Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Редакційна політика
електронного наукового фахового видання:
«Соціально-економічні проблеми і держава» (СЕПіД)

 

Основні засади редакційної політики електронного наукового фахового видання «Соціально-економічні проблеми і держава»

Редакція «Соціально-економічні проблеми і держава» (СЕПіД) в політичному плані є прихильником Європейського вибору Держави. В прикладному та науково-методологічному – послідовником поєднання науково-методичних, науково-методологічних та практичних аспектів наукового дослідження. Основними засадами редакційної політики є: актуальність, своєчасність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, інноваційність, неупередженість, практична значимість та об’єктивність у висвітленні матеріалів видання.

Резюме

Наукові статті видання мають супроводжуватися структурованими резюме, складатися з розділів: актуальність проблеми, аналіз останніх досліджень у сфері виробництва, суспільного життя, виклад основного матеріалу, методи, обговорення та висновки за результатами досліджень.

Виходячи з використання в журналі трьох мов, рукописи, що подані українською мовою, мають супроводжуватися резюме англійською й українською мовами. Автори англомовних робіт, чия рідна мова українська, мають подати резюме цими мовами також.

Тематика матеріалів має відповідати науковим напрямам журналу. Статті не повинні мати характер відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за собою право редагувати надіслані матеріали із метою забезпечення відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним та логічним нормам, а також доступності для читацької аудиторії. Редакція залишає за собою право не публікувати подані матеріали у разі, якщо вони не відповідають тематиці журналу, є упередженими, політично заангажованими, містять недостовірну інформацію, а також не відповідають загальноприйнятим морально-етичним нормам та чинним нормативно-правовим актам як України, так і держав ЄС.

Автор(и), надаючи матеріал для публікації, автоматично підтверджує (підтверджують), що поданий матеріал: надається для опублікування вперше і тільки у СЕПіД; є результатом власних досліджень, а будь-яке використання у цих матеріалах досліджень інших осіб чи інформації з інших джерел оформлено відповідно до чинних вимог законодавства України, міжнародної практики і морально-етичних норм. Матеріали приймаються до публікації тільки у разі згоди автора (авторів) на відкритий доступ до його матеріалів через Інтернет: через web-сайт СЕПіД, наукометричні бази та портали українських та закордонних наукових бібліотек, баз даних.

Відповідальність за підбір, точність наведених на сторінках журналу фактів, цитат, статистичних даних, дат, прізвищ, географічних назв та інших відомостей, а також за розголошення даних, які не підлягають відкритій публікації, несе (несуть) автор(автори) матеріалу.

Статті поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution - CC-BY

Лицензия Creative Commons

Процеси рецензування

Рукописи подаються лише в електронному (чи паперовому) вигляді. Розглядаємо файли з розширенням *.doc або *.rtf, створені в програмі MSWord або інших відповідних редакторах. Надсилати файли треба на електронну адресу, вказану наприкінці кожної сторінки сайту. Усі матеріали рукопису, включаючи текст, бібліографію, таблиці, рисунки бажано надсилати одним файлом, якщо ці елементи можливо включити у файли з розширенням *.doc або *.rtf. Графічні ілюстрації можна вставити у файл рукопису в ознайомчій версії, однак у подальшому редакція може потребувати перероблену (або оригінальну) версію графічного файлу, що може стати предметом листування після рішення про публікацію роботи.

Редакція пропонує авторам звертатися до редакції для обговорення ідеї або теми статті до написання повного тексту.

Подані статті спершу розглядаються редакторами для перевірки того, чи відповідають вони тематиці журналу та його загальним вимогам. Передбачається, що це має бути зроблено в термін не більше одного тижня.

Подані статті будуть надіслані принаймні двом зовнішнім експертам у відповідній галузі з метою досягнення першого рішення протягом трьох місяців з моменту подачі статті. Рецензування має бути подвійним сліпим, тобто ані автори, ані рецензенти не можуть знати імен один одного.

Усі матеріали, що подаються до публікації, проходять дворівневу систему рецензування: зовнішнє та внутрішнє ( у т. ч. таємне).

Процедура розгляду і публікації матеріалів:

1. Автор(автори) надсилає (надсилають) матеріал для публікації на паперових носіях (у т.ч. електронною поштою й поштою), який може бути прийнятим редколегією до розгляду тільки за умови відповідності його чинним вимогам.

2. Редколегія надсилає статтю на внутрішнє рецензування.

3. За результатами рецензування стаття може бути:

а) прийнята до публікації;

б) повернена автору(авторам) для внесення змін, відповідних коректив, якщо того вимагає рецензія;

в) відхилена, як така, що не відповідає вимогам (причини обов’язково мають бути  вказані у рецензії).

4. Тільки після остаточного узгодження із автором (авторами) усіх питань стосовно змісту матеріалу (у тому числі, повторного рецензування, якщо попередня рецензія вимагала доопрацювання) стаття вважається прийнятою до публікації.

5. Редколегією вирішується питання щодо включення статті у випуск (номер) журналу.

6. Стаття передається для публікації.

7. Автору(авторам) електронною поштою повідомляється про факт публікації чергового номеру видання.

Журнал є відкритим ресурсом, приймає та розміщує матеріли згідно з вимогами редакційної політики та за умови відповідності їх чинним вимогам нормативно-правових актів України.

Усі претензії, зауваження та питання стосовно діяльності наукового видання необхідно надсилати на адресу електронної чи звичайної пошти.

Авторство

Автори мають зазначити внесок кожного із співавторів наукової статті. Це необхідно зробити у супроводжувальному листі.

Авторство має встановлюватися відповідно до таких критеріїв: 1) автор зробив суттєвий внесок у концепцію та дизайн дослідження, в отримання даних або їхній аналіз та інтерпретацію; 2) автор написав першу версію статті або провів її критичний перегляд на предмет важливого інтелектуального змісту; 3) автор брав участь у погодженні кінцевої версії статті перед її поданням до публікації. Усі автори мають відповідати всім трьом критеріям 1, 2 і 3.

Здійснення фінансування для дослідження, збір даних або загальне керівництво дослідницькою групою самі по собі не є достатнім внеском для ідентифікації людини як автора для робіт, представлених в СЕПіД.

Конфлікт інтересів

Сподіваємось чи очікуємо, що автори можуть назвати у супроводжувальному листі відомі та потенційні джерела конфлікту інтересів. Автори мають вказати місце своєї роботи і джерело фінансування дослідження. Якщо конфлікт інтересів відсутній, це також має бути чітко вказано.

Конфлікт інтересів виникає у тому випадку, якщо у автора (або інституції, де автор працює або навчається), у рецензента або у редактора є фінансові чи особисті стосунки, які можуть вплинути на їхні дії. Такі стосунки також називають подвійними зобов’язаннями, конкурентними інтересами або конкурентними лояльностями. Такі стосунки можуть бути незначними, а тим часом можуть справляти величезний вплив на судження. Не всі стосунки призводять до справжнього конфлікту інтересів. З іншого боку, потенціал для конфлікту інтересів може існувати незалежно від того, чи вважає індивід, що дані стосунки можуть вплинути на його наукові судження. Фінансові стосунки (такі як робота за наймом, послуги консультанта, володіння акціями, гонорари або оплачувані експертні свідоцтва) є найпростіше ідентифікованими джерелами конфлікту інтересів, які можуть ставити під сумнів репутацію журналу, авторів і науки в цілому. Однак, конфлікт може виникати і з інших причин, таких як особисті стосунки, академічна конкуренція або інтелектуальний запал.

Учасники процесу рецензування та публікації мають розкрити усі стосунки, які можуть розглядатися як потенційний конфлікт інтересів. Редактори розглядають інформацію, вказану у заявах щодо конфлікту, у т.ч. і фінансових інтересів, при прийнятті редакційних рішень. Редактори також вирішують про доцільність публікації такої інформації, якщо вона є важливою для оцінки опублікованої роботи читачами.

Етика публікацій

СЕПіД виходить з того, що дотримання етичності публікацій є важливим аспектом редакційної роботи і процесу рецензування. Запобігання таким неналежним практикам, як обман, плагіат та інші подібні форми, є відповідальністю кожного автора, редактора, рецензента, видавця та інституції, що беруть участь у публікаційному процесі.

Архівування

Оскільки CЕПіД є електронним фаховим виданням відкритого доступу, повний текст опублікованих в ньому робіт доступний через декілька систем, які його індексують. Однак, якщо автори зацікавлені у самостійній архівації опублікованих робіт як пост-принтів у репозиторіях відкритого доступу, їм рекомендовано використовувати pdf-файли, розміщені на сайті журналу.


Адреса електронного наукового фахового видання «Соціально-економічні проблеми і держава»:

 

ЕНФВ «Соціально-економічні проблеми і держава»

ТНТУ імені Івана Пулюя

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001
тел. (0352) 23-51-14

секретар фахового видання: Шерсюк Роман

тел. (067) 350 36 25

e-mail: seps.tntu@gmail.com

 

 

ЗАСНОВНИКИ ЖУРНАЛУ:


Тернопільський національний технічний університет

імені Івана Пулюя

Академія соціального управління

 

 

 

За ініціативою головного редактора видання започатковано нову рубрику:

 «Молоді учені, аспіранти та студенство про проблеми та протиріччя розвитку національної економіки та регіональних господарських механзмів». 

 


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian