ресурсів. Продовольча безпека є важливою складовою частиною національної безпеки в цілому і не обмежується «просторовими» рамками економічної безпеки держави чи спільноти країн. Нами поставлено за мету узагальнити визначення поняття «продовольча безпека», з’ясувати генезис цього поняття і сформувати власну думку з цього приводу. Під час дослідження був застосований термінологічний принцип, що передбачає вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу, встановлення взаємозв'язку і субординації, їх місця в понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Вирішити це завдання допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять. В результаті дослідження нами було сформульоване визначення поняття «продовольча безпека», в якому основний наголос був зроблений на тому, що високоякісне, екологічне та енергетичноцінне продовольство повинно бути доступне і економічно, і фізично всім верствам населення незалежно від рівня доходу, приналежності до державного чи приватного сектору економіки.
Важнейшей частью национальной экономической безопасности отдельного жителя, семьи, социальных групп, наций, народов, городов, регионов, всего государства были и остаются проблемы продовольственной обеспеченности. Эта проблема усугубляется значительной импортною зависимости страны в продовольствии, которая приводит к таким негативным макроэкономических последствий, как «вымывание» валютных резервов, рост внешнего долга, экспорт дефицитных видов сырья и не возобновляемых энергетических и других минеральных ресурсов. Продовольственная безопасность является важной составной частью национальной безопасности в целом и не ограничивается «пространственными» рамками экономической безопасности государства или сообщества стран. Нами поставлена цель обобщить определение понятия «продовольственная безопасность», выяснить генезис этого понятия и сформировать собственное мнение по этому поводу. В ходе исследования был применен терминологический принцип, предполагающий изучение истории сроков и обозначаемых ими понятий, разработку или уточнение содержания и объема, установление взаимосвязи и субординации, их места в понятийном аппарате теории, на базе которой базируется исследование. Решить эту задачу помогает метод терминологического анализа и метод операционализации понятий. В результате исследования нами было сформулировано определение понятия «продовольственная безопасность», в котором основной упор был сделан на том, что высококачественное, экологическое и энергетически ценное продовольствие должно быть доступно и экономически и физически всем слоям населения независимо от уровня дохода, принадлежности к государственному или частному сектору экономики.
The most important part of the national economic security of an individual, family, social groups, nations, peoples, cities, regions, the entire state have always been problems of food security. This problem is exacerbated by the country's significant food dependence on food, which leads to such negative macro-economic consequences as "leaching" of foreign exchange reserves, growth of external debt, export of scarce raw materials and non-renewable energy and other mineral resources. Food security is an important component of national security as a whole and is not limited to the "spatial" framework of economic security of the state or countries. The aim of the paper is to summarize the definition of food security, to ascertain the genesis of the concept and to form own opinion on it. During the research, a terminological principle was applied, which envisaged the study of the history of terms and their notions, the development or refinement of the content and scope, the establishment of relationships and subordination, their place in the conceptual apparatus of the theory on which the research is based. Methods of terminological analysis and operationalization of concepts help to solve this problem. As a result of the study, it is formulated a definition of food security, which emphasized that high-quality, environmentally friendly and energy-efficient food should be accessible physically and economically to all segments of the population, regardless of income, public or private sector economy.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30967
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19slvdpb.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2921
http://consultant.parus.ua/?doc=08U1H409F0
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4 _2?pf 3516 =8370-1&skl=7
http://congressworld.com.ua/blog_article. php? id=5
Перелік літератури:  1. Бекенов С. С. Продовольственная безопасность – как составляющая экономической безопасности. Вестник КРСУ. 2004. № 2. С. 16–22.
2. Борщевський П., Дейнеко Л. Продовольча безпека країни: стан і тенденції. Розбудова держави. 2007. № 6. с. 66 – 73.
3. Власов В. Пріоритетні проблеми агропродовольчого розвитку. Економіка України. 2009. № 3 (532). С. 75-80.
4. Гойчук О. І. Продовольча безпека: теорія, методологія, проблеми: автореферат дис. доктора екон. наук: 08.07.02. Миколаїв, 2004. 25 с.
5. Есипов В. Е., Маховиков Г. А. Внутренние и внешние угрозы продовольственной безопасности России. СПб. Изд–во СПб гос. университета экономики и финансов. 2005. 192 с.
6. Кірєєва Е. А. Регіональна продовольча безпека: суть та інструменти управління. Ефективна економіка. 2014. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2921.
7. Лагодієнко В. В., Лагодієнко Н. В. Вплив процесів глобалізації та міжнародної інтеграції на стан продовольчої безпеки України та її регіонів. Науково-виробничий журнал Бізнес-навігатор. 2013. № 3 (32).
8. Марков Р. В. Вплив кон’юнктури ринку зерна на продовольчу безпеку регіону: автореферат дис. канд. екон. наук: 21.04.01. Луганськ, 2011. 21 с.
9. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013, N 1277. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=08U1H409F0.
10. Нестеренко С. А. Новітні тенденції у методологічних підходах щодо оцінки продовольчої безпеки країни. Вісник ХНАУ (Серія Економічні науки). №2. С. 135-143.
11. Нікішин Є. В. Формування стратегії продовольчого забезпечення регіону як фактора економічної безпеки України. Вчені записки університету «КРОК». 2014. Вип. 37. С. 45-53.
12. Пабат О. В. Продовольча безпека як складова економічної безпеки держави. Економіка АПК. 2010. № 12. С.86 – 90.
13. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 49, ст.527. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
14. Про продовольчу безпеку України: Проекту Закону України (реєстр. N 8370-1) URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4 _2?pf 3516 =8370-1&skl=7.
15. Пушак Я. Я, Пушак І. І. Самозабезпеченість продовольством регіону: оцінка та прогноз. Бізнес-навігатор. Херсон, № 3 (29). 2012. С.40–46.
16. Стадник М.Є. Місце продовольчої безпеки в системі національної безпеки держави. Бюлетень Кам’янець-Подільського національного університету. Економічні науки. 2012. Вип. 6. С. 63-67.
17. Ульянченко О. В., Прозорова Н. В. Продовольча безпека – основа національної безпеки держави. Межународный конгресс “Мир”. 2014. URL: http://congressworld.com.ua/blog_article. php? id=5.
18. Чечель О. М. Прогнозування розвитку сільського господарства і АПК у забезпеченні продовольчої безпеки території: автореферат дис. канд. екон наук: 08.07.02. Суми, 2006. 15 с.
19. Чорнодід І. С. Економічна безпека як категорія економічної теорії. Актуальні проблеми економіки. 2003. № 11 (29). С. 17 – 26.
References:  1. Bekenov, S. S. (2004) Prodovolstvennaja bezopasnost – kak sostavliajushhaja ekonomycheskoj bezopasnosty [Food Security - As a Component of Economic Security]. Bulletin of KRSU, no 2., pp.16–22.
2. Borshсhevskiy, P. Denyeko, L. (2007) Prodovoljcha bezpeka krajiny: stan i tendenciji [Country food security: status and trends]. State building, no. 6., pp. 66-73.
3. Vlasov, V. (2009) Priorytetni problemy aghroprodovoljchogho rozvytku [Priority problems of agro-food development]. Ukraine economy. no 3 (532). pp. 75-80.
4. Ghoychuk, O. I. (2004) Prodovoljcha bezpeka: teorija, metodologhija, problemy [Food security: theory, methodology, problems]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Mykolayiv: The Mykolayiv state. agrarian university. [in Ukrainian]
5. Esypov, V. E., Makhovykov Gh.A. (2005) Vnutrennie i vneshnie ugrozy prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii [Internal and external threats to food security in Russia]. SPb. : Publishing house of St. Petersburg state. University of Economics and Finance. [in Russian].
6. Kireeva, E. A. (2014) Reghionaljna prodovoljcha bezpeka: sutj ta instrumenty upravlinnja [Regional food security: essence and management tools] An efficient economy. no 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2921.
7. Laghodienko, V. V., Laghodienko, N. V. (2013) Vplyv procesiv ghlobalizaciji ta mizhnarodnoji integhraciji ta stan prodovoljchoji bezpeky Ukrajiny ta jiji reghioniv [The impact of globalization and international integration processes and food security of Ukraine and its regions]. Business navigator: Scientific and Production Journal. no 3 (32).
8. Markov, R. V. (2011) Vplyv kon'junktury rynku zerna na prodovoljchu bezpeku reghionu specialjnistj [The impact of the grain market condition on the food safety of the region]. Extended abstract of candidate’s thesis. Lugansk. [in Ukrainian].
9. Metodychni rekomendaciji shhodo rozrakhunku rivnja ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny (Zatverdzheno Nakaz Ministerstva ekonomichnogho rozvytku i torghivli Ukrajiny 29.10.2013 N 1277) [Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine (The Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine was approved)]. (2013) Available at: http://consultant.parus.ua/?doc=08U1H409F0.
10. Nesterenko, S. A. (2016) Novitni tendenciji u metodologhichnykh pidkhodakh shhodo ocinky prodovoljchoji bezpeky krajiny [Recent trends in methodological approaches to assessing food security in the country]. KhNAU Bulletin. Series: Economic Sciences, no. 2., pp. 135-143.
11. Nikishyn, Je. V. (2014) Formuvannja strateghiji prodovoljchogho zabezpechennja reghionu jak faktora ekonomichnoji bezpeky Ukrajiny [Formation of the region's food security strategy as a factor of economic security of Ukraine]. Academic notes from KROK University, Vol. 37. pp. 45-53.
12. Pabat, O. V. (2010) Prodovoljcha bezpeka jak skladova ekonomichnoji bezpeky derzhavy [Food security as a component of economic security of the state]. Economics of agro-industrial complex, no 12, pp. 89-90.
13. Zakon Ukrajiny Pro derzhavnu pidtrymku siljsjkogho ghospodarstva Ukrajiny [Law of Ukraine On State Support for Agriculture of Ukraine]// Vidomosti Verkhovnoji Rady Ukrajiny (VVR). Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine (2004), 49, st.527 Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1877-15.
14. Proekt Zakonu Ukrajiny pro prodovoljchu bezpeku Ukrajiny (rejestr. N 8370-1) [Draft Law on Food Security of Ukraine (registration № N 8370-1)] Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=8370-1&skl=7.
15. Pushak, Ya. Ya, Pushak, I. I. (2012) Samozabezpechenistj prodovoljstvom reghionu: ocinka ta proghnoz [Food security of the region: assessment and prognosis]. Business navigator, no. 3 (29). pp. 40-46.
16. Stadnik, M. E. (2012) Misce prodovoljchoji bezpeky v systemi nacionaljnoji bezpeky derzhavy [Place of food security in the national security system of the state]. Bulletin of Kamianets-Podilskyi Ivan Ogiyenko National University. Economic sciences, Vol.6, pp. 63-67.
17. Ulуanchenko, A. V., Prozorova, N. V. (2014) Prodovoljcha bezpeka – osnova nacionaljnoji bezpeky derzhavy [Food security is the basis of national security]. International Congress "World". Available at: http://congressworld.com.ua/blog_article. php?id=5.
18. Chechel, O. M. (2006) Proghnozuvannja rozvytku siljsjkogho ghospodarstva i APK u zabezpechenni prodovoljchoji bezpeky terytoriji [Forecasting the development of agriculture and agro-industrial complex in ensuring food security of the territory]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy.
19. Chornodid, I. S. (2003) Ekonomichna bezpeka jak kateghorija ekonomichnoji teoriji [Economic security as a category of economic theory]. Current problems of the economy, no. 11 (29), pp. 17-26.
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf