Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах

Назва:

(Title)

Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах

Автори:

(Authors)

Тулуш, Леонід
Тулуш, Леонид
Tulush, Leonid
Малініна, Наталія
Малинина, Наталия
Malinina, Nataliya

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Тулуш Л. Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах [Електронний ресурс] / Л. Тулуш, Н. Малініна // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 124-134. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12tldvrk.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Особенности формирования системы прямого налогообложения аграрного сектора в развитых странах
Peculiarities of formation of the system of direct taxation of agriculture in the developed countries

Дата публікації:

(Date of publication)

Травень-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.226
631

Ключові слова:

(Key words)

система прямого оподаткування
сільське господарство
system of the direct taxation
agriculture

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (6);2012_6_014

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Систематизовано досвід формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в зарубіжних країнах. Визначено підходи до побудови системи прямого оподаткування, серед яких виділено уніфікований та спеціалізований. Уніфікований підхід базується на використанні загальновстановленого переліку податків, в межах дії яких можливе застосування податкових пільг як для окремих галузей, так і для окремих суб’єктів податкових відносин. Спеціалізований підхід передбачає функціонування спеціальних режимів прямого оподаткування для товаровиробників галузі сільського господарства. Узагальнено особливості функціонування прибуткових і майнових податків в галузі сільського господарства зарубіжних країн. Визначено, що прибуткове оподаткування є основним у галузі, а оподаткування землі, яке може здійснюватись, як окремо, так і в складі майнового, лише доповнює прибуткове і виконує функцію вирівнювання умов господарювання. Вивчення досвіду побудови і функціонування системи прямого оподаткування аграрного сектору розвинутих країн дозволило встановити загальні тенденції трансформації податкових механізмів відповідно до розвитку АПК та визначити напрямки реформування національної системи прямого оподаткування галузі сільського господарства.
Систематизирован опыт формирования системы прямого налогообложения аграрного сектора в зарубежных странах. Определены подходы к построению системы прямого налогообложения, среди которых выделены унифицированный и специализированный. Унифицированный поход базируется на использовании общепринятого перечня налогов, в пределах действия которых возможно применение налоговых льгот как для отдельных отраслей, так и для отдельных субъектов налоговых отношений. Специализированный поход предусматривает функционирование специальных режимов прямого налогообложения для товаропроизводителей отрасли сельского хозяйства. Обобщено особенности функционирования подоходных и имущественных налогов в отрасли сельского хозяйства зарубежных стран. Определено, что подоходное налогообложение является основным в отрасли, а налогообложение земли, которое может осуществляться как отдельно, так и в составе имущественного, лишь дополняет подоходное и выполняет функцию выравнивания условий хозяйствования. Изучение опыта построения и функционирования системы прямого налогообложения аграрного сектора развитых стран позволило установить общие тенденции трансформации налоговых механизмов в соответствии с развитием АПК и определить направления реформирования национальной системы прямого налогообложения отрасли сельского хозяйства.
The experience of formation of the system of direct taxation of agriculture in foreign countries is systematized. The approaches to creation of the system of direct taxation are defined, among them the unitized and specialized approaches are allocated. The unitized approach is based on the use of standard list of taxes, within the limits of which can be applied tax credits for specific branches of the economy and for individual subjects of tax relations. Specialized approach includes the functioning of special regimes of the direct taxation for producers of agriculture. The peculiarities of functioning of income and property taxes in agriculture of foreign countries are generalized. It is defined that income taxation is main in the branch, and the taxation of land, which can be carried out as separately, and as a part of the property taxation, only complements the income taxation and performs the function of equalizing economic conditions. Studying of experience of construction and functioning of the system of the direct taxation of agrarian sector of the developed countries allowed to establish the general tendencies of transformation of tax mechanisms according to development of agriculture, and to determine the ways of reforming the national system of the direct taxation of agriculture.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1718
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 1(6)


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian