Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Планування маркетингу як функція управління вищим навчальним закладом

Назва:

(Title)

Планування маркетингу як функція управління вищим навчальним закладом

Інші назви:

(Other titles)

Планирование маркетинга как функция управления высшим учебным заведением
Marketing planning as a function of higher education institution management
Planuvannia marketynhu yak funktsiia upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom

Автори:

(Authors)

Семенюк, Світлана

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001, Україна e-mail: semenjuksb@gmail.com к.е.н., доцент, кафедра промислового маркетингу
Бібліографічний опис:  Семенюк С. Планування маркетингу як функція управління вищим навчальним закладом [Електронний ресурс] / Світлана Семенюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 113- 120. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssbvnz.pdf.
Bibliographic description (International): Semenyuk, S. (2017). Planuvannia marketynhu yak funktsiia upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom [Marketing planning as a function of higher education institution management ]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 113-120. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssbvnz.pdf

Дата публікації: 

(Publication Date)

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
бер-2017

Видавець: 

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 338:658.5
Jel Classіfіcatіon:  M31

Ключові слова:

(Key words) 

маркетинг
вищі навчальні заклади
ринок освітніх послуг
план маркетингу
планування маркетингу
управління
маркетинг
учреждения высшего образования
планирование маркетинга
план маркетинга
рынок образовательных услуг
управление
marketing
marketing plan
management
marketing planning
market of educational services
higher education institutions

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті викладена теоретична концепція планування маркетингу на ринку освітніх послуг, зокрема, проаналізовано підходи до змісту поняття «планування маркетингу», його зміст, цілі та завдання для вищих навчальних закладів. Визначено, що планування маркетингу є досить ефективним інструментом для просування освітніх послуг на ринок та доведена необхідність його використання в маркетинговій діяльності закладів вищої освіти. Розглянуто основні етапи процесу планування маркетингу: дослідження чинників навколишнього середовища, оцінювання своїх матеріальних та нематеріальних ресурсів, формулювання місії, цілей та завдань, і на цій основі розробка стратегічних, тактичних та оперативних планів маркетингу. Викладені теоретичні підходи до формування плану маркетингу у вищих навчальних закладах У статті розглянуто способи реалізації плану маркетингу, а також контролю за його виконанням.
В статье изложена теоретическая концепция планирования маркетинга на рынке образовательных услуг, в частности, проанализированы подходы к характеристике понятия «планирование маркетинга», его содержание, цели и задачи для высших учебных заведений. Определено, что планирование маркетинга является достаточно эффективным инструментом для продвижения образовательных услуг на рынок и доказана необходимость его использования в маркетинговой деятельности высших учебных заведений. Рассмотрены основные этапы процесса планирования маркетинга: исследование факторов окружающей среды, оценки своих материальных и нематериальных ресурсов, формулировка миссии, целей и задач, и на этой основе разработка стратегических, тактических и оперативных планов маркетинга. Изложены теоретические подходы к формированию плана маркетинга в высших учебных заведениях. В статье рассмотрены способы реализации плана маркетинга, а также контроля над его выполнением.
The article presents a theoretical conception of marketing planning in the educational services market; some approaches to the characteristics of the concept of "marketing planning", its content, goals and objectives for higher education institutions have been analyzed in particular. It was determined that the marketing planning is quite an effective tool for the promotion of educational services on the market and the necessity of its use in marketing activity of higher educational institutions has been proved. The main stages of the marketing planning process have been considered, namely the study of environmental factors, the evaluation of their material and non-material resources, the statement of the mission, goals and tasks, and on this basis the development of strategic, tactical and operational marketing plans. Theoretical approaches to the marketing plan development in higher educational institutions have been outlined. The article describes not only the ways of marketing plan implementation but its implementation monitoring as well.
Опис: (description) Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssbvnz.pdf
Sponsorship:  The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20907
ISSN:  2223-3822
Relation uri:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17ssbvnz.pdf

Bibliographic description

(Ukraine): 

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – Пер с англ. – М.: Прогресс, 1989. – 519с.
2. Багиев Г.Л. Маркетинг/ Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн; Под общ. ред. Г.Л. Багиева – Спб: Питер, 2001. – 701 с.
3. Вествуд Дж. Маркетинговый план / Дж. Вествудж. – Санкт-Петербург, Москва, Харьков, Минск: Питер, 2001. – 256с.
4. Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Карен Ф.А. Фокс [пер. з англ.]. - К.: УАМ, Вид. Хімджест, 2011. – 580с.
5. Маркетинговий менеджмент. Навчальний посібник / За ред. Штефанича Д.А. . – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232с.
6. Овечкіна О.А. Планування маркетингу. Навчальний посібник для ВНЗ / О.А. Овечкіна, Д.В. Солоха, К.В. Іванова та ін. – Київ: ЦУЛ, 2013. – 352с.
7. Семенюк С. Маркетингове планування діяльності підприємств / С. Семенюк // Галицький економічний вісник. – 2010. - №1(26). – С. 84-92
8. Томпсон А.А., Стринкленд Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон, Дж. Стрикленкд. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576с.
9. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. / З.Є Шершньова, С.В. Оборська. – К.: КНЕУ, 1999. – 589с.
References:  1. Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Strategic management]. Moscow: Progress. (in Russian)
2. Bagiev G.L., V.M. Tarasevich, Kh.Ann. (2001) Marketing [Marketing]. – Sankt-Peterburg: Piter. (in Russian)
3. Vestvud Dzh.(2001) Marketingovyy plan [Marketing plan]. Sankt-Peterburg, Moscow, Kharkiv, Minsk: Piter (in Russian)
4. Kotler F., Karen F.A. Foks (2011) Stratehichnyy marketynh dlya navchal'nykh zakladiv [Strategic marketing for educational institutions]. Kiev: UAM, Khimdzhest (in Ukrainian)
5. Shtefanych D.A. (2015) Marketynhovyy menedzhment. [Marketing management] Ternopil': TNEU. (in Ukrainian)
6. Ovechkina O.A., Solokha D.V., Ivanova K.V. (2013) Planuvannya marketynhu. [Marketing planning] Kiev: TsUL. (in Ukrainian)
7. Semenyuk S. (2010) Marketynhove planuvannya diyal'nosti pidpryyemstv [Marketing planning activities of enterprises] Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk. [Galician Economic Bulletin]. 1(26), 84-92
8. Tompson A.A., Strinklend Dzh. (1998) Strategicheskiy menedzhment. Iskusstvo razrabotki i realizatsii strategii [The art of developing and implementing a strategy]. Moscow: Banki i birzhi, YuNITI. (in Russian)
9. Shershn'ova Z.Ye., Obors'ka S.V. (1999) Stratehichne upravlinnya. [Strategic management]. Kiev: KNEU. (in Ukrainian)

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian