Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Складні питання в обліку основних засобів

Назва:

(Title)

Складні питання в обліку основних засобів

Автори:

(Authors)

Лучко, Михайло Романович
Лучко, Михаил Романович
Luchko, Mykhaylo Romanovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Лучко М. Складні питання в обліку основних засобів [Електронний ресурс] / М. Лучко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 188-194. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13lmrooz.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Сложные вопросы в учете основных средств
Complex issues in accounting for fixed assets

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

657.1

Ключові слова:

(Key words)

бухгалтерський облік
господарська операція
необоротні активи
основні засоби
accounting
business transaction
non-current assets
fixed assets


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В зазначеній статті розглянуто складні питання бухгалтерського обліку основних засобів підприємства. Головний акцент при цьому звертається на зміну вартості основних засобів в часі. Досліджуються питання нормативного регулювання переоцінки основних засобів відповідно до діючих стандартів(положень) бухгалтерського обліку. Особливу увагу звернено на дооцінку та уцінку об’єктів необоротних активів підприємства та їх проведення за рахунками бухгалтерського обліку. З’ясовуються складні питання в встановленні справедливої вартості основних засобів. Акцентується увага на гармонізації інформації бухгалтерського обліку із даними податкових розрахунків та звітності, що передбачені Податковим Кодексом України. Розглядаючи зазначене питання звернуто увагу на податкові різниці( тимчасові та постійні). Встановлено податкові різниці по нарахуванні амортизації основних засобів, сум уцінки та дооцінки основних засобів та бухгалтерські проведення щодо них.
В указанной статье рассмотрены сложные вопросы бухгалтерского учета основных средств предприятия. Главный акцент при этом обращается на изменение стоимости основных средств во времени. Исследуются вопросы нормативного регулирования переоценки основных средств в соответствии с действующими стандартами (положениями) бухгалтерского учета. Особое внимание обращено на дооценку и уценку объектов необоротных активов предприятия и их проводки по счетам бухгалтерского учета. Выясняются сложные вопросы в установлении справедливой стоимости основных средств. Акцентируется внимание на гармонизации информации бухгалтерского учета с данными налоговых расчетов и отчетности, предусмотренных Налоговым Кодексом Украины. Рассматривая этот вопрос обращено внимание на налоговые разницы (временные и постоянные). Установлено налоговые разницы по начислении амортизации основных средств, сумм уценки и дооценки основных средств и бухгалтерские проводки по ним.
This paper considers the mentioned complex issues of business fixed assets accounting. The main emphasis in this case refers to the change in value of fixed assets over time. Author studied problems of the regulatory revaluation of fixed assets in accordance with the applicable accounting standards (regulations). Particular attention is paid to the revaluation and impairment of the business fixed assets objects and their recording on accounts. Author analyzed the complex issues in establishing the fair value of fixed assets. Attention is focused on the harmonization of accounting information with tax calculations and reporting provided by the Ukrainian Tax Code. In considering the matter referred to the tax differences (temporary and permanent). Established tax differences in depreciation of fixed assets, impairment amounts and revaluation of fixed assets and accounting entries to them.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2579
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

3. Наказ Мінфіну України від 18.03.2011 р. № 372 «Про затвердження змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415.

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. № 779.

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій, затверджений наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

 

REFERENCES

1. Tax Code of Ukraine of 02.12.2010 № 2755 -VI [Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 r. # 2755-VI.]

2. Law of Ukraine from 16.07.99 № 996 -XIV «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine» [Zakon Ukrayiny vid 16.07.99 r. # 996-XIV «Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini»].

3. Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 18.03.2011 , № 372 «On approval of amendments to certain provisions ( standards)» [Nakaz Minfinu Ukrayiny vid 18.03.2011 r. # 372 «Pro zatverdzhennya zmin do deyakykh polozhen' (standartiv) bukhhalters'koho obliku»].

4. Regulations (standards) 1 "General Requirements for Financial Reporting", approved by Decree of the Ministry of Finance of Ukraine of 31.03.99 , № 87 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 31.03.99 r. # 87].

5. Regulations (standards) 7 "Fixed assets" approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine of 27.04.2000 № 92 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 7 «Osnovni zasoby», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 27.04.2000 r. # 92].

6. Regulations (standards) 14 "Rent" approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 28.07.2000 , № 181 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 14 «Orenda», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 28.07.2000 r. # 181].

7. Regulations ( standards) 19 "Business Combinations", confirmed by the order of Ministry of Finance of Ukraine from 07.07.99 №163 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 19 «Obyednannya pidpryyemstv», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 07.07.99 r. # 163].

8. Regulations ( standards) 28 " Impairment of Assets ", approved by Decree of the Ministry of Finance Ukraine 24.12.2004, №817 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 28 «Zmenshennya korysnosti aktyviv», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 24.12.2004 r. # 817].

9. Regulations ( standards) 30 "Biological Assets" , approved by Decree of the Ministry of Finance Ukraine 18.11.2005, № 790 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 30 «Biolohichni aktyvy», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 18.11.2005 r. # 790].

10. Regulations (standards) 31 "Financial expenses", approved by Decree of the Ministry of Finance Ukraine 28.04.2006, № 415 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 31 «Finansovi vytraty», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 28.04.2006 r. # 415].

11. Regulations ( standards) 32 "Investment Property", approved by Decree of the Ministry of Finance of Ukraine dated 02.07.2007 № 779 [Polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 32 «Investytsiyna nerukhomist'», zatverdzhene nakazom Minfinu Ukrayiny vid 02.07.2007 r. # 779].

12. Chart of Accounts assets, capital , liabilities and business transactions, approved by the Ministry of Finance of Ukraine of 30.11.99, № 291 [Plan rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' ta hospodars'kykh operatsiy, zatverdzhenyy nakazom Minfinu Ukrayiny vid 30.11.99 r. # 291].

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian