Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Демократичне врядування: концептуалізація зарубіжного досвіду, аналіз ключових теорій і понять

Назва: 


Демократичне врядування: концептуалізація зарубіжного досвіду, аналіз ключових теорій і понять


Інші назви: 


Democratic governance: conceptualization of foreign experience, analysis of the key theories and concepts


Автори: 


Гумен, Юрій
Humen, Yuriy


Приналежність: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University 56 Ruska str., 46001, Ternopil, Ukraine


Бібліографічний опис: 


Гумен Ю. Демократичне врядування: концептуалізація зарубіжного досвіду, аналіз ключових теорій і понять. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 17-29. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23hyytip.pdf


Bibliographic description: 


Humen, Y. (2023) Democratic governance: conceptualization of foreign experience, analysis of the key theories and concepts. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 17-29. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23hyytip.pdf


Журнал/збірник: 


Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання:

 

кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0002-5975-4355


DOI:


УДК: 


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.017

 

351


JEL: 


Н11


Ключові слова: 


демократичне врядування
громадянське суспільство
врядування
добре врядування
глобальне врядування
democratic governance
civil society
governance
good governance
global governance


Кількість сторінок: 


13


Діапазон сторінок: 


17-29


Початкова сторінка: 


17


Кінцева сторінка: 


29


Короткий огляд (реферат): 


У статті висвітлено теоретичні підходи іноземних вчених до сутності поняття "врядування". Визначено і проаналізовано основні теорії врядування, що застосовуються в розвинутих демократичних країнах. Концептуалізовано методологію адаптації передового зарубіжного досвіду реалізації процесу врядування в сучасних українських реаліях державного управління. Конкретизовано визначення окремих ключових понять. Сутність державного управління полягає не в реалізації владних повноважень, а швидше, якості центру активізації громадянської взаємодії для вирішення найширшого кола суспільних проблем. Завдання процесу врядування – не забезпечувати, а створювати умови стимулювання зацікавлених сторін. Сталість та тривалість демократичного політичного режиму в США та розвинутих європейських держав зумовили традиційний тип держаного управління, що характеризувався високими стандартами надання адміністративних послуг, зростаючим впливом приватного сектору та адекватного контролю з боку громадянського суспільства. Ефективна державна влада поступово не асоціювалася з професійними бюрократичним апаратом, хоча цей фактор не виключається, а з адекватними діями адміністрації щодо реалізації інтересів громадян. Врядування (governance) виступає, швидше, не як засіб задоволення потреби, а як процес реалізації зрозумілих і доцільних управлінських рішень для приватного сектору, громадянського суспільства та для держави в цілому. Найголовніше в управлінському процесі врядування – етап прийняття рішень в публічному (суспільному) форматі. Рішення – це продукт активної взаємодії адміністрації (органів державної влади та управління), приватного сектору та розвинутих інстинктів громадянського суспільства. Прийняте рішення колегіально зацікавленими сторонами є просте і зрозуміле до виконання, а, отже, в підсумку – результативне. Така різноманітність сфери застосування принципів врядування в розвинутих країнах світу свідчить не лише про теоретичне розуміння поняття “governance“, але й про його ефективне практичне застосування в якості принципу управління.


The theoretical approaches of foreign scientists to the essence of the concept “governance” are highlighted in the article. The main theories of governance, which are applied in developed democratic countries, are identified and analysed. The methodology of the advanced foreign experience adaptation in the implementation of the state administration in the modern Ukrainian realities of public administration is conceptualized. The individual key concepts are defined. It is determined that the essence of the state administration is not the exercise of power, but rather the quality of the centre of activation of civil interaction for solving the widest range of social problems. The task of the governance process is not to provide, but to create conditions for the stimulation of interested parties. The stability and duration of the democratic political regime in the USA and developed European countries determined the traditional type of the state administration, which is characterized by high standards of administrative services provision, the growing influence of the private sector and adequate control by civil society. Effective state power gradually began to be associated not with a professional bureaucratic apparatus, although this factor is not excluded, but with adequate actions of the administration to implement the interests of citizens. Governance does not act as means of a need satisfaction, but rather as a process of implementing of understandable and expedient administrative decisions for the private sector, civil society and the state as a whole. The most important thing in the administrative process of governance is a decision-making stage in public format. The decision is a product of the active interaction of the administration (government and management bodies), the private sector and the developed instincts of civil society. A decision, which is made by collegially interested parties is simple and clear to implement and, as a result, is effective. Such a variety of the scope of application of governance principles in the developed countries of the world testifies not only to the theoretical understanding of the concept of “governance”, but also to its effective practical application as an administration principle.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42446


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23hyytip.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Governance#The_Governance_Analytical_Framework
http://digital-library.unesco.org /shs/most/gsdl/collect /most/index /assoc /HASH01fa.dir/doc.pdf
http://www.globalcommunities.org/publications/yslc_conceptual_framework.pdf
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/052%20-%20066%20pattberg.pdf/
http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/052%20-%20066%20pattberg.pdf/
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225314/

01_ppp_projectgovernanceguidance231107.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVTLRN/Resources/chap3.pdf
http://www.globgov.collegium.edu.pl/podegn.html26.02.2006


Перелік літератури: 


1. Балабаєва З. В. Демократичне врядування: поняття та сутність. Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць. Вип. 3 (31). Одеса: ОРІДУ НАД, 2007. С. 4-11.
2. Колодій А. Ф., Буник М. З., Шевчук П. І. та ін. Демократичність та ефективність публічного врядування в Україні: критерії оцінювання: наук. розробка. Київ: НАДУ, 2013. 64 с.
3. Governance. Еn.Wikipedia.org: веб-сайт URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Governance#The_Governance_Analytical_Framework (дата звернення: 25.01.2023).
4. Ковбасюк Ю. В. Проблеми формування понятійно-категоріальної системи. Публічне управління: теорія і практика: монографія. авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, В. П. Трощинський, М. М. Білінська, та ін.; за заг. ред. Ю. Ковбасюка. Київ: НАДУ, 2011. 212 с.
5. Надолішній П. І. Концепція демократичного урядування: сутність і проблеми формування і реалізація. Актуальні проблеми державного управління. Вип. 2 (30). С. 46-55.
6. Олійник О. Л. Врядування в Україні княжої та козацької доби: монографія. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2012. 320 с.
7. Оржель О. Ю. Принципи європейського врядування. Вісник національної академії державного управління при Президентові України. № 4. С. 10-20.
8. Приходченко Л. Л. Концепція ефективного публічного управління в історичній ретроспективі: методологія дослідження. Публічне управління: теорія і практика: монографія. авт. кол.: Ю. В. Ковбасюк, В. П. Трощинський, М. М. Білінська, та ін.; за заг. ред. Ю. Ковбасюка. Київ: НАДУ, 2011. 212 с.
9. Пухкал О. Г. Модернізація державного управління в контексті розвитку громадянського суспільства в Україні: монографія. Київ: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. 287 с.
10. Стрельцов В. Ю. Ціннісний феномен європейського врядування. Харків: Вид-во Асоціації докторів наук з державного управління, 2012. 274 с.
11. Тhakur R., Van Langenhove L. Enhancing Global Governance through Regional Integration. Global Governance,2006, no. 12, pp. 233–240. https://doi.org/10.1163/19426720-01203002
12. Kapur A. Internet Governance A Primer. United Nations Development Programme–Asia-Pacific Development Information Programme (UNDP-APDIP), 2005, 49 р.
13. Marco B., Bolton P. & Röell A. Corporate governance and control, in George Constantinides. Handbook of the Economics of Finance (eds. M. Harris, R. Stulz), 2004, vol. 1A (Corporate Finance). Amsterdam: Elsevier NH, 109 р. https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01005-7
14. Bevir M. Governance: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press, 2013. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199606412.001.0001
15. Source's B. The Handbook of NonProfit Governance. Jossey-Bass, 2010, 150 p.
16. Santiso C. Education for Democratic Governance: Review of Learning Programmers. Available at: http://digital-library.unesco.org /shs/most/gsdl/collect /most/index /assoc /HASH01fa.dir/doc.pdf (accessed 25 January 2023).
17. Conceptual communities. Framework Available at: http://www.globalcommunities.org/publications/yslc_conceptual_framework.pdf (accessed 25 January 2023).
18. Eells R.S.F. The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. Columbia University Press, NY, 1960, 108 р. https://doi.org/10.7312/eell93784
19. Hufty M. Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF). Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives, (eds. U. Wiesmann , H. Hurni et al.), Bern: Geographica Bernensia, 2011, 403-424 pp.
20. James N. Press. Albany, 1999
21. Jordan A., Wursel R., Zitj A. The Rise of "New" Policy Instrument in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government? Political Studies, 2005, vol. 53, iss. 3, 477-496 pp. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2005.00540.x
22. Claire L., Thomas M. Les différentes catégories de biens, summary and excerpt from Pierre Calame’s book, «La démocratie en miettes», 2003.
23. M'Gonigle M., Starke J. Planet U: Sustaining the World. Reinventing the University, 2006, 288 р.
24. Mаtthias Benz and Bruno S. Frey. Corporate Governance: What Can We Learn from Public Governance? Available at: http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/052%20-%20066%20pattberg.pdf/ (accessed 25 January 2023).
25. Philipp Pattberg. Private Environmental Governance and the Sustainability Transition: Functions and Impacts of NGO-Business Partnerships. Available at: http:/ http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/052%20-%20066%20pattberg.pdf/ (accessed 25 January 2023).
26. Project Governance: a guidance note for public sector projects. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225314/

01_ppp_projectgovernanceguidance231107.pdf (accessed 25 January 2023).
27. Brandes O. M. & Brooks D. B. The Soft Path in a Nutshell. University of Victoria. Victoria: BC., 2005.
28. Theoretical Concepts of Governmental Learning. Available at: http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVTLRN/Resources/chap3.pdf (accessed 25 January 2023).
29. UNDP Human Development Report 2002. Available at: http://www.globgov.collegium.edu.pl/podegn.html26.02.2006 (accessed 25 January 2023).
30. Тhakur R., Van Langenhove L. Enhancing Global Governance through Regional Integration. Global Governance, 2006, no. 12. https://doi.org/10.1163/19426720-01203002


References: 


1. Balabayeva Z. V. (2007) Demokratychne vraduvannya: ponnatya ta sutnist. [Democratic governance: concept and essence]. Aktualni problem derzavnoho upravlinnya: zbirnyk naukovyh pratc [Actual problems of public administration: a collection of scientific papers], vol. 3 (31). Odessa: ORIDU NADU, pp. 4-11.
2. Kolodiy A. F., Bunyk M. Z., Shevchuk P. I. (2013) Demokratychnistʹ ta efektyvnistʹ publichnoho vryaduvannya v Ukrayini: kryteriyi otsinyuvannya: naukova rozrobka [Democracy and efficiency of public governance in Ukraine: evaluation criteria: scientific development]. Kyiv: NADU, 64 p.
3. Elektronnyi resusrs rezym dostupu. Available at: http://en.wikipedia.org/wiki/Governance#The_Governance_Analytical_Framework (accessed 25 January 2023).
4. Kovbasuk Y. V. (2011) Problemy formuvannya ponyatiyno-katehorialʹnoyi systemy. [Problems of forming a conceptual and categorical system]. Publichne upravlinnya: teoriya i praktyka: monohrafiya [Public management: theory and practice: monograph], YU. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchynsʹkyy, M. M. Bilinsʹka et al. (ed. Yu. Kovbasyuk). Kyiv: NADU, 212 p.
5. Nadolishnyi P. I. Kontseptsiya demokratychnoho uryaduvannya: sutnistʹ i problemy formuvannya i realizatsiya [The concept of democratic governance: essence and problems of formation and implementation]. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya [Actual problems of state administration], vol. 2 (30), pp. 46-55.
6. Oliynyk O. L. (2012) Vryaduvannya v Ukrayini knyazhoyi ta kozatsʹkoyi doby: monohrafiya [Governance in Ukraine during the princely and Cossack era: a monograph], Zaporizhzhia: Classical Private University, 320 p.
7. Orzhel O. YU. Pryntsypy yevropeysʹkoho vryaduvannya [Principles of European governance]. Visnyk natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny [Bulletin of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine]. no. 4, pp. 10-20.
8. Prykhodchenko L. L. (2011) Kontseptsiya efektyvnoho publichnoho upravlinnya v istorychniy retrospektyvi: metodolohiya doslidzhennya [The concept of effective public management in historical retrospect: research methodology]. Publichne upravlinnya: teoriya i praktyka: monohrafiya [Public administration: theory and practice: monograph]. YU. V. Kovbasyuk, V. P. Troshchynsʹkyy, M. M. Bilinsʹka et al. (Ed. Yu. Kovbasyuk). Kyiv: NADU, 212 p.
9. Pukhkal O. H. (2010) Modernizatsiya derzhavnoho upravlinnya v konteksti rozvytku hromadyansʹkoho suspilʹstva v Ukrayini: monohrafiya [Modernization of state administration in the context of the development of civil society in Ukraine: monograph]. Kyiv: Kyiv University Publishing and Printing Center, 287 p.
10. Streltsov V. YU. (2012) Tsinnisnyy fenomen yevropeysʹkoho vryaduvannya [Value phenomenon of European governance]. Edition of the Association of Doctors of Science in Public Administration. 274 p.
11. Тhakur R., Van Langenhove L. (2006) Enhancing Global Governance through Regional Integration. Global Governance, no. 12, pp. 233–240. https://doi.org/10.1163/19426720-01203002
12. Kapur A. (2005) Internet Governance A Primer. United Nations Development Programme–Asia-Pacific Development Information Programme (UNDP-APDIP), 49 р.
13. Marco B., Bolton P. & Röell A. (2004) Corporate governance and control, in George Constantinides. Handbook of the Economics of Finance (eds. M. Harris, R. Stulz), vol. 1A (Corporate Finance). Amsterdam: Elsevier NH, 109 р. https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01005-7
14. Bevir M. (2013) Governance: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/actrade/9780199606412.001.0001
15. Source's B. (2010) The Handbook of NonProfit Governance. Jossey-Bass, 150 p.
16. Santiso C. Education for Democratic Governance: Review of Learning Programmers. Available at: http://digital-library.unesco.org /shs/most/gsdl/collect /most/index /assoc /HASH01fa.dir/doc.pdf (accessed 25 January 2023).
17. Conceptual communities. Framework Available at: http://www.globalcommunities.org/publications/yslc_conceptual_framework.pdf (accessed 25 January 2023).
18. Eells R.S.F. (1960) The Meaning of Modern Business: An Introduction to the Philosophy of Large Corporate Enterprise. Columbia University Press, NY, 108 р. https://doi.org/10.7312/eell93784
19. Hufty M. (2011) Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF). Research for Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives, (eds. U. Wiesmann , H. Hurni et al.), Bern: Geographica Bernensia, pp. 403-424.
20. James N. (1999) Press. Albany.
21. Jordan A., Wursel R., Zitj A. (2005) The Rise of "New" Policy Instrument in Comparative Perspective: Has Governance Eclipsed Government ? Political Studies, vol. 53, iss. 3, pp. 477-496. https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2005.00540.x
22. Claire L., Thomas M. (2003) Les différentes catégories de biens, summary and excerpt from Pierre Calame’s book, «La démocratie en miettes».
23. M'Gonigle M., Starke J. (2006) Planet U: Sustaining the World. Reinventing the University, 288 р.
24. Mаtthias Benz and Bruno S. Frey. Corporate Governance: What Can We Learn from Public Governance? Available at: http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/052%20-%20066%20pattberg.pdf/ (accessed 25 January 2023).
25. Philipp Pattberg. Private Environmental Governance and the Sustainability Transition: Functions and Impacts of NGO-Business Partnerships. Available at: http:/ http://userpage.fu-berlin.de/ffu/akumwelt/bc2003/proceedings/052%20-%20066%20pattberg.pdf/ (accessed 25 January 2023).
26. Project Governance: a guidance note for public sector projects. Available at: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225314/

01_ppp_projectgovernanceguidance231107.pdf (accessed 25 January 2023).
27. Brandes O. M. & Brooks D. B. (2005) The Soft Path in a Nutshell. University of Victoria. Victoria: BC.
28. Theoretical Concepts of Governmental Learning. Available at: http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVTLRN/Resources/chap3.pdf (accessed 25 January 2023).
29. UNDP Human Development Report 2002. Available at: http://www.globgov.collegium.edu.pl/podegn.html26.02.2006 (accessed 25 January 2023).
30. Тhakur R., Van Langenhove L. (2006) Enhancing Global Governance through Regional Integration. Global Governance, no. 12. https://doi.org/10.1163/19426720-01203002


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:


Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian