Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Приватизація в Україні: національні інтереси, пріоритети та безпека

Назва:

(Title)

Приватизація в Україні: національні інтереси, пріоритети та безпека

Автори:

(Authors)

Процків, Ольга Петрівна
Процкив, Ольга Петровна
Protskiv, Olha Petrivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Процків О. Приватизація в Україні: національні інтереси, пріоритети та безпека [Електронний ресурс] / О. Процків // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 242-249. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12popptb.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Приватизация в Украине: национальные интересы, приоритеты и безопасность
Privatization in Ukraine: national interests, priorities and safety

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

332.025.2

Ключові слова:

(Key words)

приватизація
безпека
державна власність
інвестиційна діяльність
privatization
security
public ownership
investment activity


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Статтю присвячено дослідженню характеру, пріоритетності, сфери походження загроз національній безпеці України на основі вітчизняної нормативно-правової бази з питань приватизації та провідних наукових досліджень. Здійснено оцінку джерел виникнення загроз національній безпеці України, сферу їх походження, масштаби та можливі наслідки у зв’язку з приватизацією стратегічних підприємств національної економіки. Проаналізовано причини відсутності стратегії інвестиційної політики та ефективних механізмів регулювання допуску іноземного капіталу до приватизації українських стратегічних підприємств. Виділено переваги в економічному зростанні країни від припливу іноземного капіталу та проблеми приходу іноземного капіталу, передусім потужного транснаціонального капіталу. Обґрунтовано окремі аспекти формування інвестиційної політики та механізми регулювання участі в приватизації стратегічних підприємств іноземних інвесторів. Запропоновано ряд першочергових заходів для коригування політики приватизації стратегічних підприємств, що включають механізми захисту і підтримки національного капіталу.
Статья посвящена исследованию характера, приоритетности, сферы происхождения угроз национальной безопасности Украины на основе отечественной нормативно-правовой базы по вопросам приватизации и ведущих научных исследований. Осуществлена оценка источников возникновения угроз национальной безопасности Украины, сферы их происхождения, масштабы и возможные последствия в связи с приватизацией стратегических предприятий национальной экономики. Проанализированы причины отсутствия стратегии инвестиционной политики и эффективных механизмов регулирования допуска иностранного капитала к приватизации украинских стратегических предприятий. Выделены преимущества в экономическом росте страны от притока иностранного капитала и проблемы прихода иностранного капитала, прежде всего мощного транснационального капитала. Обоснованы отдельные аспекты формирования инвестиционной политики и механизмы регулирования участия в приватизации стратегических предприятий иностранных инвесторов. Предложен ряд первоочередных мероприятий для корректировки политики приватизации стратегических предприятий, которые включают механизмы защиты и поддержки национального капитала.
The article is devoted to the research of nature, priority, spheres of threats origin to the national security of Ukraine on the basis of home normative-legal basis concerning privatization and fundamental scientific research. The evaluation of the sources of threats to the national security of Ukraine arising, spheres of their origin, the scale and possible effects due to the privatization of the strategic enterprises of the national economy is made. The reasons for lack of the investment policy strategy and effective regulatory procedure of foreign capital access to the Ukrainian strategic plants privatization have been analysed. Both some benefits of the foreign capital investing for the country economy increase and problems dealing with this process especially concerning significant transnational capital are paid special attention to. Some aspects of investment policy development and regulation procedures of participation of strategic plants of foreign investors in the privatization process are substantiated. A number of important measures for the strategic plants privatization policy regulation involving national capital security and support procedures are proposed.

URL:

(Уніфікований

ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1868
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian