Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ТРАНСФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

Назва:  ТРАНСФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД
Інші назви:  ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
TRANSFORMATION OF THE DEVELOPMENT MANAGEMENT MODEL OF INDUSTRIAL ENTERPRISE INTELLECTUAL POTENTIAL: A COMPETENCE APPROACH
Transformuvannia modeli upravlinnia rozvytkom intelektualnoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva: kompetentnisnyi pidkhid
Автори:  Малюта, Людмила
Островська, Галина
Кузь, Тетяна
Малюта, Людмила
Островская, Галина
Кузь, Татьяна
Maliuta, Liudmyla
Ostrovska, Halyna
Kuz, Тetiana
Приналежність:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна *e-mail: luda_mal@ukr.net **e-mail: h.ostrovska@gmail.com ***e-mail: tanyasam1981@gmail.com
Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул. Руська, 56, г. Тернополь, 46001, Украина *e-mail: luda_mal@ukr.net **e-mail: h.ostrovska@gmail.com ***e-mail: tanyasam1981@gmail.com
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine *e-mail: luda_mal@ukr.net **e-mail: h.ostrovska@gmail.com ***e-mail: tanyasam1981@gmail.com
Бібліографічний опис:  Малюта, Л., Островська, Г. & Кузь, Т. Трансформування моделі управління розвитком інтелектуального потенціалу промислового підприємства: компетентнісний підхід. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 178-191. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mlypkp.pdf
Bibliographic description:  Maliuta, L., Ostrovska, H. & Kuz, Т. (2019) Transformuvannia modeli upravlinnia rozvytkom intelektualnoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva: kompetentnisnyi pidkhid [Industrial enterprise intellectual potential development management model transformation: a competence approach]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 178-191. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mlypkp.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.178


УДК:  330.341
JEL:  О15
Ключові слова:  інтелектуальний потенціал
компетентнісний підхід
компетенція
компетентність
інтелектуалізація персоналу
управління персоналом
менеджмент знань
модель компетенцій
система управління розвитком інтелектуального потенціалу персоналу підприємства
интеллектуальный потенциал
компетентностный подход
компетенция
компетентность
интеллектуализация персонала
управление персоналом
менеджмент знаний
модель компетенций
система управления развитием интеллектуального потенциала персонала предприятия
intellectual potential
competence approach
competence
personnel intellectualization
personnel management
knowledge management
model of competencies
enterprise personnel intellectual potential development management system
Кількість сторінок:  14
Діапазон сторінок:  178-191
Кінцева сторінка:  191
Короткий огляд (реферат):  У статті теоретично обґрунтовано доцільність інтеграції компетентнісного підходу в процес інноваційного розвитку інтелектуальних ресурсів промислових підприємств. Наголошено на ключовій ролі інтелектуалізації персоналу як основи якісного (інтенсивного) його розвитку в умовах економіки, заснованої на знаннях. Доведено необхідність удосконалення науково-методичного інструментарію управління розвитком інтелектуального потенціалу персоналу промислового підприємства через призму компетентнісного підходу. Сформовано термінологічний апарат досліджуваної проблеми на основі дихотомії системно взаємопов’язаних дефініцій «компетенція» і «компетентність» та запропоновано авторське визначення цих понять. На основі аналізу й узагальнення існуючих теорії і практики щодо використання компетентнісного підходу на підприємстві запропоновано авторську модель компетенцій персоналу. Обґрунтовано роль і місце моделі компетенцій у системі управління розвитком інтелектуального потенціалу персоналу промислового підприємства, розкрито змістовну характеристику моделі компетенцій. Виокремлено основні принципи та стандарти якості в контексті формування моделі компетенцій персоналу. Розроблено методичний підхід щодо управління розвитком інтелектуального потенціалу підприємств промисловості на основі компетентнісного підходу. Запропоновано основні заходи організаційно-економічного характеру, які забезпечують позитивну динаміку розвитку інтелектуального потенціалу персоналу в процесі впровадження компетентнісного підходу на підприємстві.
В статье теоретически обоснована целесообразность интеграции компетентностного подхода в процесс инновационного развития интеллектуальных ресурсов промышленных предприятий. Отмечено ключевую роль интеллектуализации персонала как основы качественного (интенсивного) его развития в условиях экономики, основанной на знаниях. Доказана необходимость усовершенствования научно-методического инструментария управления развитием интеллектуального потенциала персонала промышленного предприятия через призму компетентностного подхода. Сформирован терминологический аппарат исследуемой проблемы на основе дихотомии системно взаимосвязанных дефиниций «компетенция» и «компетентность» и предложено авторское определение этих понятий. На основе анализа и обобщения, существующих теории и практики по использованию компетентностного подхода на предприятии предложена авторская модель компетенций персонала. Обоснована роль и место модели компетенций в системе управления развитием интеллектуального потенциала персонала промышленного предприятия, раскрыто содержательную характеристику модели компетенций. Выделены основные принципы и стандарты качества в контексте формирования модели компетенций персонала. Разработан методический подход к управлению развитием интеллектуального потенциала предприятий промышленности на основе компетентностного подхода. Предложены основные мероприятия организационно-экономического характера, обеспечивающие положительную динамику развития интеллектуального потенциала персонала в процессе внедрения компетентностного подхода на предприятии.
The feasibility of integrating the competence approach into the process of industrial enterprises intellectual resources innovative development is theoretically substantiated in the article. The key role of staff intellectualization as a basis for qualitative (intensive) development in a knowledge-based economy is emphasized. The necessity of improving the scientific and methodological tools for industrial enterprise personnel intellectual potential development management has been proved through the prism of a competent approach. The author's definition of these concepts has been proposed. Based on the existing theory and practice analysis and generalization regarding the competence approach use at the enterprise, the author's model of staff competences is proposed. The basic principles and standards of quality in the context of personnel competences model formation are distinguished. A methodological approach to managing of industrial enterprises intellectual potential development based on the competence approach has been developed. The basic measures of organizational and economic characters that provide positive dynamics of the personnel intellectual potential development in the process of the competence approach implementation at the enterprise are suggested.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30957
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19mlypkp.pdf
Перелік літератури:  1. Андрушків Б. М., Островська Г. Й., Павликівська О. І. Інтелектуальний потенціал підприємства як інструментарій підвищення конкурентоспроможності підприємства та засіб входження його у європейський економічний простір. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: економіка та підприємництво, Класичний приватний університет. № 6 (99). Запоріжжя. 2017. С. 38-43.
2. Друкер П. Ф. Менеджмент. Вызовы XXI века. М. : Вільямс. 272 с.
3. Клок. К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становление организационной демократии. СПб. : Питер. 2004. 368 с.
4. Коттер Дж. П. Ускорение перемен. Как придать нашей организации стратегическую гибкость для успеха в быстро меняющемся мире. М. : Олимп-бизнес. 2017. 192 с.
5. Кузь Т. Інноваційні центри: створення і функціонування. Економіка і управління. –2018. Вип. 2 (78). С. 12-17.
6. Малюта Л., Мельник, Л., Погайдак, О. Концептуальна модель управління інноваціями: орієнтація на ринок. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2015. №2 (72). С. 139-144.
7. Малюта Л. Я., Мельник Л. М. Сучасні організаційні форми суб'єктів інноваційної інфраструктури в умовах переходу до сталого розвитку. Вісник ЖНАЕУ. 2015. № 2 (51). 2. С. 75–87.
8. Островська Г. Й. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним потенціалом промислових підприємств. Галицький економічний вісник. Тернопіль, ТНТУ. 2019. Том 57. № 2. С. 89–98.
9. Островська Г. Й. Управління інтелектуальним потенціалом підприємства. Галицький економічний вісник, Тернопіль, ТНТУ, 2018. Том 55. № 2. С. 88–97.
10. Spencer L. M., Spencer S.M. Competence at work: models for superior performance. New York : John Wiley. Thagard, 1993. 384 р. References
References:  1. Andrushkіv, B., Ostrovska, H., Pavlykivska, O. (2017). Intelektualnyy рotentsial pidpryyemstva, yak instrumentariy рidvyshchennya konkurentospromozhnosti pidpryyemstva ta zasib vkhodzhennya yoho v yevropeyskyy ekonomichnyy prostir [Intellectual Potential of the Enterprise as a Tool for Increasing of the Enterprise Competitiveness and Means of its Entry into the European Economic Area]. State and regions. Zaporizhzhia, 6(99), рр. 38-43. [in Ukrainian].
2. Druker, P. (2004) Menedzhment. Vyzovy XXI stolittya [Management Challenges for the 21st Century]. Moskow. Izd. dom "Vil’jams", 272 р. [In Russian].
3. Сlok, K., Goldsmith, J. (2004) Konets menedzhmenta i stanovleniye organizatsionnoy demokratii [The End of Management and the Rise of Organizational Democracy]. St Petersburg: Pіter. [In Russian].
4. Kuz, T. (2018) Innovacijni centry: stvorennja i funkcionuvannja [Innovation Centers: Creation and Functioning] // Economics and Management, vol. 2 (78), pp. 12-17. [In Ukrainian].
5. Кotter, J. P. (2017). Uskoreniye peremen. Kak pridat' nashey organizatsii strategicheskuyu gibkost' dlya uspekha v bystro menyayushchemsya mire. [Accelerate: Building Strategic Agility for a Faster-moving World]. Moskow. Olymp-Business, 192 р. [In Russian].
6. Maliuta, L., Melnyk, L., Pogaydak, O. (2015) Kontseptualna model upravlinnya innovatsiyamy: oriyentatsiya na rynok [Conceptual model of innovation management: market orientation]. Economic Bulletin of Zhytomyr State Technological University, no. 2 (72), pр. 139-144. [In Ukrainian].
7. Maljuta, L., Meljnyk, L. (2015) Suchasni orghanizacijni formy sub'jektiv innovacijnoji infrastruktury v umovakh perekhodu do stalogho rozvytku. [Modern organizational forms of subjects of innovative infrastructure in the context of transition to sustainable development]. Bulletin of ZhNАEU, vol. 2 (51), t. 2. pp. 75–87. [In Ukrainian].
8. Ostrovska, H. Y. (2019) Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya intelektualʹnym potentsialom promyslovykh pidpryyemstv [Organizational and economic mechanism of industrial enterprise intellectual property management] Galician economic bulletin (Tern.), vol. 57, no 2. – рр. 89-98. [In Ukrainian].  https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.02.089
9. Ostrovska, H. Y. (2018). Upravlinnia intelektualnym potentsialom pidpryiemstva [Management by intellectual potential of enterprise]. Galician economic bulletin (Tern.), vol. 55, no 2, pp. 88-97 [in Ukrainian]. 

https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2018.02.088

10. Spencer, L. M. (1993) Competence at work: models for superior performance. New York: John Wiley. Thagard. 384 р. [In English].
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian