Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Формування методичного підходу до вибору напрямків активізації інноваційної діяльності підприємств

Назва:

(Title)

Формування методичного підходу до вибору напрямків активізації інноваційної діяльності підприємств
Інші назви: (Other titles) Формирование методического подхода для выбора направлений активизации инновационной деятельности предприятий
Methodological approach development for choosing the ways of activation of enterprises innovative activities
Formuvannia metodychnoho pidkhodu do vyboru napriamkiv aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv
Автори: (Authors) Луциків, Іванна
  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна, e-mail: ivanna0287@mail.ru, к.е.н., асистен, кафедра менеджменту у виробничій сфері
Бібліографічний опис:  Луциків І. Формування методичного підходу до вибору напрямків активізації інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / Іванна Луциків // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 102- 112. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17lividp.pdf.
Bibliographic description (International):  Lutsykiv, I. (2017). Formuvannia metodychnoho pidkhodu do vyboru napriamkiv aktyvizatsii innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Methodological approach development for choosing the ways of activation of enterprises innovative activities]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 102-112. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17lividp.pdf

Дата публікації: 

(Publication Date)

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
бер-2017

Видавець: 

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 330.341.1
Jel Classіfіcatіon:  O31

Ключові слова: 

(Keywords)

інновація
стратегічний розвиток
ефективність інноваційної діяльності
інтегральний показник
активізація інноваційної діяльності
инновация
стратегическое развитие
интегральный показатель
эффективность инновационной деятельности
активизация инновационной деятельности
innovation
effectiveness of innovative activities
integral index
strategic development
activation of innovative activities

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

Розроблено теоретико-методичний підхід та двовимірну матрицю позиціювання для вибору оптимального напрямку активізації інноваційної діяльності, що забезпечуватиме розвиток підприємства в потрібному напрямку з адекватною реакцією на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.
Разработаны теоретико-методический подход и двухмерная матрица позиционирования для выбора оптимального направления активизации инновационной деятельности, что обеспечить развитие предприятий в нужном направлении с адекватной реакцией на изменения внешней и внутренней среды.
A theoretical-methodological approach and two-dimensional positioning matrix were developed to choose the best way of innovative activities accelerating in order to provide the enterprise development in the proper direction with an adequate response to changes of external and internal environment.
Опис: (description) Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17lividp.pdf
Sponsorship:  The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20906
ISSN:  2223-3822
Relation uri: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17lividp.pdf
Bibliographic description (Ukraine):  1. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення / [О.І. Амоша, В.П. Антонюк, А.І. Землянкін, О.Ф. Новікова та ін.]; за ред. О.І. Амоші. – Донецьк: НАН України. Ін-т економіки пром., 2007. – 328 с.
2. Андрушків Б.М. Прикладні аспекти ринку інновацій: [навч. посібник] / Б.М. Андрушків, Л.М. Мельник, Л.Я. Малюта. – Тернопіль: ТНТУ, 2010. – 160 с.
3. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: [навч. посібник] / Юрій Миколайович Бажал. – К.: Заповіт, 1996. – 238 с.
4. Водачек Л. Стратегия управления инновациями на предприятии / Л. Водачек, О. Водачкова. – М.: Экономика, 1989. – 167 с.
5. Денисенко М.П. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації в Україні / М.П. Денисенко, Я.В. Риженко // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 10-16.
6. Кирич Н.Б. Інноваційна діяльність підприємств та організацій як метод стабілізації економіки регіонів України / Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, О.Б Погайдак // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1 (15). – С. 23-25.
7. Коюда В.О. Інноваційна діяльність підприємства та оцінка її ефективності: [монографія] / В.О. Коюда, Л.А. Лисенко. – Харків: ІНЖЕК, 2010. – 224 с.
8. Луциків І.В. Методичні засади оцінювання рівня активізації інноваційної діяльності підприємства / І.В. Луциків // Проблеми науки. – 2012. – № 8. – С. 13-20.
9. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия / Аркадий Ильич Пригожин. – М.: Политиздат, 1989. – 270 с.
10. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто – М.: Прогрес, 1990. – 295 с.
References:  1. Amosha O.I., Antonyuk V.P., Zemlyankin A.I., Novikova O.F. (2007). Aktyvizatsiya innovatsiynoyi diyal'nosti: orhanizatsiyno-pravove ta sotsial'no-ekonomichne zabezpechennya [Activation of innovation activities: the legal and socio-economic support]. Donets'k: NAN Ukrayiny. In-t ekonomiky prom. [in Ukrainian].
2. Andrushkiv B.M., Mel'nyk L.M., Malyuta L.Ya. (2010). Prykladni aspekty rynku innovatsiy [Applied aspects of market innovation]. Ternopil': TNTU [in Ukrainian].
3. Bazhal Yu.M. (1996). Ekonomichna teoriya tekhnolohichnykh zmin [The economic theory of technological change]. Zapovit [in Ukrainian].
4. Vodachek L., Vodachkova O. (1989). Stratehyya upravlenyya ynnovatsyyamy na predpryyatyy [Strategy of management innovation on the enterprise]. M.: Эkonomyka [in Russian].
5. Denysenko M.P., Ryzhenko Ya.V. (2007). Stratehichna misiya innovatsiynoyi diyal'nosti ta shlyakhy yiyi aktyvizatsiyi v Ukrayini [The strategic mission of innovation activity and ways to intensify activation in Ukraine]. Problemy nauky, 6, 10-16 [in Ukrainian].
6. Kyrych N.B., Andrushkiv B.M., Pohaydak O.B. (2009). Innovatsiyna diyal'nist' pidpryyemstv ta orhanizatsiy yak metod stabilizatsiyi ekonomiky rehioniv Ukrayiny [Innovative activities of enterprises and organizations as a method to stabilize the economy of Ukraine's regions]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny, 1 (15), 23-25 [in Ukrainian].
7. Koyuda V.O., Lysenko L.A. (2010). Innovatsiyna diyal'nist' pidpryyemstva ta otsinka yiyi efektyvnosti [Innovative activities of the company and its evaluation]. Kharkiv: INZhEK [in Poland].
8. Lutsykiv I.V. (2012). Metodychni zasady otsinyuvannya rivnya aktyvizatsiyi innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstva [Methodical principles of evaluation of level of activation of innovative activity of enterprise]. Problemy nauky, 8, 13-20 [in Ukrainian].
9. Pryhozhyn A.Y. (1989). Novovvedenyya: stymuly y prepyatstviya [Innovation: incentives and disincentives]. M.: Polytyzdat [in Russian].
10. Santo B. (1990). Innovatsiya kak sredstvo эkonomycheskoho razvytyya [Innovation as a tool for economic development]. M.: Prohres [in Russian].

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian