Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Визначення тенденцій та механізмів впливу трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств

Назва:

(Title)

 

Визначення тенденцій та механізмів впливу трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств


Інші назви:

(Other titles)Vyznachennia tendentsii ta mekhanizmiv vplyvu trudovykh resursiv na osnovi intelektualnoho kapitalu na konkurentospromozhnist vitchyznianykh mashynobudivnykh pidpryiemstv
Determination of intellectual capital-based trends and mechanisms of labor resources impact on the competitiveness of national machine-building enterprises
Антикризисное управление в обеспечение финансовой устойчивости банковской системы Украины: современное состояние, проблемы и направления совершенствования


Автори:

(Authors)

 

Нагорняк, Галина


Приналежність:

(Affiliation)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: galinka2005_08@ukr.net к.т.н., доцент, кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Нагорняк Г. Визначення тенденцій та механізмів впливу трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Галина Нагорняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 104-114. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ngsvmp.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Nahorniak, H. (2017). Vyznachennia tendentsii ta mekhanizmiv vplyvu trudovykh resursiv na osnovi intelektualnoho kapitalu na konkurentospromozhnist vitchyznianykh mashynobudivnykh pidpryiemstv [Determination of intellectual capital-based trends and mechanisms of labor resources impact on the competitiveness of national machine-building enterprises]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 104-114. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ngsvmp.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)

 

вер-2017


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)

 

657.41:330


JEL: 


J53


Ключові слова:

(Keywords)

 

управління
оцінювання
трудові ресурси
інтелектуальний капітал
капітал
конкурентоспроможність
машинобудівне підприємство
людський капітал
організаційний капітал
споживчий капітал
нематеріальні активи
гудвіл
аналіз
labor force
intellectual capital
capital
competitiveness
machine building company
human capital
organizational capital
consumer capital
intangible assets
goodwill
analysis
evaluation
management
управление
оценка
трудовые ресурсы
интеллектуальный капитал
капитал
конкурентоспособность
машиностроительное предприятие
человеческий капитал
организационный капитал
потребительский капитал
нематериальные активы
анализ
гудвилл


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 
У статті досліджено питання щодо визначення тенденцій та механізмів впливу трудових ресурсів на основі інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних машинобудівних підприємств в умовах економіки знань. Визначено сутність трудових ресурсів та інтелектуального капіталу як важливого фактору впливу на ефективність підприємств машинобудівної промисловості. Здійснено аналіз трудових ресурсів підприємств машинобудівного комплексу України на основі інтелектуального капіталу як чинника впливу на їх конкурентоспроможність. Окреслено перспективи застосування поняття “трудові ресурси” у межах здійснення оцінювання інтелектуального капіталу. Досліджено існуючі методики оцінювання інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства у грошовому еквіваленті, а також запропоновано власну, пов'язану з основними складовими інтелектуального капіталу, яка сприятиме зростанню ефективності розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств. Розроблено ряд рекомендацій, які сприятимуть економічному зростанню машинобудівної промисловості у національному та світовому масштабах.
The article deals with the issue of determining the trends and mechanisms of the impact of labor resources based on intellectual capital on the competitiveness of domestic machine-building enterprises under knowledge economy conditions. The essence of labor resources and intellectual capital as an important factor of influence on the efficiency of enterprises of machine-building industry was determined. Analysis of labor resources of enterprises of the machine-building complex of Ukraine was made on the basis of intellectual capital as a factor of influence on their competitiveness. The prospects for using the concept of "labor resources" within the framework of evaluating intellectual capital were outlined. The existing methods of estimating the intellectual capital of a machine-building enterprise in monetary terms were investigated. Own method, related to the main components of intellectual capital, which will contribute to the growth of the efficiency of development of domestic machine-building enterprises has been suggested. A number of recommendations have been developed that will contribute to the economic growth of the machine-building industry nationally and globally.
В статье исследованы вопросы определения тенденций и механизмов влияния трудовых ресурсов на основе интеллектуального капитала на конкурентоспособность отечественных машиностроительных предприятий в условиях экономики знаний. Определена сущность трудовых ресурсов и интеллектуального капитала как важного фактора влияния на эффективность предприятий машиностроительной промышленности. Осуществлен анализ трудовых ресурсов предприятий машиностроительного комплекса Украины на основе интеллектуального капитала как фактора влияния на их конкурентоспособность. Определены перспективы применения понятия "трудовые ресурсы" в рамках осуществления оценки интеллектуального капитала. Исследованы существующие методики оценки интеллектуального капитала машиностроительного предприятия в денежном эквиваленте, а также предложена собственная, связанную с основными составляющими интеллектуального капитала, которая будет способствовать росту эффективности развития отечественных машиностроительных предприятий. Разработано ряд рекомендаций, которые будут способствовать экономическому росту машиностроительной промышленности в национальном и мировом масштабах. Ключевые слова: трудовые ресурсы, интеллектуальный капитал, капитал

Опис:

(Description)

 
Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ngsvmp.pdf

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22737


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ngsvmp.pdf
www.cewd.org
https://www.skandia.se/hem


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 

Быкова А. А. Влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности компании [Текст] / А. А. Быкова, М. А. Молодчик // Вестник СПб. ун-та. Сер. Менеджмент. 2011. Вып. 1. – С. 55.
Stewart T. A. Brainpower, Fortune, June 3, 1991.
Электронный ресурс: www.cewd.org.
Электронный ресурс: https://www.skandia.se/hem.
Пожуєв В. І. Інтелектуальний капітал як стратегічний потенціал організації [Текст] / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник ЗДІА . – 2009. – №37. – С. 4-15.


References:

(International)


 

Bykova, A. A. & Molodchyk, M. A. (2011) Vlyianye yntellektualnoho kapytala na rezultatы deiatelnosty kompanyy [The influence of intellectual capital on the company's results]. Bulletin of St. Petersburg un-ty Sir Management, vol. 1, p. 55.
Stewart, T. A. Brainpower, Fortune, June 3, 1991.
Available: www.cewd.org (accessed 10 November 2017).
Available: www.skandia.se/hem (accessed 15 November 2017).
Pozhuev, V. I. (2009) Intelektualnyi kapital yak stratehichnyi potentsial orhanizatsii [Intellectual capital as a strategic potential of the organization]. Humanitarian bulletin ZSІА, no 37, pp. 4-15.


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian