Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Трансформація бізнес-моделей в умовах цифрової економіки

Назва: 


Трансформація бізнес-моделей в умовах цифрової економіки


Інші назви:

 

Transformation of business models in the digital economy


Автори: 


Шведа, Наталія
Краузе, Ольга
Shveda, Nataliia
Krause, Olga


Приналежність: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Шведа Н., Краузе О. Трансформація бізнес-моделей в умовах цифрової економіки. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 86- 94. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23snmute.pdf


Bibliographic description: 


Shveda N. & Krause O. (2023) Transformation of business models in the digital economy. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 86-94. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23snmute.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0002-0278-3243

https://orcid.org/0000-0002-0374-2582


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.086

 

330.33


JEL: 


О10
О14


Ключові слова:

 

діджиталізація
цифровізація
бізнес-моделі
цифрові платформи
цифрові технології
цифрова трансформація бізнесу
digitalization
business models
digital platforms
digital technologies
digital business transformation


Кількість сторінок: 


9


Діапазон сторінок: 


86-94


Початкова сторінка: 


86


Кінцева сторінка: 


94


Короткий огляд (реферат): 

У статті аргументовано доцільність цифрової трансформації бізнес-моделей. Визначено, що процес цифрової трансформації на сучасному етапі розвитку торкнувся всіх сфер життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв, споживачами цифрових технології є без винятку всі – держава, бізнес, пересічні громадяни. Розвиток цифрової економіки України передбачає створення ринкових стимулів, мотивацій, формування попиту і потреб щодо використання цифрових технологій. Цифрову трансформацю бізнес-моделей розглянуто як оптимізацію ресурсів за допомогою цифрових технологій. У статті розглянуто найбільш популярні цифрові бізнес-моделі, а також сутність та основні переваги застосування цифрової платформи. Цифрова платформа є основою шеренгової економіки, яка розрахована здебільшого на малий та середній бізнес і визначається як поєднання горизонтальних бізнес-зв’язків та ІТ-платформи, де користувачі здійснюють обмін активами без участі великих гравців чи корпорацій. В Україні шеренг представлено у декількох секторах економіки, основними з яких є перевезення, фінансовий сектор і медична сфера. Шеренгові платформи за суттю є базою для таких бізнес-моделей, як Access-Over-ownership та On-demand. Access-Over-ownership орієнтована на спільне використання фізичних речей (житло, автомобілі, техніка, обладнання). Модель On-demand орієнтована на споживання цифрового контенту. Окремо виділено модель електронної комерції, яка є односторонньою. Розглянуто основні види бізнес-моделей в електронному бізнесі, такі як: партнерський маркетинг (чіткий розподіл обов’язків між сторонами щодо створення продукту та його рекламування); Affinity club (співпраця з асоційованими учасниками та групами за інтересами); Blockchain-based business models (бізнес-моделі, засновані на технологіях блокчейн); Brokerage (посередництво при здійсненні операцій купівлі-продажу) та інші. Розглянуто відмінні риси бізнес-екосистем та головні способи монетизації цифрових бізнес-моделей. Визначено, що сучасні цифрові бізнес-моделі рідко зустрічаються у чистому виді, для підвищення ефективності та конкурентоспроможності сучасні компанії здебільшого використовують комбіновані та модифіковані моделі. Визначено фактори, що сприяють оптимізації, трансформації існуючих та розробленню нових бізнес-моделей в умовах цифрової трансформації, принципові відмінності між традиційними бізнес-моделями та цифровими платформами.


The feasibility of digital transformation of business models is proven in the article. It is determined that the process of digital transformation covers all spheres of life: from interaction between people to industrial production, everyone is a consumer of digital technologies - the state, business, citizens. The development of Ukraine’s digital economy involves the creation of market incentives, motivations, formation of demand and needs for the digital technologies use. Digital transformation of business models is considered as optimization of resources using digital technologies. The most popular digital business models, as well as the essence and main advantages of using the digital platform are discussed in the article. Digital platform is the basis of the sharing economy, which is designed mainly for small and medium-sized business and is defined as a combination of horizontal business links and IT platform, where users exchange assets without the participation of major players or corporations. In Ukraine, the sharing economy is represented in several sectors among which transportation, financial sector and the medicine are the main ones. Sharing platforms are essentially the basis for such business models as Access-Over-ownership and On-demand. Access-Over-ownership one is focused on sharing physical things (housing, cars, machinery, equipment). The On-demand model is focused on the consumption of digital content. The e-commerce model, which is one-sided, is highlighted separately. The main types of business models in electronic business are considered, such as: affiliate marketing (clear distribution of responsibilities between the parties for the creation of the product and its advertising); Affinity club (cooperation with associated members and interest groups); Blockchain-based business models (business models based on blockchain technologies); Brokerage (mediation in the implementation of sales operations) etc. The distinctive features of business ecosystems and the main ways of monetizing digital business models are discussed. It is determined that modern digital business models are rarely found in pure form, to improve efficiency and competitiveness companies mostly use combined and modified models. Factors contributing to optimization and transformation of existing and developing new business models ubder digital transformation are identified as well as fundamental differences between traditional business models and digital platforms.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42452


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23snmute.pdf
https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/kraudsorsing-chto-eto-takoe-i-kak-on-rabotaet-v-biznese-413
https://devrix.com/tutorial/top-10-digital-business-models-online-companies-examples/
https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
https://obrii.com.ua/main/36511-chi-varto-stvoryuvati-biznes-ekosistemu-rozglyanemo-perevagi-ta-nedoliki.html
https://psm7.com/uk/blockchain/kak-blokchejn-pokoryaet-mir-integraciya-texnologii-mirovymi-biznes-gigantami.html
https://tyzhden.ua/podilytysia-zi-svitom-shcho-daie-ukraintsiam-sherinhova-ekonomika/


Перелік літератури: 


1. Колешня Я. О. Сучасні цифрові бізнес-моделі: сутність, огляд, особливості. Підприємництво та інновації. 2022. Вип 24. С. 87-91.
2. Краудсорсинг: що таке і як він працює у бізнесі? URL: https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/kraudsorsing-chto-eto-takoe-i-kak-on-rabotaet-v-biznese-413 (дата звернення: 22 червня 2021 р.)
3. Ткачук В. О., Обіход С. В. Структура та класифікація моделей електронного бізнесу. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 1(99). С. 11-17.
4. Top 10 Digital Business Models for Online Companies [Examples]. DevriX. URL: https://devrix.com/tutorial/top-10-digital-business-models-online-companies-examples/ (дата звернення: 13.10.2022).
5. Фіщук В., Матюшко В., Чернєв Є., Юрчак О., Лаврик Я., Амелін А. Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (дата звернення: 10 червня 2019 р.)
6. Чатченко О. Є., Бубенець І. Г. Трансормація моделі бізнесу в процесі цифровізація економіки України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2022. № 3-4. С. 93-97.
7. Чи варто створювати бізнес-екосистему: розглянемо переваги та недоліки. URL: https://obrii.com.ua/main/36511-chi-varto-stvoryuvati-biznes-ekosistemu-rozglyanemo-perevagi-ta-nedoliki.html (дата звернення: 01.03.2021 р.).
8. Як блокчейн підкорює світ: інтеграція технології світовими бізнес-гігантами. URL: https://psm7.com/uk/blockchain/kak-blokchejn-pokoryaet-mir-integraciya-texnologii-mirovymi-biznes-gigantami.html (дата звернення: 02.01.2023 р.).
9. Яковлева М. Поділитися зі світом: що дає українцям шеренгова економіка. URL: https://tyzhden.ua/podilytysia-zi-svitom-shcho-daie-ukraintsiam-sherinhova-ekonomika/ (дата звернення: 06.07.2019 р.).


References: 


1. Koleshnja Ja. O. (2022). Suchasni cyfrovi biznes-modeli: sutnistj, oghljad, osoblyvosti [Modern digital business models: essence, overview and features]. Entrepreneurship and Innovation. No 24. pp. 87-91.
2. Kraudsorsyngh: shho take i jak vin pracjuje u biznesi? (2021) URL: https://novarobota.ua/ua/articles-jobseeker/kraudsorsing-chto-eto-takoe-i-kak-on-rabotaet-v-biznese-413 (accessed: 22 June 2021)
3. Tkachuk V. O., Obikhod S. V. (2022) Struktura ta klasyfikacija modelej elektronnogho biznesu [Structure and classification of e-business models]. Ekonomika, upravlinnja ta administruvannja. no 1(99). pp. 11-17.
4. Top 10 Digital Business Models for Online Companies [Examples]. DevriX (2022). URL: https://devrix.com/tutorial/top-10-digital-business-models-online-companies-examples/ (accessed: 13 October 2022).
5. Fishhuk V., Matjushko V., Chernjev Je., Jurchak O., Lavryk Ja., Amelin A. Ukrajina 2030E – krajina z rozvynutoju cyfrovoju ekonomikoju (2019). URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html (accessed: 10 June 2019)
6. Chatchenko O. Je., Bubenecj I. Gh (2022). Transormacija modeli biznesu v procesi cyfrovizacija ekonomiky Ukrajiny [Transformation of the business model in the process of digitalization of the Ukrainian economy]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. no 3-4. pp. 93-97.
7. Chy varto stvorjuvaty biznes-ekosystemu: rozghljanemo perevaghy ta nedoliky (2021). URL: https://obrii.com.ua/main/36511-chi-varto-stvoryuvati-biznes-ekosistemu-rozglyanemo-perevagi-ta-nedoliki.html (accessed: 1 March 2021 r.).
8. Jak blokchejn pidkorjuje svit: integhracija tekhnologhiji svitovymy biznes-ghighantamy. URL: https://psm7.com/uk/blockchain/kak-blokchejn-pokoryaet-mir-integraciya-texnologii-mirovymi-biznes-gigantami.html (accessed: 2 January 2023).
9. Jakovleva M. Podilytysja zi svitom: shho daje ukrajincjam sherenghova ekonomika. URL: https://tyzhden.ua/podilytysia-zi-svitom-shcho-daie-ukraintsiam-sherinhova-ekonomika/ (accessed: 6 July 2019).


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian