Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ІНДИКАТОРИ ВІДКРИТОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВІДКРИТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Назва:

(Title)ІНДИКАТОРИ ВІДКРИТОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНКА СТУПЕНЮ ВІДКРИТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Інші назви:

(Other titles)ИНДИКАТОРЫ ОТКРЫТОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОТКРЫТОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
INDICATORS OF OPEN INNOVATIVE PROCESS AND EVALUATION OF STAGE OPENNESS OF THE ENTERPRISE

Автори:

(Authors)Мельник, Марина
Нікітін, Юрій
Мельник, Марина
Никитин, Юрий
Melnyk, Maryna
Nikitin, Yuri

Приналежність:(Affiliation) 

*Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України вул.. Автозаводська, 2, м. Київ, Україна, 04074 e-mail: marina_my@ukr.net м.н.с., сектор інновацій та трансферу технологій
**Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України вул.. Автозаводська, 2, м. Київ, Україна, 04074 e-mail: ynikitin2016@gmail.com д.т.н., завідувач сектором інновацій та трансферу технологій

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

Мельник М., Нікітін Ю. Індикатори відкритого інноваційного процесу та оцінка ступеню відкритості підприємства [Електронний ресурс] / Марина Мельник, Юрій Нікітін // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2019. — Вип. 1 (20). — С. 22-32. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mmvsvp.pdf

Bibliographic description:

(International)

Melnyk, M. & Nikitin, Y. (2019) Indykatory vidkrytoho innovatsiinoho protsesu ta otsinka stupeniu vidkrytosti pidpryiemstva [Indicators of open innovative process and evaluation of stage openness of the enterprise]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 20, no. 1, pp. 22-32. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mmvsvp.pdf

Дата публікації:

(Issue Date)31-тра-2019

Дата подання:

(Submitted date)

лют-2019

Видавництво:

(Publisher)Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.01.022


УДК:

(UDC)330.341.42

JEL: 

А11

Ключові слова:

(Keywords)

індикатори
відкритий інноваційний процес
рівень технологічної готовності інновації.
индикаторы
открытый инновационный процесс
уровень технологической готовности инновации
indicators
open innovation process
technological readiness of innovation

Кількість сторінок:

(pages)11

Діапазон сторінок:

(pages) 

22-32

Початкова сторінка:

(first page) 

22

Кінцева сторінка:

(last page)32

Короткий огляд (реферат):

(Abstract)На основі аналізу показників оцінки інноваційної діяльності підприємства та аналізу їх прямого або побічного впливу на інноваційний процес обґрунтовано та запропоновано індикатори оцінки відкритого інноваційного процесу. Розроблено методологію оцінки впливу учасників відкритого інноваційного процесу на створення та впровадження інновацій за рівнем їх технологічної готовності та типу інновації, що було апробовано для 28-ми українських підприємствах малого та середнього бізнесу. Встановлено, що інноваційний процес створення та впровадження організаційних та маркетингових інновацій більш відкритий, ніж інноваційний процес створення та впровадження продуктових та процесних інновацій. Поглиблено розуміння масиву індикаторів інноваційного процесу та обґрунтувати застосування індикаторів оцінки етапів відкритого інноваційного процесу відповідно до рівня технологічної готовності та типу інновації.
На основе анализа показателей оценки инновационной деятельности предприятий и анализа их прямого или косвенного влияния на инновационный процесс обоснованы и предложены индикаторы оценки открытого инновационного процесса. Разработана методология оценки влияния участников открытого инновационного процесса на создание и внедрение инноваций по уровню их технологической готовности и типу инновации, были апробированы на 28-ми украинских предприятиях малого и среднего бизнеса. Установлено, что инновационный процесс создания и внедрения организационных и маркетинговых инноваций более открытый, чем инновационный процесс создания и внедрения продуктовых и процессных инноваций. Улучшено понимание массива индикаторов инновационного процесса и обосновано применение индикаторов оценки этапов открытого инновационного процесса в соответствии с уровнем технологической готовности и типа инновации.
Based on the analysis of the evaluation indicators of the innovation activity of enterprises and the analysis of their direct or indirect influence on the innovation process, the indicators of evaluation of the open innovation process are substantiated and offered. The methodology of evaluating the influence of participants of the open innovation process on the creation and introduction of innovations in terms of their technological readiness and type of innovation has been developed for 28 Ukrainian enterprises of small and medium business. It is established that the innovative process of creation and implementation of organizational and marketing innovations is more open than the innovative process of creation and implementation of product and process innovations. Improved understanding of the array of indicators of the innovation process and justified the use of indicators for assessing the stages of the open innovation process in accordance with the level of technological readiness and type of innovation.

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28738

ISSN: 

2223-3822

Власник авторського права:

(Copyright owner)Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2019

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 
 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mmvsvp.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0737678294900299
http://www.inderscience.com/offer.php?id=10911
https://academic.oup.com/intqhc/article/26/5/501/1792113
https://wiki.iao.fraunhofer.de/images/studien/ueberholspur-innovation.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?Title=
http://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf
https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/imce/eu_innovatie_scorebord_2018.pdf
https://www.bcg.com/documents/file42620.pdf
https://www.scopus.com/home.uri
https://ideas.repec.org/p/oec/stiaaa/2003-16-en.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001033
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497217301402

Перелік літератури:

(References)1. Montoya-Weiss Mitzi M., Calantone Roger. Determinants of new product performance: A review and meta-analysis [Електронний ресурс] / Mitzi M. Montoya-Weiss, Roger Calantone / Journal of Product Innovation Management. – 1994. – Volume 11, Issue 5, November 1994. – 397-417 pp. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0737678294900299

2. Beroggi, G., Lévy, M., Cardinet, E. Designing a model for innovation indicators from a systems perspective [Електронний ресурс] / G. Beroggi, M. Lévy, E. Cardinet / International Journal of Technology, Policy and Management (IJTPM). – 2006. – Vol. 6. – No. 2. – Режим доступу: http://www.inderscience.com/offer.php?id=10911

3. Fleuren, M., Paulussen, T., Dommelen, P., van Burren S. Towards a measurement instrument for determinants of innovations / M. Fleuren, T. Paulussen, P. Dommelen, S. van Burren / International Journal for Quality in Health Care. – 2014. – Vol. 26 (5). – pp. 501-510. – Режим доступу: https://academic.oup.com/intqhc/article/26/5/501/1792113

4. Überholspur Innovation Messung, Bewertung, und Steigerung der Innovationsfähigkeit durch. – Berlin, Fraunhofer IAO. – August 2007. – pp. 1-31. – Режим доступу: https://wiki.iao.fraunhofer.de/images/studien/ueberholspur-innovation.pdf

5. Eurostat 2018, Statistics explained - Community innovation survey (CIS). – Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?Title= Glossary: Community_innovation_survey (CIS).

6. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. Oslo Manual: The Measurement of Scientific and Technological Activities: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. – 2005. – Paris: OECD. – Режим доступу: http://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf

7. European Innovation Scoreboard 2018. – Режим доступу: https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/imce/eu_innovatie_scorebord_2018.pdf

8. Andrew, J. P., Manget, J., Michael, D. C., Taylor, A., Zablit, H., Innovation 2010: a Return to Prominence - And the Emergence of a New World Order / J. P. Andrew, J. Manget, D. C. Michael, A. Taylor, H. Zablit / The Boston Consulting Group. – 2010. – pp. 1-29. – Режим доступу: https://www.bcg.com/documents/file42620.pdf

9. Chan, V., Musso, C., Shankar, V. McKinsey Global Survey Results: assessing Innovation Metrics / V. Chan, C. Musso, V. Shankar / McKinsey & Company. – 2008. – pp. 1-11. – Режим доступу: https://www.scopus.com/home.uri

10. Freudenberg, M. Composite indicators of country performance: A critical assessment // OECD Science Technology and Industry Working Papers. – 2003/16, OECD Publishing. –Режим доступу: https://ideas.repec.org/p/oec/stiaaa/2003-16-en.html

11. Becheikh, N., Landry, R., Amara, N. Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: a systematic review of the literature from 1993-2003 / N. Becheikh, R. Landry, N. Amara / Technovation. – 2006. – Vol. 26 (5–6). – pp. 644-664. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001033

12. Dziallas Marisa, Blind Knut. Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis /Marisa Dziallas, Knut Blind/ Technovation. – 2019. – Volumes 80–81, February–March 2019. – pp. 3-29. – Режим доступу: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497217301402

13. Nikitin, Y.,Melnik, M. Development of innovation evolution and open innovation process model of scientific organizations and enterprises of Ukraine / Y. Nikitin, M. Melnik / Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2017. – № 3/5(35). –C.38-43.

References: 

1. Montoya-Weiss Mitzi, M., Calantone Roger (1994) Determinants of new product performance: A review and meta-analysis. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0737678294900299 https://doi.org/10.1111/1540-5885.1150397

2. Beroggi, G., Lévy, M., Cardinet, E. (2006) Designing a model for innovation indicators from a systems perspective. Retrieved from: http://www.inderscience.com/offer.php?id=10911 https://doi.org/10.1504/IJTPM.2006.010911

3. Fleuren, M., Paulussen, T., Dommelen, P., van Burren, S. (2014) Towards a measurement instrument for determinants of innovations. Retrieved from: https://academic.oup.com/intqhc/article/26/5/501/1792113 https://doi.org/10.1093/intqhc/mzu060

4. Überholspur Innovation Messung, Bewertung, und Steigerung der Innovationsfähigkeit durch (2007). Retrieved from: https://wiki.iao.fraunhofer.de/images/studien/ueberholspur-innovation.pdf

5. Eurostat 2018, Statistics explained - Community innovation survey (CIS). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?Title= Glossary: Community_innovation_survey_(CIS).

6. Organisation for Economic Co-operation and Development OECD (2005). Retrieved from: http://www.oecd.org/science/inno/2367614.pdf

7. European Innovation Scoreboard 2018. Retrieved from: https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/imce/eu_innovatie_scorebord_2018.pdf

8. Andrew, J. P., Manget, J., Michael, D. C., Taylor, A., Zablit, H. (2010) Innovation 2010: a Return to Prominence - And the Emergence of a New World Order. Retrieved from: https://www.bcg.com/documents/file42620.pdf

9. Chan, V., Musso, C., Shankar, V. (2008) McKinsey Global Survey Results: assessing Innovation Metrics. Retrieved from: https://www.scopus.com/home.uri

10. Freudenberg, M. (2003) Composite indicators of country performance: A critical assessment. Retrieved from: https://ideas.repec.org/p/oec/stiaaa/2003-16-en.html

11. Becheikh, N., Landry, R., Amara, N. (2006) Lessons from innovation empirical studies in the manufacturing sector: a systematic review of the literature from 1993-2003. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001033 https://doi.org/10.1016/j.technovation.2005.06.016

12. Dziallas Marisa, Blind Knut (2019) Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis. Retrieved from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497217301402 https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.05.005

13. Nikitin, Y., Melnik, M. (2017) Development of innovation evolution and open innovation process model of scientific organizations and enterprises of Ukraine, Tekhnolohichnyi audyt ta rezervy vyrobnytstva, Vol. 3/5(35), pp.38-43. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.102156

Тип вмісту:

(type)Article

Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 1(20)

pdf

 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian