Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства

Назва:

(Title)

Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства

Інші назви:

(Other titles) 
Проблемы демографического старения населения и его влияние на экономический рост общества
Problems of demographic aging and its influence on economic growth of a society

Автори:

(Authors)
Кирич, Наталія
Кирич, Наталия
Kyrych, Nataliia
Слободян, Наталія
Слободян, Наталия
Slobodian, Nataliia
Бібліографічний опис: Кирич Н. Проблеми демографічного старіння населення і його вплив на економічне зростання суспільства / Наталія Кирич, Наталія Слободян // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2016. — Вип. 2 (15). — С. 62-70.
Bibliographic description (International):  Kyrych, N., Slobodian, N. (2016). Problemy demohrafichnoho starinnia naselennia i yoho vplyv na ekonomichne zrostannia suspilstva [Problems of demographic aging and its influence on economic growth of a society]. Socìalʹno-ekonomìčnì Problemì ì Deržava. 15 (2), 62-70.

Дата публікації:

(Date of publication)
31-Жов-2016
УДК: (UDC)  658.5(314.1)

Ключові слова:

(Key words) 
демографічне старіння населення
економічне зростання
реформування охорони здоров’я
соціальне забезпечення
demographic aging
economic growth
healthcare reform
social welfare

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

 
Докладний аналіз демографічної ситуації в країні і в світі необхідний для прийняття рішень, що стосуються інтересів усього суспільства: в галузі освіти, охорони здоров'я, пенсійної системи, страхування та інших. Старіння населення – одна з основних проблем, що турбують практично всі без винятку країни світу. Літні люди стають окремою демографічною, соціальною і медико-біологічною категорією, що вимагає спеціального підходу до розв'язання своїх проблем. У статті розглянуто соціальні, економічні та медичні проблеми, які виникають в суспільстві внаслідок демографічного старіння населення. Проаналізовано механізми впливу старіння населення на економічне зростання через сукупність взаємопов'язаних чинників, уточнено їх сутність. Визначено їх вплив на економічні показники країни. Запропоновано шляхи оптимальної організації вирішення цих проблем в державі в умовах реформування системи охорони здоров'я.
Детальный анализ демографической ситуации в стране и в мире необходим для принятия решений, касающихся интересов всего общества: в области образования, здравоохранения, пенсионной системы, страхования. Старение населения – одна из основных проблем, касающаяся практически всех без исключения стран мира. Пожилые люди становятся отдельной демографической, социальной и медико-биологической категорией, требующей специального подхода к решению своих проблем. В статье рассмотрены социальные, экономические и медицинские проблемы, возникающие в обществе в результате демографического старения населения. Проанализировано механизмы влияния старения населения на экономический рост посредством совокупности взаимосвязанных факторов, уточнено их сущность. Определено их влияние на экономические показатели страны. Предложено пути оптимальной организации решения этих проблем в государстве в условиях реформирования системы здравоохранения.
A detailed analysis of the demographic situation in Ukraine and in the whole world is needed in order to make decisions of public interest: education, health, pensions, insurance, etc. Population aging is one of the main problems plaguing practically all countries without exception. The aged are a separate demographic, social and biomedical category that requires a special approach to solving their problems. The article examines social, economic and medical problems that emerge in a society as a result of demographic aging of population. It analyzes the mechanisms of influence of population aging on economic growth via a number of interrelated factors, and clarifies their essence. The study ascertains their influence on the national economic indexes. We have proposed ways of optimal solution of these problems of a nation in terms of health care reform.
URI:  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/18213
ISSN:  2223-3822
Bibliographic description (Ukraine):  1. Аксьонова С. Ю. Населення України: Імперативи демографічного старіння [Електронний ресурс] / С. Ю. Аксьонова, Б. О. Крімер, І. О. Курило [та ін.]. – Київ : Адеф-Україна, 2014. – 285 c. – Режим доступу : URL: http://www.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf13
2. Васильченко В.С. Управління трудовим потенціалом: навч. посіб. / В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – К. : КНЕУ, 2005. – 403 с.
3. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії/ за ред. В. Стешенко. – К. : Ін-т економіки АН України, 2001. – 560 с.
4. Корчун В. С. Демографічні аспекти економічного розвитку сучасної цивілізації/ В. С. Корчун // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Сер. Міжнар. відносини. – 2012. – № 20. – С. 17–20.
5. Крентовська О. Основні напрями державного управління щодо розвитку соціальної сфери в умовах старіння населення / О. Крентовська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 21. – С. 98-104.
6. Мокрецов С. Є. Вплив демографічної політики держави на репродуктивний стан здоров'я населення України / С. Є. Мокрецов // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 3(30). – С. 1-6.
7. Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року: Постанова вiд 24 черв. 2006 р. No879 // Офіц. вісн. України. – 2006. – 12 лип. – No26. – С. 61.
8. Про схвалення Концепції демографічного розвитку на 2005-2015 роки: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 8 жовт. 2004 р. No724-р // Офіц. вісн. України. – 004. – 29 жовт. – No41. – С. 32.
9. Сімоненко В. В. Соціально ефективне регіональне управління в контексті проблем "старіння населення" / В. В. Сімоненко // Вісн. Дон ДУУ: наук. журн. "Менеджер". – 2006. – No4 (38). – С. 184-188.
10. Статистика чисельності, складу та розміщення населення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lection.com.ua/statistics/stat/statistika-chiselnosti-skladu-ta-rozmischennya-naselennya-statistika.
11. Фойгт Н. А. Тривалість життя в похилому віці: еволюція, сучасність, перспективи: монографія / Н. А. Фойгт. – К. : Ін-т економіки АН України, 2002. – 435 с.
12. Bloom DE, Canning D, Fink G, Finlay J. The cost of low fertility in Europe. Eur J Popul 2010; 26:141–58.
13. Card, D., J. Kluve, and A. Weber (2010): “Active Labour Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis,” Economic Journal, 120(548), F452–F477.
14. Davis, Steven J., Faberman, R. Jason, Haltiwanger, John, 2006. The flow approach to labor markets: New data sources micro–macro links, and the recent downturns. Journal of Economic Perspectives 20 (3), 3–24.
15. Gonzalez-Eiras, M., Niepelt, D., 2012. Ageing, government budgets, retirement, and growth. European Economic Review 56, 97–115
16. Lee R., Mason A., Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective (Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2011).
17. Lisenkova K., Merette M. and Wright R. (2012), “Population ageing and the labour market: modelling size and age-specific effects”. Economic Modelling,35, pp. 981-989.
18. Nagarajan R., Teixeira, A.A.C. and Silva S. (2013), "The impact of ageing population on economic growth: an exploratory review of the main mechanisms”, forthcoming, FEP Working Paper, Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
19. Prettner, Klaus and Alexia Prskawetz. 2010. "Demographic Change in Models of Endogenous Economic Growth. A Survey." Central European Journal of Operations Research, 18(4), 593-608
20. Prettner, Klaus. 2013. “Population Aging and Endogenous Economic Growth.” Journal of Population Economics 26(2 ): 811-834.
References:  1. Aksonova, S. Yu., Krimer, B. O., Kurylo, I. O. (2014). Naselennia Ukrainy: Imperatyvy demohrafichnoho starinnia [Population of Ukraine: the imperative of demographic aging]. Kyiv, Adef-Ukraina, 285, retrieved from: http://www.idss.org.ua/monografii/2014_Naselennya.pdf.
2. Vasylchenko, V.S., Hrynenko, A. M., Hrishnova, O. A., Kerb, L. P. (2005). Upravlinnia trudovym potentsialom [Managing labor potential]. Kyiv, KNEU, 403.
3. Steshenko, V. ed. (2001). Demohrafichna kryza v Ukraini. Problemy doslidzhennia, vytoky, skladovi, napriamy protydii [The demographic crisis companies in Ukraine. Problems studies the origins, ingredients, directions counter]. Kyiv, In-t ekonomiky AN Ukrainy, 560.
4. Korchun, V. S. (2012). Demohrafichni aspekty ekonomichnoho rozvytku suchasnoi tsyvilizatsii [Demographic aspects of economic development of modern civilization]. Nauk. visn. Volyn. nats. un-tu im. Lesi Ukrainky. Ser. Mizhnar. Vidnosyny = Scientific herald of Lesya Ukrainka Volyn National University, 20, 17–20.
5. Krentovska, O. (2009). Osnovni napriamy derzhavnoho upravlinnia shchodo rozvytku sotsialnoi sfery v umovakh starinnia naselennia [The main directions of the government concerning social development in conditions of an aging population]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. = The efficiency of public administration, 21, 98-104.
6. Mokretsov, S. Ye. (2009). Vplyv demohrafichnoi polityky derzhavy na reproduktyvnyi stan zdorovia naselennia Ukrainy [The impact of demographic policy on reproductive health of the population of Ukraine]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia = Theory and practice of public administration, 3 (30), 1-6.
7. Pro zatverdzhennia Stratehii demohrafichnoho rozvytku v period do 2015 roku: Postanova vid 24 cherv. 2006 r. No879 [Approval of demographic development strategy till 2015: Resolution from Jun 24. 2006 r. No879]. Ofits. visn. Ukrainy = Official Bulletin of Ukraine, 26, 61.
8. Pro skhvalennia Kontseptsii demohrafichnoho rozvytku na 2005-2015 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 zhovt. 2004 r. No724-r [Approval of the Concept of demographic development for 2005-2015, the Cabinet of Ministers of Ukraine dated Oct 8. 2004 p. No724-p]. Ofits. visn. Ukrainy = Official Bulletin of Ukraine, 41, 32.
9. Simonenko, V. V. (2006). Sotsialno efektyvne rehionalne upravlinnia v konteksti problem "starinnia naselennia" [Social effective regional governance in the context of "aging population"]. Menedzher = Manager, 4 (38), 184-188.
10. Statystyka chyselnosti, skladu ta rozmishchennia naselennia [Statistics size, composition and distribution of the population]. Retrieved from: http://lection.com.ua/statistics/stat/statistika-chiselnosti-skladu-ta-rozmischennya-naselennya-statistika
11. Foiht, N. A. (2002). Tryvalist zhyttia v pokhylomu vitsi: evoliutsiia, suchasnist, perspektyvy: monohrafiia [Life expectancy in old age: Evolution, Present and Prospects]. Kyiv, In-t ekonomiky AN Ukrainy, 435.
12. Bloom, D.E., Canning, D., Fink, G., Finlay, J. (2010). The cost of low fertility in Europe. Eur J Popul, 26, 1, 41–58.
13. Card, D., Kluve, J., Weber, A. (2010). Active Labour Market Policy Evaluations: A Meta-Analysis, Economic Journal, 120 (548), 452–477.
14. Davis, Steven J., Faberman, R. Jason, Haltiwanger, John (2006). The flow approach to labor markets: New data sources micro–macro links, and the recent downturns. Journal of Economic Perspectives, 20 (3), 3–24.
15. Gonzalez-Eiras, M., Niepelt, D., (2012). Ageing, government budgets, retirement, and growth. European Economic Review, 56, 97–115
16. Lee, R., Mason, A. (2011). Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. Edward Elgar, Cheltenham, UK.
17. Lisenkova, K., Merette, M. and Wright, R. (2012). Population ageing and the labour market: modelling size and age-specific effects. Economic Modelling, 35, 981-989.
18. Nagarajan, R., Teixeira, A.A.C., Silva, S. (2013). The impact of ageing population on economic growth: an exploratory review of the main mechanisms, forthcoming, FEP Working Paper, Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
19. Prettner, Klaus and Prskawetz, Alexia (2010). Demographic Change in Models of Endogenous Economic Growth. A Survey. Central European Journal of Operations Research, 18(4), 593-608.
20. Prettner, Klaus (2013). Population Aging and Endogenous Economic Growth. Journal of Population Economics 26 (2), 811-834.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2016, Випуск 2(15)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian