Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Застосування соціально відповідального маркетингу для підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства

Назва:

(Title)

 

Застосування соціально відповідального маркетингу для підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства


Інші назви:

(Other titles)


 

Zastosuvannia sotsialno vidpovidalnoho marketynhu dlia pidvyshchennia konkurentospromozhnosti eksportooriientovanoho pidpryiemstva
Implementation of socially responsible marketing to improve the competitiveness of export-oriented enterprise
Применение социально ответственного маркетинга для повышения конкурентоспособности экспортоориентированного предприятия


Автори:

(Authors)

Плекан, Уляна


Приналежність:

(Affiliation)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: vnv123@ukr.net аспірант, кафедра економіки та фінансів


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)


Плекан У. Застосування соціально відповідального маркетингу для підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства [Електронний ресурс] / Уляна Плекан // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 135-143. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17pumkep.pdf.Bibliographic description:

(International)Plekan, U. (2017). Zastosuvannia sotsialno vidpovidalnoho marketynhu dlia pidvyshchennia konkurentospromozhnosti eksportooriientovanoho pidpryiemstva [Implementation of socially responsible marketing to improve the competitiveness of export-oriented enterprise]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 135-143.http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17pumkep.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)

 

лис-2017


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)

 

658.8:005.35 (477)


JEL: 


M31
M14


Ключові слова:

(Keywords)

 

експортоорієнтоване підприємство
конкурентоздатність
соціально-відповідальний маркетинг
корпоративна соціальна відповідальність
конкурентоспособность
корпоративная социальная ответственность,
социально-ответственный маркетинг
экспортоориентированное предприятие
competitiveness
export-oriented enterprise
socially responsible marketing
corporate social responsibility


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

Статтю присвячено удосконаленню теоретико-методичних питань та концептуально-інструментального базису соціально відповідального маркетингу експортоорієнтованого підприємства, що функціонує в нелінійних умовах зовнішнього середовища. Розкрито результати впровадження принципів соціальної відповідальності в систему маркетингу підприємства. Зазначено позиції аналізованого підприємства щодо впровадження стандартів КСВ. Оцінено його впливи на розвиток конкурентоспроможності підприємства. Висвітлено стан реалізації соціально відповідального маркетингу на обраному для аналізу підприємстві та наведено пропозиції щодо його розвитку. Доведено, що соціально відповідальний маркетинг є дієвим інструментом просування підприємства на зовнішньому ринку.
The article is dedicated to the improvement of theoretical and methodological issues and conceptual and instrumental basis of socially responsible marketing of an export-oriented enterprise operating in non-linear environments. The article reveals the results of implementation of the principles of social responsibility in the marketing system of the enterprise. The position of the analyzed enterprise regarding implementation of CSR standards was noted. Its impact on the development of the company competitiveness was estimated. Also, the state of implementation of socially responsible marketing at the enterprise selected for the analysis was outlined and suggestions for its development in domestic companies were highlighted. It was proved that socially responsible marketing is an effective tool for promoting an enterprise on external market.
Статья посвящена совершенствованию теоретико-методических вопросов и концептуально-инструментального базиса социально ответственного маркетинга экспортоориентированного предприятия, функционирующего в нелинейных условиях внешней среды. Раскрыто результаты внедрения принципов социальной ответственности в систему маркетинга предприятия. Указано позиции рассматриваемого предприятия по внедрению стандартов КСО. Оценен его влияния на развитие конкурентоспособности предприятия. Отражено состояние реализации социально ответственного маркетинга на выбранном для анализа предприятии и приведены предложения по его развитию. Доказано, что социально ответственный маркетинг является действенным инструментом продвижения предприятия на внешнем рынке.


Опис:

(Description)


Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17pumkep.pdf


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22740


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)


 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17pumkep.pdf
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11abmtkp.pdf.
http://mevhnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_

konferencija/1_formuvannja_ta_ocinka_efektivnosti_

funkcionuvannja_mekhanizmiv_upravlinnja_dijal nistju_pidpriemstv/2-1-0-105
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=986


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 

Андрушків Б. Аналітичні аспекти маркетингового потенціалу в теорії конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Л. Бицюра // Соціально-екномічні проблеми і держава. – Вип. 1 (4). – 2011. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11abmtkp.pdf.
Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн : теорія та механізм реалізації [Текст] : монографія / Л. Л. Антонюк ; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2004. – 275 с.
Ворона О. В. Методичні підходи до оцінки рівня соціальної відповідальності / О. В. Ворона // Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 30. – 2010. – С. 127–133.
Грицина Л. А. Становлення концепції корпоративної соціальної відповідальності у контексті цивілізаційного розвитку світової економіки / Л. А. Грицина // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mevhnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_

internet_konferencija/1_formuvannja_ta_ocinka_efektivnosti_funkcionuvannja_

mekhanizmiv_upravlinnja_dijal nistju_pidpriemstv/2-1-0-105.

Гросул В. А. Управління маркетинговим потенціалом підприємств роздрібної торгівлі : монографія / В. А. Гросул, С. В. Артеменко. – Х. : Іванченко І. С., 2015. – 249 с.
Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство и туризм: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 787 с.
Кравченко Т. В. Відповідальний маркетинг як напрям підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / Т. В. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2015. – №1(30). – С. 371–378.
Моісеєнко Т. Є. Корпоративна соціальна відповідальність в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / Т. Є. Моісеєнко// [Електронний ресурс] – Режим доступу до тексту: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=986.
Панухник О. В. Маркетингово-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств: засади формування системи управління / О. В. Панухник // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Випуск 12 (70), 2016. – С. 184–188


References:

(International)

 

Andrushkiw, B. & Bitsura, L. (2011). Analіtichnі aspekti marketingovogo potencіalu v teorіі konkurentospromozhnostі pіdpriеmstva [Analytical aspects of marketing potential in the theory of enterprise competitiveness], available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/ 11abmtkp.pdf.
Antoniuk, L. L. (2004). Mizhnarodna konkurentospromozhnist krain: teoriia ta mekhanizm realizatsii [International competitiveness of countries: theory and realization mechanism]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
Vorona, O. V. (2010). Metodychni pidkhody do ocinky rivnja socialjnoji vidpovidaljnosti [Methodological approaches to assessing the level of social responsibility], The bulletin of transport and industry economics, no. 30, pp. 127-133.
Hrytsyna, L. A. Stanovlennja koncepciji korporatyvnoji socialjnoji vidpovidaljnosti u konteksti cyvilizacijnogho rozvytku svitovoji ekonomiky [The formation of the concept of corporate social responsibility in the context of the civilization of the world economy], available at: http://mevhnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_

internet_konferencija/1_formuvannja_ta_ocinka_efektivnosti_funkcionuvannja_

mekhanizmiv_upravlinnja_dijal nistju_pidpriemstv/2-1-0-105.

Grosul, V. A. & Artemenko, S. V. (2015), Upravlіnnya marketingovim potencіalom pіdpriеmstv rozdrіbnoi torgіvlі: monografіya [Managing marketing potential of retail trade enterprises: monograph], Kharkov, 249 р. [in Ukrainian].
Kotler, F., Bowen, J. & Meykenz, J. (1998). Marketing. Hostepryymstvo and tourism [Marketing. Hospitality and tourism].: Per. with the English. M.: UNITY, 787 p.
Kravchenko, T. V. (2015). Vidpovidaljnyj marketyngh jak naprjam pidvyshhennja konkurentospromozhnosti vitchyznjanykh pidpryjemstv [Responsible marketing in system of a company’s corporate social responsibility]. Teoretychni ta prykladni pytannja ekonomiky, no. 1(30), pp. 371–378.
Moiseenko, T. E. Korporatyvna socialjna vidpovidaljnistj v zabezpechenni konkurentospromozhnosti pidpryjemstva [Corporate social responsibility in ensuring the competitiveness of enterprises], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=986.
Panukhnyk, O. V. (2016). Marketynhovo-zbutova diialnist silskohospodarskykh pidpryiemstv: zasady formuvannia systemy upravlinnia [Marketing and sales activity of agricultural enterprises: management system’s development framework]. Bulletin of Sumy National Agrarian University, no. 12 (70), pp. 184-188. [in Ukrainian].


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian