Проводиться набір статей у черговий весняний Випуск 1(22) 2020 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у харківському регіоні)

Назва:

(Title)

Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у харківському регіоні)

Автори:

(Authors)

Базадзе, Каміла Мамуківна
Базадзе, Камила Мамуковна
Bazadze, Kamila Mamukivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Базадзе К. Методологічні засади та практичні аспекти оцінки конкурентоспроможності банків (на прикладі банків у харківському регіоні) [Електронний ресурс] / К. Базадзе // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 44–53. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13bkmuhr.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Методологические основы и практические аспекты оценки конкурентоспособности банков (на примере банков харьковского региона)
Methodological principles and practical aspects of assessing the competitiveness of banks

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.712
477.54

Ключові слова:

(Key words)

банківська конкуренція
конкурентоспроможність банку
конкурентні переваги банку
конкурентна позиція банку
інтегральна оцінка конкурентоспроможності
banking competition
the competitiveness of a bank
competitive advantages of a bank
competitive position of a bank
integrated assessment of competitiveness


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Статтю присвячено дослідженню методологічних та практичних проблем оцінки конкурентоспроможності банків на ринку банківських послуг. В роботі запропоновано оцінну методику до визначення конкурентоспроможності, що базується на комплексній системі показників – індикаторів. Обрані показники всебічно характеризують різні сторони діяльності банку: як операційну діяльність загалом, так і діяльність, пов’язану зі створенням, реалізацією та просуванням на ринок банківських послуг. З метою трансформації у єдину шкалу показників, які мають різну розмірність (грошову, відсоткову, одиничну) та уникнення суб’єктивізму в оцінці, запропоновано використовувати функцію Харінгтона. На основі оцінки одиничних та групових індикаторів конкурентоспроможності банків здійснено інтегральну оцінку конкурентоспроможності банків на ринку Харківського регіону, яка дозволила розподілити їх на стратегічні групи (залежно від сили конкурентної позиції) та виділити лідерів і претендентів на лідерство, переслідувачів, послідовників, слабкі банки та банки – аутсайдери.
The article deals with methodological principles and practical aspects of assessing the competitiveness of banks in a market. The paper presents the assessment methodology of competitiveness which is based on the complex system of indicators - indicators of bank development. The proposed indicators characterize different aspects of bank activities in details: operating activities as a whole and operations related to the creation, implementation and marketing of banking services. It has been proposed to use the Harrington function in order to transform indicators that have different dimensions (monetary, interest, unit) into a single scale, and to avoid subjectivity in the assessment. Based on the estimation of individual and group indicators of bank competitiveness, the integral assessment of their market competitiveness in Kharkiv region has been made. It enabled to divide them into strategic groups depending on the strength of their competitive position. It made possible to define leaders and candidates for leadership, pursuers, followers, weak banks, and banks – outsiders.
Статья посвящена исследованию методологических и практических проблем оценки конкурентоспособности банков на рынке банковских услуг. В работе предложена оценочная методика для определения конкурентоспособности, которая базируется на комплексной системе показателей – индикаторов развития банков. Предложенные показатели всесторонне характеризуют различные стороны деятельности банка: как операционную деятельность в целом, так и деятельность, связанную с созданием, реализацией и продвижением на рынок банковских услуг. С целью трансформации в единую шкалу показателей, которые имеют разную размерность (денежную, процентную, единичную) и избежания субъективизма в оценках, предложено использовать функцию Харингтона. На основе оценки единичных и групповых индикаторов конкурентоспособности группы банков проведена интегральная оценка их конкурентоспособности на рынке Харьковского региона, которая позволила распределить их на стратегические группы (в зависимости от силы конкурентной позиции), выделить лидеров и претендентов на лидерство, преследователей, последователей, слабые банки и банки – аутсайдеры.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2200
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian