Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ

Назва:  ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Інші назви:  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОРТФЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ
APPLICATION OF PORTFOLIO MANAGEMENT INSTRUMENTS IN THE DEVELOPMENT OF TERRITORIES
Zastosuvannia instrumentiv portfelnoho upravlinnia v rozvytku terytorii
Автори:  Безверхнюк, Тетяна
Сенча, Ірина
Пєклун, Катерина
Безверхнюк, Татьяна
Сенча, Ирина
Пеклун, Екатерина
Bezverkhnuik, Tatiana
Sencha, Irina
Peklun, Katerina
Приналежність:  Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine 22 Genoese str., Odessa, 65009, Ukraine e-mail: tatiana.bezverkhniuk@gmail.com
Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ул. Генуэзская, 22, г. Одеса, 65009, Украина e-mail: tatiana.bezverkhniuk@gmail.com
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009, Україна e-mail: tatiana.bezverkhniuk@gmail.com
Бібліографічний опис:  Безверхнюк Т., Сенча І., Пєклун К. Застосування інструментів портфельного управління в розвитку територій. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 49-61. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19btmvrt.pdf
Bibliographic description:  Bezverkhnuik, T., Sencha, I. & Peklun, K. (2019) Zastosuvannia instrumentiv portfelnoho upravlinnia v rozvytku terytorii [Application of portfolio management instruments in the development of territories]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 49-61. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19btmvrt.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.049


УДК:  328.184 351 316.77
JEL:  Q010
Ключові слова:  портфельне управління
розвиток території
модель оптимізації портфеля
пріоритезація компонентів портфеля
портфельное управление
развитие территорий
модель оптимизации портфеля
приоритезация компонентов портфеля
portfolio management
territory development
portfolio optimization model
prioritization of portfolio components
Кількість сторінок:  13
Діапазон сторінок:  49-69
Початкова сторінка:  49
Кінцева сторінка:  61
Короткий огляд (реферат):  У статті визначено специфічні проблеми застосування методів та інструментів портфельного управління в публічній сфері, пов’язані як з особливостями системи управління, так і з характеристиками портфеля та проектів – компонентів портфеля. Представлено аналіз підходів до оптимізації портфеля проектів в публічній сфері із урахуванням того, що проекти найчастіше спрямовані не на отримання доходу бюджету, а на досягнення суспільно-значущої цілі, отримання суспільно-значущого результату. Наведено обґрунтування трьохетапної процедури оцінювання компонентів портфеля розвитку туристичної території, яка дозволяє: на етапі попереднього відбору оцінити та ранжувати кожний компонент портфеля за ступенем відповідності стратегічним цілям розвитку території; на другому етапі – доповнити оцінку компонентів портфеля кількісними показниками ефективності, які показують зміни туристичного потоку і відповідні зміни надходжень місцевих бюджетів на території, а також зміни доходів суб’єктів туристичної діяльності як найбільш значущої заінтересованої сторони портфеля; на третьому етапі – сформувати оптимальний набір компонентів портфеля за критерієм ефективності та з урахуванням обмежень за обсягом річних інвестицій в портфель. Представлено відповідну оптимізаційну задачу пошуку максимуму цільової функції – обсягів надходжень від загального туристичного потоку за умов виконання обмежень річних інвестицій. Висвітлено досвід формування портфеля проектів розвитку туристичної території за умов його максимальної ефективності та обмежень на ресурси.
В статье определены специфические проблемы использования методов и инструментов портфельного управления в публичной сфере, связанные как с особенностями системы управления, так и с характеристиками портфеля и проектов – компонентов портфеля. Представлено анализ подходов к оптимизации портфеля проектов в публичной сфере с учетом того, что проекты чаще всего направлены не на получение дохода бюджета, а на достижение общественно-значимой цели, получение общественно-значимого результата. Представлено обоснование трёхэтапной процедуры оценивания компонентов портфеля развития туристической территории, которая позволяет: на этапе предварительного отбора оценить и ранжировать компоненты портфеля за степенью соответствия стратегическим целям развития территории; на втором этапе – дополнить оценку компонентов портфеля количественными показателями эффективности, которые показывают изменения туристического потока и соответствующие изменения доходов местных бюджетов, а также изменения доходов субъектов туристической деятельности как наиболее значимой заинтересованной стороны портфеля; на третьем этапе – сформировать оптимальный набор компонентов портфеля в соответствии с критерием эффективности и с учетом ограничений годовых инвестиций в портфель. Представлено соответствующую оптимизационную задачу поиска максимума целевой функции – объёмов доходов от туристического потока при ограничениях годових инвестиций. Представлено опыт формирования портфеля проектов развития туристической территории с учетом его максимальной эффективности и ограничений на ресурсы.
The article identifies specific problems of applying portfolio management methods and tools in the public sphere, related to both the features of the management system and the characteristics of the portfolio and projects - portfolio components. The analysis of approaches to optimization of the portfolio of projects in the public sphere is presented taking into account the fact that the projects are most often aimed not at obtaining the budget revenue but at achieving the socially significant goal, obtaining the socially significant result. The justification of the three-stage evaluation procedure for the components of the tourist territory development portfolio is provided, which allows: at the pre-selection stage to evaluate and rank each component of the portfolio according to the degree of compliance with the strategic goals of the territory development; in the second stage, supplement the assessment of the portfolio components with quantitative performance indicators showing changes in the tourist flow and corresponding changes in local budget revenues, as well as changes in the revenues of the tourism entities as the most significant stakeholder of the portfolio; in the third stage - to form an optimal set of portfolio components based on efficiency criteria and taking into account the restrictions on the volume of annual investments into the portfolio. The corresponding optimization issue of finding the maximum of the objective function - the volume of revenues from the total tourist flow, subject to the constraints of annual investments, is presented. The experience of forming a portfolio of projects of tourist territory development with its maximum efficiency and limitations on resources is covered.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30946
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19btmvrt.pdf
https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/standard-for-portfolio-management
https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-investitsionnogo-portfelya-v-kontekste-prakticheskoy-realizatsii-risk-orientirovannogo-podhoda-mnogoobrazie-metodov-i
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/Chikarenko_IStat.pdf
Перелік літератури:  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) – 6 Ed. / Project Management Institute, Inc. // Independent Publishers Group. Chicago, IL, 2017. 756 p.
2. The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition (2017) URL: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/standard-for-portfolio-management
3. Модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. Аньшин В. М., Демкин И. В., Никонов И. М., Царьков И. Н. М.: Издательский центр МАТИ, 2007. 117 с.
4. Балинін І. В. Оптимізація інвестиційного портфеля в контексті практичної реалізації ризик-орієнтованого підходу: різноманіття методів і принципів. Економічний аналіз: теорія і практика. 2016. № 10 (457). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-investitsionnogo-portfelya-v-kontekste-prakticheskoy-realizatsii-risk-orientirovannogo-podhoda-mnogoobrazie-metodov-i.
5. Катренко А. В., Магацу Д. С., Магацу А. С. Формування портфеля проектів за допомогою двоетапної процедури. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 770: Інформаційні системи та мережі. С. 169-176.
6. Лишанло С. В. Методы оценки эффективности портфеля инновационно-инвестиционных проектов предприятия: автореф. дисс. на соискание науч. степ. канд. экон. наук: спец. 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями). Москва, 2013. 25 с.
7. Мазур И. И. Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Эффективный менеджмент. М.: Высшая школа, 2013. 555 с.
8. Молоканова В. М., Дьомін Г. К. Методологічні засади портфельно-орієнтованого управління розвитком організацій. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Д.: ПДАБА, 2013. № 5. С. 57-64.
9. Полюшкін С. С. Використання інструментарію проектного аналізу в управлінні сталим розвитком міста-мегаполіса. Держава та регіони. Сер.: Державне управління. 2013. № 1. С. 156-161.
10. Руденко С. В., Гловацкая С. И., Колесникова Е. В. Модель оценки эффективности портфеля проектов. Вісник Одеського національного морського університету. № 2 (38), 2013. С. 149-154.
11. Сенча І. А. Обгрунтування оптимальності портфельного підходу при реалізації антикризових стратегій. Держава та регіони. – Серія: Державне управління. 2016. № 2 (54). С. 20-24.
12. Чикаренко І. А. Портфельний підхід в управлінні проектами: адаптація до сери муніципального менеджменту. Публічне адміністрування: теорія і практика. 2009. Вип. 1(1). Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/Chikarenko_IStat.pdf.
References:  1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK guide) – 6 Ed. Project Management Institute, Inc. Independent Publishers Group. Chicago, IL, 2017. 756 c.
2. The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition (2017). Project Management Institute, Inc. Independent Publishers Group. Available at: https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/standard-for-portfolio-management (accessed 5 September 2019)
3. Anshyn, V. M., Demkyn, Y. V., Nykonov, Y. M., Tsarkov, Y. N. (2007) Modely upravlenyia portfelem proektov v uslovyiakh neopredelennosty [Project portfolio management models under conditions of uncertainty]. Moscow: МАТI. (in Russian)
4. Balynin, I. V. (2016) Optymizatsiia investytsiinoho portfelia v konteksti praktychnoi realizatsii ryzyk-oriientovanoho pidkhodu: riznomanittia metodiv i pryntsypiv [Optimization of the investment portfolio in the context of practical implementation of risk-oriented approach: a variety of methods and principles]. Ekonomichnyi analiz teoriia i praktyka. vol. 10 (457), Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-investitsionnogo-portfelya-v-kontekste-prakticheskoy-realizatsii-risk-orientirovannogo-podhoda-mnogoobrazie-metodov-i (accessed 5 September 2019)
5. Katrenko, A. V. (2013) Formuvannia portfelia proektiv za dopomohoiu dvoetapnoi protsedury [Formation of portfolio of projects through a two-step procedure]. Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska Politekhnika», no. 770, pp. С. 169-176
6. Lyshanlo, S. V. (2013) Metodi ocenky effektyvnosty portfelja ynnovacyonno-ynvestycyonnykh proektov predpryjatyja [Methods for assessing the effectiveness of the portfolio of innovative and investment projects of the enterprise] (PhD Thesis), Moscow: [State Academy of Professional Retraining and Advanced Training of Executive Officers and Investment Specialists].
7. Mazur, Y. Y. (2013) Effektyvnij menedzhment [Effective management]. Moscow: Graduate School. (in Russian)
8. Molokanova, V. M., Domin H. K. (2013) Metodologhichni zasady portfeljno-orijentovanogho upravlinnja rozvytkom orghanizacij [Methodological principles of portfolio-oriented management of organization development]. Visnyk Prydniprovsjkoji derzhavnoji akademiji budivnyctva ta arkhitektury, no. 5, pp. 57-64.
9. Poljushkin, S. S. (2013) Vykorystannja instrumentariju proektnogho analizu v upravlinni stalym rozvytkom mista-meghapolisa [Use of project analysis tools in managing the sustainable development of a metropolitan city]. Derzhava ta reghiony. Ser.: Derzhavne upravlinnja, vol. 1, pp. С. 156-161.
10. Rudenko, S. V., Ghlovackaja, S. Y., Kolesnykova, E. V. (2013) Modelj ocenky effektyvnosty portfelja proektov [Project performance assessment models]. Visnyk Odesjkogho nacionaljnogho morsjkogho universytetu, no. (38), pp. 149-154.
11. Sencha, I. A. (2016) Obghruntuvannja optymaljnosti portfeljnogho pidkhodu pry realizaciji antykryzovykh strateghij [Justification of the portfolio approach optimality in the implementation of the anti-crisis strategies]. Derzhava ta reghiony. Ser.: Derzhavne upravlinnja, vol. 2(54), pp. 20-24.
12. Chykarenko I.A. (2009) Portfeljnyj pidkhid v upravlinni proektamy: adaptacija do sfery municypaljnogho menedzhmentu [Portfolio approach in Project Management: adaptation to municipal management area] Publichne administruvannja: teorija i praktyka, vol. 1(1). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-01/Chikarenko_IStat.pdf (accessed 5 September 2019).
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian