Опубліковано черговий випуск журналу 2 (27) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Інтелектуальний капітал як вагомий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України на сучасному етапі розвитку інноваційної економіки

Назва: 


Інтелектуальний капітал як вагомий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України на сучасному етапі розвитку інноваційної економіки


Інші назви: 


Intelektualnyi kapital yak vahomyi chynnyk zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv mashynobudivnoi promyslovosti Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku innovatsiinoi ekonomiky
The intellectual capital as the important factor of ensuring competitiveness of the enterprises of mechanical engineering industry of Ukraine at the present stage of development of innovative economy


Автори: 


Нагорняк, Галина
Nahorniak, Halyna


Приналежність


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001 Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Нагорняк Г. Інтелектуальний капітал як вагомий чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємств машинобудівної промисловості України на сучасному етапі розвитку інноваційної економіки [Електронний ресурс] / Галина Нагорняк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2020. — Вип. 2 (23). — С. 66-78. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ngsrie.pdf


Bibliographic description:

 

Nahorniak, H. (2020) Intelektualnyi kapital yak vahomyi chynnyk zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv mashynobudivnoi promyslovosti Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku innovatsiinoi ekonomiky [The intellectual capital as the important factor of ensuring competitiveness of the enterprises of mechanical engineering industry of Ukraine at the present stage of development of innovative economy]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 23, no. 2, pp. 66-78. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ngsrie.pdf


Журнал/збірник:

 

Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№: 


2(23)


Дата публікації: 


гру-2020


Дата подання: 


вер-2020


Дата внесення: 


5-вер-2021


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Місце видання, проведення: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя


Ідентифікатор ORCID: 


http://ordic.org/0000-0002-5446-2417


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2020.02.066

 

339.137


JEL: 


O34
L00


Ключові слова: 

машинобудівне підприємство
інноваційна діяльність
конкуренція
конкурентні переваги
конкурентоспроможність
інтелектуальний капітал
людський капітал
людський ресурс
трудові ресурси
персонал
працівник
machine-building enterprise
innovative activity
competition
competitive advantages
competitiveness
intellectual capital
human capital
human resources
personnel
worker


Кількість сторінок: 


13


Діапазон сторінок: 


66-78


Початкова сторінка: 


66


Кінцева сторінка: 


78


Короткий огляд (реферат): 


У сучасних умовах конкурентоспроможність проявляється в ефективному використанні економічними суб’єктами свого фінансового й інтелектуального капіталів на основі зростання технологічної та управлінської складових в умовах розвитку інноваційних процесів. Оскільки фінансові ресурси, з точки зору економіки підприємства, не можна вважати стійкими джерелами його конкурентних переваг, у подальшому зосередимо увагу на інтелектуальній складовій конкурентоспроможності підприємства. Метою даного дослідження є визначення сутності інтелектуального капіталу та його значення як вагомого чинника забезпечення конкурентоспроможності підприємства машинобудівного комплексу України на сучасному етапі розвитку інноваційної економіки країни в умовах входження в економіку знань. До інтелектуального капіталу слід відносити особливі здібності персоналу підприємства, що засновані на знаннях, навичках, умінні та досвіді, а також забезпечують особливо цінну для підприємства інформацію, яка є основою вагомих конкурентних переваг на внутрішньому та зовнішньому ринках в умовах становлення економіки інноваційного типу. Обґрунтовано тезу, що нового значення набувають інформація, знання, досвід, нематеріальні активи, які у своїй взаємодії та розвитку породжують нову категорію “інтелектуальний капітал”. Сформовано власне визначення категорії “інтелектуального капіталу” з врахуванням дослідження даного поняття з позиції трактування визначень капіталу. Інтелектуальний капітал є інтелектуальним ресурсом (знань, досвіду, навичок), який за умови ефективного використання перетворюється у додаткову вартість і забезпечує конкурентоспроможність підприємства.


Опис: 


In modern conditions, competitiveness is manifested in the effective use by economic entities of their financial and intellectual capital through the growth of technological and managerial components in the development of innovation processes. Since financial resources, from the point of view of the enterprise economy, cannot be considered as a stable source of its competitive advantages, the attention is focused on the intellectual component of the enterprise’s competitiveness. The purpose of the study is to determine the essence of intellectual capital and its importance for ensuring the competitiveness of the Ukraine’s machine-building industry enterprises at the present stage of the country’s innovative economy development in terms of transferring to the knowledge economy. Intellectual capital should include special abilities of the personnel, based on knowledge, skills and experience, as well as provide particularly valuable information for the enterprise, which is the basis of significant competitive advantages in domestic and foreign markets in an innovative economy. The thesis that information, knowledge, experience, intangible assets acquire new significance, which in their interaction and development originate a new category of “intellectual capital”, is substantiated. The authors’ definition of the “intellectual capital” category is formulated taking into account the study of this concept from the standpoint of the definitions of capital interpretation. Intellectual capital is an intellectual resource (knowledge, experience, skills) which, if used effectively, turns into added value and ensures the competitiveness of the enterprise.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35864


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»
Тернопіль


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20ngsrie.pdf


Перелік літератури: 


1. Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін. Економіка праці і соціально-трудові відносини: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури. 2012. 328 с.
2. Бервено О. В. Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві: автореф дис. … канд. екон наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Харк. нац. екон. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2002. 19 с.
3. Дерев’янко В. М. Специфічні особливості використання інтелектуального капіталу в зарубіжних країнах світу Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. № 33. С. 13–20.
4. Дергалюк Б. В. Інтелектуальний капітал як чинник реалізації структурних змін в національній економіці. Підприємництво та інновації. Вип. №6 (грудень 2018). 2018. С. 34–39.
5. Дикань В. Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни центрів економічної та політичної влади. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. 2013. Вип. №41. С. 11-16.
6. Зубенко В. О. Зміна парадигми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України. Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. 2012. Вип. № 40. С. 160-162.
7. Маркова Н. С. Теоретико-методичні основи формування й розвитку інтелектуального капіталу: автореф дис. … канд. екон наук: 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика. Харк. нац. екон. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2015. 19 с.
8. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии: пер. И. И. Скворцова-Степанова. Т. I. Кн. I. Процес производства капитала. М., Политиздат. 1978. 907 с.
9. Миргородская Е. О. Эволюция финансового капитала в условиях глобализации: автореф. дисс. … докт. экон. наук: 08.00.01 – экономическая теория. МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 2007. 50 с.
10. Мохначев С. А. Управленческие аспекты конкурентоустойчивости регионального вуза на рынке образовательных услуг. Интеграция образования. 2007. Вып. №3/4(48/49). С. 14-16.
11. Нартова І. В., Коломієць Є. О. Глобалізація та її вплив на розвиток світового господарств. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2011. Вип. №3(48). С. 20-24.
12. Пархоменко В. Д., Пархоменко А. О. Інтелектуальний капітал – основа розвитку підприємства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності (електронний журнал). 2012. Вип. 1, т. 3. С. 18-23. Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2225- 6407/article/viewFile/6248/5543
13. Писаренко Т. В., Кваша Т. К., Рожкова Л. В., Коваленко О. В. Інноваційна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь (електронний ресурс). К.: УкрІНТЕІ, 2020. 45 с. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf
14. Сергеев А. Л. Типология ресурсов интеллектуального капитала фирмы. Экономический вестник РГУ. 2005. Вып. №1. С. 59-64.
15. Сторожилова У. Л. Забезпечення конкурентостійкості підприємства через інноваційно-інвестиційний механізм: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. УкрДАЗТ. Харків, 2006. 19 с.
16. Тельнов А. С., Гончарук В. В. Технологічний розвиток економіки України: сучасне становище та орієнтири на майбутнє. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. №4, т. 1. С. 211-218.
17. Чернега В. В. Конкурентостійкість підприємств та механізм її забезпечення: монографія; відповід. ред. О. Д. Гудзинський. Київський національний ун-т технологій та дизайну; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. К.: ІПК ДСЗУ. 2008. 235 с.
18. Шкурупій О. В., Франко Л. С. Багаторівнева модель ефективності створення та використання людського капіталу. Інноваційна економіка (електронний ресурс). 2013. № 6. С. 5-10. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_3


References: 


1. Akulov M. H., Drabanich A. V., Yevas T. V. (2012). Ekonomika pratsi y sotsialʹno-trudovi vidnosyny: navch. posibnyk [Labor economics and socio-labor relations: textbook. manual]. K.: Center of educational literature, 328 p.
2. Berveno O. V. (2002) Intelektualʹnyy kapital: ekonomichnyy zmist i osoblyvosti formuvannya v tranzytyvnomu suspilʹstvi: avtoref dys. ... kand. ekon nauk: 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy [Intellectual capital: economic content and features of formation in a transitive society: dissertation abstract. … cand. economics: 08.00.04 – economics and management of enterprises]. Kharkiv: Hark. nat. econ. univ. V.N. Karazina, 19 p.
3. Derev'yanko V. M. (2018). Spetsifichni osoblyvosti yspolʹzovanye intelektualʹnoho kapitalu v zarubizhnikh stranakh svitu [Specific features of the use of intellectual capital in foreign countries]. Scientific Bulletin of the international humanities university, no 33, pp. 13-20.
4. Derhalyuk B. V. (2018). Intelektualʹnyy kapital yak chynnyk realyzatsyy strukturnykh zmin v natsionalʹniy ekonomitsi [Intellectual capital as a factor in the implementation of structural changes in the national economy]. Entrepreneurship and innovation, vol. 6 (December 2018), pp. 34–39.
5. Dykan V. L. (2013) Stratehichni priorytety rozvytku ekonomiky Ukrayiny v umovakh zminy tsentriv ekonomichnoyi ta politychnoyi vlady [Strategic priorities of Ukraine's economic development in the context of changing centers of economic and political power]. Bulletin of transport economics and industry: a collection of scientific and practical articles, vol. №41, pp. 11-16.
6. Zubenko V. O. (2012). Zmina paradyhmy zabezpechennya konkurentospromozhnosti promyslovykh pidpryyemstv Ukrayiny [Changing the paradigm of ensuring the competitiveness of industrial enterprises of Ukraine]. Bulletin of transport economics and industry: a collection of scientific and practical articles, vol. 40, pp. 160-162.
7. Markova N. S. (2005) Teoretyko-metodychni osnovy formyrovanye y rozvytku intelektualʹnoho Kapitalu: avtoref dys. ... kand. ekon nauk: 08.09.01 – demohrafiya, ekonomika pratsi, sotsialʹna ekonomika ta polityka [Theoretical and methodical bases of formation and development of intellectual capital: author's dissertation. … cand. economics: 08.09.01 – demography, labor economics, social economy and politics]. Kharkiv: Khark. nats. ekon. un-t im. V.N. Karazina, 19 p.
8. Marks K. (1978) Kapital. Krytyka politychnoyi ekonomiyi: prov. I.I. Skvortsova-Stepanova [Capital. Critique of political economy: lane. I.I. Skvortsova-Stepanova]. Book I. The process of capital production. M.: Politizdat, 907 p.
9. Myrhorodsʹka E. O. (2007) Evolyutsiya finansovoho kapitalu v umovakh hlobalizatsiyi: avtoref. dys. ... dokt. ekon. nauk: 08.00.01 – ekonomichna teoriya [The evolution of financial capital in the context of globalization: author's ref. diss. … dr. econ. sciences: 08.00.01 - economic theory]. M.: MDU im. M.V. Lomonosova, 50 p.
10. Mokhnachov S. A. (2007) Upravlinsʹki aspekty konkurentostiykosti rehionalʹnoho vuzu na rynku osvitnikh posluh [Management aspects of the competitiveness of a regional university in the market of educational services]. Integration of education, no 3 / 4 (48/49), pp. 14-16.
11. Nartova I. V., Kolomiyets Yе. O. (2011). Hlobalizatsiya ta ii vplyv na rozvytok svitovoho hospodarstva [Globalization and its impact on the development of the world economy]. Naukovyy visnyk Poltavsʹkoho universytetu ekonomiky i torhivli, vol. 3 (48), pp. 20-24.
12. Parkhomenko V. D., Parkhomenko A. O. (2012) Intelektualʹnyy kapital – osnova rozvytku pidpryyemstva [Intellectual capital – the basis of enterprise development]. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual power (electronic journal). Avialable at: http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407 / article / viewFile / 6248/5543
13. Pysarenko T. V., Kvasha T. K., Rozhkova L. V., Kovalenko O. V. (2020) Innovatsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini u 2019 rotsi: naukovo-analitychna dopovidʹ [Innovative activity in Ukraine in 2019: scientific and analytical report]. K.: UkrINTEI. 45 p. Avialable at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf
14. Serhyeyev A. L. (2005). Typolohiya resursov intelektualʹnoho kapitala firmy [Typology of intellectual capital resources of the company]. Economic Bulletin of the Russian State University, no 1, pp. 59-64.
15. Storozhylova U. L. (2006). Zabezpechennya konkurentostiykosti pidpryyemstva cherez innovatsiyno-investytsiynyy mekhanizm: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.06.01 – ekonomika, orhanizatsiya i upravlinnya pidpryyemstvamy [Ensuring the competitiveness of the enterprise through the innovation and investment mechanism: author's ref. dis. … cand. econ. sciences: 08.06.01 – economics, organization and management of enterprises]. Kharkiv: UkrDAZT, 19 p.
16. Telʹnov A. S., Honcharuk V. V. (2009). Tekhnolohichnyy rozvytok ekonomiky Ukrayiny: suchasne stanovyshche ta oriyentiri na maybutnye [Technological development of Ukraine's economy: current situation and guidelines for the future]. Khmelnytskyi: Visnik of Khmelnytskyi national university, no 4, tom. 1., pp. 211-218.
17. Cherneha V. V. (2008). Konkurentostiykistʹ pidpryyemstv ta mekhanizm ii zabezpechennya: monohrafiya; vidpovid. red. O.D. Hudzynsʹkoho [Competitiveness of enterprises and the mechanism of its provision: monograph; answer. ed. O.D. Hudzinsky]. Kyiv: Kyiv national university of technology and design; Institute of personnel training of the state employment service of Ukraine. 235 p.
18. Shkurupiy O. V., Franko L. S. (2013) Bahatorivneva modelʹ efektyvnosti stvorennya ta vykorystannya lyudsʹkoho kapitalu [Multilevel model of efficiency of creation and use of human capital]. Innovative economy (electronic journal), no 6, рр. 5-10. Avialable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_3 ©


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2020, Випуск 2(23)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian