Опубліковано черговий Випуск 1(22) 2020 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

СОЦІАЛЬНА ДОВІРА ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Назва:  СОЦІАЛЬНА ДОВІРА ДО ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Інші назви:  СОЦИАЛЬНОЕ ДОВЕРИЕ К ОРГАНАМ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ КАК КАТЕГОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
SOCIAL TRUST IN PUBLIC AUTHORITIES AS A CATEGORY OF SOCIAL GOVERNANCE
Sotsialna dovira do orhaniv publichnoi vlady yak katehoriia sotsialnoho upravlinnia
Автори:  Пахомова, Тетяна
Рокотянська, Анастасія
Pakhomova, Tetyana
Rokotianskaya, Anastasia
Пахомова, Татьяна
Рокотянская, Анастасия
Приналежність:  Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины ул. Генуэзская, 22, г. Одесса, 65009, Украина *e-mail: tipakhomova@ukr.net **e-mail: anastasiia.oridy@gmail.com
Odessa Regional Institute of State Department of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine 22 Genuezka str., 65009, Odessa, Ukraine *e-mail: tipakhomova@ukr.net **e-mail: anastasiia.oridy@gmail.com
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України вул. Генуезька, 22, м. Одеса, 65009, Україна *e-mail: tipakhomova@ukr.net **e-mail: anastasiia.oridy@gmail.com
Бібліографічний опис:  Пахомова Т., Рокотянська А. Соціальна довіра до органів публічної влади як категорія соціального управління. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 146-154. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ptiksu.pdf
Bibliographic description:  Pakhomova, T., & Rokotianskaya, A. (2019) Sotsialna dovira do orhaniv publichnoi vlady yak katehoriia sotsialnoho upravlinnia [Social trust in public authorities as a category of social governance]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 146-154. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ptiksu.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.146


УДК:  316.5
323.2
JEL:  D71
D72
D91
Ключові слова:  довіра
соціальна довіра
партнерство між владою та суспільством
соціальне управління
критерії довіри
доверие
социальное доверие
социальное управление
критерии доверия
trust
social trust
partnership between government and society
social governance
criteria of trust
Кількість сторінок:  9
Діапазон сторінок:  146-154
Початкова сторінка:  146
Кінцева сторінка:  154
Короткий огляд (реферат):  У статті розкрито основні підходи до поняття соціальної довіри, проаналізовано процес формування довіри до органу державної влади крізь призму основних наукових бачень, а також визначено провідні механізми соціального управління. Встановлено, що усвідомлення значимості соціальної довіри для функціонування суспільства спрямувало логіку розвитку наукової думки від теоретичного явища соціальної довіри в цілому до пошуку механізмів практичного управління довірою як соціальним ресурсом. Основна мета статті: виявлення механізмів соціального управління з метою формування соціальної довіри до державних органів. У зв’язку з цим були описані основні здобутки та напрями дослідження феномена довіри. Обґрунтовано необхідність інтерпретації довіри як соціальної категорії. Описано взаємообумовленість між довірою та соціальним управлінням. Розкрито розуміння довіри у сенсі соціального ресурсу. Викладено основний досвід емпіричного вимірювання довіри в Україні. Авторами запропоновано основні механізми соціального управління соціальним ресурсом довіри на прикладі українського суспільства, а саме: проведення соціологічного вимірювання довіри до органів державної влади, відтворення критеріїв довіри, інформування суспільства та впровадження інструментів контролю. Доведено необхідність розрізняти конструктивні та деструктивні форми серед механізмів соціального управління, а також ознаки, за якими вони визначаються. Виявлені механізми соціального управління соціальною довірою в подальшому пропонується враховувати в теоретичних розробках, емпіричних дослідженнях та практичній діяльності органів державної влади.
В статье раскрыты основные подходы к понятию социального доверия, проанализирован процесс формирования доверия к органу государственной власти сквозь призму основных научных видений, а также определены ведущие механизмы социального управления. Установлено, что осознание значимости социального доверия для функционирования общества направило логику развития научной мысли от теоретического явления социального доверия в целом к поиску механизмов практического управления доверием как социальным ресурсом. Основная цель статьи: выявление механизмов социального управления с целью формирования социального доверия к государственным органам. В связи с чем были описаны основные достижения и направления исследования феномена доверия. Обоснована необходимость интерпретации доверия как социальной категории. Описана взаимообусловленность между доверием и социальным управлением. Раскрыто понимание доверия в смысле социального ресурса. Изложен основной опыт эмпирического измерения доверия в Украине. Авторами предложены основные механизмы социального управления социальным ресурсом доверия на примере украинского общества, а именно: проведение социологического измерения доверия к органам государственной власти, воспроизведение критериев доверия, информирование общества и внедрение инструментов контроля. Доказана необходимость различать среди механизмов социального управления конструктивные и деструктивные формы, а также признаки, по которым они определяются. Выявлены механизмы социального управления социальным доверием в дальнейшем предлагается учитывать в теоретических разработках, эмпирических исследованиях и практической деятельности органов государственной власти.
The basic approaches to the concept of social trust are described in the article. The process of building trust in the state authority through the prism of basic scientific visions is analyzed, the leading mechanisms of social governance are identified. It is established that the awareness of the social trust importance for the functioning of society directed the logic of the scientific thought development from the theoretical phenomenon of social trust in general to the search of practical management mechanisms of trust as a social resource. The main purpose of the article is to identify the mechanisms of social governance in order to build social trust in government bodies. Taking into account the aim there are described the main achievements and directions of research on the phenomenon of trust. The necessity of interpreting trust as a social category is justified. The interdependence between trust and social governance is described. The understanding of trust in the sense of social resource is revealed. The main experience of empirical measurement of trust in Ukraine is outlined. The authors suggest the basic social management mechanisms of the social resource of trust on the example of Ukrainian society, namely: conducting sociological measurement of trust in public authorities, reproducing the criteria of trust, informing the society and introducing control instruments. The necessity to distinguish constructive and destructive forms of social management mechanisms, as well as the features by which they are determined is proved. The revealed mechanisms of social management of social trust are further suggested to be taken into account in theoretical developments, empirical research and practical activity of public authorities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30954
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19ptiksu.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2013_14_9
Перелік літератури:  1. Гидденс Э. Последствия современности. / пер. с англ. Г. Ольховикова, Д. Кибальчича. М. : Праксис, 2011. 352 с.
2. Головаха Є. Європейський вибір України у дзеркалі громадської думки. Українське суспільство 2010–2018. Соціологічний моніторинг / за ред. В. Ворони, М. Шульги. К. : Ін-т соціології НАНУ, 2018.
3. Інформаційне забезпечення державного та регіонального соціального управління / О. Г. Осауленко та ін. ; наук. ред. О. Ф. Новікова; НАН України, Інститут економіки промисловості, Державний комітет статистики України. К. ; Донецьк, 2004. 655 с.
4. Командний менеджмент: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. А. Аблязов та ін.; за ред. Р. А. Аблязов; Східноєвропейський ун-т економіки і менеджменту. К.: Професіонал, 2008. 352 с.
5. Основи практичної психології: підручник для студ. вищих навч. закладів / В. Г. Панок, Т. М. Титаренко, Н. В. Чепелєва та ін. К. : Либідь, 1999. 536 с.
6. Скрипкина Т. П. Система доверительных отношений как условие развития субъектности в онтогенезе. Психологический журнал. 2013. Т. 34, № 2. С. 39–49.
7. Шестаковський О. П., Білоус Є. В. Базові культурні особливості українського суспільства і можливості їх використання для соціально-економічного роз- витку : наукова доповідь / за ред. О. М. Балакірєвої; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАН України". К., 2015. 36 с.
8. Бех В., Бех Ю., Попов С. Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни: монографія / за наук . ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Беха. Запоріжжя : Просвіта, 2012. 571 с.
9. Татенко В. О. Психологічна реабілітація пересічного суб’єкта політики. Ї : незалеж. культурол. часопис. Львів. 2003. № 30. С. 86–110.
10. Гаєвська О. Б. Управління як соціальний феномен. К. : КНЕУ, 2000. 168 с.
11. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию. М. : АСТ: АСТ Москва : Хранитель, 2006. 730 с.
12. Стеценко Т. О., Єрмакова Т. Г. Довіра як соціальний ресурс: від теоретичної концептуалізації до пошуку механізмів практичного управління. Науково-теоретичний альманах «Грані». 2018. Т. 21. № 7. С. 44-52.
13. Краснякова А. О. Соціальна довіра як умова становлення суб'єкта політичного життя. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави. 2013. Вип. 14. С. 55-64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2013_14_9.
References:  1. Ghyddens, Je., Oljkhovykova, Gh., Kybaljchycha, D. (2011) Posledstvyja sovremennosty [The consequences of modernity]. M.: Praksys.
2. Gholovakha, Je. Vorony, V., Shuljghy, M. (2018) Jevropejsjkyj vybir Ukrajiny u dzerkali ghromadsjkoji dumky. Ukrajinsjke suspiljstvo. Sociologhichnyj monitoryngh 2010–2018. [European choice of Ukraine in the mirror of public opinion. Ukrainian Society. Sociological monitoring 2010–2018]. Kyiv, In-t sociologhiji NANU.
3. Osaulenko, O. Gh., Novikova, O. F. (2004) Informacijne zabezpechennja derzhavnogho ta reghionaljnogho socialjnogho upravlinnja [Information support for state and regional social administration.]. NAN Ukrajiny, Instytut ekonomiky promyslovosti, Derzhavnyj komitet statystyky Ukrajiny. Kyiv, Donecjk.
4. Abljazov, R. A. (2008) Komandnyj menedzhment [Team management]. Skhidnojevropejsjkyj un-t ekonomiky i menedzhmentu. Kyiv, Profesional.
5. Panok, V. Gh., Tytarenko, T.M., Chepeljeva, N. V. (1999) Osnovy praktychnoji psykhologhiji: pidruchnyk dlja stud. vyshhykh navch. zakladiv [Fundamentals of practical psychology: a textbook for students higher education institutions]. Kyiv, Lybidj.
6. Skrypkyna, T. P. (2013) Systema doveryteljnykh otnoshenyj kak uslovye razvytyja subektnosty v ontogheneze [The system of trust relations as a condition for the development of subjectivity in ontogenesis. Psykhologhycheskyj zhurnal [Psychological Journal], T. 34, № 2, pp. 39–49.
7. Shestakovsjkyj, O. P. Bilous, Je. V., Balakirjevoji, O. M. (2015) Bazovi kuljturni osoblyvosti ukrajinsjkogho suspiljstva i mozhlyvosti jikh vykorystannja dlja socialjno-ekonomichnogho rozvytku: naukova dopovidj [Basic cultural features of Ukrainian society and their use for socio-economic development: a scientific report]. NAN Ukrajiny, DU "In-t ekon. ta proghnozuv. NAN Ukrajiny".Kyiv.
8. Bekh, V., Bekh, J., Popov, S. (2012) Socialjne upravlinnja u konteksti samoreghuljaciji socialjnogho orghanizmu krajiny: monoghrafija [Social governance in the context of self-regulation of the social organism of the country: a monograph.]. Zaporizhzhja: Prosvita.
9. Tatenko, V. O. (2003) Psykhologhichna reabilitacija peresichnogho sub'jekta polityky [Psychological rehabilitation of the average policy subject.]. Ji: nezalezh. kuljturol. chasopys. Ljviv, № 30, pp 86–110.
10. Ghajevsjka, O.B. (2000) Upravlinnja jak socialjnyj fenomen [Governance as a social phenomenon.]. Kyiv: KNEU.
11. Fukujama, F. (2006) Doverye: socyaljnыe dobrodetely y putj k procvetanyju [Trust: social virtues and the path to prosperity.]. Moskva: AST Moskva: Khranytelj.
12. Stecenko, T. O., Jermakova, T. G. (2018) Dovira jak socialjnyj resurs: vid teoretychnoji konceptualizaciji do poshuku mekhanizmiv praktychnogho upravlinnja [Trust as a social resource: from theoretical conceptualization to the search for mechanisms of practical management]. Naukovo-teoretychnyj aljmanakh «Ghrani» [Scientific-theoretical almanac "Facets"], T. 21, No 7. pp. 44-52. 

https://doi.org/10.15421/171893

13. Krasnjakova, A. O. (2013) Socialjna dovira jak umova stanovlennja sub'jekta politychnogho zhyttja [Social trust as a condition of becoming a subject of political life]. Problemy politychnoji psykhologhiji ta jiji rolj u stanovlenni ghromadjanyna Ukrajinsjkoji derzhavy [Problems of political psychology and its role in becoming a citizen of the Ukrainian state], Vol. 14. pp. 55-64
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian