Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті

Назва: 

(Title)

Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті

Інші назви: 

(Other titles)

Организационно-экономические основы развития инновационного процесса отечественных заведений гостинично-ресторанной сферы в туристическом контексте
Organizational and economic principles of innovative development processes of national hotel and restaurant business structures in the tourism context
Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku innovatsiinoho protsesu vitchyznianykh zakladiv hotelno-restorannoi sfery v turystychnomu konteksti

Автори: 

(Authors)

Нагорняк, Галина
Малюта, Людмила
Мельник, Лілія
Шерстюк, Роман

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: galinka2005_08@mail.ru к.т.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: luda_mal@ukr.net к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: liliana.mel0512@gmail.com к.е.н., доцент кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail:romsher85@gmail.com к.е.н., докторант кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Бібліографічний опис:  Нагорняк Г. Організаційно-економічні засади розвитку інноваційного процесу вітчизняних закладів готельно-ресторанної сфери в туристичному контексті [Електронний ресурс]/ Галина Нагорняк, Людмила Малюта, Лілія Мельник, Роман Шерстюк//Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1(16). — С. 148-158. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf.
Bibliographic description (International):  Nahorniak, H., Maluta, L., Melnyk, L. & Sherstiuk, R. (2017). Orhanizatsiino-ekonomichni zasady rozvytku innovatsiinoho protsesu vitchyznianykh zakladiv hotelno-restorannoi sfery v turystychnomu konteksti [Organizational and economic principles of innovative development processes of national hotel and restaurant business structures in the tourism context]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 148-158. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf.

Дата публікації:

(Publication Date)

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
бер-2017

Видавець: 

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 339.137.2
Jel Classіfіcatіon:  L83
O30
Z32

Ключові слова:

(Key words)

 
інновації
розвиток
інноваційна діяльність
готельно-ресторанний бізнес
готельно-ресторанне господарство
інновації у готельно-ресторанному бізнесі
інноваційний потенціал
активізація
інформаційні технології
інноваційний процес
инновации
инновационный потенциал
инновационная деятельность
гостинично-ресторанный бизнес
гостинично-ресторанное хозяйство
инновации в гостинично-ресторанном бизнесе
развитие
активизация
информационные технологии
инновационный процесс
innovation
development
hotels and restaurant business
hotel and restaurant management
innovation potential
activation
information technology
innovation activity
innovation process

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

 
У статті обґрунтовано доцільність визначення організаційно-економічних засад розвитку інноваційних процесів у вітчизняних закладах готельно-ресторанного господарства. Розкрито роль впровадження інновацій на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Здійснено процедуру визначення організаційно-економічного механізму розвитку інноваційних процесів закладів зазначеної сфери. На основі здійсненого дослідження також визначено пріоритетні напрями інноваційного розвитку, активізації інноваційних процесів, чинники впровадження інноваційних технологій у вітчизняних закладах готельно-ресторанного господарства.
В статье обоснована целесообразность определения организационно-экономических основ развития инновационных процессов в отечественных заведениях гостинично-ресторанного хозяйства. Раскрыта роль внедрения инноваций на предприятиях гостинично-ресторанного бизнеса. Осуществлена процедура определения организационно-экономического механизма развития инновационных процессов заведений указанной сферы. На основе проведенного исследования также определены приоритетные направления инновационного развития, активизации инновационных процессов, факторы внедрения инновационных технологий в отечественных заведениях гостинично-ресторанного хозяйства.
The paper discloses the expediency to determine the organizational and economic principles of innovation development processes in national institutions of hotel and catering business. There were disclosed the role of innovation in enterprises of hotel and restaurant business. In the article has been done procedure for determining the organizational and economic mechanism of innovative development processes of enterprises in these areas. On the basis of the studies also there have been identified the priority of innovation development areas, activation of innovative processes, and factors of innovative technologies implementation in local enterprises of hotel and restaurant business.

Опис:

(description)

 
Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf.
  The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20913
ISSN:  2223-3822
Relation uri:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17nhsvtk.pdf
http://libr.rv.ua/ua/virt/78/
http://www.hotelline.ru
http://prohotelia.com.ua/
http://poglyad.com/blog/4/437/
Bibliographic description (Ukraine):  1. Борисова О.В. Механізм реалізації інноваційної політики підприємств ресторанного господарства / О.В. Борисова // Соціально-економічні реформи у контексті інвестиційного вибору України : V міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 травня 2008 р.: зб. наук. пр: у 3 т. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 3. – С. 8–12.
2. Бузько І.Р. Стратегічне управління інвестиціями та інноваційна діяльність підприємства: [монограф.] / І.Р. Бузько, О.В. Вартанова, Г.О. Голубенко. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2012. – 176 с.
3. Готельно-ресторанний бізнес як основна складова туристичної індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://libr.rv.ua/ua/virt/78/
4. Жукова Т. Инновации в гостиничном бизнесе [Электронный ресурс] / Т. Жукова // Отель. – 2009. – Режим доступа : http://www.hotelline.ru.
5. П’ятницька Г.Т. Менеджмент ресторанного господарства: [навч. посіб.] / Г.Т. П’ятницька. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 373 с.
6. Портал гостиничного и ресторанного бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prohotelia.com.ua/
7. Ринок ресторанного бізнесу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://poglyad.com/blog/4/437/
8. Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства / О.М. Шаповалова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – № 16. – С. 224–228.
References:  1. Borysova O.V. (2008) The mechanism of innovation policy realization of enterprise in the restaurant sphere. Socio-economic reforms in the context of investment choices Ukraine: V Intern. nauk. and practical. Conf., May 15-16, 2008.: Coll. Science. PR: 3 t. – Dnipropetrovsk: PSABA, Vol 3, p. 8-12.
2. Buzko I.R Vartanova, O.V, Golubenko G.A. (2012). Strategic investment management and enterprise innovation activity [monographs.], Lugansk: EUNU. Dal, 176 p.
3. Hotel and restaurant business as a major component of the tourism industry [Electronic resource]. – Access: http://libr.rv.ua/ua/virt/78/.
4. Zhukov T. (2009). Innovations of the hotel business. [Electronic resource]. – Access mode: <http: //www.hotelline.ru>.
5. Piatnytska G.T. (2008). Management of restaurant business [teach. guidances.], Kyiv. Nat. Torh.-econ. University Press, 373 p.
6. The portal of hotel and restaurant business [Electronic resource]. – Access: http://prohotelia.com.ua.
7. Market restaurant business in Ukraine. [Electronic resource]. – Access: http://poglyad.com/blog/4/437.
8. Shapovalov A. (2013). Innovative activity as the basis for improving the competitiveness of the hotel industry, Journal of East Ukrainian National University of Vladimir Dal., № 16, p. 224-228.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian