Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки

Назва:

(Title)

Моніторинг оборотних коштів підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки

Автори:

(Authors)

Ружицький, Андрій
Ружицкий, Андрей
Ruzhytskyi, Andrii

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Ружицький А. Управління взаєморозрахунками підприємств у підвищенні рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / А. Ружицький // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2013. — Вип. 2 (9). — С. 266-276. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13ravpeb.pdf.

Інші назви:

(Other titles)

Мониторинг оборотных средств предприятий в повышении уровня экономической безопасности
Monitoring of current assets of enterprises in increasing level of economic security

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2013

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

658
005.622:33

Ключові слова:

(Key words)

взаєморозрахунки
управління взаєморозрахунками
економічна безпека підприємства
підвищення рівня економічної безпеки
mutual settlements
management of mutual settlements
economic security
enhance the economic security


Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (9);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

У статті обґрунтовано підходи до формування управління оборотними коштами з урахуванням їх впливу на поточний та майбутні стани економічної безпеки підприємств та запропоновано схему моніторингу як спосіб організації управлінської діяльності. В рамках поставленої мети вирішені наступні завдання дослідження: запропоновано схему моніторингу як спосіб організації управлінської діяльності, розроблено методичні підходи до формування системи управління оборотними коштами з урахуванням її впливу на поточний та майбутні стани економічної безпеки підприємства; запропоновано науковий підхід до вибору управлінських альтернатив, що дозволяє одночасно враховувати стан оборотних коштів та зміну економічної безпеки підприємства на різних часових горизонтах. Узагальнено роль управління оборотними коштами підприємства в механізмі економічної безпеки. Результатами дослідження є запропонована матриця управлінських альтернатив залежно від стану оборотних коштів та матриця використання форм та видів розрахунків залежно від типу політики управління оборотними коштами. In the article it is reasonably argued that complex of theoretical and methodological principles for approaches to management of current assets with regard to their influence on the current and future state of the economic security of enterprises and monitoring scheme is proposed as a way of organizing management activities. As part of this goal, solved the following research objectives: monitoring scheme is proposed as a way of organizing management activities; methodical approaches to formation control system of current assets with regard to its effect on the current and future state of economic security; have been proposed a scientific approach to select management alternatives that can simultaneously takes account the status of current assets and changing economic security for different time horizons. Have been generalized a role in enterprise management of current assets the economic security mechanism. Have been proposed a matrix of management alternatives depending on the matrix and current assets use of forms and types of calculations depending on the type of policy, management of current assets. The result of the comprehensive study have been proposed a matrix of management alternatives depending on the status of current assets and the use of matrix forms and types of calculations depending on the type of policy management of current assets. В статье обоснованы подходы к формированию управления оборотными средствами с учетом их влияния на текущее и будущие состояния экономической безопасности предприятий и предложена схема мониторинга как способ организации управленческой деятельности. В рамках поставленной цели были решены следующие задачи исследования: предложена схема мониторинга как способ организации управленческой деятельности, разработаны методические подходы формирования системы управления оборотными средствами с учетом их влияния на текущий и будущие состояния экономической безопасности предприятия; предложен научный подход для выбора управленческих альтернатив, что позволяет одновременно учитывать состояние оборотных средств и изменение экономической безопасности предприятия на разных часовых горизонтах. Обобщена роль управления оборотными средствами предприятия в механизме экономической безопасности. Предложена матрица управленческих альтернатив в зависимости от состояния оборотных средств и матрица использования форм и видов расчетов в зависимости от типа политики управления оборотными средствами. Результатом исследования является предложенная матрица управленческих альтернатив в зависимости от состояния оборотных средств и матрица использования форм и видов расчетов в зависимости от типа политики управления оборотными средствами.
URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/2841
ISSN: 2223-3822


Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2013, Випуск 2(9)

pdf

Використана література:

1. Бендиков М.А. Экономическая безопасность промышленного предприятия в условиях кризисного развития/ М.А. Бендиков // Менеджмент в России и за рубежом. -2000. -№ 2. – С. 17-30.

2. Бутрин А.Г. Управление оборотными средствами в цепи поставок промышленного предприятия / А.Г. Бутрин , А.И. Ковалев // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 3. – С. 52-57.

3. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-Б "Звіт про фінансові результати" (затв. Наказом  Держкомстату від 20.07.2009 N 271) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0731-09.

4. Кальницкая И.В. Моделирование финансового состояния и его роль в управлении предприятием / И.В. Кальницкая // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. № 21. – С. 7-12.

5. Кузенко Т. Б. Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств / Т. Б. Кузенко, В. С. Сизова // Вісник економіки транспорту і промисловості . – 2010. – № 29. – С. 124-126.

6. Малова Е.В. Современные подходы к управлению дебиторской задолженностью в энергосбытовых компаниях / Е.В. Малова // Микроэкономика. – 2010, № 5. – С. 61-68.

7. Охріменко О. О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Охріменко. – К. : Міжнар. агенція "BeeZone", 2005. – 414 с.

8. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. посібн./ В.О.Подольська, О.В.Яріш. – К.: ЦНЛ, 2007. – 488 с.

9. Пожуєва Т.О. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Т.О. Пожуєва, О.В.Овчаренко // Економічний форум. – 2011. – №2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/40.pdf.

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджено наказом Міністерством фінансів України від 08.10.99 р. № 237 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0725-99.

11. Пономарьов В.П. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01/ В.П. Пономарьов; Східноукр. держ. ун-т. — Луганськ, 2000. — 27 с.

12. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

13. Шурпенкова Р.А. Сутність та основи організації аналізу оборотних коштів / Р.А. Шурпенкова, О.Й. Іванчук // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №3. – С. 150-154.

 

REFERENCES

1. Bendikov M.A. Economic security of industrial enterprise in conditions of crisis development  [Economisheskaya bezopasnost promyshlennogo predpriyatiya v usloviyah krizisnogo razvitiya].  Menedjment v Rossii i za rubezhom – Management in Russia and abroad, 2000, No. 10, pp. 17-30.

2. Butrin A.G., Kovalev A.I. Working capital management in the supply chain of industrial enterprises  [Upravleniye oborotnimy sredstvamy v cepi postavok promishlennogo predpriyatiya]. Economicheskiy analiz: teoriya i practica – The Economic analysis: Theory and Practice, 2011, No. 3, pp. 52-57.

3. Instructions for completing the state statistical observation number 1-B "Income Statement" (approved by Order of the State Statistics Committee of 20.07.2009 N 271) [Instrukciya schodo zapovnennya dergavnogo statystichnogo sposteregennya #1-B “Zvit pro finansovi rezultaty” (zatv. Nakazom Derzhkomstatu vid 20.07.2009 N 271)], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0731-09.

4. Kalnytskaya I.V. Modeling financial condition and its role in the enterprise management [Modelirovanie finansovogo sostoyaniya і ego rol v upravlenii predpriyatiyem]. Economicheskiy analiz: teoriya i practica – The Economic analysis: Theory and Practice, 2008, No. 21, pp. 7-12.

5. Kuzenko T.B., Syzova V.S. Receivables Management as a Factor of financial security of companies  [Upravlinya debitorskoyu zaborgovanistu yak factor zabezpechennya finansovoyi bezpeki pidpyemstv]. Visnyk ekonomiky transpotru i promislovosti – Journal of Economics of Transport and Industry, 2010, No. 29, pp. 124-126.

6. Malova E.V. Modern approaches to receivables management companies in the energy supply [Sovremennye podhody k upravleniyudebitorskoy zadolgennostyu v energozbitovyh companiyah]. Mikroekonomika – Microeconomics, 2010, No. 5, pp. 61-68.

7. Ohrimenko O.O. Protection: management, marketing, economics Safety (tourist business): manual. guidances. for students. high. teach. bookmark [Strahoviy zahyst: menedjment, marketing, economika bezpeky (turistske pidpriyemstvo): Navch. posib. dlya stud. visch. navch. zakl.]. Kyiv, Intern. agency "BeeZone", 2005, p. 414.

8. Podolska O.V., Yarish O.V. Financial Analysis [Finansoviy analiz: navch. posibn.]. Kyiv, CNL, 2007, p. 488.

9. Pozhueva T.O., Ovcharenko O.V. Assessing the level of economic security (electronic resource) [Ocinka rivnya economichnoyi bezpeky pidpriyemstva (electronniy resurs)]. Economichniy forum – Economic Forum, 2011, No. 2, http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekfor/2011_2/40.pdf.

10. Regulations (standards) 10 "Receivables", approved by the Ministry of Finance of Ukraine from 08.10.99, № 237 [Pologennya (standart) buhgalterskogo obliku 10 “Debitorska zaborgovanist”, zatvergeno nakazom Ministerstva finansiv Ukrayiny vid 08.10.99 р. № 237], available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0725-99.

11. Ponomaryov V.P. Formation mechanism to ensure economic security: Author. Thesis. candidate. Econ. sciences: 08.06.01  [Formuvannya mehanizmu  zabezpechennya economichnoyi bezpeki pidpriyemstva]. Avtorf. dys. kand. econ. nauk: 08.06.01; Shidnoukr. derzh. un-t. – Lugansk, 2000, p. 27.

12. The Civil Code of Ukraine of 16.01.2003 № 435-IV [Civilniy kodeks Ukrayiny vid 16.01.2003 № 435-IV], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

13. Shurpenkova R.A., Ivanchuk O.Y. The essence and the basis of the analysis of working capital [Sutnist ta osnovy organizacii analizu oborotnyh koshtiv]. Visnyk Zaporizkogo nacionalnogo universytetu – Journal of Zaporizhzhya National University, 2010, No. 3, pp. 150-154. 

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian