Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Пандемія – COVID-19, як явище: джерела і витоки, управлінські методи і засоби боротьби з нею (громадський контент)

Назва: 


Пандемія – COVID-19, як явище: джерела і витоки, управлінські методи і засоби боротьби з нею (громадський контент)


Інші назви: 


Pandemic - COVID-19, as a phenomenon: sources and origins, management methods and means of control (public content)
Pandemiia – COVID-19, yak yavyshche: dzherela i vytoky, upravlinski metody i zasoby borotby z neiu (hromadskyi kontent)


Автори: 


Андрушків, Богдан
Шерстюк, Роман
Кирич, Наталія
Погайдак, Ольга
Кузь, Тетяна
Гагалюк, Ольга
Andrushkiv, Bohdan
Sherstiuk, Roman
Kyrych, Nataliia
Pohajdak, Olha
Kuz, Tetiana
Hahaliuk, Olha


Приналежність: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, Україна, 46001
Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Андрушків Б. Пандемія – COVID-19, як явище: джерела і витоки, управлінські методи і засоби боротьби з нею (громадський контент) [Електронний ресурс] / Богдан Андрушків, Роман Шерстюк, Наталія Кирич, Ольга Погайдак, Тетяна Кузь, Ольга Гагалюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2021. — Вип. 1 (24). — С. 54-64. — Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21abmzbn.pdf


Bibliographic description: 


Andrushkiv, B., Sherstiuk, R., Kyrych N., Pohajdak O., Kuz, T., Hahaliuk, O. (2021) Pandemiia – COVID-19, yak yavyshche: dzherela i vytoky, upravlinski metody i zasoby borotby z neiu (hromadskyi kontent) [Pandemic - COVID-19, as a phenomenon: sources and origins, management methods and means of control (public content)]. Sotsialno-ekonomichni problemy i derzhava [Socio-Economic Problems and the State] (electronic journal), Vol. 24, no. 1, pp. 54-64. Available at: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21abmzbn.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№: 


1(24)


Дата публікації: 


чер-2021


Дата внесення: 


16-вер-2021


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0003-4897-5539
https://orcid.org/0000-0001-6253-9421
https://orcid.org/ 0000-0001-7728-9787
https://orcid.org/0000-0003-0977-7329


DOI:

 

УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2021.01.054

 

352.93


JEL: 


H12


Ключові слова: 


пандемія
соціальні проблеми
реформи
НАН вищої освіти України
Академія економічних наук України
Академія соціального управління
охорона здоров’я
пенсійне забезпечення
pandemic
social problems
reforms
National Academy of Science of Higher Education of Ukraine
Academy of Economic Sciences of Ukraine
Academy of Social Management
health care
pension provision


Кількість сторінок: 


11


Діапазон сторінок: 


54-64


Початкова сторінка: 


54


Кінцева сторінка: 


64


Короткий огляд (реферат): 


Стаття присвячена розкриттю особливостей сприйняття пандемії в Україні, причин виникнення та загострення соціальних проблем в зв’язку з цим. З метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між ними за сферами діяльності людей у суспільстві визначено роль та місце у вирішенні цієї проблематики громадських об’єднань, в тому числі, академічних формувань. Названо чотири основні сценарії поширення коронавірусу в різних регіонах світу. Наведено результати спостереження за розвитком захворювання. Запропоновано заходи із запобігання поширення вірусу. Наведено також дані про перші спалахи коронавірусу у світі. Відзначено про відсутність державного контролю та механізмів відповідальності. Розкрито роль пандемії, що призвела до серйозних глобальних соціально-економічних наслідків, серед яких: відтермінування чи скасування спортивних, релігійних і культурних подій та поширення побоювань дефіциту поставок різних товарів і продуктів, що в певних регіонах спричинили панічні покупки. Акцентовано увагу на проблемах, які виникають при створенні спеціалізованих медичних закладів та адаптації їх до закладів, які успішно приживаються і функціонують на європейських засадах. Відзначено, що гострі соціальні проблеми, серед яких і пандемія, є підґрунтям політичної нестабільності та негараздів у державі; недостатні протипандемічні умови життя унеможливлюють реалізацію випереджуючих заходів, повноцінної вакцинації громадян, зміцнення демократичного врядування та інститутів громадянського суспільства. На прикладі Академії економічних наук України НАН вищої освіти України та Академії соціального управління, обговорено та запропоновано можливі стратегії розв’язання цієї гуманітарної проблематики на перспективу. Окреслено основні напрями вирішення пандемічних проблем в Україні на найближчу перспективу.
The article is devoted to revealing the peculiarities of the perception of the pandemic in Ukraine, the causes and exacerbation of social problems in this regard. In order to identify the causal links between them in the spheres of human activity in society, the role and place in solving this problem of public associations, including academic formations, has been determined. Four main scenarios for the spread of coronavirus in different regions of the world are mentioned. Observations of the disease development are given. Measures to prevent the spread of the virus have been proposed. Data on the first outbreaks of coronavirus in the world are given. The lack of state control and accountability mechanisms is noted. The role of the pandemic, which has led to serious global socio-economic consequences, the postponement or cancellation of sporting, religious and cultural events and the spread of fears of shortages in the supply of various goods and products, which in some regions caused panic shopping is outlined. Emphasis is placed on the problem that arises when creating specialized medical institutions that successfully take root and operate on a European basis. It is noted that acute social problems, including a pandemic, are the basis of political instability and unrest in the state; insufficient anti-pandemic living conditions make it impossible to implement preventive measures, full vaccination of citizens, strengthening democratic governance and civil society institutions. On the example of the Academy of Economic Sciences of Ukraine of the National Academy of Science of Higher Education of Ukraine and the Academy of Social Management, a strategy for solving this humanitarian problem in the future is proposed. The main directions of solving pandemic problems in Ukraine in the near future are outlined.


Спонсорська підтримка:

 

The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35901


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2021/21abmzbn.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3612-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc
http://studopedia.com.ua/1_41375_suchasniy-stan-ohoroni-pratsi-v-ukraini-ta-za-kordonom.html


Перелік літератури: 


1. Андрушків Б.М. Про кризу взаємовідносин у загальній теорії криз /, Б. М. Андрушків, Н. Б. Кирич, І. П. Сівчук // Регіональна економіка. – 2008. – №8. – С. 122–134.
2. Б. Андрушків., Н. Кирич., Л. Мельник. Роль освіти в організації використання Європейських відходів до забезпечення сталого розвитку економіки у пост конфліктний період. // Вісник економічної науки України // - 2016 р., № 1(30) с. 3-6.
3. Біла книга національної освіти України / Т.Ф. Алексєєнко, В.М.Аніщенко, Г.О.Балл [та ін.]; за ред.акад. В.Г. Кременя; НАПН України. – К.: Ін-форм.системи, 2010. – 342 с.
4. Верховна Рада України (2011) Закон України від 07.09.2011 р. № 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я в Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3612-17 (дата звернення: 05.05.2021).
5. Кирич Н.Б. Особливості управління техніко-економічними факторами стабілізації виробництва на сучасному етапі // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 2 (9). – С. 33 – 38.
6. Кремень В.Г. Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. – К.: Грамота, 2007. – 576 с.
7. Лехан В. М., Крячкова Л.В., Волчек В.В. (2008) Проблеми та перспективи перебудови стаціонарної медичної допомоги вторинного рівня. Східноєвроп. журн. громад. здоров’я, 2(2): 44–52.
8. Лехан В.М., Слабкий Г.О., Шевченко М.В. (2009) Стратегія розвитку системи охорони здоров’я: український вимір. Київ, с. 30−31.
9. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» від 06.04.2017 №2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19 (дата звернення: 25.04.2021).
10. «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів» від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19 (дата звернення: 30.04.2021).
11. «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості» від 14.11.2017.
12. Половина безробітних українців мають вищу освіту. Служба зайнятості. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/24/633326/. (дата звернення: 05.05.2021).
13. Рівний доступ до якісної освіти (звіт за перший етап). “Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти” URL: www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc (дата звернення: 20.04.2021).
14. Сисоєва C. Освітні реформи: освітологічний контекст / C. Сисоєва // Теорія та практика управління соціальними системами. – 2013. – № 3. С.44-55
15. Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. URL: http://studopedia.com.ua/1_41375_suchasniy-stan-ohoroni-pratsi-v-ukraini-ta-za-kordonom.html (дата звернення: 05.05.2021).
16. Слабкий Г.О. Методичні підходи до оптимізації мережі закладів охорони здоров’я. Практика управління медичним закладом. 2011: С. 10–14. https://doi.org/10.7748/mhp.14.5.10.s11
17. Слабкий Г.О., Шевченко М.В., Зозуля А.І. Госпітальні округи: реальність і ризики їх створення. Україна. Здоров’я нації. 2012.: вип. 3. С. 261–265.
18. Шевченко М.В., Ященко Ю.Б. Результати оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах у 2012 р. Східноєвроп. журн. громад. здоров’я, 2013. 1(21): 288–289.


References: 


1. Andrushkiv B.M., N. B. Kyrych, I. P. Sivchuk (2008) Pro kryzu vzajemovidnosyn u zaghaljnij teoriji kryz. [On the crisis of relations in the general theory of crises]. Reghionaljna ekonomika. –– no. 8. – pp. 122–134.
2. B.Andrushkiv., N.Kyrych., L. Meljnyk. (2016) Rolj osvity v orghanizaciji vykorystannja Jevropejsjkykh vidkhodiv do zabezpechennja stalogho rozvytku ekonomiky u post konfliktnyj period. [The role of education in organizing the use of European waste to ensure sustainable economic development in the post-conflict]. Visnyk ekonomichnoji nauky Ukrajiny. vol. 1(30) pp. 3-6.
3. T.F. Aleksjejenko, V.M.Anishhenko, Gh.O.Ball [ta in.]. Bila knygha nacionaljnoji osvity Ukrajiny [White Book of National Education of Ukraine]; za red.akad. V.Gh. Kremenja; NAPN Ukrajiny. – K.: In-form.systemy. – 342 p.
4. Zakon Ukrajiny vid 07.09.2011 r. no 3612-VI «Pro porjadok provedennja reformuvannja systemy okhorony zdorov'ja v Vinnycjkij, Dnipropetrovsjkij, Donecjkij oblastjakh ta misti Kyjevi» [Law of Ukraine type 07.09.2011 no 3612-VI «On the procedure for reforming the health care system in Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk regions and cities of Kyiv»] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3612-17.
5. Kyrych N.B. (2006). Osoblyvosti upravlinnja tekhniko-ekonomichnymy faktoramy stabilizaciji vyrobnyctva na suchasnomu etapi. [Features of management of technical and economic factors of stabilization of production at the present stage] Ghalycjkyj ekonomichnyj visnyk. no. 2 (9). – pp. 33 – 38.
6. Kremenj V.Gh. (2007). Filosofija nacionaljnoji ideji. Ljudyna. Osvita. Socium. [Philosophy of the national idea. Man. Dawn. Socium.] – K.: Ghramota,. – 576 p.
7. Lekhan V. M., Krjachkova L.V., Volchek V.V. (2008) Problemy ta perspektyvy perebudovy stacionarnoji medychnoji dopomoghy vtorynnogho rivnja. [Problemy ta perspektyvy perebudovy stacionarnoji medychnoji dopomoghy vtorynnogho rivnja.] Skhidnojevrop. zhurn. ghromad. zdorov'ja, vol. 2(2): pp. 44–52.
8. Lekhan V.M., Slabkyj Gh.O., Shevchenko M.V. (2009) Strateghija rozvytku systemy okhorony zdorov'ja: ukrajinsjkyj vymir. [Health development system development strategy: ukrajinsjkyj vymir]. Kyjiv, pp. 30−31.
9. «Pro vnesennja zmin do dejakykh zakonodavchykh aktiv Ukrajiny shhodo udoskonalennja zakonodavstva z pytanj dijaljnosti zakladiv okhorony zdorov'ja» ["On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Improvement of Legislation on the Activities of Health Care Institutions"] vid 06.04.2017 no. 2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2002-19.
10. «Pro derzhavni finansovi gharantiji nadannja medychnykh poslugh ta likarsjkykh zasobiv» vid 19.10.2017 no. 2168-VIII. ["On state financial guarantees for the provision of medical services and medicines" dated 19.10.2017 № 2168-VIII.]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19.
11. «Pro pidvyshhennja dostupnosti ta jakosti medychnogho obslughovuvannja u siljsjkij miscevosti» vid 14.11.2017 ["On improving the availability and quality of medical care in rural areas" from 14.11.2017]. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2206-19
12. Polovyna bezrobitnykh ukrajinciv majutj vyshhu osvitu. [Half of unemployed Ukrainians have higher education].
13. Rivnyj dostup do jakisnoji osvity (zvit za pershyj etap). “Proghrama pidtrymky vyroblennja strateghiji reformuvannja osvity” [Equal access to quality education (report for the first stage). “Education Reform Strategy Support Program”] URL: www.irf.ua/files/ukr/programs_edu_ep_329_ua_eaqefv.doc.
14. Sysojeva C. (2013). Osvitni reformy: osvitologhichnyj kontekst. [Educational reforms: educational context]. Teorija ta praktyka upravlinnja socialjnymy systemamy. –– no. 3. pp. 44-55.
15. Suchasnyj stan okhorony praci v Ukrajini ta za kordonom [The current state of labor protection in Ukraine and abroad]. URL: http://studopedia.com.ua/1_41375_suchasniy-stan-ohoroni-pratsi-v-ukraini-ta-za-kordonom.html.
16. Slabkyj Gh.O. (2011) Metodychni pidkhody do optymizaciji merezhi zakladiv okhorony zdorov'ja. Praktyka upravlinnja medychnym zakladom [Methodical approaches to optimizing the network of health care facilities. The practice of managing a medical institution]: pp. 10–14. https://doi.org/10.7748/mhp.14.5.10.s11
17. Slabkyj Gh.O., Shevchenko M.V., Zozulja A.I. (2012) Ghospitaljni okrughy: realjnistj i ryzyky jikh stvorennja. Ukrajina. Zdorov'ja naciji. [Госпітальні округи: реальність і ризики їх створення. Україна. Здоров’я нації]. Vol. 3. pp. 261–265.
18. Shevchenko M.V., Jashhenko Ju.B. (2013) Rezuljtaty optymizaciji vtorynnoji (specializovanoji) medychnoji dopomoghy u pilotnykh reghionakh. Skhidnojevrop. zhurn. ghromad. zdorov'ja. [Results of optimization of secondary (specialized) medical care in pilot regions in 2012. Eastern Europe. magazine. communities. health]. vol. 1(21): pp. 288–289.


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2021, Випуск 1(24)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian