Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Національні інтереси України в соціальній сфері та загрози на шляху до їх задоволення

Назва:

(Title)

Національні інтереси України в соціальній сфері та загрози на шляху до їх задоволення

Автори:

(Authors)

Дубровіна, Олена
Дубровина, Елена
Dubrovina, Olena
Новіков, Едуард
Новиков, Эдуард
Novikov, Eduard
Ткач, Іван
Ткач, Иван
Tkach, Ivan

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Дубровіна О. Національні інтереси України в соціальній сфері та загрози на шляху до їх задоволення [Електронний ресурс] / Олена Дубровіна, Едуард Новіков, Іван Ткач // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2015. — Вип. 1 (12). — С. 239-246. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15doadyz.pdf.


Інші назви:

(Other titles)

Национальные интересы Украины в социальной сфере и угрозы на пути к их удовлетворению
Ukraine national interests in the social area and the threats towards their consummation

Дата публікації:

(Date of publication)

30-Тра-2015

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

338.2

Ключові слова:

(Key words)

безпека
національні інтереси
соціальна безпека
загрози безпеці
індикатори стану соціальної безпеки
security
national interests
social security
security threats
status indicators of the social security


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (12);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В статті розкрито сутність понять “національні інтереси”, “загроза безпеці” та “соціальна безпека” у їх взаємозв’язку. На основі аналізу індикаторів, що характеризують стан соціальної безпеки, здійснено оцінку її рівня, наведені статистичні дані щодо зайнятого населення віком від 15 до 70 років, рівень безробіття населення цієї вікової групи та кількість зайнятих у неформальному секторі економіки за даною віковою групою. Визначено чинники, що мають найбільший негативний вплив на поточний стан соціальної безпеки України. Визначено загрози соціальній безпеці, які, у разі їх подальшого поглиблення, визначатимуть стан безпеки у майбутньому. Наведено результати аналізу показників, що засвідчують наявність в Україні дисбалансів в поточних оцінках рівня життя населення та його матеріального становища як джерела зростання загроз безпеці держави. Наголошено, що розв’язання завдання перешкоджання подальшій соціальній поляризації у суспільстві має стати першочерговим політичним завданням.
The article is described the essence of such notions as “national interests”, “security threat” and “social security” in their relationship. Based on an analysis of indicators characterizing the state of the social security assessment carry out in its level, the statistical data of the employed population aged from 15 to 70 years old, the unemployment rate of the population in this age group and the number of employed in the informal sector of the economy of this age group. There are factors that have the greatest negative impact on the current state of social security and the threat of Ukraine social security, which, it will determine the security situation in the future in the event of further deepening. The results of the analysis of indicators evidencing in Ukraine imbalances in the current assessment of the standard of living and its financial position as a source of growing threats to security. Emphasized that solving the problem preventing further social polarization in society should be the primary political task.
В статье раскрыта сущность понятий “национальные интересы”, “угроза безопасности” и “социальная безопасность” в их взаимосвязи. На основе анализа индикаторов характеризующих состояние социальной безопасности, осуществлена оценка ее уровня, приведены статистические данные занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет, уровень безработицы населения этой возрастной группы и количество занятых в неформальном секторе экономики по данной возрастной группе. Определены факторы, имеющие наибольшее негативное влияние на текущее состояние социальной безопасности Украины. Определены угрозы социальной безопасности, которые, в случае их дальнейшего углубления, определять состояние безопасности в будущем. Приведены результаты анализа показателей, свидетельствуют о наличии в Украине дисбалансов в текущих оценках уровня жизни населения и его материального положения как источника роста угроз безопасности государства. Отмечено, что для решения задачи препятствования дальнейшей социальной поляризации в обществе должно стать первоочередной политической задачей.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/5764
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2015, Випуск 1(12)

pdf

 

Використана література:

1. Горбулін В.П. Пріоритетність національних інтересів у світлі стратегії національної безпеки України / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський // Стратегічна панорама. – 2005. – № 3. – С. 11-18.

2. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 №964-IV / Офіційний вісник України. – 2003. – № 29. – С. 14-33.

3. Зеркалов Д.В. Соціальні проблеми сталого розвитку [Електронний ресурс]: Монографія / Д. В. Зеркалов, О. Ю. Арламов. – К. : Основа, 2013.

4. Інформаційно-аналітичні матеріали до слухань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці “Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики” / ДУ НДІ соціально-трудових відносин Мінсоцполітики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lir.lg.ua/docs/publikacii/pm.pdf.

5. Клюєнко Е.О. Діагностика соціальної напруженості / Е.О. Клюєнко // Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. соціолог. наук. – 1998.

6. Кузьменко А. Проблема відповідності стратегії та системи забезпечення безпеки України національним потребам / А. Кузьменко // Юридичний журнал. – 2008. – №10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2432 2.

7. Левчук Н. М. Соціальна диференціація стану здоров’я і смертності в Україні / Н. М. Левчук // Демографія та соціальна політика. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – №1. – 2007. – С. 12-27.

8. Монтескье Ш. Л. О духе законов / Ш. Л. Монтескье // Избранные произведения. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 160.

9. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України; За ред. Л. М. Черенько. – К.: ТОВ “Видавництво “Консультант”, 2006. – 428 с.: іл. – Бібліогр.: с. 417-426. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.idss.org.ua/monografii/riven_juttya_naselennya%20krainu.pdf.

10. Саламатов В.О. Структура суб’єктивних уявлень про нацiональнi iнтереси України / В.О. Саламатов, В.Л. Косолапов, А.Н. Гiрник // Вiсник АН України. – 1994. – № 1. – С. 72-76.

11. Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі. – К.: НІСД, 2013. – 65 с.

12. Morgenthau H. Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace / H. Morgenthau. – N-Y, Knopf, 1967. – 489 p.


REFERENCES

1. Horbulin V.P., Kaczynski A.B. The priority of national interests in the light of national security strategy of Ukraine [Priorytetnist' natsional'nykh interesiv u svitli stratehiyi natsional'noyi bezpeky Ukrayiny]. Stratehichna panorama – Strategic Panorama, 2005, No. 3, pp. 11-18.

2. The Law of Ukraine “On National Security of Ukraine” from 19.06.2003 №964-IV [Zakon Ukrayiny “Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny” vid 19.06.2003 #964-IV]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny – Ukraine Official Journal, 2003, No. 29, pp. 14-33.

3. Zerkalov D.V., Arlamov O.J. Social problems of sustainable development [Sotsial'ni problemy staloho rozvytku]: Monograph. Kyiv, Osnova, 2013.

4. Information-analytical materials to the hearings of the Verkhovna Rada of Ukraine for Social Policy and Labour “Subsistence level: determination method and uses as an instrument of state social policy” [Informatsiynoanalitychni materialy do slukhan' Komitetu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z pytan' sotsial'noyi polityky ta pratsi “Prozhytkovyy minimum: metodyka vyznachennya ta napryamy vykorystannya u yakosti instrumentu derzhavnoyi sotsial'noyi polityky”]. SRI control of industrial relations Social Policy Ministry of Ukraine, available at: http://www.lir.lg.ua/docs/publikacii/pm.pdf.

5. Klyuyenko E.O. Diagnosis of social tensions [Diahnostyka sotsial'noyi napruzhenosti]. Thesis on competition sciences degree candidate sociologic science, 1998.

6. Kuzmenko A. Problem compliance strategy and security system needs Ukraine national [Problema vidpovidnosti stratehiyi ta systemy zabezpechennya bezpeky Ukrayiny natsional'nym potrebam]. Yurydychnyy zhurnal – Law Journal, 2008, No.10, available at: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2432

7. Levchuk N.M. Social differentiation of health and mortality in Ukraine [Sotsial'na dyferentsiatsiya stanu zdorov"ya i smertnosti v Ukrayini]. Demohrafiya ta sotsial'na polityka. Naukovo-ekonomichnyy ta suspil'no-politychnyy zhurnal – Demography and Social Policy. Sci-economic and socio-political journal, No. 1, 2007, pp. 12-27.

8. Montesquieu S. H. The Spirit of Laws. Selected Works [O dukhe zakonov]. Moscow, Gospolitizdat, 1955, p. 160.

9. The standard of living of the population of Ukraine [Riven' zhyttya naselennya Ukrayiny]. NAS of Ukraine. Institute of Demography and social. for Scientific., Gos. com. Statistics of Ukraine; Ed. LM Cherenko, Kyiv, LLC “Publishing house "Consultant”, 2006, p. 428, pp. 417-426, available at: http://www.idss.org.ua/monografii/riven_juttya_naselennya%20krainu.pdf.

10. Salamatov V.A., Kosolapov V.L., Hirnyk A.N. The structure of subjective perceptions of natsionalni interests of Ukraine [Struktura sub"yektyvnykh uyavlen' pro natsional'ni interesy Ukrayiny]. Visnyk AN Ukrayiny – Bulletin of the Academy of Sciences of Ukraine, 1994, No. 1, pp. 72-76.

11. Formation model of economic development of Ukraine in the post-crisis world [Formuvannya modeli ekonomichnoho rozvytku Ukrayiny u pislyakryzovomu sviti]. kYIV, NISS, 2013, p. 65.

12. Morgenthau H. Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace. N-Y, Knopf, 1967, p. 489.

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian