Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ

Назва:  ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ КРАЇНИ
Інші назви:  Orhanizatsiia vnutrishnovyrobnychykh perevezen yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovoho sektoru krainy
Organization of intra-production transportation as a means of enhancing the competitiveness of the industrial sector of the country
Автори:  Шишкін, Віктор
Онищенко, Оксана
Ревуцький, Іван
Шишкин, Виктор
Онищенко, Оксана
Ревуцкий, Иван
Shyshkin, Viktor
Onyshchenko, Oksana
Revutsky, Ivan
Приналежність:  Запорізький національний університет вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600, Україна e-mail: oksana.onishchenko.znu@gmail.com
Запорожский национальный университет ул. Жуковского, 66, г. Запорожье, 69600, Украина e-mail: oksana.onishchenko.znu@gmail.com
Zaporizhzhia National University 66 Zhukovskyi str., 69600, Zaporizhzhia, Ukraine e-mail: oksana.onishchenko.znu@gmail.com
Бібліографічний опис:  Шишкін В., Онищенко Щ, Ревуцький І. Організація внутрішньовиробничих перевезень як засіб підвищення конкурентоспроможності промислового сектору країни. Соціально- економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 16-26. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svopsk.pdf
Bibliographic description:  Shyshkin, V., Onyshchenko, O. & Revutsky, I. (2019) Orhanizatsiia vnutrishnovyrobnychykh perevezen yak zasib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovoho sektoru krainy [Organization of intra-production transportation as a means of enhancing the competitiveness of the industrial sector of the country]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 21, no. 2, pp. 16-26. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svopsk.pdf
Дата публікації:  гру-2019
Дата подання:  жов-2019
Видавництво:  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)

DOI:


https://doi.org/10.33108/sepd2019.02.016


УДК:  656: 339.137.22
JEL:  D20
L23
L90
Ключові слова:  промисловий сектор
соціально-економічні показники
конкурентоспроможність
внутрішньовиробничі перевезення
промышленный сектор
социально-экономические показатели
конкурентоспособность
внутрипроизводственные перевозки
industrial sector
socio-economic indicators
competitiveness
intra-production transportation
Кількість сторінок:  11
Діапазон сторінок:  16-26
Початкова сторінка:  16
Кінцева сторінка:  26
Короткий огляд (реферат):  Конкурентоспроможність промисловості як найважливішого сектора національної економіки формується під впливом нарощування конкурентних переваг інших рівнів конкурентоспроможності, що їй передують. Одним з найважливіших рівнів формування конкурентоспроможності вітчизняного виробництва є організація внутрішньовиробничої діяльності промислових підприємств, до якої входить зокрема й організація ефективних внутрішньовиробничих перевезень на крупних промислових підприємствах, що утворюють бюджет країни. Актуальність досліджуваної теми зумовлена тим, що головне завдання системи управління внутрішньовиробничими перевезеннями вантажів на промислових підприємствах є підвищення ефективності її функціонування за рахунок оптимізації структури системи управління внутрішньовиробничими перевезеннями вантажів, застосування сучасних організаційних форм і технологій, удосконалення правових норм і підвищення ролі керівних органів системи, які відповідатимуть сучасним вимогам ринку. Впровадження сучасних логістичних концепцій та систем є одним із стратегічних рішень підвищення конкурентоздатності вітчизняних підприємств промисловості. В якості завдання для досягнення мети дослідження виступав аналіз процесу організації внутрішньовиробничих перевезень на промисловому підприємстві. В якості результатів проведеного дослідження розглянута система внутрішньовиробничих перевезень вантажів на одному з передових промислових підприємств країни – ПАТ «Запоріжсталь» та запропоновані шляхи підвищення її ефективності, визначені перспективні напрямки підвищення ефективності організації внутрішньовиробничих перевезень вантажів на промислових підприємствах в умовах сучасного ринку.
Конкурентоспособность промышленности как важнейшего сектора национальной экономики формируется под влиянием наращивания конкурентных преимуществ других уровней конкурентоспособности, которые ему предшествуют. Одним из важнейших уровней формирования конкурентоспособности отечественного производства является организация внутрипроизводственной деятельности промышленных предприятий, в которую входит, в том числе, и организация эффективных внутрипроизводственных перевозок на крупных промышленных предприятиях, образующих бюджет страны. Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что главная задача системы управления внутрипроизводственными перевозками грузов на промышленных предприятиях является повышение эффективности ее функционирования за счет оптимизации структуры системы управления внутрипроизводственными перевозками грузов, применения современных организационных форм и технологий, совершенствования правовых норм и роли руководящих органов системы, отвечающие современным требованиям рынка. Внедрение современных логистических концепций и систем является одним из стратегических решений повышения конкурентоспособности отечественных предприятий промышленности. Целью данного исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности системы организации внутрипроизводственных перевозок грузов на отечественных промышленных предприятиях. В качестве задачи для достижения цели исследования выступал анализ процесса организации внутрипроизводственных перевозок на промышленном предприятии. В качестве результатов проведенного исследования рассмотрена система внутрипроизводственных перевозок грузов на одном из передовых промышленных предприятий страны – ПАО «Запорожсталь» и предложены пути повышения ее эффективности, определены перспективные направления повышения эффективности организации внутрипроизводственных перевозок грузов на промышленных предприятиях в условиях современного рынка.
The competitiveness of industry as the most important sector of the national economy is formed under the influence of increasing the competitive advantages of other levels of competitiveness that precede it. One of the most important levels in the formation of competitiveness of domestic production is the organization of intra-production activities of industrial enterprises, which includes, inter alia, the organization of efficient intra-production transportation at large industrial enterprises that form the country's budget. The relevance of the topic is due to the fact that the main task of the management system for intra-product transportation of goods at industrial enterprises is to increase the efficiency of its functioning by optimizing the structure of the management system of intra-production transportation of goods, applying modern organizational forms and technologies, improving legal norms and the role of managing bodies of the system that meet modern market requirements. The introduction of modern logistics concepts and systems is one of the strategic decisions to increase the competitiveness of domestic industrial enterprises. The purpose of this study is the development of recommendations to improve the efficiency of the system of intra-production transportation of goods organization at domestic industrial enterprises. As the research results, the system of intra-production transportation of goods at one of the country's leading industrial enterprises – Zaporizhstal PJSC was analyzed, ways to increase its efficiency were suggested, perspective areas to increase the efficiency of intra-production transportation of goods organization at industrial enterprises in the modern market were identified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30943
ISSN:  2223-3822
Власник авторського права:  Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
URL-посилання пов’язаного матеріалу:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svopsk.pdf
https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-1/07-13
https://www.zaporizhstal.com/
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5319
https://abmcloud.com/kak-prevratit-innovatsii-dlya-tsepi-postavok-v-dengi/
https://doi.org/10.1016/j.tre.2012.01.005
https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.01.010
https://doi.org/10.1287/trsc.33.3.330
https://doi.org/10.1287/trsc.8.4.344
https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.10.003
https://doi.org/10.15807/jorsj.48.97
https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-4/06-13
https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08
https://doi.org/10.1287/trsc.1040.0111
Перелік літератури:  1. Волков В. П., Бухаріна Л. М. Основи логістичного консультування. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 354 с.
2. Джонсон Дж. С. Современная логистика. 7-е изд.; пер с англ. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2002. 624 с.
3. Загурський О. М. Оцінка соціально-екологічної ефективності автотранспортних підприємств з урахуванням трансакційних витрат. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2019. Вип. 1. С. 120-129. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-1/07-13
4. Крикавський Є. В Логістичне управління. Львів: Видавництво Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2005. 684 с.
5. Офіційний сайт ПАТ «Запоріжсталь». URL: https://www.zaporizhstal.com/
6. Репіч Т. А., Карась Д. М. Шляхи мінімізації витрат на логістичну діяльність підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5319
7. Старинский Б. Как превратить инновации для цепи поставок в деньги. Business intelligence solutions. URL: https://abmcloud.com/kak-prevratit-innovatsii-dlya-tsepi-postavok-v-dengi/
8. Сумець О. М. Управління матеріальними запасами – ключовий аспект логістичної діяльності сучасного підприємства: монографія. Харків: Міськдрук, 2014. 255 с.
9. Тридід О. М., Таньков К. М. Логістичний менеджмент. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2015. 224 с.
10. Cantor D. E., Katok E. (2012) Production smoothing in a serial supply chain: A laboratory investigation. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 48(4), 781–794. https://doi.org/10.1016/j.tre.2012.01.005
11. Chen H.-Y. (2010) The impact of item substitutions on production-distribution networks for supply chains. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 46(6), 803-819. doi: https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.01.010
12. Fan Luo, Md. Salah Uddin Rajib, Md. Shariful Alam (2012) Business Process Re-engineering in the SMEs: Critical Success Factors Perspective of an Emerging Economy. International Journal of Contemporary Business Studies, vol. 3, № 7, pp. 6-18.
13. Fumero, F., Vercellis, C. (1999) Synchronized Development of Production, Inventory, and Distribution Schedules. Transportation Science, 33(3), 330-340. doi: https://doi.org/10.1287/trsc.33.3.330
14. Leblanc, L. J., Cooper, L. (1974) The Transportation-Production Problem. Transportation Science, 8(4), 344–354. doi: https://doi.org/10.1287/trsc.8.4.344
15. Meisel, F., Kirschstein, T., Bierwirth, C. (2013) Integrated production and intermodal transportation planning in large scale production–distribution-networks. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 60, 62-78. doi: https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.10.003
16. Nagai, H., Kuno, T. (2005) A simplicial branch-and-bound algorithm for production-transportation problems with inseparable concave production cost. Journal of the Operations Research Society of Japan, 48(2), 97-110. doi: https://doi.org/10.15807/jorsj.48.97
17. Savchenko L. V., Lysenko M. I., Ihnatova A. O., Semeriahina M. N. (2018) Analysis of the features, difficulties and advantages of transportation of less-than-truck loads. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. Вип. 4. С. 119-125. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-4/06-13
18. Shyshkin V., Nikolayevska A. (2019) Design of logistics systems as a composition of effective functioning of enterprise. Management and Entrepreneurship: Trends of Development, Issue 3 (09), 107-116. doi: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08
19. Yung, K.-L., Tang, J., Ip, A. W. H., Wang, D. (2006) Heuristics for Joint Decisions in Production, Transportation, and Order Quantity. Transportation Science, 40(1), 99-116. doi: https://doi.org/10.1287/trsc.1040.0111
References:  1. Volkov, V. P., Bukharina, L. M. 2015 Osnovu logistichnogo konsultuvannya [Fundamentals of logistics consulting], Zaporizhzhya: ZNU, Ukraine. (in Ukrainian)
2. Dshonson Dzh. (2002) Sovremennaya logistica [Modern logistics], Moscow, Russia.
3. Zagurskіy, O. (2019). Otsinka sotsial'no-ekolohichnoi efektyvnosti avtotransportnykh pidpryiemstv z urakhuvanniam transaktsijnykh vytrat [Assessment of socio-ecological efficiency of motor transport company with transaction expenses]. Management and Entrepreneurship: Trends of Development (electronic journal), issue 1 (07), pp. 120-129. Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-1/07-13 (accessed 3 October 2019). 
4. Krykavskiy E. V. (2005) Logistychne upravlinnya [Logistics management], Lviv: Lvivska politechnika, Ukraine. (in Ukrainian)
5. Official site of OJSC Zaporizhstal. Available at: https://www.zaporizhstal.com/ (accessed 29 September 2019).
6. Repich, T. A., Karas, D. M. (2016) Shliakhy minimizatsii vytrat na lohistychnu diial'nist' pidpryiemstva [By minimizing cost of logistics activities enterprise]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), vol.12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5319 (accessed 1 October 2019).
7. Starinskiy, B. (2017) Kak prevratit' innovacii dlja cepi postavok v den'gi [How to turn innovation for the supply chain into money]. Business intelligence solutions (electronic journal). Available at: http://abmcloud.com/kak-prevratit-innovatsii-dlya-tsepi-postavok-v-dengi/ (accessed 20 September 2019).
8. Sumets', O. M. (2014) Upravlinnia material'nymy zapasamy – kliuchovyj aspekt lohistychnoi diial'nosti suchasnoho pidpryiemstva [The Inventory Management as the Key Aspect of the Logistical Activity of the Modern Enterprise: monograph], Kharkiv: Mis'kdruk, Ukraine. (in Ukrainian)
9. Trydid, O. M., Tan'kov, K. M. (2015) Lohistychnyj menedzhment [The Logistical Management], Kharkiv: INZhEK, Ukraine. (in Ukrainian)
10. Cantor, D. E., Katok, E. (2012) Production smoothing in a serial supply chain: A laboratory investigation. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 48(4), pp. 781-794. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tre.2012.01.005 (accessed 1 October 2019). https://doi.org/10.1016/j.tre.2012.01.005
11. Chen, H.-Y. (2010) The impact of item substitutions on production-distribution networks for supply chains. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 46(6), pp. 803-819. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.01.010 (accessed 3 October 2019). https://doi.org/10.1016/j.tre.2010.01.010
12. Fan Luo, Md. Salah Uddin Rajib, Md. Shariful Alam (2012) Business Process Re-engineering in the SMEs: Critical Success Factors Perspective of an Emerging Economy. International Journal of Contemporary Business Studies, vol. 3, № 7, pp. 6-18.
13. Fumero, F., Vercellis, C. (1999) Synchronized Development of Production, Inventory, and Distribution Schedules, Transportation Science, vol. 33(3), pp. 330-340. Available at: https://doi.org/10.1287/trsc.33.3.330 (accessed 3 October 2019). https://doi.org/10.1287/trsc.33.3.330
14. Leblanc, L. J., Cooper, L. (1974) The Transportation-Production Problem. Transportation Science, vol. 8(4), pp. 344-354. Available at: https://doi.org/10.1287/trsc.8.4.344 (accessed 4 October 2019).
15. Meisel, F., Kirschstein, T., Bierwirth, C. (2013) Integrated production and intermodal transportation planning in large scale production-distribution-networks. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, vol. 60, pp. 62-78. Available at: https://doi.org/10.1016/j.tre.2013.10.003 (accessed 5 October 2019).
16. Nagai, H., Kuno, T. (2005) A simplicial branch-and-bound algorithm for production-transportation problems with inseparable concave production cost. Journal of the Operations Research Society of Japan, vol. 48(2), pp. 97-110. Available at: https://doi.org/10.15807/jorsj.48.97 (accessed 1 October 2019).
17. Savchenko, L. V., Lysenko, M. I., Ihnatova, A. O., Semeriahina, M. N. (2018) Analysis of the features, difficulties and advantages of transportation of less-than-truck loads. Management and Entrepreneurship: Trends of Development (electronic journal), issue 4 (06), pp. 119-125. Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2018-4/06-13 (accessed 4 October 2019).
18. Shyshkin, V., Nikolayevska, A. (2019) Design of logistics systems as a composition of effective functioning of enterprise. Management and Entrepreneurship: Trends of Development (electronic journal), issue 3 (09), pp. 107-116. Available at: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2019-3/09-08 (accessed 1 October 2019).
19. Yung, K.-L., Tang, J., Ip, A. W. H., Wang, D. (2006) Heuristics for Joint Decisions in Production, Transportation, and Order Quantity. Transportation Science, vol. 40(1), pp. 99-116. Available at: https://doi.org/10.1287/trsc.1040.0111 (accessed 2 October 2019).
Тип вмісту:  Article
Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2019, Випуск 2(21)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian