Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва

Назва:

(Title)

Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва

Автори:

(Authors)

Ватаманюк–Зелінська, Ульяна Зеновіївна
Ватаманюк–Зелинская, Ульяна Зеновьевна
Vatamanyuk–Zelinska, Ulyana Zenoviyivna
Жмуркевич, Надія
Жмуркевич, Надежда
Zmurkevych, Nadia

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Ватаманюк-Зелінська У. Проблемні аспекти процесів інтеграції та використання програмно-цільового методу бюджетування для програм підтримки та розвитку малого підприємництва [Електронний ресурс] / У. Ватаманюк-Зелінська, Н. Жмуркевич // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 80–86. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vuzrmp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

The problematic aspects of processes of introduction and using the program–purposeful method of budgeting for programs of supporting and development of small business
Проблемные аспекты процессов внедрения и использования программно–целевого метода бюджетирования для программ поддержки и развития малого предпринимательства

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

336.1

Ключові слова:

(Key words)

мале підприємництво
бюджетна програма
програмно-цільовий метод бюджетування
small business
budget program
program-purposeful method of budgeting


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Розглядаються основні принципи застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі України. Досліджено можливості багатофункціонального використання потенціалу підприємств сфери малого бізнесу за рахунок їх державної програмно-фінансової підтримки. Метою дослідження є встановлення зв’язку між виділенням бюджетних асигнувань і результатами використання державних коштів для підвищення підприємницького потенціалу територій. Результати проведеного дослідження стосуються наслідків впливу використання програмно-цільового методу (ПЦМ) на подальший розвиток системи планування бюджетів; аналізу практичного досвіду програмно-цільового планування видатків і управління у сфері малого підприємництва та визначення напрямків подальшого удосконалення цих процесів.
The main principles of using the program-purposeful method in budget process of Ukraine is researched. The opportunities of multifunctional using of enterprises of small business according to their program-financial support are researched. The aim of research is putting the connection between the budget appropriation and results of using the budget funds for increasing the entrepreneurial potential of the territory. The results of made research are connected with the consequences of influence of using the program-purposeful method (PPM) on the next development of budget planning system; analysis of practical experience of program-purposeful planning of expenses and management in sphere of small business and determining of trends of next improving of these processes.
Рассматриваются основные принципы применения программно-целевого метода в бюджетном процессе Украины. Исследованы возможности многофункционального использования потенциала предприятий сферы малого бизнеса за счет их государственной программно-финансовой поддержки. Целью исследования является установление связи между выделением бюджетных ассигнований и результатами использования государственных средств для повышения предпринимательского потенциала территорий. Результаты проведенного исследования касаются последствий влияния использования программно-целевого метода (ПЦМ) на последующее развитие системы планирования бюджетов; анализа практического опыта программно-целевого планирования расходов и управления в сфере малого предпринимательства и определения направлений последующего усовершенствования этих процессов.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2217
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian