Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації

Назва:

(Title)


Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації


Інші назви:

(Other titles)

 

Valiutnyi rynok Ukrainy: otsinka tendentsii zminy ta osnovni antykryzovi zakhody polityky stabilizatsii
Exchange market of Ukraine: assessment of trends and main crisis activities of the stabilization policy
Валютный рынок Украины: оценка тенденций изменения и главные антикризисные меры политики стабилизации


Автори:

(Authors)

 

Химич, Ірина
Юрик, Наталія
Котовська, Ірина


Приналежність:(Affiliation) 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: khymych31@gmail.com к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: malvina242977@gmail.com к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: ira.tsozats@gmail.com к.е.н., доцент кафедри менеджменту у виробничій сфері


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Химич І. Валютний ринок України: оцінка тенденцій зміни та основні антикризові заходи політики стабілізації [Електронний ресурс] / Ірина Химич, Наталія Юрик, Ірина Котовська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1 (18). — С. 149-165. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Khymych, I., Yuryk, N. & Kotovska, I. (2018) Valiutnyi rynok Ukrainy: otsinka tendentsii zminy ta osnovni antykryzovi zakhody polityky stabilizatsii [Exchange market of Ukraine: assessment of trends and main crisis activities of the stabilization policy]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 18, no. 1, pp. 149-165. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf


Дата публікації:

(Issue Date)

 

31-тра-2018


Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2018


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


DOI


https://doi.org/10.33108/sepd2018.01.149


УДК:

(UDC)

 

336.7
338


JEL: 


E44
H12


Ключові слова:

(Keywords)


 

валютні інтервенції
міжнародні резерви
валютний ринок
іноземна валюта
національна валюта
офіційний курс
девальвація
антикризові заходи
інфляція
валютний курс
міжнародні резерви
відсоткова ставка
валютные интервенции
международные резервы
валютный рынок
иностранная валюта
национальная валюта
официальный курс
девальвация
антикризисные меры
инфляция
валютный курс
международные резервы
процентная ставка
currency interventions
interest rate
foreign currency
foreign exchange market
national currency
official exchange rate
devaluation
crisis measures
inflation
exchange rate
international reserves


Кількість сторінок:

(pages) 


17


Діапазон сторінок:

(pages) 


149-165


Початкова сторінка:

(first page) 


149


Кінцева сторінка: 

(last page)


165


Короткий огляд (реферат): 

(Abstract)


В даній статті розглянуто особливості функціонування валютного ринку України протягом 2013 року – початку 2018 року. Досліджено динаміку результатів основних показників валютного ринку країни за аналізований період. Проаналізовано тенденції зміни офіційного курсу національної грошової одиниці (гривні) по відношенню до основних іноземних валют (долара, євро). Розглянуто динаміку обсягів валютних інтервенцій, проведених Національним банком України. Досліджено зміни обсягів операцій із готівковою іноземною валютою на основі її купівлі-продажу банківськими установами. Представлено динаміку співвідношення обсягів операцій із готівковою та безготівковою іноземною валютою Національним банком України, а також досліджено тенденцію зміни об’ємів міжнародних резервів. На основі отриманих даних описано основні антикризові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку країни.
The article deals with the features of the functioning of the Ukrainian exchange market for the period 2013-2018. Ukrainian foreign exchange market’s key indicators and dynamics of their results have been analyzed. Trends in the official exchange rate (OER) of the national currency (UAH) to foreign currencies (USD, EUR) were studied. The dynamics of volumes of foreign exchange interventions conducted by the National Bank of Ukraine was considered. The change in the volume of foreign-currency transaction (purchase/sale) by banking institutions have been investigated in this article. The paper gives a detailed analysis of the dynamics of the ratio of cash and non-cash foreign currency transactions’ volume by the National Bank of Ukraine, as well as the tendency of changes in the volumes of international reserves. The obtained results make it possible to describe the main crisis measures to stabilize the situation on the currency market of the country.
В данной статье рассмотрены особенности функционирования валютного рынка Украины в течение 2013 года – в начале 2018 года. Исследована динамика результатов основных показателей валютного рынка страны за анализируемый период. Проанализированы тенденции изменения официального курса национальной денежной единицы (гривны) по отношению к основным иностранным валютам (доллару, евро). Рассмотрена динамика объемов валютных интервенций, проведенных Национальным банком Украины. Исследованы изменения объемов операций с наличной иностранной валютой на основе ее купли-продажи банковскими учреждениями. Предоставлена динамика соотношения объемов операций с наличной и безналичной иностранной валютой Национальным банком Украины, а также исследованы тенденции изменения объемов международных резервов. На основе полученных данных описаны основные антикризисные меры для стабилизации ситуации на валютном рынке страны.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/25305


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18higzps.pdf
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1501/15bnetau.pdf
http://zt.knteu.kiev.ua/files/2015/%E2%84%961(78)/uazt_2015_1_12.pdf
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20985224&cat_id=68677
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38098167
http://rurik.com.ua/documents/research/Currency_4_2015.pdf


Перелік літератури: 

(References)


Береславська О. Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України / О. Береславська // Вісник НБУ. – № 2. 2015. – С. 26-33.
Бодрова Н. Е. Теоретичні аспекти управління валютними інтервенціями Центральним банком / Н. Е. Бодрова // Фінансовий простір. – № 1. – 2015. – С. 43-47: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1501/15bnetau.pdf.
Вдовиченко Н. Є. Інфляція та її вплив на економіку України / Н. Є. Вдовиченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – № 1 (78). – 2-15. – С. 93-102: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2015/%E2%84%961(78)/uazt_2015_1_12.pdf.
Дзюблюк О. В. Банки у системі організації валютних відносин: Монографія / О. В. Дзюблюк, О. М. Владимир. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014. – 296 с.
Дзюблюк О. В. Іноземний капітал у банківській системі України: Вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / О. В. Дзюблюк, О. М. Владимир // Вісник НБУ. – № 5. 2014. – С. 26-33.
Король М. М. Валютний ринок України: стан, проблеми й перспективи / М. М. Король, О. Р. Стасишина // Сталий розвиток економіки. – № 3. – 2015. – С. 65-70.
Національний банк України (офіційне Інтернет-представництво): Статистика: Статистика зовнішнього сектору: Показники валютного ринку (від 2013 року по лютий 2018 року): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080.
Національний банк України (офіційне Інтернет-представництво): Монетарна політика: Стратегія монетарної політики на 2016-2020 роки. – К., 2015. – 12с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20985224&cat_id=68677.
Національний банк України (офіційне Інтернет-представництво): Стратегія валютних інтервенцій Національного банку України на 2016-2020 роки. – К., 2016. – 14 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38098167.
Національне рейтингове агентство «Рюрік»: Аналітичний огляд валютного ринку України за підсумками 2015 року. – 21 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rurik.com.ua/documents/research/Currency_4_2015.pdf.
Пасічник А. Г. Валютний ринок України: аналіз сучасного стану та шляхи вдосконалення / А. Г. Пасічник // Формування ринкових відносин в Україні. – № 1 (164). – 2015. – С. 37-43.
Перехрест Л. М. Валютна інтервенція як метод регулювання валютного ринку в умовах вітчизняної економіки / Л. М. Перехрест, Л. Ю. Баранюк // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – № 1. – 2014. – С. 162-171.


References: 


Bereslavska, O. (2015) Devalvatsiia hryvni ta sprychyneni neiu vyklyky dlia Ukrainy [Hryvnia devaluation and its challenges to Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy. – Herald of the National Bank of Ukraine, 2, 26-33 [in Ukrainian].
Bodrova, N. E. (2015) Teoretychni aspekty upravlinnia valiutnymy interventsiiamy Tsentralnym bankom [Theoretical aspects of Central bank’s currency interventions management]. Finansovyi prostir. – Financial space, 1, 43-47. Retrieved from: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/files/1501/15bnetau.pdf [in Ukrainian].
Vdovichenko, N. E. (2015) Infliatsiia ta yii vplyv na ekonomiku Ukrainy [Inflation and its impact on the economy of Ukraine] Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. – Foreign trade: economics, finance, law, 1, 93-102. Retrieved from: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2015/%E2%84%961(78)/uazt_2015_1_12.pdf [in Ukrainian].
Dziubliuk, O. & Vladymyr, O. (2014) Banky u systemi orhanizatsii valiutnykh vidnosyn [Banks in the system of organization of currency relations]. Ternopil: TzOV «Terno-hraf» [in Ukrainian].
Dziubliuk, O. & Vladymyr, O. (2014) Inozemnyi kapital u bankivskii systemi Ukrainy: Vplyv na rozvytok valiutnoho rynku ta diialnist bankiv [Foreign capital in the banking system of Ukraine: an impact on the currency market development and banks activity]. Visnyk NBU. – Herald of the National Bank of Ukraine, 5, 26-33 [in Ukrainian].
Korol, M. M. & Stasyshyna, O. R. (2015) Valiutnyi rynok Ukrainy: stan, problemy y perspektyvy [Currency market of Ukraine: condition, problems and prospects]. Stalyi rozvytok ekonomiky. – Sustainable development of economy, 3, 65-70 [in Ukrainian].
Natsionalnyi bank Ukrainy (ofitsiine Internet-predstavnytstvo): Statystyka: Statystyka zovnishnoho sektoru: Pokaznyky valiutnoho rynku [National Bank (Official website): Statistics: External sector statistics:Foreign exchange market]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080 [in Ukrainian].
Natsionalnyi bank Ukrainy (ofitsiine Internet-predstavnytstvo): Monetarna polityka: Stratehiia monetarnoi polityky na 2016-2020 roky. [National Bank (Official website): Monetary policy: Monetary Policy Strategy for years 2016-2020]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=20985224&cat_id=68677 [in Ukrainian].
Natsionalnyi bank Ukrainy (ofitsiine Internet-predstavnytstvo): Stratehiia valiutnykh interventsii Natsionalnoho banku Ukrainy na 2016-2020 roky [National Bank (Official website): Strategy of foreign exchange interventions of the National Bank of Ukraine for 2016-2020 years]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38098167 [in Ukrainian].
Natsionalne reitynhove ahentstvo «Riurik»: Analitychnyi ohliad valiutnoho rynku Ukrainy za pidsumkamy 2015 roku [National rating agency “Rurik”: An analytical review of the Ukrainian currency market by the results of 2015]. Retrieved from: http://rurik.com.ua/documents/research/Currency_4_2015.pdf [in Ukrainian].
Pasichnyk, A. H. (2015) Valiutnyi rynok Ukrainy: analiz suchasnoho stanu ta shliakhy vdoskonalennia [Foreign exchange market of Ukraine: analysis of the current state and ways of improvement]. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – Formation of market relations in Ukraine,1, 37-43 [in Ukrainian].
Perekhrest, L. M. & Baranyuk, R. Y. (2014) Valiutna interventsiia yak metod rehuliuvannia valiutnoho rynku v umovakh vitchyznianoi ekonomiky [Currency intervention as method of adjusting of currency market in the conditions of domestic economy]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – Collection of scientific works of the National University of State Tax Service of Ukraine, 1, 162-171 [in Ukrainian].


Тип вмісту:

(type)


Article


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 1(18)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian