Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України

Назва:

(Title)

Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України

Автори:

(Authors)

Антонюк, Катерина Вікторівна
Антонюк, Катерина Викторовна
Antonyuk, Kateryna Viktorivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Антонюк К. Організаційно-економічний механізм підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичного сектору України [Електронний ресурс] / Катерина Антонюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 149-157. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14akvtsu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Организационно-экономический механизм повышения международной конкурентоспособности туристического сектора Украины
Organizational and economic mechanisms for increasing the international competitiveness of the tourism sector in Ukraine

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.486(477):339.137:330.341.1

Ключові слова:

(Key words)

туризм
міжнародний туризм
туристична послуга
туристична галузь
туристичний продукт
міжнародна конкурентоспроможність
кластер
інновації
tourism
international tourism
tourist service
tourist industry
tourist product
international competitiveness
cluster
innovations


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке базується на застосуванні механізму формування конкурентоспроможності вітчизняної туристичної галузі через впровадження туристичної кластеризації, інноваційно-маркетингової моделі розвитку та програми просування українського туристичного продукту на світовий туристичний ринок. Метою даного дослідження є привернення уваги українського суспільства до необхідності розробки і здійснення на національному рівні комплексу заходів з поліпшення іміджу України шляхом пропаганди її туристичного потенціалу та створення бренду України як туристичної держави. У роботі автор спробував розробити до впровадження сучасні механізми динамічної підтримки конкурентоспроможності туристичних підприємств, в основі яких знаходяться інноваційно-маркетингові підходи до управління. Основним завданням стало обґрунтування організаційно-економічного механізму вдосконалення національного ринку туристичних послуг та його конвергенції зі світовим.
В статье осуществлено теоретическое обобщение и предложено новое решение научного задания, которое базируется на применении механизма формирования конкурентоспособности отечественной туристической отрасли через внедрение туристической кластеризации, инновационно-маркетинговой модели развития и программы продвижения украинского туристического продукта на мировой туристический рынок. Целью данного исследования является привлечение внимания украинского общества к необходимости разработки и осуществления на национальном уровне комплекса мероприятий по улучшению имиджа Украины путем пропаганды ее туристического потенциала и создания бренда Украины как туристического государства . В работе автор попытался разработать к внедрению современные механизмы динамической поддержки конкурентоспособности туристических предприятий, в основе которых находятся инновационно-маркетинговые подходы к управлению . Основной задачей стало обоснование организационно-экономического механизма совершенствования национального рынка туристических услуг и его конвергенции с мировым .
The article presents a theoretical synthesis and proposed a new solution to a scientific problem, which is based on application the formation mechanism of competitiveness in the domestic tourism industry through he introduction of tourism clusterization, innovation and marketing development model, promotion of the Ukrainian tourist product on the world tourism market. The purpose of this research is to draw attention to the need for Ukrainian society to the necessity of development and national implementation of measures for improving the image of Ukraine by promotion tourism potential and create brand Ukraine as a tourism state. In the paper the author tried to make the introduction of modern dynamic mechanism maintain the competitiveness of tourism, that are based on innovation and marketing approaches to management. The main task was the study of organizational-economic mechanism of improvement of the national tourism market and its convergence with the world one.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3042
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Балабанов И.Т. Экономика туризму / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 176 c.
2. Бочан І.О. Технологія туристичної діяльності: підручник для студ. / І.О. Бочан, М.Ф. Цимбалюк, В.М. Цимбалюк. – Л., 2011. – 419 c.
3. Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні / Л.І. Гонтаржевська. – Д.: Східний видавничий дім, 2008. – 180 c.
4. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навч. посібник / Ю. Б. Забалдіна // Федерація профспілок України; Інститут туризму. – К., 2002. – 196 c.
5. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз – М.: ЮНИТИ, 2003. – 787 c.
6. Пробоїв А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / А.Пробоїв, Г. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – C. 164-169.
7. Соколенко С.И. Перспективы развития кластеров туризма в Украине / С.И. Соколенко // Бизнес-партнер. – Севастополь, 2004. – №3 (67). – C. 13.
8. Стеченко Д.М. Наукові аспекти інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку туризму в Україні / Д.М. Стеченко // Культура і освіта фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – C. 472-475.
9. Офіційний Інтернет-сайт Державної служби туризму і курортів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua.
10. Thomas Andersson, Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson. The Cluster Policies. Whitebook, IKED, 2004.
11. World Tourism Organization. – UNWTO Torism Highlights. – 2013. – 13 p.
REFERENCES
1. Balabanov I.T., Balabanov A.I. Economy Tourism [Ekonomika turizmu]. Moscow, Finansy i statistika, 2005, 176 p.
2. Bochan I.O., Tsymbalyuk M.F., Tsymbalyuk V.M. Technology of Tourism : a textbook for students [Tekhnolohiya turystychnoyi diyal'nosti: pidruchnyk dlya stud.]. Lviv, 2011, 419 p.
3. Hontarzhevs'ka L.I. Tourism market in Ukraine [Rynok turystychnykh posluh v Ukrayini]. Donetsk, Skhidnyy vydavnychyy dim, 2008, 180 p.
4. Zabaldina Yu. B. Marketing of tourism enterprises [Marketynh turystychnoho pidpryyemstva: Navch. posibnyk]. Federatsiya profspilok Ukrayiny; Instytut turyzmu, Kyiv, 2002, 196 p.
5. Kotler F., Bouen G, Meykenz G. Marketing. Hospitality. Tourism [Marketing. Gostepriimstvo. Turizm]. Moscow, YuNITI, 2003, 787 p.
6. Proboyiv A., Stanislavs'ka H. Background and prospects for effective development of tourism industry in Ukraine in the context of government regulation [Peredumovy ta perspektyvy efektyvnoho rozvytku turystychnoyi haluzi Ukrayiny v konteksti polityky derzhavnoho rehulyuvannya]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, 2011, pp. 164-169.
7. Sokolenko S.I. Prospects for the development of clusters of tourism in Ukraine [Perspektivy razvitiya klasterov turizma v Ukraine]. Biznes-partner – Business Partner, 2004, Vol. 3 (67), pp. 13.
8. Stechenko D.M. Scientific aspects of innovation and investment policy of regional development of tourism in Ukraine [Naukovi aspekty innovatsiyno-investytsiynoyi polityky rehional'noho rozvytku turyzmu v Ukrayini]. Kul'tura i osvita fakhivtsiv turystychnoyi sfery: suchasni tendentsiyi ta prohnozy – Culture and education professionals tourism industry : current trends and forecasts, Kyiv, KUTEP, 2005, pp. 472-475.
9. Official Web site of the State Service for Tourism and Resorts [Ofitsiynyy Internet-sayt Derzhavnoyi sluzhby turyzmu i kurortiv], available at: http://www.tourism.gov.ua.
10. Thomas Andersson, Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson. The Cluster Policies. Whitebook, IKED, 2004.
11. World Tourism Organization. UNWTO Torism Highlights, 2013, 13 p.
Використана література:
1. Балабанов И.Т. Экономика туризму / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 176 c.
2. Бочан І.О. Технологія туристичної діяльності: підручник для студ. / І.О. Бочан, М.Ф. Цимбалюк, В.М. Цимбалюк. – Л., 2011. – 419 c.
3. Гонтаржевська Л.І. Ринок туристичних послуг в Україні / Л.І. Гонтаржевська. – Д.: Східний видавничий дім, 2008. – 180 c.
4. Забалдіна Ю. Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навч. посібник / Ю. Б. Забалдіна // Федерація профспілок України; Інститут туризму. – К., 2002. – 196 c.
5. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз – М.: ЮНИТИ, 2003. – 787 c.
6. Пробоїв А. Передумови та перспективи ефективного розвитку туристичної галузі України в контексті політики державного регулювання / А.Пробоїв, Г. Станіславська // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2011. – C. 164-169.
7. Соколенко С.И. Перспективы развития кластеров туризма в Украине / С.И. Соколенко // Бизнес-партнер. – Севастополь, 2004. – №3 (67). – C. 13.
8. Стеченко Д.М. Наукові аспекти інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку туризму в Україні / Д.М. Стеченко // Культура і освіта фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – C. 472-475.
9. Офіційний Інтернет-сайт Державної служби туризму і курортів [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.tourism.gov.ua.
10. Thomas Andersson, Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson. The Cluster Policies. Whitebook, IKED, 2004.
11. World Tourism Organization. – UNWTO Torism Highlights. – 2013. – 13 p.

REFERENCES
1. Balabanov I.T., Balabanov A.I. Economy Tourism [Ekonomika turizmu]. Moscow, Finansy i statistika, 2005, 176 p.
2. Bochan I.O., Tsymbalyuk M.F., Tsymbalyuk V.M. Technology of Tourism : a textbook for students [Tekhnolohiya turystychnoyi diyal'nosti: pidruchnyk dlya stud.]. Lviv, 2011, 419 p.
3. Hontarzhevs'ka L.I. Tourism market in Ukraine [Rynok turystychnykh posluh v Ukrayini]. Donetsk, Skhidnyy vydavnychyy dim, 2008, 180 p.
4. Zabaldina Yu. B. Marketing of tourism enterprises [Marketynh turystychnoho pidpryyemstva: Navch. posibnyk]. Federatsiya profspilok Ukrayiny; Instytut turyzmu, Kyiv, 2002, 196 p.
5. Kotler F., Bouen G, Meykenz G. Marketing. Hospitality. Tourism [Marketing. Gostepriimstvo. Turizm]. Moscow, YuNITI, 2003, 787 p.
6. Proboyiv A., Stanislavs'ka H. Background and prospects for effective development of tourism industry in Ukraine in the context of government regulation [Peredumovy ta perspektyvy efektyvnoho rozvytku turystychnoyi haluzi Ukrayiny v konteksti polityky derzhavnoho rehulyuvannya]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhgorod University, 2011, pp. 164-169.
7. Sokolenko S.I. Prospects for the development of clusters of tourism in Ukraine [Perspektivy razvitiya klasterov turizma v Ukraine]. Biznes-partner – Business Partner, 2004, Vol. 3 (67), pp. 13.
8. Stechenko D.M. Scientific aspects of innovation and investment policy of regional development of tourism in Ukraine [Naukovi aspekty innovatsiyno-investytsiynoyi polityky rehional'noho rozvytku turyzmu v Ukrayini]. Kul'tura i osvita fakhivtsiv turystychnoyi sfery: suchasni tendentsiyi ta prohnozy – Culture and education professionals tourism industry : current trends and forecasts, Kyiv, KUTEP, 2005, pp. 472-475.
9. Official Web site of the State Service for Tourism and Resorts [Ofitsiynyy Internet-sayt Derzhavnoyi sluzhby turyzmu i kurortiv], available at: http://www.tourism.gov.ua.
10. Thomas Andersson, Sylvia Schwaag-Serger, Jens Sorvik, Emily Wise Hansson. The Cluster Policies. Whitebook, IKED, 2004.
11. World Tourism Organization. UNWTO Torism Highlights, 2013, 13 p.
 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian