Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Назва:

(Title)

ВЕНЧУРНИЙ БІЗНЕС ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕНЧУРНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Автори:

(Authors)

 

Бойко, Остап
Бойко, Остап
Boiko, Ostap
Погайдак, Ольга
Погайдак, Ольга
Pogaidak, Olga
Харів, Петро
Харив, Петр
Khariv, Petro


Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Бойко О. Венчурний бізнес та контроль діяльності венчурних організацій в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Остап Бойко, Ольга Погайдак, Петро Харів // Соціально- економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 140-152. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15bobvuh.pdf


Інші назви:

(Other titles)

ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕНЧУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
VENTURE BUSINESS AND CONTROL OF VENTURE ORGANIZATIONS UNDER GLOBALIZATION


Дата публікації:

(Date of publication)

30-Тра-2015


Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ


УДК:

(UDC)

658.51

Ключові слова:

(Key words)

корпоративний венчуринг
венчурний контролінг
венчурні ризики
фактори росту вартості венчурних підприємств
corporate venturing
venture controlling
venture risks
growth factors of value at venture enterprises


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (12);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті розкрито діяльність венчурних компаній та особливості кожного етапу управління венчурним фінансуванням, яке в сучасних умовах є достатньо ризиковим. Проаналізовано стан венчурного підприємництва у світі та в Україні, окреслено головні проблеми, з якими зустрічаються вітчизняні венчурні підприємства та окреслено шляхи їх вирішення. Запропоновано спосіб формування системи венчурного контролінгу на промислових підприємствах, що полягає у виборі організаційного механізму управління службою контролінгу. Визначено етапи технології його проведення, пріоритетні напрями та елементи контролю на етапах життєвого циклу венчурного підприємства. У статті розкрито методичні положення та запропоновано практичні рекомендації з оцінювання та контролювання венчурної діяльності, а також запропоновано форму звітності за результатами венчурної діяльності. Вказано основні проблеми, на які повинні звернути увагу венчурні менеджери під час проходження кожного етапу венчурного проекту.
В статье раскрыта деятельность венчурных компаний и особенности каждого этапа управления венчурным финансированием, которое в современных условиях является достаточно рискованным. Проанализировано состояние венчурного предпринимательства в мире и в Украине, определены главные проблемы, с которыми сталкиваются отечественные венчурные предприятия и намечены пути их решения. Предложен способ формирования системы венчурного контроллинга на промышленных предприятиях, заключается в выборе организационного механизма управления службой контроллинга. Обнародованы этапы технологии его проведения, приоритетные направления и элементы контроля на этапах жизненного цикла венчурного предприятия. В статье раскрыто методические положения и предложены практические рекомендации по оценке и контролю венчурной деятельности, а также предложено форму отчетности по результатам венчурной деятельности. Указано основные проблемы, на которые должны обратить внимание венчурные менеджеры при прохождении каждого этапа венчурного проекта.
The activity of venture companies and peculiarities of each management stage of venture financing which in modern terms is quite risky has been described in the article. The state of venture entrepreneurship in the world and in Ukraine has been analyzed, the main problems faced by domestic venture enterprises have been outlined and ways of their solution have been determined. The method of forming the system for the venture controlling at industrial enterpriseswhich is to select organizational mechanism for management of controlling service has been proposed. It has been determined stages of technology for its conducting, priority directions and elements of control at the stages of the life cycle of venture enterprise. Methodological provisions have been revealed and practical recommendations on the evaluation and controlling the venture activity have been presented and the form of reporting by results of venture activity has been proposed in the article. It has been indicated the main problems that venture managers have to pay attention during the each stage of the venture project.


URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5627
 ISSN:

2223-3822

 


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

pdf

 

Використана література:

1. Литвин І.В. Управління венчурними організаціями в машинобудуванні: автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук.: спец. 08.0.04 – економіка та управління підприємствами (машинобудування та приладобудування) / І.В.Литвин. – Національний університет „Львівська політехніка” – Львів, 2009. – 24 с.

2. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

3. Сухоребська О.Я. Оцінювання та контролювання діяльності венчурних організацій в промисловості: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами" (за видами економічної діяльності) / О.Я. Сухоребська. – Тернопіль, 2012. – 24 с.

4. Федорович П.П. Аналіз і оцінка ризику інвестиційних проектів / П.П. Федорович // Наукові записки. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 10. – Частина 1. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – С. 174-175.

5. Федорович П.П. Передумови розвитку венчурного бізнесу в Україні / П.П. Федорович // Наукові записки. Зб. наук. праць кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Випуск 13. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – С. 67-71.

6. Федорович П.П. Соціально-економічні аспекти впровадження нововведень в промисловості регіону / П.П. Федорович // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України. Зб. наук. праць. – Випуск 4. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С.68-71.

7. Freeman C. The Economics of Industrial Innovation. 3rd Edition / C. Freeman, Luc Soete. – The MIT Press, 1997 – 470 p.

 

REFERENCES

1. Lytvyn, I.V. (2009) Venture organizations management in economy sectors of machinery, devices and equipment [Upravlinnia venchurnymy orhanizatsiiamy v mashynobuduvanni]. Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.04 – Economics and Enterprise Management, National University “Lviv Polytechnic”, Lviv, Ukraine, 24 p.

2. Site of the State Statistics Committee of Ukraine [Sait Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrainy], available at: http://www.ukrstat.gov.ua

3. Sukhorebska, O.Ya. (2012) Evaluation and monitoring venture organizations activity in the industry [Otsiniuvannia ta kontroliuvannia diialnosti venchurnykh orhanizatsii v promyslovosti]. Thesis abstract of Cand. Sc. (Econ.), 08.00.04 – Economics and Enterprise Management, Ternopil, Ukraine, 24 p.

4. Fedorovych, P.P. (2001) Analysis and risk assessment of investment projects [Analiz i otsinka ryzyku investytsiinykh proektiv]. Naukovi zapysky. Zb. nauk. prats kafedry ekonomichnoho analizu Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstva – Scientific notes. Collection of scientific works of the Department of Economic Analysis of Ternopil Academy of National Economy, Iss. 10, Part 1, Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine, pp. 174-175.

5. Fedorovych, P.P. (2004). Prerequisites for the development of venture business in Ukraine [Peredumovy rozvytku venchurnoho biznesu v Ukraini]. Naukovi zapysky. Zb. nauk. prats kafedry ekonomichnoho analizu Ternopilskoi akademii narodnoho hospodarstvaScientific notes. Collection of scientific works of the Department of Economic Analysis of Ternopil Academy of National Economy, Iss. 13, part 2, Ternopil, Ukraine, pp. 67-71.

6. Fedorovych, P.P. (2000), Social and economic aspects of introducing innovations in the industry of the region [Sotsialno-ekonomichni aspekty vprovadzhennia novovveden v promyslovosti rehionu]. Rehionalni aspekty rozmishchennia produktyvnykh syl Ukrainy – Regional aspects of the distribution of productive forces in Ukraine, Zb. nauk. prats. Collection of scientific works, Iss. 4, Ternopil, Ukraine, pp. 68-71.

7. Freeman, C. (1997) The Economics of Industrial Innovation, 3rd Edition / Freeman C., Luc Soete, The MIT Press, 470 p.

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian