Опубліковано черговий випуск журналу 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Назва:  РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Інші назви:  РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ И МИРЕ
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY RESPONSIBLE BUSINESS IN UKRAINE AND THE WORLD
Rozvytok ekolohichno vidpovidalnoho biznesu v Ukraini ta sviti
Автори:  Кужда, Тетяна
Луциків, Іванна
Шведа, Наталія
Кужда, Татьяна
Луцикив, Иванна
Шведа, Наталья
Kuzhda, Tetiana
Lutsykiv, Ivanna
Shveda, Natalia
Приналежність:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: uliana-uliana8@ukr.net
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя, ул. Русская, 56, г. Тернополь, 46001, Украина e-mail: uliana-uliana8@ukr.net
Ternopil Ivan Puluj National Technical University, 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine e-mail: uliana-uliana8@ukr.net
Бібліографічний опис:  Кужда Т., Луциків І., Шведа Н. Розвиток екологічно відповідального бізнесу в Україні та світі. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 246-258. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ktiuts.pdf
Bibliographic description:  Kuzhda, T., Lutsykiv, I., & Shveda, N. (2019) Rozvytok ekolohichno vidpovidalnoho biznesu v Ukraini ta sviti [Development of environmentally responsible business in Ukraine and the world]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 246-258. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ktiuts.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.246

УДК:  338.242
JEL:  O130
Ключові слова:  екологічна відповідальність
навколишнє середовище
охорона природи
екологічна безпека
екологія
экологическая ответственность
окружающая среда
охрана природы
экологическая безопасность
экология
environmental responsibility
environment
nature protection
ecological safety
ecology
Кількість сторінок:  13
Діапазон сторінок:  246-258
Початкова сторінка:  246
Кінцева сторінка:  258
Короткий огляд (реферат):  В статті розглянуто особливості розвитку екологічно відповідального бізнесу в Україні та світі. Зокрема, встановлено, що світовий бізнес приділяє значну увагу екологізації своєї діяльності, тому що такі заходи підтримуються державою на законодавчому рівні, а також компанії отримують багато економічних преференцій. Окрім того, в світі поширюються тенденції, що бізнес має бути відповідальним, в тому числі і щодо навколишнього середовища. В Україні такі прагнення отримали схвалення, проте ще багато компаній досі не вважають за потрібне бути екологічно відповідальними, про що свідчить невисокий рейтинг України за показниками індексу екологічної стійкості та відсутність українських компаній у Топ-10 світових компаній за показником екологічної ефективності. Окрім того, видатки державного бюджету України на охорону навколишнього природного середовища досить невеликі і не перевищують 0,8 % величини бюджету. Авторами визначені основні перешкоди становленню екологічної відповідальності українського бізнесу, основні інструменти, які сприятимуть вирішенню екологічних проблем, принципи екологічної політики та основні завдання та напрямки розвитку екологічної відповідальності вітчизняних підприємств.
В статье рассмотрены особенности развития экологически ответственного бизнеса в Украине и мире. В частности, установлено, что мировой бизнес уделяет значительное внимание экологизации своей деятельности, потому что такие мероприятия поддерживаются государством на законодательном уровне, а также компании получают много экономических преференций. Кроме того, в мире распространено, что бизнес должен быть ответственным, в том числе и не загрязнять окружающую среду. В Украине такие тенденции получили одобрение, однако еще имеются много компаний, которые не считают нужным быть экологически ответственными, о чем свидетельствует невысокий рейтинг Украины по показателям индекса экологической устойчивости и отсутствие украинских компаний в Топ-10 мировых компаний по показателю экологической эффективности. Кроме того, расходы государственного бюджета Украины на охрану окружающей среды достаточно невелики и не превышают 0,8% размера бюджета. Авторами определены основные препятствия становлению экологической ответственности украинского бизнеса, основные инструменты, которые будут способствовать решению экологических проблем, принципы экологической политики, основные задачи и направления развития экологической ответственности украинских компаний.
The features of environmentally responsible business in Ukraine and in the world have been considered in the article. In particular, it was found that the global business pays considerable attention to the greening of its activities, because such measures are supported by the state at the legislative level, and companies receive many economic preferences. In addition, there is a growing trend around the globe that shows business environmental responsibility. In Ukraine, such intentions have been approved, but there are still many companies that do not consider it necessary to be environmentally responsible, as evidenced by the low ranking of Ukraine in terms of the environmental sustainability index and the lack of Ukrainian companies in the Top 10 world companies in terms of environmental performance. In addition, the expenditures on environmental protection in Ukraine are small and do not exceed 0,8 % of the total budget expenditures. The authors have identified the main obstacles to the environmental responsibility of Ukrainian business; main tools that will contribute to solving environmental problems; environmental policy principles and the main tasks and directions of domestic enterprises’ environmental responsibility.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30962
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ktiuts.pdf
https://gp.org.ua/images/reports/eco_program.pdf
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/International_editions/Volosenko2015052223.pdf
https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20

(for%20website).pdf
https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf
https://www.newsweek.com/green-rankings-2017-18
https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/8853520/18808772/

20719433/00._Overall_results_and_explanatory_note_on_2017_Survey_

results.pdf?nodeid=19208898&vernum=-2

Перелік літератури: 

1. Амджадин Л. Социальная составляющая современной экологической политики: экологически ответственный бизнес. Социология: теория, методы, маркетинг. 2004. №1. С. 63-72.
2. Грішнова О. А., Березюк К. М. Інноваційні аспекти розвитку корпоративної екологічної відповідальності. Теоретичні та прикладні питання економіки. 2015. Вип. 2 (31). C. 20-28.
3. Грішнова О., Брінцева О. Впровадження екологічної відповідальності в практику менеджменту вітчизняних підприємств. Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. 2013. № 10 (151). С. 12-18.
4. Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Екологічна компонента корпоративної соціальної відповідальності: світовий досвід та українські реалії. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. 2016. С. 278-289.
5. Зінченко А., Саприкіна М. Розвиток КСВ в Україні: 2010-2018. Київ: “Юстон”. 2017. 52 с.
6. Майстро С. В., Колєнов О. М. Проблеми та протиріччя державної екологічної політики на регіональному рівні. Державне будівництво. 2014. № 1.
7. Мельник Л. М., Дудкін П. Д, Кужда Т. І., Мосій О. Б., Сороківська О. А., Струтинська І. В. Екологічне управління бізнесом в умовах євроінтеграції. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. 200 с.
8. Охріменко О. О., Іванова Т. В. Соціальна відповідальність. Навч. посіб. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”. 2015. 180 с.
9. Екологічна стратегія 2020. URL: https://gp.org.ua/images/reports/eco_program.pdf.
10. Еколого-орієнтований розвиток підприємств у контексті сталого розвитку https://knutd.edu.ua/publications/pdf/International_editions/Volosenko2015052223.pdf.
11. Статистичний збірник: “Бюджет України 2018”. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf.
12. Environmental Performance Index 2018. URL: https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf.
13. GREEN RANKING 2017. URL: https://www.newsweek.com/green-rankings-2017-18.
14. THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS – 2017 – EXPLANATORY NOTE. URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/8853520/18808772/20719433/

00._Overall_results_and_explanatory_note_on_2017_Survey_results.pdf?nodeid=

19208898&vernum=-2.

References: 

1. Amdzhadin, L. (2004)#x20;Sotsialnia sostovliayushaia sovremennoy ekologicheskoy politiki: ekologicheski otvetstvennyy biznes [Social component of modern environmental policy: environmentally responsible business]. Sotsiologia: teoria, metody, marketing, №1, pp. 63-72.
2. Hrishnova, O. A. (2015) Innovatsiyni aspekty rozvytku korporatyvnoi ekologichnoi vidpovidalnosti [Innovational aspects of corporate ecological responsibility]. Teoretychni ta prykladni pytannia ekonomiky, Vol. 2(31).
3. Hrishnova, O. A. (2013) Vprovadzhenia ekologichnoi vidpovidalnosti v praktyku menedzgmentu vitchyznianyh pidpryemstv [Implementation of environmental responsibility in the practice of the management of domestic enterprises]. Visnyk Kyivskogo natsionalnogo universytetu im. T. H. Shevchenka. № 10 (151).
4. Deriy, Zh. V., Zosymenko T. I. (2016) Ekologichna komponenta korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: svitivyy dosvid ta ukrainski realii [Environmental component of corporate social responsibility: international experience and Ukrainian realities]. Ekonomika pryrodokorystuvania ta ochorony navkolyshniogo seredovyscha. pp. 278-289.
5. Zinchenko, A., Saprykina, M. (2017) Rozvytok KSV v Ukraini: 2010-2018 [CSR Development in Ukraine: 2010-2018]. K.: Vydavnytstvo “Yuston”.
6. Maystro, S. V. (2014) Problemy ta protyrichia derzhavnoi ekologichnoi polityky na regionalnomy rivni [Problems and contradictions of state ecological policy at a regional level]. Derzhavne budivnytstvo, № 1.
7. Melnyk, L. M. (2018) Ekologichne upravlinia biznesom v umovach uevrountegratsii [Environmental management of business in the context of European integration]. Ternopil: FOP Palianytsia V. A.
8. Ochrimenko, L. M., Ivanova T. V. (2015) Sotsialna vodpovidalnist’. Navch. Posib. [Social responsibility. Educ. tool] Natsionalnyj technicnyj universytet Ukrainy “Kyevskyj pollitechnichnyj instytut”.
9. Ekologichna strategia 2020 [Ecological strategy 2020] Available at: https://gp.org.ua/images/reports/eco_program.pdf.
10. Ekologo-orintivanyj rozvytok pidpryemstv u kjyteksti stalogo rozvytky [Eco-oriented enterprise development in the context of sustainable development]. Available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/International_editions/Volosenko2015052223.pdf.
11. Statystychnyj biznes “budget Ukrainy” 2018 [Statistical collection: “Budget of Ukraine] Available at: https://mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf.
12. Environmental Performance Index 2018 Available at: https://epi.envirocenter.yale.edu/downloads/epi2018policymakerssummaryv01.pdf.
13. GREEN RANKING 2017. Available at: https://www.newsweek.com/green-rankings-2017-18.
14. THE ISO SURVEY OF MANAGEMENT SYSTEM STANDARD CERTIFICATIONS – 2017 – EXPLANATORY NOTE. Available at: https://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/-8853493/8853511/8853520/18808772/20719433/

00._Overall_results_and_explanatory_note_on_2017_Survey_results.pdf?nodeid=

19208898&vernum=-2.

Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian