Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє

Назва:

(Title)

Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє

Автори:

(Authors)

Бугай, Надія
Бугай, Надежда
Bugay, Nadia

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Бугай Н. Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє [Електронний ресурс] / Надія Бугай // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 62-70. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14bnostm.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Судово-бухгалтерська експертиза як складова економічного контролю: сьогодення та майбутнє
Судебно-бухгалтерская экспертиза как составляющая экономического контроля: настоящее и будущее
Forensic accounting as a component of economic control: present and future

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ,АСУ

УДК:

(UDC)

657-051

Ключові слова:

(Key words)

судово-бухгалтерська експертиза
експерт-бухгалтер
правопорушення
економічні злочини
судове слідство
бухгалтерський облік
контроль
forensic accounting
expert accountant
violations
economic crimes
judicial investigation
accounting and control

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В умовах ринкових відносин питання, що пов’язані з сучасним станом судово-бухгалтерської експертизи в Україні, існуючими проблемами та пошуку шляхів їх подолання, удосконаленням і подальшим розвитком цієї сфери діяльності та самої професії експерта-бухгалтера, стали предметом глибокого економічного дослідження. Судово-бухгалтерська експертиза є самостійним джерелом доказів, які відносяться до предмету доведення у відповідній ланці судової системи. У статті наведено певні сучасні моменти судово-бухгалтерської експертизи станом на сьогоднішній день в Україні, висвітлені основні проблемні питання теоретичного і практичного характеру, що існують як в професійній роботі експерта-бухгалтера, так і взагалі в цій сфері діяльності, а також визначені необхідні заходи та шляхи їх вирішення, які спрямовані на перспективи розвитку та підвищення ефективності результатів як самого процесу судово-бухгалтерської експертизи, так і професії експерта-бухгалтера зокрема.
В условиях рыночных отношений вопросы, которые связаны с современным состоянием судебно-бухгалтерской экспертизы на Украине, существующими проблемами и поиском путей их разрешения, усовершенствованием и дальнейшим развитием этой сферы деятельности, а также самой профессии эксперта-бухгалтера, стали предметом глубокого экономического исследования. Судебно-бухгалтерская экспертиза является самостоятельным источником доказательств, которые относятся к предмету доведения в соответствующем звене судебной системы. В статье приведены определенные текущие моменты судебно-бухгалтерской экспертизы по состоянию на сегодняшний день на Украине, освещены основные проблемные вопросы теоретического и практического характера, которые существуют как в профессиональной работе эксперта-бухгалтера, так и вообще в этой сфере деятельности, а также определены необходимые мероприятия и пути их решения, которые направлены на перспективы развития и повышение эффективности результатов как самого процесса судебно-бухгалтерской экспертизы так и профессии эксперта-бухгалтера в частности.
In conditions of market relations issues associated with the current state of forensic accountants in Ukraine, the existing problems and find ways of overcoming them, the improvement and further development of this industry and the profession of accountant, became a subject of deep economic research. Forensic accounting is an independent source of evidence relating to the subject of proof in the corresponding element of the judicial system. The article describes some modern moments, forensic accountants as at present in Ukraine, the main problematic issues of theoretical and practical nature, which exist both in the professional work of an expert accountant, and in General in this area, and identified the necessary measures and solutions, which focuses on the potential development and enhancement of the results of the process, forensic accountants and the profession of accountant in particular.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5047
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf


Використана література:

1. Базась М.Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Базась М.Ф. – К. : МАУП, 2007. – 488 с.

2. Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.В. Гуцаленко, Л.Г. Михальчишина, В.М. Сидорук, І.К. Пентюк. – К. : Центр учбової літератури, 2011. - 350 с.

3. Порядок атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз : постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2008 р. № 595 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

4. Про затвердження Порядку ведення Реєстру методик проведення судових експертиз : наказ Міністерства юстиції України від 02.10.2008 р. № 1666/5 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

5. Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua.

6. Рудницький В.С. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект) : навчальний посібник / В.С.Рудницький, Р.Ф.Бруханський, П.Я.Хомин – К: ВД “Професіонал”, 2004. – 304 с.

7. Сторожук Н. Судово-бухгалтерська експертиза: критичний огляд нормативно-правового регулювання, методології та організації / Н. Сторожук // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал . – 2009 . – №6 . – С. 43-49.

8. Судова бухгалтерська експертиза : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за редакцією д.е.н. М.Д. Корінька. – К. : ТОВ «Типографія «Клякса», 2012 р. – 432 с.

9. Шарманська В.М. Судова бухгалтерія : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Шарманська, С.О.Шарманська, І.В. Головко – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 454 с.

 

REFERENCES:

1. Bazas M.F. Theoretical and methodological foundations of forensic accounting: teach. guidances. for students. HI. teach. bookmark [Teoretyko-metodolohichni zasady sudovo-bukhhalters'koyi ekspertyzy : navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl]. Kyiv, MAUP, 2007, 488 p.

2. Hutsalenko L.V., Mykhal'chyshyna H.L., Sydoruk U.M., Pentyuk I.R. Forensic accounting expertise: teach. guidances. for students. HI. teach. bookmark [Sudovo-bukhhalters'ka ekspertyza : navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl]. Kyiv, Tsentr uchbovoyi literatury, 2011, 350 p.

3. The procedure of state registration and certification methodologies for forensic examination: Cabinet of Ministers of Ukraine of 02.07.2008 p. № 595 [Poryadok atestatsiyi ta derzhavnoyi reyestratsiyi metodyk provedennya sudovykh ekspertyz: postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 02.07.2008 r. No.595], available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.

4. On approval of the methodologies for maintenance of the Register of Legal Expertise: Order of the Ministry of Justice of Ukraine on 02.10.2008 p. # 1666/5 [Pro zatverdzhennya Poryadku vedennya Reyestru metodyk provedennya sudovykh ekspertyz : nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 02.10.2008 r. No. 1666/5], available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.

5. On Judicial Examination: Law of Ukraine of 25.02.1994 p. № 4038-XII [Pro sudovu ekspertyzu : Zakon Ukrayiny vid 25.02.1994 r. No. 4038-XII], available at: http://www.zakon.rada.gov.ua.

6. Rudnytskyi V.S., Brukhans'kyy R.F., Khomyn P.Ya. Accounting Forensic examination of economic offenses (reference abstract): a tutorial [Sudovo-bukhhalters'ka ekspertyza ekonomichnykh pravoporushen' (opornyy konspekt) : navchal'nyy posibnyk]. Kyiv, VD Profesional, 2004, 304 p.

7. Storozhuk N. Forensic accounting expertise: A critical review of legal regulation, methodology and organization [Sudovo-bukhhalters'ka ekspertyza: krytychnyy ohlyad normatyvno-pravovoho rehulyuvannya, metodolohiyi ta orhanizatsiyi]. Bukhhalters'kyy oblik i audyt : Naukovo-praktychnyy zhurnal – Accounting and Auditing: Scientific journal, 2009, No.6, pp. 43-49.

8. Korin'ko M.D. Forensic accounting expertise [Sudova bukhhalters'ka ekspertyza : navch. posib. dlya stud. vyshch. navch. zakl]. Kyiv, TOV Typohrafiya Klyaksa, 2012 , 432 p .

9. Sharmans'ka V.M., Sharmans'ka S. O., Holovko I.F. Forensic Accounting [Sudova bukhhalteriya : navch. Posibnyk dlya stud. vyshchykh navch. zakladiv]. Kyiv, Tsentr uchbovoyi literatury, 2008, 454 p.

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian