Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки

Назва: 

(Title)

Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки

Інші назви:

(Other titles) 

The conception of the industry regional development under transformational economy conditions
Kontseptsiia rehionalnoho rozvytku promyslovosti v umovakh transformatsiinoi ekonomiky

Автори: 

(Authors)

Андрушків, Богдан
Співак, Сергій
Шерстюк, Роман
Кирич, Наталія
Погайдак, Ольга

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: andrushkiv.bohdan@gmail.com д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: spivaksm@ukr.net к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail:romsher85@gmail.com к.е.н., докторант кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mv@tu.edu.te.ua д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: kaf_mp@tu.edu.te.ua д.е.н., старший науковий співробітник
Бібліографічний опис:  Андрушків Б. Концепція регіонального розвитку промисловості в умовах трансформаційної економіки [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Сергій Співак, Роман Шерстюк, Наталя Кирич, Ольга Погайдак // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 3-14. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17abmute.pdf
Bibliographic description (International):  Andrushkiv, B., Spivak, S., Sherstiuk, R., Kirich, N. & Pogaidak, O. (2017). Kontseptsiia rehionalnoho rozvytku promyslovosti v umovakh transformatsiinoi ekonomiky [The conception of the industry regional development under transformational economy conditions]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 3-14.

Дата публікації: 

(Publication Date)

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
бер-2017

Видавець: 

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 332:05
Jel Classіfіcatіon:  L51 O12

Ключові слова: 

(Keywords)

розвиток
концепція
система управління
модель
адміністративний район

Короткий огляд (реферат):

(Short preview) 

У статті дано характеристику сучасного стану розвитку промислового сектору економіки. Визначено основні проблеми та причини їх виникнення. Запропоновано концепцію соціально-економічного розвитку промислового підприємства в умовах становлення територіальної громади на основі удосконалення системи управління адміністративним районом та впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20852
ISSN:  ISSN 2223-3822
Relation uri:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17abmute.pdf
Bibliographic description (Ukraine):  1. Стратегія розвитку адміністративного району. Б.М. Андрушків, Н.Б. Кирич, Г.Х. Мельник та ін. –Тернопіль ФОП Паляниця В.А., – 2017.– 456 с. 2. Інноваційна політика : Тернопіль ТзОВ « Тернограф», 2012. – 484 с. 3. Управління інноваційними проектами. – Тернопіль: Вид. ТНТУ – 2011. – 198 с. 4. Інноваційні засади формування концепції Комплексної науково-технічної програми: «Нова економіка Тернопільської області» – Тернопіль: 2014. – 208 с. 5. Наративи з проблем формування інституційних засад формування Економічної Конституції України: / За заг. ред. Б.М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2013р. – 552 с. 6. Коростельов В.А. Управлінське консультування: Навч. посіб. – К: МАУП, 2003. – 104 с. 7. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. – К., 2005. – 167 с. 8. Елмашев О. Управленческое консультирование: вопросы теории и практики. – Ижевск, 2009. 9. Лейманн Я. Управление по результатам. – М., 2008. 10. Лузин А., Озира В. Консультационные фирмы капиталистических стран по управлению. – М., 2006. 11. Литвак Б. Принятие управленческих решений. – М., 2008. 12. Петросян Д., Хубиев Р. Многопрофильные консалтинговые центры для поддержки предпринимательства // Проблемы теории и практики управления. – 2007. – № 3.
References:  1. Andrushkiv B. (2017). Strategiya rozvy`tku administraty`vnogo rajonu [Administrative region dvelopment strategy]. Ternopil, Palyanica, 2017, 456 p. 2. Innovacijna polityka [Innovation policy]. Ternopil, Ternograf, 2012, 484 p. 3. Upravlinnya innovacijnymy proektamy [Managing innovation projects]. Ternopil, TNТU, 2011, 198 p. 4. Innovacijni zasady formuvannya koncepciyi Kompleksnoyi naukovo-texnichnoyi programy: «Nova ekonomika Ternopil`s`koyi oblasti» [Innovative principles of forming the concept of integrated science and technology program "New Economy Ternopil region"].Ternopil, 2014, 208 p. 5. Andrushkiv B. (2013). Naratyvy z problem formuvannya instytucijnyx zasad formuvannya Ekonomichnoyi Konstytuciyi Ukrayiny [Narratives of the problems of formation of the institutional foundations of the Economic Constitution of Ukraine]/ Ternopil, Ternograf, 2013, 552 p. 6. Korostelov V. (2003). Upravlins`ke konsul`tuvannya: Navch. posib [Administrative consultation]. К., МАMP, 2003. 104 p. 7. Herasemchuk V. (2005). Rozvytok pidpryyemstva: diagnostyka, strategiya, efektyvnist. [Enterprise development: diagnosis, strategy, efficiency]. К., 2005, 167 p. 8. Yelmashov O. (2009). Upravlencheskoe konsul`tirovanie: voprosy teoryii i praktyky. [Management consulting: theory and practice]. Izevsk, 2009, 225 h. 9. Leyman Ya. Upravlyeniye po rezultatam. [Results management]. М., 2008. 10. Luzin A. (2006). Konsultacionnye firmy kapitalisticheskih stran po upravlyeniyu. [Consulting firms of capitalist countries for management]. М., 2006. 11. Litvak B. (2008). Prinyatiye upravlyencheskih reshenii. [Making of management decisions]. М., 2008. 12. Petrosyan D., Hubiyev R. (2007). Mnogoprofilnye konsaltingovye centry dlya podderzki predprenimatelstva. [Multidisciplinary consulting centers for entrepreneurship support]. Problemy teorii i praktyky upravleniya - Problems of management theory and practice. – 2007. – № 3.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian