Опубліковано черговий випуск журналу 2 (27) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:  УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТНОЮ ПОЛІТИКОЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Інші назви:  УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ АГРАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE’S ASSORTMENT POLICY
Upravlinnia asortymentnoiu politykoiu ahrarnoho pidpryiemstva
Автори:  Шумкова, Вікторія
Шумкова, Олена
Шумкова, Виктория
Шумкова, Елена
Shumkova, Viktoriia
Shumkova, Olena
Приналежність:  Sumy National Agrarian University 160 Gerasim Kondratieva Str., Sumy, 40000, Ukraine e-mail: vikshumkova@gmail.com
Сумский национальный аграрный университет ул. Герасима Кондратьева, 160, Сумы, 40000, Украина e-mail: vikshumkova@gmail.com
Сумський національний аграрний університет вул. Герасима Кондратьєва, 160, Суми, 40000, Україна e-mail: vikshumkova@gmail.com
Бібліографічний опис:  Шумкова В., Шумкова, О. Управління асортиментною політикою аграрного підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 40-48. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svipap.pdf
Bibliographic description:  Shumkova, V. & Shumkova, O. (2019) Upravlinnia asortymentnoiu politykoiu ahrarnoho pidpryiemstva [Management of assortment policy of agricultural enterprise]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 40-48. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svipap.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.040


УДК:  658.628.011.48
JEL:  F140
M310
Q130
Q180
Ключові слова:  асортимент
асортиментна політика
аграрне підприємство
технічні коноплі
ассортимент
ассортиментная политика
аграрное предприятие
техническая конопля
assortment
assortment policy
agricultural enterprise
industrial hemp
Кількість сторінок:  9
Діапазон сторінок:  40-48
Початкова сторінка:  40
Кінцева сторінка:  48
Короткий огляд (реферат):  У статті авторами досліджено питання управління асортиментною політикою аграрного підприємства з використанням матричних методів маркетингових досліджень та впровадження нових асортиментних груп, а саме - групи ненаркотичної конопляної продукції. Авторами було визначено, що при роботі з асортиментом використовують такі напрямки: класифікація, формування, оптимізація. Для аналізу асортименту аграрного підприємства та розробки стратегії було використано матрицю БКГ та АВС-аналіз. Авторами було застосовано підходи управління асортиментом на прикладі ДП ДГ ІСГ Північного сходу НААН України та запропоновано перспективний напрямок оптимізації асортименту даного підприємства. Авторами визначено, що перспективним напрямом удосконалення асортименту аграрного підприємства є вирощування технічної коноплі. Відповідно до інформації Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН України, в Сумській області рентабельність вирощування конопель становить 53,2 %, що більше, ніж сої або олійного льону.
В статье авторами исследованы вопросы управления ассортиментной политикой аграрного предприятия с использованием матричных методов маркетинговых исследований и внедрения новых ассортиментных групп, а именно группы ненаркотического конопляной продукции. Авторами было установлено, что при работе с ассортиментом используют следующие направления: классификация, формирование, оптимизация. Для анализа ассортимента аграрного предприятия и разработки стратегии было использовано матрицу БКГ и АВС-анализ. Авторами были применены подходы управления ассортиментом на примере ГП ОХ ИСГ Северо-Востока НААН Украины и предложено перспективное направление совершенствования ассортимента данного предприятия. Авторами установлено, что перспективным направлением оптимизации ассортимента аграрного предприятия является выращивание технической конопли. Согласно информации Института сельского хозяйства Северо-Востока НААН Украины, в Сумской области рентабельность выращивания конопли составляет 53,2 %, что больше, чем сои или масличного льна
The problems of management of the agricultural enterprise assortment policy using matrix methods of marketing research and introduction of new products groups, namely the group of non-narcotic hemp products, are researched in the article. The following areas are determined to be used while the enterprise is working on the assortment: classification, formation, optimization. The BCG matrix and the ABC analysis were used to analyze the agricultural enterprise assortment and its strategy development. Assortment management approaches were applied in the research on the example of State Enterprise “Experimental Farm of the Institute of Agriculture of the North East of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine” and a perspective direction of its assortment optimization was suggested. The perspective direction of the agricultural enterprise’s assortment optimization is the cultivation of industrial hemp. According to the information of the Institute of Agriculture of the North-East of NAAS of Ukraine, the profitability of growing hemp in Sumy region is 53.2 %, which is more than soy or oil flax.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30945
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svipap.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910
http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/
http://dpdg-sad.com.ua
https://agroprod.biz/2018/04/24/suchasne-konoplyarstvo-osoblyvosti-efektyvnist-perspektyvy/
Перелік літератури:  1. Біленький О. Ю. Вдосконалення системи управління асортиментом продукції: напрями та результативність. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2013. Вип. 1/1. С. 31–37.
2. Виноградова О. В., Фабрая І. М. Стратегічний аналіз як інструмент маркетингового дослідження. Вісн. Нац. Ун. «Львів. Політехніка». Логістика. 2005. № 526. С. 19–23.
3. Діденко Є. О., Савельєв Д. С. Управління асортиментною політикою підприємства Ефективна економіка. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910.
4. Майсак О. С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами. Управление и высокие технологи. 2013. № 1.
5. Марченко Ж. Ю. Напрями використання коноплепродукції у світі. Луб’яні та технічні культури. 2015. № 4. С. 159–165.
6. Офіційний сайт Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА. URL: http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/.
7. Офіційний сайт ДП ДГ ІСГ Північного сходу НААН України. URL: http://dpdg-sad.com.ua.
8. Офіційний сайт Інституту луб’яних культур НААН України URL: http://ibc-naas.com
9. Примаков О. А. Сучасне коноплярство: особливості, ефективність, перспективи URL: https://agroprod.biz/2018/04/24/suchasne-konoplyarstvo-osoblyvosti-efektyvnist-perspektyvy/.
10. Разіна О.В. Маркетингова стратегія як одна із важливих функціональних стратегій Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. 2012. Вип. 16. Т. 3. С. 291—294.
References:  1. Bilenkyi, O. Yu. (2013) Vdoskonalennia systemy upravlinnia asortymentom produktsii: napriamy ta rezultatyvnist [Improvement of the product assortment management system: directions and effectiveness]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova. Vol. 1/1, pp. 31-37.
2. Vynohradova, O. V. (2005) Stratehichnyi analiz yak instrument marketynhovoho doslidzhennia [Strategic analysis as a marketing research tool]. Visn. Nats. un-tu «Lviv. Politekhnika». Vol. 526, pp. 19-23.
3. Didenko, Ye. O. (2015) Upravlinnia asortymentnoiu politykoiu pidpryiemstva [Managing the assortment policy of the enterprise]. Efektyvna ekonomika [Efficient economy] (electronic journal), Vol. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3910 (accessed 10 September 2019).
4. Maisak, O.S. (2013) SWOT-analiz [SWOT-analysis]. Upravlenie i vysokie tekhnologi. vol. 1.
5. Marchenko, Zh. Yu. (2015) Napriamy vykorystannia konopleproduktsii u sviti [Areas of usage of hemp production in the world]. Lubiani ta tekhnichni kultury. Vol. 4, pp. 159-165.
6. Ofitsiinyi sait Departamentu ahropromyslovoho rozvytku Sumskoi ODA (Official site of the Sumy Regional State Agricultural Development Department). Available at: http://www.apk.sm.gov.ua/index.php/uk/ (accessed 11 September 2019)
7. Ofitsiinyi sait DP DH ISH Pivnichnoho skhodu NAAN Ukrainy (Official site of the SS of the ISG SE of the North-East of NAAS of Ukraine). Available at: http://dpdg-sad.com.ua (accessed 11 September 2019) 8. Ofitsiinyi sait Instytutu lubianykh kultur
8. Ofitsiinyi sait Instytutu lubianykh kultur NAAN Ukrainy (Official site of the Institute of Binding Cultures of NAAS of Ukraine). Available at: http://ibc-naas.com (accessed 08 September 2019)
9. Prymakov, O. A. (2018) Suchasne konopliarstvo: osoblyvosti, efektyvnist, perspektyvy [Modern hemp production: features, efficiency, prospects] (electronic resource). Available at: https://agroprod.biz/2018/04/24/suchasne-konoplyarstvo-osoblyvosti-efektyvnist-perspektyvy/ (accessed 09 September 2019)
10. Razina, O. V. (2012) Marketynhova stratehiia yak odna iz vazhlyvykh funktsionalnykh stratehii [Marketing strategy as one of the important functional strategies]. Zbirnyk naukovykh prats Podilskoho derzhavnoho ahrarno-tekhnichnoho universytetu. Vol. 16, no. 3, pp. 291—294.
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian