Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Випуск 2(21) 2019

DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2019.02

 

Тип

Дата випуску

Назва

Автор(и)

Other

гру-2019

Титул. Соціально-економічні проблеми і держава. — Вип. 2 (21). — 2019

-

Other

гру-2019

Зміст. Електронне наукове фахове видання Соціально-економічні проблеми і держава, Випуск 2 (21), Грудень, 2019

-

Article

гру-2019

КРИЗА ДОВІРИ ДО ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: СТРУКТУРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ

Бричко, Марина; Літовцева, Вероніка; Кравченко, Оксана; Бричко, Марина; Литовцева, Вероника; Кравченко, Оксана; Brychko, Maryna; Litovtseva, Veronika; Kravchenko, Oksana

 

Article

гру-2019

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ

Шишкін, Віктор; Онищенко, Оксана; Ревуцький, Іван; Шишкин, Виктор; Онищенко, Оксана; Ревуцкий, Иван; Shyshkin, Viktor; Onyshchenko, Oksana; Revutsky, Ivan

Article

гру-2019

ІНТЕРНЕТ-ЕКОНОМІКА: ЕВОЛЮЦІЯ ВІД ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДО МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА

Семеног, Андрій; Семеног, Андрей; Semenog, Andrii

Article

гру-2019

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Шумкова, Вікторія; Шумкова, Олена; Шумкова, Виктория; Шумкова, Елена; Shumkova, Viktoriia; Shumkova, Olena

Article

гру-2019

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Безверхнюк, Тетяна; Сенча, Ірина; Пєклун, Катерина; Безверхнюк, Татьяна; Сенча, Ирина; Пеклун, Екатерина; Bezverkhnuik, Tatiana; Sencha, Irina; Peklun, Katerina

Article

гру-2019

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЗАБУДОВНИКІВ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Винник, Тетяна; Константюк, Наталія; Винник, Татьяна; Константюк, Наталья; Vynnyk, Tetiana; Konstantyuk, Natalia

Article

гру-2019

ЦІЛЬОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В БАНКІВСЬКОМУ МАРКЕТИНГУ: ПРИКЛАД УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ

Жердецька, Лілія; Жердецкая, Лилия; Zherdetska, Liliia

Article

гру-2019

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ АКТИВАМИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Любохинець, Лариса; Бушовська, Леся; Поплавська, Ольга; Любохинец, Лариса; Бушовская, Леся; Поплавская, Ольга; Liubokhynets, Larysa; Bushovska, Lesia; Poplavska, Olga

Article

гру-2019

IDENTIFICATION OF RISKS OF FINANCIAL SECURITY LOSS AT UKRAINIAN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Metelenko, Natalia; Метеленко, Наталья; Метеленко, Наталя

Article

гру-2019

ПРОЦЕС ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Голич, Наталія; Панухник, Олена; Голич, Наталья; Панухник, Елена; Panukhnyk, Olena; Holych, Nataliia

Article

гру-2019

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ВХІДНИХ БАР’ЄРІВ НА РИНОК ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Сакун, Ганна; Станкевич, Ірина; Тардаскіна, Тетяна; Сакун, Анна; Станкевич, Ирина; Тардаскина, Татьяна; Sakun, Anna; Stankevych, Iryna; Tardaskina, Tatiana

Article

гру-2019

ФУНКЦІЯ МАРКЕТИНГУ В МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В БІЗНЕС-СИСТЕМАХ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Стадник, Валентина; Соколюк, Галина; Головчук, Юлія; Стадник, Валентина; Соколюк, Галина; Головчук, Юлия; Stadnyk, Vаlentyna; Sokoliuk, Galyna; Holovchuk, Julija

Article

гру-2019

СОЦІАЛЬНА ДОВІРА ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Пахомова, Тетяна; Рокотянська, Анастасія; Pakhomova, Tetyana; Rokotianskaya, Anastasia; Пахомова, Татьяна; Рокотянская, Анастасия

Article

гру-2019

СУЧАСНИЙ СТАН І СТРУКТУРА РИНКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Головкова, Людмила; Руденко, Марина; Головкова, Людмила; Руденко, Марина; Golovkova, Lyudmila; Rudenko, Marina

Article

гру-2019

РОЛЬ ФІРМОВОГО СТИЛЮ У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Кислова, Людмила; Горбашевська, Марина; Кислова, Людмила; Горбашевская, Марина; Kyslova, Liudmyla; Horbashevska, Maryna

Article

гру-2019

ТРАНСФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Малюта, Людмила; Островська, Галина; Кузь, Тетяна; Малюта, Людмила; Островская, Галина; Кузь, Татьяна; Maliuta, Liudmyla; Ostrovska, Halyna; Kuz, Тetiana

Article

гру-2019

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Онищенко, Юлія; Онищенко, Юлия; Onyshchenko, Yulia

Article

гру-2019

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ ОЧИМА МОЛОДІ

Побоча, Катерина; Федина, Віта; Побочая, Екатерина; Федина, Вита; Pobocha, Kateryna; Fedyna, Vita

Article

гру-2019

СТРАТЕГУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Продіус, Оксана; Продиус, Оксана; Prodius, Oksana

Article

гру-2019

ГЕРМІНАТИВНИЙ (СТАЛИЙ) РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА, ЯК КОМПОНЕНТА ЙОГО КУЛЬТУРИ І НАВПАКИ…

Андрушків, Богдан; Владимир, Ольга; Кирич, Наталія; Погайдак, Ольга; Гагалюк, Ольга; Андрушкив, Богдан; Владимир, Ольга; Кирич, Наталья; Погайдак, Ольга; Гагалюк, Ольга; Andrushkiv, Bohdan; Vladymyr, Olga; Kyrych, Nataliia; Pohajdak, Olha; Hahaliuk, Olha

Article

гру-2019

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Бакушевич, Іванна; Гощинська, Дярія; Мартиняк, Ірина; Бакушевич, Иванна; Гощинська, Дария; Мартыняк, Ирина; Bakushevych, Ivanna; Goshchynska, Daria; Martyniak, Iryna

Article

гру-2019

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Кужда, Тетяна; Луциків, Іванна; Шведа, Наталія; Кужда, Татьяна; Луцикив, Иванна; Шведа, Наталья; Kuzhda, Tetiana; Lutsykiv, Ivanna; Shveda, Natalia

Article

гру-2019

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Балабаниць, Анжеліка; Гапонюк, Ольга; Балабаниц, Анжелика; Гапонюк, Ольга; Balabanits, Angelica; Gaponiuk, Olga

Article

гру-2019

ЕВОЛЮЦІЯ КАПІТАЛУ ТА ЕКОНОМІЗАЦІЯ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ

Грушко, Віктор; Грушко, Виктор; Grushko, Viktor

Article

гру-2019

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕС-СТРУКТУР В ЛАНЦЮЗІ ПІДПРИЄМСТВО-ГАЛУЗЬ-РЕГІОН-КРАЇНА

Струтинська, Ірина; Струтинская, Ирина; Strutynska, Iryna

Article

гру-2019

ФАКТОРИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ В КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Моначин, Інна; Періг, Ірина; Моначин, Инна; Периг, Ирина; Monachyn, Inna; Perig, Iryna

Article

гру-2019

ГЕНЕЗИС ФОРМУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА»

Sheludko, Lesia; Шелудько, Леся; Шелудько, Леся

Article

гру-2019

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ: СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ

Лук’янчук, Олена; Ткачук, Тетяна; Лукьянчук, Елена; Ткачук, Татьяна; Lukianchuk, Olena; Tkachuk, Tatiana

Article

гру-2019

ЦИФРОВА ДЕКОНСТРУКЦІЯ ЦІННІСНИХ ЛАНЦЮГІВ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ. АКЦЕНТ НА СЕРВІСНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Федорова, Тетяна; Литовченко, Ірина; Федорова, Татьяна; Литовченко, Ирина; Fedorova, Tetiana; Lytovchenko, Iryna

Article

гру-2019

INTERCULTURAL CAPITAL IN THE DEVELOPMENT OF THE POSTMODERN WORLD

Kodrić, Mirzana Pašić; Кодрич, Мирзана Пасич; Кодріч, Мірзана Пасіч

Article

гру-2019

ДІАМАНТИ: ВІД ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ВИГОДИ ДО НЕЗМІННОГО МОДНОГО ТРЕНДУ НА ДОВГІ РОКИ

Химич, Ірина; Тимошик, Наталія; Подвірна, Тетяна; Химич, Ирина; Тымошик, Наталия; Подвирная, Татьяна; Khymych, Iryna; Tymoshyk, Nataliia; Podvirna, Tetiana

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian