Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Analysis and argumentation of the present-day factors of Ukrainian agriculture

Назва:

(Title)

Analysis and argumentation of the present-day factors of Ukrainian agriculture

Автори:

(Authors)

Окселенко, Наталія Олександрівна
Okselenko, Nataliia Oleksandrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Okselenko N. Analysis and argumentation of the present-day factors of Ukrainian agriculture [Електронний ресурс] / Nataliia Okselenko // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 188-194. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14onoshu.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Аналіз та обґрунтування сучасних чинників розвитку сільського господарства України

Дата публікації:

(Date of publication)

30-Лис-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.43.01

Ключові слова:

(Key words)

agricultural sector
resources
profitability improving
competitiveness
future development
сільськогосподарська галузь
ресурси
підвищення прибутковості
конкурентоспроможність
перспективність розвитку

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2(11);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

It is investigated the modern development factors of the agricultural sector of Ukraine. It is proposed a set of measures aimed at improving the profitability and competitiveness of the agricultural sector of Ukraine. In the paper it is analyzed the current state of agriculture in Ukraine. It is attempted the basic problem of domestic agricultural enterprises and developed solutions. It is proved that the market conditions for businesses of the agricultural sector of Ukraine's economy one of the main factors of production is to improve the use of available resources.
Досліджено сучасні чинники розвитку сільськогосподарської галузі України. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі України. В статті проаналізовано сучасний стан сільського господарства України. Визначені основні проблеми розвитку вітчизняних сільськогосподарських підприємств та розроблені шляхи їх вирішення. Обґрунтовано, що в ринкових умовах господарювання для підприємств сільськогосподарської галузі економіки України одним із головних чинників розвитку виробництва є підвищення ефективності використання наявних ресурсів.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5593
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 2(11)

pdf

Використана література:

1. Бородіна О. М. Теорія, політика та практика сільського розвитку [Текст] / О. М. Бородіна [та ін.]; за ред.: д-ра екон. наук., чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, д-ра екон. наук., чл.-кор. УААН України І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. – 375 с.

2. Гринчак О.В. Особливості управління сільськогосподарським виробництвом / О. В. Гринчак, О.Х. Давлетханова, Я.Л., Миколайчук // Зб. наук. пр. Уманського НУС. – Умань : УНУС. –2012. – Вип. 78. – Ч. 2 : Економіка. – С. 198–203.

3. Дем’яненко М. Я. Державна підтримка як фактор забезпечення конкурентоспроможного аграрного виробництва / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК. –2009. – No 9. –С. 3–9.

4. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Кирилюк Є. М. Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем [Текст] : монографія / Є. М. Кирилюк; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – К.: КНЕУ, 2013. – 571 с.

6. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / За ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ“ІАЕ”, 2012. – 182 с.

7. Черевко Г. В. Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств [Текст] : [монографія] / Г. В. Черевко, Г. М. Дудич. – Л.: СПОЛОМ, 2013. – 211 с.

 

REFERENCES

1. Borodina O.M. et al. Theory, policy and practice of the agricultural sector development [Teoriya, polityka ta praktyka sil's'koho rozvytku]. Kyiv, Institute of Economics and Forecasting, 2010, p. 375.

2. Grynchak O.V., Davlethanova O.H., Mykolaychuk Ya.L. Features of agricultural production managment [Osoblyvosti upravlinnya sil's'kohospodars'kym vyrobnytstvom]. Collection. Scien. papers. Uman NUS. – Uman: UNUS, 2012, Vol. 78, Section 2: Economics, pp. 198-203.

3. Dem'yanenko M.Ya. State support as a factor of competitive agricultural production [Derzhavna pidtrymka yak faktor zabezpechennya konkurentospromozhnoho ahrarnoho vyrobnytstva]. Ekonomika APK – Business of APC, 2009, No. 9, pp. 3-9.

4. The State Statistics Committee of Ukraine [Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Kyrylyuk E.M. Agricultural market in terms of transformation of economic systems : monograph [Ahrarnyy rynok v umovakh transformatsiyi ekonomichnykh system]. Kyiv. Nat. Econ. University named by. Vadym Hetman, Kyiv, KNEU, 2013, p. 571.

6. Lupenko Yu.O., Mesel-Veselyaka V.Ya. Strategic development direction of Agriculture of Ukraine for the period 2020 [Stratehichni napryamy rozvytku sil's'koho hospodarstva Ukrayiny na period do 2020 roku], Kyiv, NSC "IAE", 2012, p. 182.

7. Cherevko G.V., Dudych G.M. Improvement of land relations as the efficiency factor of agricultural enterprises : monograph [Udoskonalennya zemel'nykh vidnosyn yak chynnyk efektyvnosti funktsionuvannya sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv]. Lviv, SPOLOM, 2013, p. 211.

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian