Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:

(Title) 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Інші назви:

(Other titles) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
USE OF INNOVATIVE PROGRAMS IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES

Автори:

(Authors) 

Малюта, Людмила
Кузь, Тетяна
Малюта, Людмила
Кузь, Татьяна
Maliuta, Liudmyla
Kuz, Тetiana

Приналежність:(Affiliation) 

 

*Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: luda_mal@ukr.net д.е.н., доцент, кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
**Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: tanyasam1981@gmail.com асистент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Малюта Л., Кузь Т. Використання інноваційних програм в контексті інноваційного розвитку машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Людмила Малюта, Тетяна Кузь // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 88-96. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mlyrmp.pdf

Bibliographic description:

(International)

 

Maliuta, L. & Kuz, Т (2019) Vykorystannia innovatsiinykh prohram v konteksti innovatsiinoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryiemstv [Use of innovative programs in the context of innovative development of machine-building enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 88- 96. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mlyrmp.pdf

Дата публікації:

(Issue Date) 

31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

 

бер-2019

Видавництво:

(Publisher) 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


 

https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.088


УДК:

(UDC) 

338.24

JEL: 

 

О31

Ключові слова:

(Keywords)

 

інноваційна діяльність
інноваційний розвиток
програми інноваційного розвитку
машинобудівні підприємства
инновационная деятельность
инновационное развитие
программы инновационного развития
машиностроительные предприятия
innovative activity
innovative development
programs of innovative development
machine-building enterprises

Кількість сторінок:

(pages) 

9

Діапазон сторінок:

(pages

 

88-96

Початкова сторінка:

(first page) 

 

88

Кінцева сторінка:

(last page) 

96

Короткий огляд (реферат):

(Abstract) 

У статті запропоновано теоретико-методичне обґрунтування формування інноваційної програми розвитку підприємства. Досліджено можливості та обмеження інноваційних програм, які отримали у світовій практиці найбільше визнання. Зосереджено увагу на виборі найбільш оптимальних комбінацій перспективних напрямів адаптації зарубіжного досвіду реалізації інноваційної програми.
В статье предложен теоретико-методическое обоснование формирования инновационной программы развития предприятия, исследованы возможности и ограничения инновационных программ, которые получили в мировой практике наибольшее признание. Сосредоточено на выборе наиболее оптимальных комбинаций перспективных направлений адаптации зарубежного опыта реализации инновационной программы.
The article proposes a theoretical and methodological substantiation of the formation of an innovative program of development of an enterprise, investigates the possibilities and limitations of innovative programs that have received the greatest recognition in world practice. It focuses on the selection of the most optimal combinations of perspective directions of adaptation of foreign experience in the implementation of the innovation program.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28746

ISSN: 

 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner) 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mlyrmp.pdf
http://gtmarket. ru/ratings/global-innovation-index/info
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/broshura-gorizont-2020-1201.pdf
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607

Перелік літератури:

(References) 

1. Андрушків Б., Погайдак О., Шерстюк Р. Особливості формування державних програм розвитку інвестиційної діяльності в умовах економічних трансформацій. Галицький економічний вісник. 2012. № 1 (34). С.35–38.
2. Глобальный индекс инноваций. URL: http://gtmarket. ru/ratings/global-innovation-index/info
3. Горизонт 2020: рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/broshura-gorizont-2020-1201.pdf
4. Єфремов О. С. Взаємозв’язок основних елементів стратегії інноваційного розвитку підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 228–233. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
5. Корнух О. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607
6. Кузь Т. Інноваційні центри: створення і функціонування // Економіка і управління. Науковий журнал. 2018. Вип. 2 (78). С. 12–17.
7. Малюта Л. Я., Мельник Л. М. Сучасні організаційні форми суб'єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (51), т. 2. С. 75–87.
8. Павлова В. А. Інноваційний розвиток підприємства: організація, оцінка потенціалу, ефективність: монографія / В. А. Павлова, В. В. Татарінов, А. Г. Жукова. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. 200 с.
9. Райзберг Б. А., Лобко А. Г. Програмно-цільове планування і управління. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 8–10.
10. Чухрай Н. І., Лісовська Л. С. Формування споживчої корисності інновації. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 11 (149). С. 27–34.

References: 

 

1. Andrushkiv, B., Poghajdak, O., & Sherstjuk, R. (2012) Osoblyvosti formuvannja derzhavnykh proghram rozvytku investycijnoji dijaljnosti v umovakh ekonomichnykh transformacij [Features of formation of state programs of development of investment activity in conditions of economic transformations]. Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk. vol. 1 (34). pp. 35–38.
2. Globalnyy indeks innovatsiy. [Global Innovation Index]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info
3. Ghoryzont 2020: ramkova proghrama JeS z doslidzhenj ta innovacij. [Horizon 2020: EU Research and Innovation Framework Program]. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/broshura-gorizont-2020-1201.pdf
4. Jefremov, O. S. (2012) Vzajemozv'jazok osnovnykh elementiv strateghiji innovacijnogho rozvytku pidpryjemstva [Interconnection of the main elements of the strategy of innovative development of the enterprise]. Marketyngh i menedzhment innovacij. vol. 1. pp. 228–233. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/
5. Kornukh, O. V. Strateghichne upravlinnja innovacijnym rozvytkom pidpryjemstva [Strategic management of innovative development of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2607
6. Kuzj, T. (2018) Innovacijni centry: stvorennja i funkcionuvannja [Innovation Centers: Creation and Functioning] // Ekonomika i upravlinnja. Naukovyj zhurnal. vol. 2 (78). pp. 12–17.
7. Maljuta, L. Ja. & Meljnyk, L. M. (2015) Suchasni orghanizacijni formy sub'jektiv innovacijnoji infrastruktury v umovakh perekhodu do stalogho rozvytku. [Modern organizational forms of subjects of innovative infrastructure in the context of transition to sustainable development] Visnyk ZhNAEU. vol. 2 (51), t. 2. pp. 75–87.
8. Pavlova, V. A., Tatarinov, V. V. & Zhukova, A. Gh. (2013) Innovacijnyj rozvytok pidpryjemstva: orghanizacija, ocinka potencialu, efektyvnistj: monoghrafija [Innovative business development: organization, capacity assessment, efficiency]. Dnipropetrovsjk, Dnipropetrovsjkyj universytet imeni Aljfreda Nobelja.
9. Rajzbergh, B. A. & Lobko, A. Gh. (2002). Proghramno-ciljove planuvannja i upravlinnja [Software-targeted planning and management]. M.: YNFRA-M, pp. 8–10.
10. Chukhraj, N. I. & Lisovsjka, L. S. (2013). Formuvannja spozhyvchoji korysnosti innovaciji [Formation of consumer utility innovation]. Aktualjni problemy ekonomiky. vol. 11 (149). pp. 27–34.

Тип вмісту:

(type) 

Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

 

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian