Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Назва:

(Title)


КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Інші назви:

(Other titles)


КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ENTERPRISE COMPETITIVENESS AS A DEFINING CHARACTERISTIC OF THE EFFICIENCY OF ITS FUNCTIONING
Konkurentospromozhnist pidpryiemstva yak vyznachalna kharakterystyka efektyvnosti yoho funktsionuvannia

Автори:

(Authors)


Олійник, Наталія
Бурик, Юлія
Олейник, Наталья
Бурик, Юлия
Oliinyk, Nataliia
Buryk, Juliia
Приналежність:(Affiliation)
*Херсонський національний технічний університет вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Україна, 73008 e-mail: nat-o@ukr.net к.т.н., доцент, докторант
**Херсонський національний технічний університет вул. Бериславське шосе, 24, м. Херсон, Україна, 73008 e-mail: yburik@mail.ua аспірант

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Олійник Н., Бурик Ю. Конкурентоспроможність підприємства як визначальна характеристика ефективності його функціонування [Електронний ресурс] / Наталія Олійник, Юлія Бурик // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 2 (19). — С. 3-12. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18onmejf.pdf

Bibliographic description:

(International)

Oliinyk, N., Buryk, J. (2018) Konkurentospromozhnist pidpryiemstva yak vyznachalna kharakterystyka efektyvnosti yoho funktsionuvannia [Enterprise competitiveness as a defining characteristic of the efficiency of its functioning]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 19, no. 2, pp. 3-12. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18onmejf.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)


гру-2018

Дата подання:

(Submitted date)

вер-2018

Видавництво:

(Publisher)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2018.02.003

 

УДК:

(UDC)


339.137
JEL:  M20
D47

Ключові слова:

(Keywords)

конкуренція
конкурентоспроможність
конкурентоспроможність підприємства
чинники
оцінка
конкуренция
конкурентоспособность
конкурентоспособность предприятия
факторы
оценка
competition
competitivene
enterprise competitiveness
factors
assessment

Кількість сторінок:

(pages)


10

Діапазон сторінок:

(pages)

3-12

Початкова сторінка:

(first page)
3

Кінцева сторінка:

(last page)


12

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)


У статті досліджено еволюцію наукових поглядів щодо розуміння поняття «конкуренція». Наведено дефініції конкурентоспроможності, які запропоновані українськими та закордонними вченими-економістами. Систематизовано підходи до визначення сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства», конкретизовано і доповнено її зміст. Обґрунтовано, що під конкурентоспроможністю підприємства слід розуміти відображення міри реалізації потенційних можливостей підприємства домінувати над конкурентами на ринку у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Ідентифіковано сукупність чинників, що забезпечують конкурентні переваги підприємства. Встановлено, що специфічне поєднання факторів є об’єктивною передумовою створення стійких конкурентних позицій підприємства на ринку. Виокремлено перспективи подальших поглиблених досліджень, що базуватимуться на вивченні методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
Цель работы заключается в проведении исследований и совершенствовании теоретического подхода к определению сущности конкурентоспособности предприятия как определяющей характеристики эффективности его функционирования. В статье исследована эволюция научных взглядов к пониманию понятия «конкуренция». Приведены дефиниции конкурентоспособности, предложенные украинскими и зарубежными учеными-экономистами. Систематизированы подходы к определению сущности категории «конкурентоспособность предприятия», конкретизировано и дополнено её содержание. Обосновано, что под конкурентоспособностью предприятия следует понимать отражение меры реализации потенциальных возможностей предприятия доминировать над конкурентами на рынке в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Идентифицировано совокупность факторов, обеспечивающих конкурентные преимущества предприятия. Установлено, что специфическое сочетание факторов является объективной предпосылкой создания устойчивых конкурентных позиций предприятия на рынке. Выделены перспективы дальнейших углубленных исследований, которые будут базироваться на изучении методики оценки конкурентоспособности предприятия.
The purpose of the paper is to research and improve the theoretical approach to determining the essence of enterprise competitiveness as a defining characteristic of the effectiveness of its functioning. The article investigates the evolution of scientific views to the understanding of "competition" concept. The definitions of competitiveness offered by Ukrainian and foreign scientists-economists are presented. The approaches to the definition of the category "enterprise competitiveness" are systematized, the content of it is specified and supplemented. It is grounded that enterprise competitiveness should be understood as reflecting the degree of realization of the potential company power to dominate competitors in the market in the short and long term. The set of factors providing the competitive advantages of the enterprise is identified. It has been established that a specific combination of factors is an objective background for the creation of stable competitive positions of the company in the market. The prospects for further in-depth researches based on the study of the methodology for assessing the competitiveness of the enterprise are outlined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27154
ISSN:  2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2018
URL-посилання пов’язаного матеріалу:
 
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2018/18onmejf.pdf
http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/6_84127.doc.htm
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf

Перелік літератури:

(References)


1. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. – М.: ОАО «Новости», 2000. – 255 с.
2. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М.: Центр экономики и маркетинга,1996. – 208 с.
3. Азоев Г. Л. Маркетинг. Словарь. / Г. Л. Азоев, П. С. Завьялов, Л. Ш. Лозовский, А. Г. Поршев, Б. А. Райзенберг. − М.: Экономика, 2000. – 362 с.
4. Бондаренко А. Л. Поняття конкурентоспроможності підприємства в системі економічних наук [Електронний ресурс] / А. Л. Бондаренко. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/6_84127.doc.htm.
5. Василькова Ю. К. Теоретичний базис конкурентоспроможності підприємства / Ю. К. Василькова, Н. М. Олійник // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА. – 2018. – № 129. – С. 153-163.
6. Градов А. П. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / А. П. Градов. – СПб. : Спец. лит., 2003. – 958 c.
7. Ермолов М. О. Чем отличается конкурентоспособность фирмы от конкурентоспособности товара / М. О. Ермолов // Как продать ваш товар на внешнем рынке. – М.: Мысль, 2001. – С. 228-241.
8. Киперман Г. Я. Рыночная экономика: Словарь / Г. Я. Киперман. – М.: Республика, 2003. – 455 с.
9. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией: Учебник для вузов / М. И. Круглов. – М.: Рус. делов. лит., 1998. – 768 с.
10. Макаренко С. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств в сучасних умовах господарювання / С. М. Макаренко, Г. О. Копосов, Н. М. Олійник, Т. А. Калинська // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. – Херсон: Айлант, 2010. – Вип. 68. – С. 281-288.
11. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл – М.: Прогресс, 1993. – 994 с.
12. Oliinyk N. Formation of the organizational and economic mechanism of increase competitiveness of Ukrainian milk processing plants / N. Oliinyk, S. Makarenko // Foresight management: formation and transformation adaptive business organizations : International collective monograph. – Tbilisi. Georgia: Promotion agency «MP Group», 2017. – Vol. 1. – 270 p. – P. 172-179.
13. Піддубний І. О. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навчальний посібник / І. О. Піддубний, А. І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2004. – 264 с.
14. Рикардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения: Том 2 / Д. Рикардо. – М.: Эконов, 1993.
15. Скударь Г. М. Управление конкурентоспособностью крупного акционерного общества: проблемы и решения / Г. М. Скударь. – К.: Наукова думка, 1999. – 496 с.
16. Смит А. Исследование о природе и причине богатства народов / А. Смит. − М.: Соцэкгиз, 1962. – 423 с.
17. Співак С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. Співак // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2014. – Вип. 1 (10). – С. 287-293. – Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf.
18. Tyuhtenko N. A. Increasing competitiveness of the enterprise by improving logistic strategy of distribution of production and supply of raw materials / N. A. Tyuhtenko, S. M. Makarenko, N. M. Oliinyk // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). – Ч. 2. – С. 56-63.
19. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р. А. Фатхутдинов – М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. – 892 с.
20. Хруцький В. Є. Сучасний маркетинг / В. Є. Хруцький, І. В. Корнєєва. – М.: «Фінанси і статистика», 2004. – 461 с.
21. Шарко М. В. Управління конкурентоспроможністю підприємств у сучасних умовах : Колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М. В. Шарко. – ПП Вишемирський В. С., 2016. – 177 с.
References:  1. Azoev, H. L., Chelenkov, A. P. (2000) Konkurentnыe preymushchestva fyrmы [Competitive advantages of the enterprise]. Moscow: Novosty. (in Russian).
2. Azoev, H. L. (1996) Konkurentsyia: analyz, stratehyia y praktyka [Competition: analysis, strategy and practice]. Moscow: Tsentr ekonomyky y marketynha. (in Russian).
3. Azoev, H. L., Zavialov, P. S., Lozovskyi, L. Sh., Porshev, A. H., Raizenberh, B. A. (2000) Marketynh. Slovar [Marketing. Vocabulary]. Moscow: Ekonomika. (in Russian).
4. Bondarenko A. L. (2011) Poniattia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v systemi ekonomichnykh nauk [A concept of enterprise competitiveness in the system of economic sciences] (electronic journal). Available at: http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/Economics/6_84127.doc.htm.
5. Vasyljkova, Ju. K., Oliinyk, N. M. (2018) Teoretychnyj bazys konkurentospromozhnosti pidpryjemstva [Theoretical basis of competitiveness of the enterprise]. Ekonomichnyj prostir: Zbirnyk naukovykh pracj, vol. 129, pp. 153-163.
6. Hradov, A. P. (2003) Ekonomicheskaya strategiya firmyi : Uchebnoe posobie [The economic strategy of the enterprise: Tutorial]. Sankt-Peterburh: Spets. lyt. (in Russian).
7. Ermolov, M. O. (2001) Chem otlychaetsia konkurentospomsobnost fyrmy ot konkurentosposobnosty tovara [What does the competitiveness of enterprise differ in from the competitiveness of commodity]. Kak prodat vash tovar na vneshnem ryinke, pp. 228-241.
8. Kyperman, H. Ya. (2003) Rynochnaia ekonomika : Slovar [Market economy: Vocabulary]. Moscow: Respublyka. (in Russian).
9. Kruhlov, M. Y. (1998) Strategicheskoe upravlenie kompaniey: Uchebnik dlya vuzov [Strategic Management of the Enterprise: A textbook for universities]. Moscow: Rus. delov. lyt. (in Russian).
10. Makarenko, S. M., Koposov, Gh. O., Olijnyk, N. M., Kalynsjka, T. A. (2010) Shljakhy pidvyshhennja konkurentospromozhnosti pidpryjemstv v suchasnykh umovakh ghospodarjuvannja [The ways of enterprise competitiveness increasing in modern conditions] Tavrijsjkyj naukovyj visnyk : Naukovyj zhurnal, vol. 68, pp. 281-288.
11. Marshall, A. (1993) Pryntsypy ekonomycheskoi nauky [Principles of Economics]. Moscow: Prohress. (in Russian).
12. Oliinyk, N., Makarenko, S. (2017) [Formation of the organizational and economic mechanism of increase competitiveness of Ukrainian milk processing plants]. [Foresight management: formation and transformation adaptive business organizations: International collective monograph]. Tbilisi: MP Group, vol. 1, pp. 172-179.
13. Piddubnyi, I. O., Piddubna, A. I. (2004) Upravlinnja mizhnarodnoju konkurentospromozhnistju pidpryjemstva: Navchaljnyj posibnyk [Management of enterprise international competitiveness: tutorial]. Kharkiv: INZhEK. (in Ukrainian).
14. Rykardo, D. (1993) Nachalo politicheskoy ekonomii i nalogovogo oblozheniya: Tom 2 [The beginning of political economy and taxation: Part 2]. Moscow: Ekonov. (in Russian). 15. Skudar, H. M. (1999) Upravlenye konkurentosposobnostiu krupnoho aktsyonernoho obshchestva: problemы y reshenyia [Management of the competitiveness of large joint-stock company: problems and decisions]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian). 16. Smyt, A. (1962) Yssledovanye o pryrode y prychyne bohatstva narodov [Studying of the nature and cause of the nations' wealth]. Moscow: Sotsekgiz. (in Russian). 17. Spivak, S. (2014) Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstva v suchasnykh umovakh [Management of competitiveness enterprise in modern terms]. Socialjno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), vol. 10, no 1, pp. 287-293. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf. 18. Tyuhtenko, N. A., Makarenko, S. M., Oliinyk, N. M. (2018) [Increasing competitiveness of the enterprise by improving logistic strategy of distribution of production and supply of raw materials]. Naukovyj visnyk Polissja [Scientific bulletin of Polissia], vol. 2, no 2 (14), pp. 56-63. 19. Fatkhutdynov, R. A. (2002) Konkurentosposobnost organizatsii v usloviyah krizisa: ekonomika, marketing, menedzhment [An enterprise competitiveness in a crisis: economy, marketing, management]. Moscow: Marketing. (in Russian). 20. Khrutskyi, V. Ye., Kornieieva, I. V. (2004) Suchasnyi marketynh [Modern marketing]. Moscow: Finansy i statystyka. (in Russian). 21. Sharko, M. V. (2016) Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv u suchasnykh umovakh : Kolektyvna monoghrafija [Management of enterprises’ competitiveness in modern conditions: Collective monograph]. Kherson: Vyshemyrskyi V.S. (in Ukrainian).
15. Skudar, H. M. (1999) Upravlenye konkurentosposobnostiu krupnoho aktsyonernoho obshchestva: problemy reshenyia [Management of the competitiveness of large joint-stock company: problems and decisions]. Kyiv: Naukova dumka. (in Ukrainian).
16. Smyt, A. (1962) Yssledovanye o pryrode y prychyne bohatstva narodov [Studying of the nature and cause of the nations' wealth]. Moscow: Sotsekgiz. (in Russian).
17. Spivak, S. (2014) Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstva v suchasnykh umovakh [Management of competitiveness enterprise in modern terms]. Socialjno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), vol. 10, no 1, pp. 287-293. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14ssmvsu.pdf.
18. Tyuhtenko, N. A., Makarenko, S. M., Oliinyk, N. M. (2018) [Increasing competitiveness of the enterprise by improving logistic strategy of distribution of production and supply of raw materials]. Naukovyj visnyk Polissja [Scientific bulletin of Polissia], vol. 2, no 2 (14), pp. 56-63.  https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-56-63
19. Fatkhutdynov, R. A. (2002) Konkurentosposobnost organizatsii v usloviyah krizisa: ekonomika, marketing, menedzhment [An enterprise competitiveness in a crisis: economy, marketing, management]. Moscow: Marketing. (in Russian).
20. Khrutskyi, V. Ye., Kornieieva, I. V. (2004) Suchasnyi marketynh [Modern marketing]. Moscow: Finansy i statystyka. (in Russian).
21. Sharko, M. V. (2016) Upravlinnja konkurentospromozhnistju pidpryjemstv u suchasnykh umovakh : Kolektyvna monoghrafija [Management of enterprises’ competitiveness in modern conditions: Collective monograph]. Kherson: Vyshemyrskyi V.S. (in Ukrainian).

Тип вмісту:

(type)


Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2018, Випуск 2(19)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian