Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Удосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення стабільного розвитку зернових підприємств у повоєнний період (Європейські контексти)

Назва: 


Удосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення стабільного розвитку зернових підприємств у повоєнний період (Європейські контексти)


Інші назви: 


Improvement of organizational and economic mechanisms for ensuring grain enterprises sustainable development in the post-war period (European contexts)


Автори: 


Андрушків, Богдан
Кирич, Наталія
Ціх, Галина
Бойко, Остап
Боярчук, Назар
Andrushkiv, Bohdan
Kyrych, Nataliia
Tsikh, Halyna
Boyko, Ostap
Boyarchuk, Nazar


Приналежність: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Андрушків Б., Кирич Н., Ціх Г., Бойко О., Боярчук Н. Удосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення стабільного розвитку зернових підприємств у повоєнний період (Європейські контексти). Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 104-114. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23abmupp.pdf


Bibliographic description: 


Andrushkiv, B., Kyrych, N., Tsikh, H., Boyko, O. & Boyarchuk, N. (2023) Improvement of organizational and economic mechanisms for ensuring grain enterprises sustainable development in the post-war period (European contexts). Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 104-114. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23abmupp.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№: 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення:

 

Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0003-4897-5539
https://orcid.org/0000-0001-7728-9787
https://orcid.org/0000-0002-5049-3814
https://orcid.org/0000-0002-2327-5942


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.104


338.2


JEL: 


L22
M10


Ключові слова: 


удосконалення управління
організаційно-економічні механізми
сфера виробництва
переробки та експорту зерна
реформи
контроль
підприємства
стабільність
стратегія
ефективність
господарська діяльність
трансформаційне суспільство
Європейський Союз
improvement of management
sphere of production
processing and export of grain,
reforms
control
enterprises
stability
strategy
efficiency
economic activity
transformational society
European Union


Кількість сторінок: 


11


Діапазон сторінок: 


104-114


Початкова сторінка: 


104


Кінцева сторінка: 


114


Короткий огляд (реферат): 


Стаття присвячена виявленню проблем у сфері організації виробництва, переробки та експорту зерна, пошуку шляхів їх вирішення у контексті вступу України до ЄС у повоєнний період. Розглянуто передумови підвищення ефективності управлінських рішень, шляхом удосконалення організаційно-економічних механізмів забезпечення стабільного розвитку зернових підприємств та посилення виконавчої дисципліни і відповідальності засобами контролю за європейськими взірцями. На основі аналізу літературних джерел та існуючого досвіду роботи зернових підприємств, визначено характерні особливості їх функціонування, інструментарій виявлення причин їх виникнення, запропоновано шляхи і засоби їх попередження та за рахунок цього підвищення результативності економічних реформ та ефективності господарювання у воєнний і повоєнний періоди. Реалізацію та підвищення ефективності вказаних заходів запропоновано за рахунок удосконалення управлінських важелів шляхом впливу на відповідні чинники. Розв’язання проблеми адміністративного попередження прорахунків і порушень розглянуто як один з напрямів підвищення ефективності господарювання, розвитку національної економіки та зміцнення економічної безпеки в умовах війни у державі загалом. Обґрунтовано, що за рахунок управлінського впливу на відповідні чинники можна забезпечити не лише відповідний науковий, професійний рівень керівництва, стабільне функціонування національного господарства України, а й попередити зловживання, що сприятиме його конкурентоспроможності в умовах ЄС. Основним фактором стабілізації та джерелом нарощування виробничих ресурсів є ефективне використання наявних засобів і раціональне використання ресурсів, роль яких помітно зростає в умовах державної незалежності, економічної самостійності господарських структур, коли можливості залучення нових ресурсів визначаються як наявним потенціалом, так і грамотною політикою щодо їхнього раціонального використання. Дослідження виконано в умовах реформаційно-трансформаційних процесів у воєнний та повоєнний періоди у контексті вступу України до ЄС.


The article is devoted to identifying problems in the field of organization of production, processing and export of grain, finding ways to solve them in the context of Ukraine’s accession to the EU in the post-war period. The prerequisites for increasing the effectiveness of management decisions, strengthening executive discipline and responsibility by means of control according to European models are considered. Based on the analysis of literary sources and the existing experience of grain enterprises, the characteristic features of their functioning, the toolkit for identifying the causes of their occurrence, the ways and means of their prevention are proposed and, due to this, the effectiveness of economic reforms and the efficiency of management in the war and post-war periods are determined. The implementation and improvement of the effectiveness of the specified measures is proposed due to the improvement of management levers. Solving the problem of administrative prevention of miscalculations and violations is considered in particular as one of the directions of the management efficiency increasing, development of the national economy, and generally strengthening economic security in the conditions of war in the state. It is substantiated that due to innovative factors, it is possible to ensure not only the appropriate scientific and professional level of management, the stable functioning of the national economy of Ukraine, but also the prevention of misuse which can actually make it competitive in the EU. One of the means of achieving this goal is the management of factors influencing the economic stability of the enterprise’s functioning. The main factor of stabilization and the source of increasing production resources is the effective use of existing means and the rational use of resources, the role of which is increasing in conditions of state independence, economic independence of economic structures, when the possibilities of attracting new resources are largely determined by both the existing potential and the competent policy of their rational using. The research was carried out under reformation and transformation processes in the war and post-war period.

Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42456


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23abmupp.pdf


Перелік літератури: 


1. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Латинін М. А., Погайдак О. Б., Співак С. М. Особливості формування добровільних конкурентоспроможних об’єднань територіальних громад в умовах децентралізації: проблеми та перспективи моделювання процесу. Теорія та практика державного управління. 2017. 2(57). С. 1-8.
2. Андрушків Б. М., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б., Мельник Л. М. Інноваційно-технологічне реформування промислових підприємств – основа підвищення їх конкурентоспроможності (європейські акценти). Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво, 2020. С. 4-13.
3. Баюс Л. А., Мосій О. Б. Стратегічне планування під час війни. Матеріали Х1 Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного професора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, академіка НАН України М. Г. Чумаченка: «Наука, інновації бізнес: проблеми перспективи і сьогочасні тренди розвитку» (26 травня 2023 р). Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2023., 137 с.
4. Буряк Р. І., Чернявський І. Ю. Аналіз наукових підходів до обґрунтування сутності експортного потенціалу підприємств зернової галузі. Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Серія: Економіка. Т. 22. Вип. 10(63). 2017. С. 76–80.
5. Ларіна Я. С., Буряк Р. І. та ін. Удосконалення методичного інструментарію маркетингової діяльності підприємств агропромислового комплексу України: тенденції розвитку: монографія. Київ: ЦП «Компринт», 2017. С. 311–323.
6. Кухта К. О. Формування ефективного виробництва і реалізації зерна в сільськогосподарських підприємствах. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Полтавська державна аграрна академія, Полтава, 2016.
7. Кухта К. О. Об’єктивна необхідність поглиблення інтеграції в зернопродуктовому комплексі. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Спецвипуск. Полтава: ПДАА. 2012. С. 75-80.
8. Кухта К. О. Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаївський національний агарний університет, випуск 3 (79), 2014. С. 115-125.
9. Кирич Н. Б. Організаційно-економічний механізм забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств (на прикладі ДАК "Хліб України"): автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.04 / Кирич Наталія Богданівна ; Національний ун-т харчових технологій. К., 2008. 41 с.
10. Кирич Н. Б. Від стабілізації суспільного виробництва - до сталого розвитку суспільства. Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя, 2003. 201 с.
11. Лавринчук О. В Організаційно-економічий механізм функціонування ринку зерна та участь держави в ньому. Дніпровський аграрно-економічний університет «Ефективна економіка» № 2, 2014.
12. Чернявський І. Ю. Прогнозування експортного потенціалу підприємств зернової галузі України з урахуванням рівня розвитку вітчизняної селекції. Український журнал прикладної економіки. 2019. Т. 4. № 4. С. 199– 208. https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-23 
13. Чернявський І. Ю. Маркетингові дослідження кон’юнктури ринку зернових. Маркетингова освіта в Україні: Тези Міжнар. наук.– практ. конф., 29–30 берез. 2018 р. Київ: КНЕУ, 2018. С. 59–61.
14. Чернявський І. Ю. Сутність експортного потенціалу підприємств зернової галузі. Актуальні проблеми наук про життя та природокористування: Тези IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, 25-27 квіт. 2018 р. Київ: НУБіП України, 2018.


References: 


1. Andrushkiv, B. M., Kyrych, N. B., Latynin, M. A., Pogaidak, O. B., Spivak, S. M. (2017) Osoblyvosti formuvannia dobrovilnykh konkurentospromozhnykh obiednan terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii: problemy ta perspektyvy modeliuvannia protsesu [Peculiarities of the formation of voluntary competitive associations of territorial communities in conditions of decentralization: problems and prospects of modeling the process]. Theory and practice of public administration. 2(57). P. 1-8.
2. Andrushkiv, B. M., Kyrych, N. B., Pogaidak, O. B., Miller, L. M. (2020) Innovatsiino-tekhnolohichne reformuvannia promyslovykh pidpryiemstv – osnova pidvyshchennia yikh konkurentospromozhnosti (ievropeiski aktsenty) [Innovative and technological reforming of industrial enterprises is the basis of increasing their competitiveness (European accents)]. State and regions. Ser.: Economy and entrepreneurship. P. 4-13.
3. Bayus, L. A., Mosiy, O. B. (2023) Stratehichne planuvannia pid chas viiny [Strategic planning during the war]. Materials X1 of the All-Ukrainian scientific and practical conference in memory of the honorary professor of the Ternopil National Technical University named after Ivan Pulyu, Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine M.G. Chumachenko: "Science, innovations, business: problems, prospects and current trends of development" (May 26, 2023) Ternopil: FOP Palyanitsa V. A. 137 p.
4. Buryak, R. I., Chernyavskyi, I. Yu. (2017) Analiz naukovykh pidkhodiv do obgruntuvannia sutnosti eksportnoho potentsialu pidpryiemstv zernovoi haluzi [Analysis of scientific approaches to substantiating the essence of the export potential of enterprises in the grain industry]. Bulletin of the Odessa National University named after I. I. Mechnikova. Series: Economy. T. 22. Issue 10(63). P. 76–80.
5. Larina, Y. S., Buryak, R. I. and others (2017). Udoskonalennia metodychnoho instrumentariiu marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu Ukrainy: tendentsii rozvytku: monohrafiia [Improvement of the methodological toolkit of marketing activities of enterprises of the agro-industrial complex of Ukraine: development trends: monograph]. Kyiv: CPU "Comprint", P. 311–323.
6. Kukhta, K. O. (2016) Formuvannia efektyvnoho vyrobnytstva i realizatsii zerna v silskohospodarskykh pidpryiemstvakh [Formation of effective production and sale of grain in agricultural enterprises]. Manuscript. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of economic sciences in the specialty 08.00.04 - economics and management of enterprises (by types of economic activity). Poltava State Agrarian Academy, Poltava.
7. Kukhta, K. O. (2012) Obiektyvna neobkhidnist pohlyblennia intehratsii v zernoproduktovomu kompleksi [The objective necessity of deepening integration in the grain product complex]. Scientific works of the Poltava State Agrarian Academy. Special issue. Poltava: PDAA. P. 75-80.
8. Kukhta, K. O. (2014) Formuvannia systemy marketynhu na pidpryiemstvakh zernoproduktovoho pidkompleksu [Formation of the marketing system at the enterprises of the grain product sub-complex]. Herald of Agrarian Science of the Black Sea Region. Mykolaiv National Agricultural University, issue 3 (79). P. 115-125.
9. Kyrych, N. B. (2008) Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm zabezpechennya stabilʹnoho rozvytku pererobnykh pidpryyemstv (na prykladi DAK "Khlib Ukrayiny") [Tekst] : avtoref. dys... d-ra ekon. nauk: 08.00.04. Natsionalʹnyy un-t kharchovykh tekhnolohiy. 41 p.
10. Kyrych, N. B. (2003) Vid stabilizatsiyi suspilʹnoho vyrobnytstva - do staloho rozvytku suspilʹstva. Ternopilʹ: td id=inv_table TU im. I.Pulyuya. 201 p.
11. Lavrynchuk, O. V. (2014) Orhanizatsiyno-ekonomichyy mekhanizm funktsionuvannya rynku zerna ta uchastʹ derzhavy v nʹomu. Dniprovsʹkyy ahrarno-ekonomichnyy universytet «Efektyvna ekonomika», No 2.
12. Chernyavskyi, I. Yu. (2019) Forecasting the export potential of enterprises of the grain industry of Ukraine taking into account the level of development of domestic breeding. Ukrainian Journal of Applied Economics. Vol. 4. No. 4. P. 199–208.https://doi.org/10.36887/2415-8453-2019-4-23 
13. Chernyavskyi, I. Yu. (2018) Marketynhovi doslidzhennia koniunktury rynku zernovykh [Marketing studies of the grain market situation]. Marketing education in Ukraine: Abstracts of International science - practice conference, March 29–30. Kyiv: KNEU. P. 59–61.
14. Chernyavskyi, I. Yu. (2018) Sutnist eksportnoho potentsialu pidpryiemstv zernovoi haluzi [The essence of the export potential of enterprises in the grain industry]. Actual problems of life sciences and nature management: Theses IV International. science and practice conf. of young scientists, April 25-27. Kyiv: NUBiP of Ukraine.

Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian