Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Особливості розвитку туристичної галузі в Україні (на прикладі Тернопільської області)

Назва: 

(Title)

Особливості розвитку туристичної галузі в Україні (на прикладі Тернопільської області)

Інші назви: 

(Other titles)

Особенности развития туризма в Украине (на примере Тернопольской области)
Features of tourism industry development in Ukraine (Ternopil region as a case study)
Osoblyvosti rozvytoku turystychnoi haluzi v Ukraini (na prykladi Ternopilskoi oblasti)

Автори: 

(Authors)

Федишин, Ірина

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: ira.fedyshyn@gmail.com к.е.н., асист., кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Бібліографічний опис:  Федишин І. Особливості розвитку туристичної галузі в Україні (на прикладі Тернопільської області) [Електронний ресурс] / Ірина Федишин // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 81- 90. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17fibpto.pdf.
Bibliographic description (International):  Fedyshyn, І. (2017). Osoblyvosti rozvytoku turystychnoi haluzi v Ukraini (na prykladi Ternopilskoi oblasti) [Features of tourism industry development in Ukraine (Ternopil region as a case study)]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 81-90. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17fibpto.pdf

Дата публікації:

(Publication Date) 

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
бер-2017

Видавець:

(Publisher) 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 338.48
Jel Classіfіcatіon:  Z32

Ключові слова: 

(Keywords)

туризм
Тернопільська область
туристично-рекреаційні ресурси
туристичний менеджмент
суб’єкти туристичної індустрії
туризм
субъекты туристической индустрии
туристско-рекреационные ресурсы
туристический менеджмент
Тернопольская область
tourism
tourist and recreational resources
Ternopil region
tourism management
subjects of tourism industry

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

У статті досліджено розвиток і сьогоднішній стан туристичної галузі за в Україні і Тернопільській області зокрема. Досліджено зміну кількості громадян, що відвідало Україну у 2014-2015 рр. Виявлено, що із загальної кількості туристів обслугованих суб'єктами туристичної діяльності України (2,1 млн чоловік) найбільша кількість туристів-громадян України припадає на тих, що виїжджали за кордон – 1,6 млн чоловік. Визначено особливості туризму за кордоном. Подано аналіз динаміки кількості заповідників та природних національних парків у Тернопільській області за період 2000-2014 рр. Виявлено, що кількість туристів в області значно скоротилась із 36798 осіб у 2005 р. до 9066 осіб у 2014 р. Сформульовано основні причини негативних явищ та проблем у розвитку туристичної галузі як складної економічної системи. Запропоновано пріоритетні заходи із забезпечення розвитку туристичного ринку України і Тернопільщини зокрема.
В статье исследовано развитие и сегодняшнее состояние туристической отрасли в Украине и Тернопольской области в частности. Исследовано изменение количества граждан, которые посетили Украину в 2014-2015 гг. Выявлено, что из общего количества туристов обслуженных субъектами туристической деятельности Украины (21 млн. человек) наибольшее количество туристов-граждан Украины приходится на тех, что выезжали за границу – 16 млн. человек. Определены особенности туризма за рубежом. Представлен анализ динамики количества заповедников и природных национальных парков в Тернопольской области за период 2000-2014 гг. Выявлено, что количество туристов в области значительно сократилось с 36798 человек в 2005 году, до 9066 человек в 2014 году. Сформулированы основные причины негативных явлений и проблем в развитии туристической отрасли как сложной экономической системы. Предложены приоритетные меры по обеспечению развития туристического рынка Украины и Тернопольщины в частности.
Development and current state of the tourism industry in Ukraine and Ternopil region in particular is investigated in the article. The change in the number of citizens who visited Ukraine in the period of 2014-2015 has been studied. It was found that the total number of tourists served by tourism stakeholders in Ukraine (2,1 million) the largest number of tourists-citizens of Ukraine accounts for those that have traveled abroad – 1,6 million people. The features of tourism industry abroad have been determined. The analysis of the dynamics of the number of nature reserves and national parks in the Ternopil region for the period of 2000-2014 has been given. It was found that the number of tourists in the region has decreased significantly from 36,798 people in 2005 up to 9066 people in 2014. The basic causes of the negative phenomena and problems in the development of the tourism industry as a complex economic system are revealed. Recommendations for priority measures to ensure the development of the tourist market of Ukraine and Ternopil region in particular are suggested in the article.

Опис:

(description) 

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17fibpto.pdf
Sponsorship:  The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20904
ISSN:  2223-3822
Relation uri:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17fibpto.pdf
http://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html
http://www.visitkievukraine.com/essential/tourism-statistics/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_24
Bibliographic description (Ukraine):  1. Онисько М.Б. Міжнародний туризм: світові тенденції та українські реалії / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html.
2. Ukraine tourism and visitors statistics. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visitkievukraine.com/essential/tourism-statistics/.
3. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.
4. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 224 с.
5. Хаустова В.Є. Проблеми розвитку туристичної галузі в Україні / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки. – 2010. – Вип. № 2. - С. 28-33.
6. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України.- 1995. -№ 31. -С.241.
7. Хаустова В.Є. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах Україні / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки. - 2014. - № 4. - С. 183-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_24.
8. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2014 рік. За ред. Т. М. Грищук / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області – Тернопіль, 2015. – 447 с.
9. Городиський Ю. Проблеми і перспективи розвитку туризму у Тернопільській області / Ю. Городиський, А. Манько // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 29(1). - С. 36-42.
References:  1. Onys'ko M.B. Mizhnarodny`j tury`zm: svitovi tendenciyi ta ukrayins`ki realiyi [International Tourism: Global Trends and Ukrainian realities], available at: http://sd.net.ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html
2. Ukraine tourism and visitors statistics Retrieved from: http://www.visitkievukraine.com/essential/tourism-statistics/
3. Derzhavna sluzhba statystyky [The official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.
4. Dyadechko L.P. (2009) Ekonomika tury`sty`chnogo biznesu [Economics of tourism business]. Centr uchbovoyi literatury`, 224 p.
5. Xaustova V. Ye. (2010) Problemy` rozvy`tku tury`sty`chnoyi galuzi v Ukrayini [Problems of tourism development in Ukraine] Problemy` ekonomiky`, vol. 2, pp. 28-33.
6. Zakon Ukrayiny Pro tury`zm vid 15.09.1995 № 324/95 [The Law of Ukraine «About Tourism» of 15.09.1995 № 324/95], available at: http://zakon4.rada.gov.ua.
7. Xaustova V. Ye. (2014) Ocinka yakosti cil`ovy`x program rozvy`tku tury`sty`chnoyi galuzi v regionax Ukrayini [Assessment of the quality of tourism development programs in regions of Ukraine], Problems of economics, vol. 4, pp. 183-196. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_4_24
8. Statystychnyj shhorichnyk Ternopil`s`koyi oblasti za 2014 rik (2015). [Statistical Yearbook of the Ternopil region in 2014] Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. Golovne upravlinnya statystyky u Ternopil`s`kij oblasti. Ternopil, 447 p.
9. Gorodys`kyj Yu. (2012) Problemy i perspektyvy rozvytku turyzmu u Ternopil`s`kij oblasti. [Problems and prospects of tourism development in Ternopil region] Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya: Mizhnarodni vidnosy`ny`, Vol. 29 (1), pp. 36-42.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian