Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення

Назва:

(Title)

Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення

Автори:

(Authors)

Пивоваров, Михайло Григорович
Пивоваров, Михаил Григорьевич
Pyvovarov, Mikhaylo Hryhorovych

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Пивоваров М. Розвиток інституту інфраструктури малого підприємництва: проблеми та шляхи його покращення [Електронний ресурс] / М. Пивоваров // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 1 (8). — С. 6–18. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13pmgwyp.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Развитие института инфраструктуры малого предпринимательства: проблемы и пути его улучшения
Small business infrastructure development. Problems and ways to improve

Дата публікації:

(Date of publication)

тра-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

330.354

Ключові слова:

(Key words)

інфраструктура малого підприємництва
стан і розвиток
державна підтримка
аналіз та шляхи покращення
small business infrastructure
state and development
government support
analysis and ways to improve


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 1 (8);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

Стисло розкрито поняття інфраструктури підприємництва в вітчизняної та закордонної практиці. Одним з факторів успішної роботи малого та середнього бізнесу є стан інфраструктури, яка забезпечує його ефективне функціонування. Надано науково поняття, що сукупність державних та громадських інститутів (організацій, установ і об’єднань), які обслуговують інтереси суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечують їхню господарську діяльність та сприяють підвищенню її ефективності є інфраструктура малого підприємництва. Визначено, що під організаційно-інформаційною інфраструктурою підтримки малого підприємництва слід розуміти сукупність наданих послуг (інформаційних, консультаційних, юридичних) уповноваженими на те установами, організаціями суб’єктам МП для їх успішного функціонування. Наведено стан, розвиток, державна підтримка системи інфраструктури малого підприємництва в країні. Найбільш поширеним його видом і актуальним щодо регіонів є бізнес-техно інкубатори, які сприяють успішному розвиткові початківців у бізнесі, надаючи їм технічну та консультативну допомогу протягом першого, найбільш важкого року діяльності. Бізнес-інкубатори – це неприбуткові організації, які існують на кошти муніципалітетів чи спонсорів. Вони можуть бути окупні лише на 10–60%. Тому держава, декларуючи підтримку МП в Україні, повинна частково фінансувати діяльність бізнес-інкубаторів, заохочувати спонсорів та кредиторів до фінансування їхньої діяльності. Досліджено механізм функціонування бізнес-інкубатора та етапи його розвитку . Виконано аналіз розвитку елементів інфраструктури малого підприємництва в Україні за 10 років. Аналіз реалізації регіональних програм підтримки підприємництва засвідчує, що лише 5,2% коштів місцевих бюджетів спрямовується на розвиток інфраструктури. Як наслідок, у більшості регіонів або ще не сформовано базової мережі фінансово-кредитної та навчально-консультативної інфраструктури підтримки бізнесу, або формується вона спонтанно без координаційної ролі місцевої влади, що знижує ефективність її функціонування для забезпечення потреб розвитку місцевого малого бізнесу. Встановлено проблеми та запропоновано шляхи покращення розвитку інфраструктури в теперішній час.
The study reviews foreign and Ukrainian theory and practice in terms of business infrastructure. The infrastructure is one of the key factors to success of small and medium-sized enterprises which ensures their efficient operation. This paper defines small business infrastructure as a set of state and public institutions (organizations, entities) which provide support services to enterprises, facilitate their economic activity and enhance its efficiency. The article concludes that organizational and informational infrastructure of small business support should be identified as an array of business support services (informational, consulting and legal) offered by authorized institutions to facilitate small businesses. This study takes a look at the system of small business infrastructure in the country, its state, development and government support. Currently business incubators in the form of technology parks are the type of business assistance programs which prevail in regions and help startup and early-stage companies with technical advice during their first, the most difficult, year in the marketplace. Business incubators are nonprofit organizations financed by communities or sponsors. They can only recover 10 – 60 % of their cost. That is why the government, that declares state support to small business, should share the cost of business incubator programs and encourage sponsors and venture capitalists to give financial support. The dissertation studies the mechanisms of business incubator operation and the stages of its development. It analyzes the development of small business infrastructure elements in Ukrainian over the past 10 years. The analysis of regional business support programs implementation shows that no more than 5.2% of local budgets are allocated to develop the infrastructure. As a result, the majority of regions do not have an established network of financial credit or advisory infrastructure of business assistance, or it develops spontaneously, uncoordinated by local authorities which reduces the efficiency of infrastructure as a driving force of local small business development. The research uncovers the problems and offers ways to improve the infrastructure development.
Кратко раскрыто понятие инфраструктуры предпринимательства в отечественной и зарубежной практике. Одним из факторов успешной работы малого и среднего бизнеса является состояние инфраструктуры, обеспечивающей его эффективное функционирование. Даны научно понятие, совокупность государственных и общественных институтов (организаций, учреждений и объединений), которые обслуживают интересы субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивают их хозяйственную деятельность и способствуют повышению ее эффективности является инфраструктура малого предпринимательства. Определено, что в организационно-информационной инфраструктурой поддержки малого предпринимательства следует понимать совокупность предоставленных услуг (информационных, консультационных, юридических) уполномоченными на то учреждениями, организациями субъектам МП для их успешного функционирования. Приведены состояние, развитие, государственная поддержка системы инфраструктуры малого предпринимательства в стране. Наиболее распространенным его видом и актуальным по отношению к регионам являются бизнес-техно инкубаторы, которые помогают успешному развитию начинающих в бизнесе, предоставляя им техническую и консультативную помощь в течение первого, наиболее тяжелого рока деятельности. Бизнес-инкубаторы – это некоммерческие организации, которые существуют на средства муниципалитетов и спонсоров. Они могут быть окупаемые лишь на 10-60%. Поэтому государство, декларируя поддержку МП в Украине, должна частично финансировать деятельность бизнес-инкубаторов, поощрять спонсоров и кредиторов к финансированию их деятельности. Исследован механизм функционирования бизнес-инкубатора и этапы его развития. Выполнен анализ развития элементов инфраструктуры малого предпринимательства в Украине за 10 лет. Анализ реализации региональных программ поддержки предпринимательства показывает, что только 5,2% средств местных бюджетов направляется на развитие инфраструктуры. Как следствие, в большинстве регионов или еще не сформировано базовой сети финансово-кредитной и учебно-консультативной инфраструктуры поддержки бизнеса, или формируется она спонтанно без координационной роли местной власти, что снижает эффективность ее функционирования для обеспечения потребностей развития местного малого бизнеса. Установлено проблемы и предложены пути улучшения развития инфраструктуры в настоящее время.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2270
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 1(8)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian