Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Сучасний стан забезпечення держави м’ясом та тенденції його споживання населенням України

Назва: 

(Title)

Сучасний стан забезпечення держави м’ясом та тенденції його споживання населенням України

Інші назви: 

(Other titles)

Suchasnyi stan zabezpechennia derzhavy miasom ta tendentsii yoho spozhyvannia naselenniam Ukrainy
Current state of the country provision with meat and meat consumption tendencies in Ukraine

Автори: 

(Authors)

Власенко, Володимир
Левицька, Інна
  * Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21050, Україна e-mail: vlasenkoivol@gmail.com_ д.б.н., професор, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи
** Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21050, Україна e-mail: іnna_levytska@ukr.net д.е.н., професор, завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, професор
Бібліографічний опис:  Власенко В. Сучасний стан забезпечення держави м’ясом та тенденції його споживання населенням України [Електронний ресурс] / Володимир Власенко, Інна Левицька // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 15- 23. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vvvsnu.pdf.
Bibliographic description (International):  Vlasenko, V. & Levicky, I. (2017). Suchasnyi stan zabezpechennia derzhavy miasom ta tendentsii yoho spozhyvannia naselenniam Ukrainy [Modern state of providing of the state and tendency of its consumption meat populations of Ukraine]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 15-23. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vvvsnu.pdf

Дата публікації: 

(Publication Date)

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
лют-2017

Видавець: 

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 339.13.637
Jel Classіfіcatіon: L66 Z18

Ключові слова: 

(Keywords)

виробництво м’яса
м’ясопереробні підприємства
meat import
meat export
експорт м’яса
meat processing companies
імпорт м’яса
meat production
производство мяса
мясоперерабатывающие предприятия
экспорт мяса
импорт мяса

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

В статі розкрито, що виробництво м’яса великої рогатої худоби в Україні щорічно скорочується і є збитковим протягом 20 останніх років. Разом з тим м’ясна галузь у нашій державі має значні резерви та великі перспективи розвитку, реалізація яких можлива лише за умови подолання негативних явищ та процесів у аграрному секторі. Досліджено якісні і кількісні характеристик стану виробництва м’яса в Україні, визначенні основні чинники, що впливають на нього. В статі показано, що за останній рік, після стрімкого падіння виробництва м’яса в 2015 р. спостерігається певне зростання загального виробництва м’яса, при цьому помітно проходить скорочення виробництва м’яса яловичини, телятини й свинини та збільшення – м’яса птиці. Прослідковується тенденція до скорочення виробництва м’яса в приватних господарствах населення та збільшення на сільськогосподарських підприємствах – переважно за рахунок м’яса птиці. Найбільш проблемним є ринок яловичини, який демонструє постійне стійке скорочення виробництва. Чітка тенденція прослідковується в експорті м’яса. Так, в 2015 р. експорт м’яса птиці зріс на 46 % порівняно з 2014-м, а експорт яловичини в 2016 скоротився удвічі порівняно з відповідним періодом 2015 р. Україна в 2015 р. у 8 разів скоротила імпорт свинини. Найбільшу долю в структурі імпорту займає м'ясо птиці та її субпродукти – 93 %. Імпорт свинини скоротився більше ніж у 8 разів, а яловичини – більше ніж у 2 рази. Ураховуючи переважання виробництва м’яса птиці в загальному обсязі, а також те, що значна частина продукції виробляється приватними господарствами, доцільне здійснення комплексу таких організаційно-економічних заходів: спрямування державної допомоги для підтримки виробників свинини та яловичини; сприяння розвитку широкої збутової мережі з охопленням невеликих сільських населених пунктів; підтримка ініціативи запровадження дієвого взаємозв’язку між господарствами населення та сільгосппідприємствами щодо реалізації молодняку худоби для відгодівлі; стимулювання залучення іноземних і внутрішніх інвестицій у м’ясну галузь. Проведене дослідження висвітлило тенденції розвитку ринку м’яса в Україні, показало, що цей сектор економіки розвивається переважно в напрямку виробництва та переробки м’яса птиці. Визначено пріоритетні напрямки та перспективи розвитку виробництва м’яса в Україні, а саме: зосередження уваги на виробництві таких видів м’яса, як свинина, яловичина.
В статье раскрыто, что производство мяса крупного рогатого скота в Украине ежегодно сокращается и является убыточным в течение 20 последних лет. Вместе с тем мясная отрасль в нашей стране имеет значительные резервы и большие перспективы развития, реализация которых возможна только при условии преодоления негативных явлений и процессов в аграрном секторе. Исследованы качественные и количественные характеристики состояния производства мяса в Украине, определены основные факторы, влияющие на него. В статье показано, что за последний год, после стремительного падения производства мяса в 2015 г. наблюдается определенный рост общего производства мяса, при этом заметно проходит сокращение производства мяса говядины, телятины и свинины и увеличение - мяса птицы. Прослеживается тенденция к сокращению производства мяса в частных хозяйствах населения и увеличение на сельскохозяйственных предприятиях - в основном за счет мяса птицы. Наиболее проблемным является рынок говядины, который демонстрирует постоянный устойчивое сокращение производства. Четкая тенденция прослеживается в экспорте мяса. Так, в 2015 экспорт мяса птицы вырос на 46 % по сравнению с 2014-м, а экспорт говядины в 2016 сократился вдвое по сравнению с соответствующим периодом 2015. Украина в 2015 г. в 8 раз сократила импорт свинины. Наибольшую долю в структуре импорта занимает мясо птицы и ее субпродукты – 93 %. Импорт свинины сократился более чем в 8 раз, а говядины - более чем в 2 раза. Учитывая преобладание производства мяса птицы в общем объеме, а также то, что значительная часть продукции производится частными хозяйствами, целесообразным будет осуществление комплекса таких организационно-экономических мероприятий: направления государственной помощи для поддержки производителей свинины и говядины; содействия развитию широкой сбытовой сети с охватом небольших сельских населенных пунктов; поддержка инициативы введения действенного взаимосвязи между хозяйствами населения и сельхозпредприятиями по реализации молодняка скота для откорма; стимулирование привлечения иностранных и внутренних инвестиций в мясную отрасль. Проведенное исследование осветило тенденции развития рынка мяса в Украине, показало, что этот сектор экономики развивается преимущественно в направлении производства и переработки мяса птицы. Определены приоритетные направления и перспективы развития производства мяса в Украине, а именно: сосредоточение внимания на производстве таких видов мяса, как свинина, говядина.
The article reveals the fact that cattle meat production is reduced in Ukraine annually, and for the last 20 years it is unprofitable. However, the meat industry in our country has significant reserves and great prospects for its development, the implementation of which is possible providing some negative phenomena and processes in the agricultural sector are overcome. Qualitative and quantitative indicators of current state of meat production in Ukraine were studied. The main factors affecting it were determined. The paper shows that over the past year, after a sharp drop in meat production in 2015, some increase in total meat production is being observed, where beef, veal and pork production is being reduced significantly but poultry meat production is being increased. There is an evident tendency in meat production cutback in private households and its increase in agricultural enterprises - mainly due to poultry. The biggest problems are in beef market, where steady constant cutback in production is observed. We are monitoring a clear tendency in the export of meat. Thus, in 2015 the export of poultry meat increased by 46 % compared to 2014, and beef exports in 2016 fell by half compared with the corresponding period in 2015. In 2015 Ukraine reduced 8 times the import of pork. The largest share in the import structure covers poultry meat and its products – 93 %. Import of pork fell more than 8 times, and beef - more than 2 times. Taking into consideration the prevalence of poultry meat in total, and the fact that considerable part of the output is produced by private farms, the implementation of a set of organizational and economic measures is very important, namely: state support of pork and beef producers; promoting the wide sales network development including small rural settlements; support the initiatives dealing with establishing the effective relationship between households and agricultural enterprises on young cattle for fattening sales; encouragement of foreign and domestic investment in the meat industry attraction. The study under consideration highlighted the trends in the Ukraine market of meat and showed that this sector is developing mainly towards poultry meat production and processing. The priority areas and prospects of development of meat production in Ukraine are determined, namely: focusing on the production of meat like pork, beef.

Опис: 

(description)

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vvvsnu.pdf
Sponsorship:  The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20854
ISSN:  2223-3822
Relation uri:  https://ag.arizona.edu/arec/wemc/papers/Today_Tomorrows.html
https://www.animalsciencepublications.org
http://www.ukrstat.gov.ua
http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/virobnitstvo_yalovichini_v_sviti_skorotitsa_na_15/
http://www.economy.nayka.com.ua
http://www.usda.gov
http://www.bakertilly.ua/media/pdf/BTMeat2013.pdf
http://www.ukragroportal.com/propoz/tem.html?PropozRubID=10&Year=&NumID=&obl=&ItemID=102&Page=160
http://shuvar.com/index.php?mod=news&cmd=details&id=620
https://ag.arizona.edu/arec/wemc/papers/Today_Tomorrows.html
www.svynarstvo.in.ua
Bibliographic description (Ukraine):  1. Bastian Ch., Bailey D.V., Menkhaus D., Glover T. Today’s Changing Meat Industry and Tomorrow’s BeefSector. URL: https://ag.arizona.edu/arec/wemc/papers/Today_Tomorrows.html. (12.08.16).
2. Galyean M., Ponce Ch., Schutz J. The future of beef production in North America. URL: https://www.animalsciencepublications.org/ publications. (12.08.16).
3. Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України за 2014 р.: стат. зб. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (3.09.16).
4. Виробництво яловичини в світі скоротиться на 1,5 %. URL:http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/virobnitstvo_yalovichini_v_sviti_skorotitsa_na_15/. (5.10.16).
5. Гладій М.В., Саблук П.Т., Копитець Н.Г. [та ін.]. Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу України: монографія; за ред. М.В. Гладія. Київ: ННЦ ІАЕ, 2012. 354 с.
6. Денисенко М.П. Проблеми та перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ (3.09.16).
7. Матеріали сайту Відділу сільського господарства уряду США. URL: http://www.usda.gov. (11.10.16).
8. Огляд м’ясопереробної галузі у світі. URL: http://www.bakertilly.ua/media/pdf/BTMeat2013.pdf. (11.10.16).
9. Особенности и перспективы развития рынка мяса и мясопродуктов. URL: http://www.meat.com.ua/pol/?id=4. (11.10.16).
10. Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. [та ін.]. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку); за ред. М.В. Присяжнюка [та ін.]. Київ: ННЦ ІАЕ, 2011. 1008 с.
11. Пуцентейло П.Р. Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика: монографія. Тернопіль: Економічна думка, 2011.
12. Регмi А., Мелхар М. Світове сiльське господарство та торгівля. URL: http://www.ukragroportal.com/propoz/tem.html?PropozRubID=10&Year=&NumID=&obl=&ItemID=102&Page=160. (12.08.16).
13. Стан тваринництва в Україні за 2012 р. Стат. бюл. Київ, 2012. 129 с.
14. Стан тваринництва в Україні за 2013 р. Стат. бюл. Київ, 2013. 129 с.
15. Стан тваринництва в Україні за 2014 р. Стат. бюл. Київ, 2014. 122 с.
16. Стан тваринництва в Україні за 2015 р. Стат. бюл. Київ, 2015. 114 с.
17. Україна посідає 85-е місце в світі за споживанням м'яса на душу населення. URL: http://shuvar.com/index.php?mod=news&cmd=details&id=620. (3.09.16). https://ag.arizona.edu/arec/wemc/papers/Today_Tomorrows.html. (12.08.16).
18. Шпичак О.М., Боднар О.В., Копитець Н.Г. [та ін.]. Ринок м’яса великої рогатої худоби. Поточна кон’юнктура і прогноз ринків сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні на 2014/2015 маркетинговий рік; за ред. О.М. Шпичака. Київ: ННЦ ІАЕ, 2014. Вип. 21. С. 168–191.
19. Штрубенгоф Х.В. Ринок свинини – реальні можливості для України. URL: www.svynarstvo.in.ua. (11.10.16).
References:  1. Today’s Changing Meat Industry and Tomorrow’s Beef Sector. /Bastian Ch., Bailey DV., Menkhaus D. and Glover T. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://ag.arizona.edu/arec/wemc/papers/Today_Tomorrows.html.
2. Galyean M., Ponce Ch., Schutz J. The future of beef production in North America. URL: https://www.animalsciencepublications.org/ publications. (12.08.16).
3. Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy za 2014 r.: stat. zb. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Vyrobnytstvo yalovychyny v sviti skorotytsia na 1,5% [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/virobnitstvo_yalovichini_v_sviti_skorotitsa_na_15/.
5. Rozvytok m’iasoproduktovoho pidkompleksu Ukrainy : [monohrafiia] / M.V. Hladii, P.T. Sabluk, N.H. Kopytets [ta in.] ; za red. M.V. Hladiia. – K. : NNTs IAE, 2012. – 354 s.
6. Denysenko M.P. Problemy ta perspektyvy rozvytku m’iasnoho skotarstva v Ukraini / M.P. Denysenko // Efektyvna ekonomika [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.economy.nayka.com.ua/.
7. www.usda.gov — Materialy saitu Viddilu silskoho hospodarstva uriadu SShA.
8. Ohliad m’iasopererobnoi haluzi u sviti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.bakertilly.ua/media/pdf/ BT Meat2013.pdf.
9. Osobennosty y perspektyvы razvytyia rыnka miasa y miasoproduktov. [Эlektronnыi resurs]. – Dostupni s http://www.meat. com.ua/pol/? id=4.
10. Ahrarnyi sektor ekonomiky Ukrainy (stan i perspektyvy rozvytku) / M.V. Prysiazhniuk, M.V. Zubets, P.T. Sabluk [ta in.]; za red. M.V. Prysiazhniuka [ta in.]. – K.: NNTs IAE, 2011. – 1008 s.
11. Putsenteilo P.R. Konkurentospromozhnist m’iasnoho skotarstva Ukrainy: teoriia i praktyka : [monohrafiia] / P.R. Putsenteilo. – Ternopil: Ekonomichna dumka, 2011.
12. Rehmi A. Svitove silske hospodarstvo ta torhivlia / A. Rehmi, M. Melkhar. [Elektronnyi resurs]. – Dostupnyi z http://www.ukragroportal.com/propoz/tem.html? PropozRubID=10&Year=&NumID=&obl=&ItemID=102&Page=160.
13. Stan tvarynnytstva v Ukraini za 2012 r. Stat. biuleten. – K., 2012. – 129 s.
14. Stan tvarynnytstva v Ukraini za 2013 r. Stat. biuleten. – K., 2013. – 129 s.
15. Stan tvarynnytstva v Ukraini za 2014 r. Stat. biuleten. – K., 2014. – 122 s.
16. Stan tvarynnytstva v Ukraini za 2015 r. Stat. biuleten. – K., 2015. – 114 s.
17. Ukraina posidaie 85-e mistse v sviti za spozhyvanniam miasa na dushu naselennia. [Elektronnyi resurs]. – Dostupnyi z http://shuvar.com/index.php? mod=news&cmd=details&id=620.
18. Rynok m’iasa velykoi rohatoi khudoby / O.M. Shpychak, O.V. Bodnar, N.H. Kopytets [ta in.] // Potochna kon’iunktura i prohnoz rynkiv silskohospodarskoi produktsii ta prodovolstva v Ukraini na 2014/2015 marketynhovyi rik ; za red. O.M. Shpychaka. – K. : NNTs IAE, 2014. – Vyp. 21. – S. 168–191.
19. Shtrubenhof Kh._V. Rynok svynyny — realni mozhlyvosti dlia Ukrainy // Haluzevyi informatsiinyi portal: www.svynarstvo.in.ua.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian