Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:

(Title)МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЯК СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Інші назви:

(Other titles)МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД КАК СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
MARKETING APPROACH AS A SYSTEM-COMPLEX SOLUTION OF PROBLEMS IN COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES

Автори:

(Authors)Федорова, Тетяна
Федорова, Татьяна
Fedorova, Tetiana

Приналежність:(Affiliation) 

Херсонський державний аграрний університет вул. Стрітенська, 23, м. Херсон, Україна 73006 e-mail: fedorova.tv.0502@gmail.com к.e.н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Федорова Т. Маркетинговий підхід як системно-комплексне вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств [Електронний ресурс] / Тетяна Федорова // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 63-77. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ftvpkp.pdf

Bibliographic description:

(International)

Fedorova, T. (2019) Marketynhovyi pidkhid yak systemno-kompleksne vyrishennia problemy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Marketing approach as a systemcomplex solution of problems in competitiveness of enterprises]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 63- 77. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ftvpkp.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

бер-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.063


УДК:

(UDC)65.012.1:658.8

JEL: 

D21
D41

Ключові слова:

(Keywords)

конкурентоспроможність підприємства
чинники впливу
маркетинговий підхід
маркетингові інструменти
ринок
хлібопекарські підприємства
конкурентоспособность предприятия
факторы влияния
маркетинговый подход
маркетинговые инструменты
рынок
хлебопекарные предприятия
enterprise competitiveness
factors of influence
marketing approach
marketing tools
market
bakery enterprises

Діапазон сторінок:

(pages) 

63-77

Початкова сторінка:

(first page) 

63

Кінцева сторінка:

(last page)77

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)У статті досліджено та згруповано наукові досягнення зарубіжних та вітчизняних науковців з проблематики конкурентоспроможності підприємств та факторів, що впливають на її рівень. На прикладі підприємств хлібопекарської галузі сформовано систему чинників впливу на рівень конкурентоспроможності підприємств Визначено значення маркетингового підходу до підвищення конкурентоспроможності підприємств. Означено складові елементи маркетингової пропозиції хлібопекарської продукції та вплив цих елементів на вибір споживача. Обґрунтовано ефективність використання інструментів маркетингу для просування продукції на ринку. Проаналізовано види диференціацій та визначено найоптимальнішу для хлібопекарських підприємств. Досліджено ціновий аспект маркетингового інструментарію. Доведено використання маркетингового підходу сприяє підвищенню конкурентоспроможності підприємств, розробити ефективну товарну політику, налагодити комунікаційний зв’язок із споживачем та розширити ринки збуту продукції.
В статье исследованы и сгруппированы научные достижения зарубежных и отечественных ученых по проблематике конкурентоспособности предприятий и факторов, влияющих на ее уровень. На примере предприятий хлебопекарной отрасли сформирована система факторов влияния на уровень конкурентоспособности предприятий Определены значения маркетингового подхода к повышению конкурентоспособности предприятий. Отмечено составляющие элементы маркетингового предложения хлебопекарной продукции и влияние этих элементов на выбор потребителя. Обоснована эффективность использования инструментов маркетинга для продвижения продукции на рынке. Проанализированы виды дифференциации и определены оптимальную для хлебопекарных предприятий. Исследована ценовой аспект маркетингового инструментария. Доказано использования маркетингового подхода способствует повышению конкурентоспособности предприятий, разработать эффективную товарную политику, наладить коммуникационная связь с потребителем и расширить рынки сбыта продукции.
The article investigates and groups the scientific achievements of foreign and domestic scientists on the issues of competitiveness of enterprises and factors influencing its level. On the example of the bakery enterprises, a system of factors influencing the level of competitiveness of enterprises was formed. The importance of the marketing approach to increasing the competitiveness of enterprises was determined. The components of the marketing offer of bakery products and the influence of these elements on the consumer's choice are indicated. The effectiveness of using marketing tools to promote products on the market is substantiated. The types of differentiations are analyzed and the most optimal for baking enterprises is determined. The price aspect of marketing tools is investigated. Proven use of the marketing approach contributes to increasing the competitiveness of enterprises, to develop an effective commodity policy, to establish communication with the consumer and expand the markets for products.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28742

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ftvpkp.pdf

Перелік літератури:

(References)1. Азоев Г. Л. Конкурентне преимущества фирмы. Научное издательство. М.: ОАО «Типография «Новости», 2000. 256 с.
2. Гречаник Н. Ю. Теоретичні основи конкуренції у ринковій економіці. Всеукраїнський науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка. 2006. № 2. C. 228–237.
3. Мазаракі А. А. Торговельне підприємство: стратегія, політика, конкурентоспроможність / А. А. Мазаракі, Д. М. Пшеслінський, І. В. Смолін. – К.: Вид-во: КНТЕУ, 2010. 383с.
4. Мілевський С. В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. Наукове видання / С. В. Мілевський, О. В. Мілов. Харків: Вид. ХНЕУ, 2007. 156 с.
5. Павлова В. А. Розробка моделі вибору конкурентної стратегії промислового підприємства. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2010. № 1 (9). С. 5-17.
6. Плотницина Т. М. Основные проблемы и возможности практической оценки конкурентоспособности предприятия. Весник ТГТУ. ., 2010. Т.16. №2. с.465-473.
7. Соловйов І. О. Агромаркетинг: системна методологія, реалізація концепції: [монографія]. Херсон: Олди-плюс, 2008. – 344С.
8. Фатхутдинов Р. А. Стратегическая конкурентоспособности. М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2005. 504 с.
9. Федорова Т. В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю хлібопекарських підприємств. Науковий журнал: Молодий вчений. 2014. № 8 (11), ч. 2. С. 53-56.

References: 

1. Azoyev, G. L. (2000.) Konkurentne preimuschestva firmyi [Competitive advantages of the firm. Scientific publishing house]. M .: JSC "Printing house" Novosti ". p. 256.
2. Grechanik, N. Yu. (2006) Teoretichni osnovi konkurentsiyi u rinkoviy ekonomitsi [Theoretical Basis of Competition in a Market Economy]. All-Ukrainian Scientific and Production Magazine: Innovative Economy. No. 2. Рр. 228-237.
3. Mazaraki, A. A. (2010) Torgovelne pidpriemstvo: strategiya, politika, konkurentospromozhnist [Trading Company: Strategy, Policy, Competitiveness] K.: Vt.: KNTUE. P. 383.
4. Milevsky, S. V. (2007) Modeli analIzu ta upravlinnya konkurentospromozhnistyu promislovih pidpriemstv [Models of Analysis and Management of the Competitiveness of Industrial Enterprises]: View. KhNEU. P. 156.
5. Pavlova, V. A. (2010) Rozrobka modeli viboru konkurentnoyi strategiyi promislovogo pidpriemstva [Development of a model for choosing a competitive strategy for an industrial enterprise]. Economics and management of the enterprises of the machine-building industry: problems of theory and practice. No. 1 (9). pp. 5-17.
6. Plotnitsina, T. M. (2010) Osnovnyie problemyi i vozmozhnosti prakticheskoy otsenki konkurentosposobnosti predpriyatiya [The main problems and possibilities of practical assessment of the competitiveness of the enterprise]. Vesna TSTU. Vol. 16. no 2. pр. 465-473.
7. Soloviev, I. А. (2008) Agromarketing: sistemna metodologiya, realizatsiya kontseptsiyi [Agromarketing: system methodology, implementation of the concept]: [monograph]. Kherson: Oldi Plus,. Р. 344C.
8. Fatkutdinov, R. A. (2005) Strategicheskaya konkurentosposobnost [Strategic Competitiveness]. M .: ZAO Publishing house "Economics". Р. 504 p
9. Fedorova, T. V. (2014) Strategichne upravlinnya konkurentospromozhnistyu hlibopekarskih pidpriemstv [Strategic management of the competitiveness of bakery enterprises]. Scientific journal: Young Scientist. no. 8 (11), part 2. pр. 53-56.

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian