Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Вектори розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в умовах трансформаційних процесів

Назва: 


Вектори розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в умовах трансформаційних процесів


Інші назви: 


Directions of the hotel, restaurant and tourist business development under transformation processes


Автори: 


Носирєв, Олександр
Nosyriev, Oleksandr


Приналежність: 


Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» 2, Kyrpychova str., Kharkiv, Ukraine, 61002


Бібліографічний опис: 


Носирєв О. Вектори розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в умовах трансформаційних процесів. Соціально-економічні проблеми і держава (електронний журнал). 2023. Вип. 1 (28). С. 3-16. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23nooutp.pdf


Bibliographic description: 


Nosyriev, O. (2023) Directions of the hotel, restaurant and tourist business development under transformation processes. Socio-Economic Problems and the State (electronic journal), Vol. 28, no. 1, pp. 3-16. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23nooutp.pdf


Журнал/збірник:

 

Електронне наукове фахове видання "Соціально-економічні проблеми і держава"


Випуск/№ : 


1(28)


Дата публікації: 


чер-2023


Дата подання: 


кві-2023


Дата внесення: 


2-сер-2023


Видавництво: 


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


Країна (код): 


UA


Місце видання, проведення: 


Тернопіль


Ідентифікатор ORCID: 


https://orcid.org/0000-0003-4089-3336


DOI:


УДК


https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.003


338.46 : 338.48


JEL: 


L83
O10


Ключові слова: 


готельно-ресторанний бізнес
туристичний бізнес
стійкий розвиток
трансформаційні процеси
індустрія гостинності
hotel and restaurant business
tourism business
sustainable development
transformational processes
hospitality industry


Кількість сторінок: 


14


Діапазон сторінок: 


3-16


Початкова сторінка: 


3


Кінцева сторінка: 


16


Короткий огляд (реферат): 


Стаття присвячена дослідженню готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, які наразі перебувають у фазі початку кардинально нового циклу розвитку, оскільки під впливом сучасних соціально-економічних трансформацій індустрія гостинності потребує інших важелів управління з метою вироблення ефективної стратегії стійкого розвитку. Доведено, що розвиток готельно-ресторанної та туристичної індустрії в Україні є перспективним напрямом за рахунок сприятливих умов і багатих рекреаційних ресурсів, однак, залишається ще багато проблем у сфері законодавчої бази і нестабільної економічної та політичної ситуації в країні, що гальмує процес розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Необхідними є розробка та впровадження у практику господарювання та управління особливих організаційно-економічних заходів державної підтримки підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Насамперед йдеться про пом'якшення оподаткування, прямі субсидії, підтримку зайнятості або виплат працівникам, які втратили роботу; активізація роботи центрів зайнятості з працевлаштування тощо. Доведено необхідність переформатування організаційних підходів функціонування готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, який має усі можливості стати одним з провідних мультиплікативних чинників росту національного доходу, сприяти зростанню рівня зайнятості і розвитку місцевої інфраструктури, підвищити рівень життя населення, виступити ефективним механізмом перерозподілу коштів між галузями економіки. Підкреслено, що основними залишаються питання стабілізації та налагодження економіко-політичної ситуації, оновлення і поліпшення законодавчої бази, управління в діяльності готельно-ресторанного бізнесу. Обґрунтовано, що саме готельно-ресторанний і туристичний бізнес може виступати стимулом стійкого соціально-економічного регіонального розвитку, що, у свою чергу, збільшить надходження до бюджетів усіх рівнів, сприятиме підвищенню іміджу регіонів, створить додаткові робочі місця, виступить фактором активізації в'їзного та іноземного туризму.


The article is devoted to the study of the hotel, restaurant and tourism business, which is currently in the phase of the beginning of a radically new cycle of development, because under the influence of modern socio-economic transformations, the hospitality industry needs other management levers in order to develop an effective strategy for sustainable development. It is proven that the hotel, restaurant and tourism industry development in Ukraine is a promising direction due to the favorable conditions and rich recreational resources. However, there are still many problems in the field of the legislative framework and the unstable economic and political situation in the country, which inhibits the development of the hotel, restaurant and tourism business. It is necessary to develop and implement into the practice of management special organizational and economic measures of state support for hotel, restaurant and tourist business enterprises. The following measures are to be undertaken: easing taxation, direct subsidies, employment support or payments to workers who have lost their jobs; activation of employment centers for employment, etc. The necessity to reform the organizational approaches to the functioning of the hotel, restaurant and tourism business, which has an opportunity to become one of the leading multiplier factors of national income growth, is proven as well as the necessity to contribute to the employment increase and the local infrastructure development, to raise the standard of living of the population and to act as an effective mechanism for the redistribution of funds between sectors of the economy. It is emphasized that the main issues to be solved remain stabilization and adjustment of the economic and political situation, renewal and improvement of the legislative framework, management of the hotel and restaurant business. It is substantiated that the hotel, restaurant and tourism business can act as a stimulus for sustainable socio-economic regional development, which in turn will increase revenues to the budgets of all levels, contribute to improving the image of regions, create additional jobs, and act as a factor in the activation of inbound and foreign tourism.


Спонсорська підтримка: 


The authors received no direct funding for this research.


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42445


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права: 


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава»


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2023/23nooutp.pdf
https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-10
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38501
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-70
https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-172-182
http://bses.in.ua/journals/2022/74_2022/41.pdf
http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1262/1260
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.3.70
https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.5-6.57
https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.8.72
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-64
http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/783
http://doi.org/10.34025/2310-8185-2022-1.85.08
https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1168
https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31


Перелік літератури: 


1. Сидоренко Т. Особливості функціонування готельно-ресторанного бізнесу в умовах воєнного стану. Підприємництво і торгівля. 2022. № 33. С. 66-70. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-10
2. Баженова С., Пологовська Ю., Канцур І. Розвиток готельно-ресторанного бізнесу в умовах сьогодення. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22
3. Кашперська А. І. Стан та тенденції розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес : сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (м. Старобільськ, 16-17 листопада 2021 року). Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2021. С. 150-153.
4. Кіш Г. В., Нагорняк Г. С. Сучасні реалії функціонування сучасного ринку ресторанного бізнесу в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми й перспективи розвитку» (м. Луцьк, 29 листопада 2021 р.). Луцьк : ПП Іванюк, 2021. С. 88-91. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38501
5. Шинкар С., Перцович Т. Розвиток маркетингу в туризмі та готельно-ресторанному бізнесі у сучасних умовах. Економіка та суспільство. 2022. № 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-70
6. Коробейникова Я., Побігун О. Антикризовий менеджмент у сфері готельного-ресторанного бізнесу в умовах пандемії covid–19. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Cерія «Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості». 2022. № 1(25). С. 172-182. DOI: https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-172-182
7. Шапошников К. С., Незвещук-Когут Т. С. Готельно-ресторанний бізнес в україні: сучасний стан та проблеми розвитку. Причорноморські економічні студії. 2022. Вип. 74. С. 261-266. URL: http://bses.in.ua/journals/2022/74_2022/41.pdf
8. Баландіна І. С. Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі. Наукові інновації та передові технології. Серія «Економіка». 2022. № 3(5). С. 35-44. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1262/1260
9. Круковська О. В. Нові організаційно-економічні засади управління послугами в індустрії гостинності на рівні підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Агросвіт. 2022. № 3. С. 70-76. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.3.70
10. Гребенюк Г. М., Чаркіна Т. Ю., Марценюк Л. В., Пікуліна О. В. Інноваційний підхід до розвитку туризму та готельно-ресторанного бізнесу України в умовах кризи. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 57–62. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.5-6.57
11. Муха Р. А. Вплив війни на заклади готельно-ресторанної сфери та їх конкурентоспроможність. Економіка та держава. 2022. № 8. С. 72-76. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.8.72
12. Валінкевич Н., Тищенко С. Забезпечення безпеки та страхування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. 2022. № 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-64
13. Роїк О. Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2022. Вип. 46. С. 11-15. URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/783
14. Зінченко В., Руденко Г., Гищук Р. Якість туристичних послуг як фактор євроінтеграційних процесів. Економіка та управління підприємствами. 2022. Вип. 1 (85). С. 91-105. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2022-1.85.08
15. Цвілий С., Кукліна Т., Жилко О. Організаційні компоненти в управлінні бізнесом вітчизняного туристичного підприємства. Економіка та суспільство. 2022. № 36. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1168
16. Моца А., Шевчук С., Середа Н. Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні. Економіка та суспільство. 2022. № 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31


References: 


1. Sydorenko T. (2022). Osoblyvosti funktsionuvannya hotelno-restorannoho biznesu v umovakh voiennoho stanu [Features of functioning of hotel and restaurant business in a state of martial law]. Entrepreneurship and trade, Vol. 33, pp. 66-70. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2022-33-10 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
2. Bazhenova S., Polohovska Yu., Kantsur Yi. (2022). Rozvytok hotelno-restorannoho biznesu v umovakh sohodennya [Development of hotel and restaurant business in the face of today]. Economics and society, Vol. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-22 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
3. Kashperska A. Yi. (2021). Stan ta tendentsiyі rozvytku pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Status and trends of development of hotel and restaurant businesses]. Tourist and hotel and restaurant business: current state, problems and prospects of development: materials and international scientific and practical conference (Starobilsk, November 16-17, 2021), Vol. 38, pp. 150-153. [in Ukrainian].
4. Kish H. V., Nahornyak H. S (2021). Suchasni realiyі funktsionuvannya suchasnoho rynku restorannoho biznesu v Ukrayіni [Modern realities of functioning of the modern restaurant business market in Ukraine]. Materials of the III All-Ukrainian Scientific and Practical Conference "Tourism Industry and Hospitality in Ukraine and the World: Current Status, Problems and Prospects for Development" (Lutsk, November 29, 2021), Vol. 38, pp. 88-91. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38501 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
5. Shynkar S., Pertsovych T. (2022). Rozvytok marketynhu v turyzmi ta hotelno-restorannomu biznesi u suchasnykh umovakh [Development of marketing in tourism and hotel and restaurant business in modern conditions]. Economics and society, Vol. 38. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-70 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
6. Korobeynykova Ya. Pobihun O. (2022). Antykryzovyy menedzhment u sferi hotelnoho-restorannoho biznesu v umovakh pandemiyі covid–19 [Anti-crisis management in the field of hotel-restaurant business in the conditions of the Covid -19 pandemic]. Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Oil Economics and Management in Oil and Gas Industry, Vol. 1(25), pp. 172-182. DOI: https://doi.org/10.31471/2409-0948-2022-1(25)-172-182 (accessed 8 Dec 2022) [in Ukrainian].
7. Shaposhnykov K. S., Nezveshchuk-Kohut T. S. (2022). Hotelno-restorannyy biznes v ukrayіni: suchasnyy stan ta problemy rozvytku [Hotel and Restaurant Business in Ukraine: Current Status and Development Problems]. Black Sea Economic Studies, Vol. 74, pp. 261-266. URL: http://bses.in.ua/journals/2022/74_2022/41.pdf (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
8. Balandina Yi. S. (2022). Pidpryiemnytstvo v hotelno-restorannomu biznesi [Entrepreneurship in hotel and restaurant business]. Scientific innovations and advanced technologies. Economics series, Vol. 3(5), pp. 35-44. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/view/1262/1260 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
9. Krukovska O. V. (2022). Novi orhanizatsiyno-ekonomichni zasady upravlinnya posluhamy v industriyі hostynnosti na rivni pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [New organizational and economic principles of services in the hospitality industry at the level of hotel and restaurant businesses]. Agrosvit, Vol. 3, pp. 70-76. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.3.70 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
10. Hrebenyuk H. M., Charkina T. Yu., Martsenyuk L. V., Pikulina O. V. (2021). Yinnovatsiynyy pidkhid do rozvytku turyzmu ta hotelno-restorannoho biznesu Ukrayіny v umovakh kryzy [Innovative approach to tourism and hotel and restaurant business in crisis]. Agrosvit, Vol. 5-6, pp. 57-62. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.5-6.57 (accessed 8 Dec 2022) [in Ukrainian].
11. Mukha R. A. (2022). Vplyv viyny na zaklady hotelno-restorannoyі sfery ta yіkh konkurentospromozhnist [Impact of war on hotel and restaurant facilities and their competitiveness]. Economics and state, Vol. 8, pp. 72-76. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.8.72 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
12. Valinkevych N., Tyshchenko S. (2022). Zabezpechennya bezpeky ta strakhuvannya pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Ensuring the safety and insurance of hotel and restaurant businesses]. Economics and society, Vol. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-64 (accessed 7 Dec 2022) [in Ukrainian].
13. Royіk O. R., Nedzvetska O. V. (2022). Shlyakhy rozvytku turystychnoyі sfery Ukrayіny u voiennyy period [Ways of development of the tourism sphere of Ukraine in the war period]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, Vol. 46, pp. 11-15. URL: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/783 (accessed 8 Dec 2022) [in Ukrainian].
14. Zinchenko V., Rudenko H., Hyshchuk R. (2022). Yakist turystychnykh posluh yak faktor ievrointehratsiynykh protsesiv [Quality of tourist services as a factor of European integration processes]. Economics and Business Management, Vol. 1(85), pp. 91-105. DOI: http://doi.org/10.34025/2310-8185-2022-1.85.08 (accessed 8 Dec 2022) [in Ukrainian].
15. Tsvilyy S., Kuklina T., Zhylko O. (2022). Orhanizatsiyni komponenty v upravlinni biznesom vitchyznyanoho turystychnoho pidpryiemstva [Organizational components in business management of domestic tourism enterprise]. Economics and society, Vol. 36, pp. 91-105. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1168 (accessed 9 Dec 2022) [in Ukrainian].
16. Motsa A., Shevchuk S., Sereda N. (2022). Perspektyvy pislyavoiennoho vidnovlennya sfery turyzmu v Ukrayіni [Perspectives of post -war restoration of tourism in Ukraine]. Economics and society, Vol. 41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-31 (accessed 9 Dec 2022) [in Ukrainian].


Тип вмісту: 


Article


Розташовується у зібраннях:

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2023, Випуск 1(28)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian