Опубліковано черговий випуск журналу 2 (27) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах

Назва:

(Title)

Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах

Автори:

(Authors)

Бойко, Остап
Бойко, Остап
Boiko, Ostap

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Бойко О. Інноваційний менеджмент – основний ресурс економічного зростання машинобудівного підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Остап Бойко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 1 (10). — С. 71-79. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14bobvsu.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Инновационный менеджмент – основной ресурс экономического роста машиностроительного предприятия в современных условиях
Innovation management – the ultimate resource of economic growth in engineering enterprises

Дата публікації:

(Date of publication)

Тра-2014

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658.51:621

Ключові слова:

(Key words)

інноваційна економічна політика
інноваційний цикл
структура інноваційного потенціалу
інноваційна діяльність
інноваційна модель
категорії інноваційного потенціалу
innovative economic policy
innovation cycle
the structure of innovation potential
innovation model
innovation
category innovation potential


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (10);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті проаналізовано діяльність та визначено основні проблеми вітчизняних машинобудівних підприємств, визначено місце та роль інноваційного менеджменту в діяльності машинобудівних підприємств в сучасних умовах. Метою дослідження є узагальнення та розвиток науково-методичних підходів до організації інноваційного менеджменту на машинобудівному підприємств із позицій системно-динамічного підходу та обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-економічних механізмів управління шляхом впровадження нових управлінських концепцій, охарактеризовано основні чинники цих концепцій, їх адаптації на машинобудівних підприємствах України. Досягнення зазначеної мети зумовило виконання ряду завдань, а саме: визначення ролі інновацій в системі антикризового менеджменту, встановлення причин криз інноваційного менеджменту на машинобудівних підприємствах, шляхи та інструменти виявлення, запобігання та подолання таких криз, вдосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення процесу управління інноваційним потенціалом підприємства на основі управлінських концепцій, що успішно функціонують у світі.
В статье проанализирована деятельность и определены основные проблемы отечественных машиностроительных предприятий, определено место и роль инновационного менеджмента в деятельности машиностроительных предприятий в современных условиях. Целью исследования является обобщение и развитие научно-методических подходов к организации инновационного менеджмента на машиностроительном предприятии с позиций системно-динамического подхода и обоснования направлений совершенствования организационно-экономических механизмов управления путем внедрения новых управленческих концепций, их адаптации на машиностроительных предприятиях Украины. Достижение указанной цели обусловило выполнение ряда задач, а именно: определение роли инноваций в системе антикризисного менеджмента, установление причин кризисов инновационного менеджмента на машиностроительных предприятиях, пути и инструменты обнаружения , предотвращения и преодоления таких кризисов, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения процесса управления инновационным потенциалом предприятия на основе управленческих концепций, которые успешно функционируют в мире.
This article contains analyze about the activities and main problems of domestic machine-building enterprises and defines the place and role of innovation management in the activities of engineering enterprises according to modern conditions. The aim of this research is the synthesis and development of scientific and methodological approaches to innovation management in engineering enterprises with position to systematic and dynamic approach and the way of improving organizational and economic mechanism due to the introduction of new management concepts and their adaptation to the machine-building enterprises of Ukraine. Achieving this goal gave chance to perform a number of tasks , such as: defining the role of innovation in crisis management system, establish the causes of crises of innovation management in engineering enterprises, ways and tools for detecting, preventing and overcoming such crises, improve organizational and economic mechanisms to process of innovation potential in enterprises based on the management concepts, which are successfully operated in the world.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/3034
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2014, Випуск 1(10)

pdf

Використана література:
1. Andrushkiv B. Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy [Електронний ресурс] / B. Andrushkiv, B. Fedyshyn, O. Pohaydak, I. Fedyshyn // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 249–257. – Режим доступу до журн. :
2. Андрушків Б.М. Інноваційна політика: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк, Ю. Я. Вовк та ін. ; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф», 2012. – 484 с. – ISBN 978-966-457-131-6.
3. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Закон України «Про Інноваційну діяльність» від 2002 року із змінами 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
5. Інноваційна діяльність в Україні: [монографія] / А.М. Гуржій [та ін.]. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с.
6. Кирич Н. Б. Вдосконалення інноваційної діяльності підприємств зернопереробної промисловості / Н. Б. Кирич, Б. М. Андрушків // Вісник економічної науки України. – 2008. – №1 (13). – С. 50-54.
7. Малюта Л. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. Малюта, Т. Лібусь // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 141-150. – Режим доступу до журн. :
8. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. збірник / Державна служба статистики України. – К.: ДП «Інформаійно-видавничий центр Держкомстату України», 2012. – 361 с.
9. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. Пер. с англ./Б. Твисс; К. Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 2009. – 396 с.
10. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: пер. с англ. / Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 2008. – 362с.
11. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: підручник / Л. І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.
12. Шацкова Л.П. Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України / Л.П. Шацкова // Економіка: реалії часу. – 2013. – №2(7).
13. Нагорняк Г. Роль державної інноваційної політики у забезпеченні розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Г. Нагорняк, Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 202-209. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ngsreu.pdf.
REFERENCES
1. Andrushkiv B., Fedyshyn B., Pohaydak O., Fedyshyn I. Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2013, Vol. 2 (9), pp. 249–257, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13abmoue.pdf.
2. Andrushkiv B.M., Bortnyak F. V., Vovk Yu. Ya. Innovation policy [Innovatsiyna polityka]. Edit. B. M. Andrushkiv, Ternopil, Terno-Hraf, 2012. p. 484. – ISBN 978-966-457-131-6.
3. State Statistics Service [Derzhavna sluzhba statystyky], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. The Law of Ukraine "On the innovation" of 2002 as amended in 2012 [Zakon Ukrayiny «Pro Innovatsiynu diyal'nist'» vid 2002 roku iz zminamy 2012 roku], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
5. Hurzhiy A.M. et. al. Innovative activity in Ukraine [Innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini]. Kyiv, UkrINTEI, 2006. p. 152.
6. Kyrych N. B., Andrushkiv B. M. Improving innovation activities of enterprises grain processing industry [Vdoskonalennya innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv zernopererobnoyi promyslovosti]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny – Journal of Economic Sciences of Ukraine, 2008, No. 1 (13), pp. 50-54.
7. Malyuta L., T. Libus' Innovation policy as a basis for enhancing the international competitive status of the national economy [Innovatsiyna polityka yak osnova pidvyshchennya mizhnarodnoho konkurentnoho statusu natsional'noyi ekonomiky]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2013, Vol. 1 (8), pp. 141-150, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf.
8. Scientific and innovation activity in Ukraine stat. Collection. State Statistics Service of Ukraine [Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini : stat. zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny]. Kyiv, Informaiyno-vydavnychyy tsentr Derzhkomstatu Ukrayiny, 2012. p. 361.
9. Tviss B., Puzynya K. F. Management of scientific and technological innovations [Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi novovvedeniyami]. Moscow, Ekonomika, 2009. p. 396.
10. Uotermen R. Factor update: how the best companies remain competitive [Faktor obnovleniya: kak sokhranyayut konkurentosposobnost' luchshie kompanii]. Moscow, Progress, 2008. p. 362.
11. Fedulova L. I. Innovation Economy [Innovatsiyna ekonomika: pidruchnyk]. Kyiv, Lybid', 2006. p. 480.
12. Shatskova L.P. Current status and evaluation of innovative engineering enterprises of Ukraine [Suchasnyy stan ta otsinka innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstv mashynobuduvannya Ukrayiny]. Ekonomika: realiyi chasu – Economy : Reality time, 2013, Vol. 2 (7).
13. Nahornyak H., Vovk Yu. The role of public innovation policies to ensure economic development of Ukraine [Rol' derzhavnoyi innovatsiynoyi polityky u zabezpechenni rozvytku ekonomiky Ukrayiny]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2012, Vol. 1 (6), pp. 202-209, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ngsreu.pdf.
Використана література:
1. Andrushkiv B. Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy [Електронний ресурс] / B. Andrushkiv, B. Fedyshyn, O. Pohaydak, I. Fedyshyn // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 2 (9). – С. 249–257. – Режим доступу до журн. : 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13abmoue.pdf.
2. Андрушків Б.М. Інноваційна політика: [навчальний посібник] / Б. М. Андрушків, Ф. В. Бортняк, Ю. Я. Вовк та ін. ; за заг. ред. Б. М. Андрушківа. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-Граф», 2012. – 484 с. – ISBN 978-966-457-131-6.
3. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. Закон України «Про Інноваційну діяльність» від 2002 року із змінами 2012 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15. 
5. Інноваційна діяльність в Україні: [монографія] / А.М. Гуржій [та ін.]. – К.: УкрІНТЕІ, 2006. – 152 с.
6. Кирич Н. Б. Вдосконалення інноваційної діяльності підприємств зернопереробної промисловості / Н. Б. Кирич, Б. М. Андрушків // Вісник економічної науки України. – 2008. – №1 (13). – С. 50-54.
7. Малюта Л. Інноваційна політика як основа підвищення міжнародного конкурентного статусу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. Малюта, Т. Лібусь // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2013. – Вип. 1 (8). – С. 141-150. – Режим доступу до журн. : 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf.
8. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. збірник / Державна служба статистики України. – К.: ДП «Інформаійно-видавничий центр Держкомстату України», 2012. – 361 с.
9. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. Пер. с англ./Б. Твисс; К. Ф. Пузыня. – М.: Экономика, 2009. – 396 с.
10. Уотермен Р. Фактор обновления: как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании: пер. с англ. / Р. Уотермен. – М.: Прогресс, 2008. – 362с.
11. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: підручник / Л. І. Федулова. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.
12. Шацкова Л.П. Сучасний стан та оцінка інноваційного розвитку підприємств машинобудування України / Л.П. Шацкова // Економіка: реалії часу. – 2013. – №2(7).
13. Нагорняк Г. Роль державної інноваційної політики у забезпеченні розвитку економіки України [Електронний ресурс] / Г. Нагорняк, Ю. Вовк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 202-209. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ngsreu.pdf.

REFERENCES
1. Andrushkiv B., Fedyshyn B., Pohaydak O., Fedyshyn I. Innovative aspects of strategic management in conditions of unstable economy. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2013, Vol. 2 (9), pp. 249–257, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13abmoue.pdf.
2. Andrushkiv B.M., Bortnyak F. V., Vovk Yu. Ya. Innovation policy [Innovatsiyna polityka]. Edit. B. M. Andrushkiv, Ternopil, Terno-Hraf, 2012. p. 484. – ISBN 978-966-457-131-6.
3. State Statistics Service [Derzhavna sluzhba statystyky], available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
4. The Law of Ukraine "On the innovation" of 2002 as amended in 2012 [Zakon Ukrayiny «Pro Innovatsiynu diyal'nist'» vid 2002 roku iz zminamy 2012 roku], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
5. Hurzhiy A.M. et. al. Innovative activity in Ukraine [Innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini]. Kyiv, UkrINTEI, 2006. p. 152.
6. Kyrych N. B., Andrushkiv B. M. Improving innovation activities of enterprises grain processing industry [Vdoskonalennya innovatsiynoyi diyal'nosti pidpryyemstv zernopererobnoyi promyslovosti]. Visnyk ekonomichnoyi nauky Ukrayiny – Journal of Economic Sciences of Ukraine, 2008, No. 1 (13), pp. 50-54.
7. Malyuta L., T. Libus' Innovation policy as a basis for enhancing the international competitive status of the national economy [Innovatsiyna polityka yak osnova pidvyshchennya mizhnarodnoho konkurentnoho statusu natsional'noyi ekonomiky]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2013, Vol. 1 (8), pp. 141-150, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13mlysne.pdf.
8. Scientific and innovation activity in Ukraine stat. Collection. State Statistics Service of Ukraine [Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' v Ukrayini : stat. zbirnyk. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny]. Kyiv, Informaiyno-vydavnychyy tsentr Derzhkomstatu Ukrayiny, 2012. p. 361.
9. Tviss B., Puzynya K. F. Management of scientific and technological innovations [Upravlenie nauchno-tekhnicheskimi novovvedeniyami]. Moscow, Ekonomika, 2009. p. 396.
10. Uotermen R. Factor update: how the best companies remain competitive [Faktor obnovleniya: kak sokhranyayut konkurentosposobnost' luchshie kompanii]. Moscow, Progress, 2008. p. 362.
11. Fedulova L. I. Innovation Economy [Innovatsiyna ekonomika: pidruchnyk]. Kyiv, Lybid', 2006. p. 480.
12. Shatskova L.P. Current status and evaluation of innovative engineering enterprises of Ukraine [Suchasnyy stan ta otsinka innovatsiynoho rozvytku pidpryyemstv mashynobuduvannya Ukrayiny]. Ekonomika: realiyi chasu – Economy : Reality time, 2013, Vol. 2 (7).
13. Nahornyak H., Vovk Yu. The role of public innovation policies to ensure economic development of Ukraine [Rol' derzhavnoyi innovatsiynoyi polityky u zabezpechenni rozvytku ekonomiky Ukrayiny]. Sotsial'no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-Economic Problems and the State, 2012, Vol. 1 (6), pp. 202-209, available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12ngsreu.pdf.
 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian