Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі)

Назва: 

(Title)

Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі)

Інші назви: 

(Other titles)

Теоретические аспекты безопаснознания в условиях предприятий (Аспекты фундаментальных угроз в системном социогуманитарном пространстве)
Theoretical aspects of security studies under enterprises conditions (Fundamental threats in system social and humanitarian space)
Teoretychni aspekty bezpekoznavstva v umovakh pidpryiemstv (Fundamentalni zahrozy v systemnomu sotsiohumanitarnomu prostori)

Автори: 

(Authors)

Вівчар, Оксана
  Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46400, Україна e-mail: o.vivchar84@gmail.com к.е.н., доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань
Бібліографічний опис:  Вівчар О. Теоретичні аспекти безпекознавства в умовах підприємств (Фундаментальні загрози в системному соціогуманітарному просторі) [Електронний ресурс] / Оксана Вівчар // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 1 (16). — С. 24- 31. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17voissp.pdf.
Bibliographic description (International):  Vivchar, O. (2017). Teoretychni aspekty bezpekoznavstva v umovakh pidpryiemstv (Fundamentalni zahrozy v systemnomu sotsiohumanitarnomu prostori) [Theoretical aspects of security studies under enterprises conditions (Fundamental threats in system social and humanitarian space)]. Socio-Economic Problems and the State. 16 (1), 24-31. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17voissp.pdf

Дата публікації: 

(Publication Date)

31-тра-2017

Дата затвердження

(Submitted Date)

 
бер-2017

Видавець: 

(Publisher)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)
УДК: (UDC) 658.5: 338.242.2
Jel Classіfіcatіon:  D21; F42; K49; M14

Ключові слова: 

(Keywords)

економічна безпека підприємств
економічна безпека підприємств
соціальна безпека підприємств
соціогуманітарний простір
економічна безпека підприємств
механізм соціальної безпеки
соціальна безпека підприємств
соціогуманітарний простір
соціогуманітарні чинники
критерії оцінки соціальної безпеки
економічна безпека підприємств, соціальна безпека підприємств, соціогуманітарний простір, соціогуманітарні чинники, механізм соціальної безпеки, критерії оцінки соціальної безпеки, показники оцінки соціальної безпеки підприємств
экономическая безопасность предприятий, социальная безопасность предприятий, социогуманитарный пространство, социогуманитарные факторы, механизм социальной безопасности, критерии оценки социальной безопасности, показатели оценки социальной безопасности предприятий
economic security of enterprises, social security of enterprises, social and humanitarian space, social and humanitarian factors, mechanism of social security, social security evaluation criteria, indicators for assessing the companies social security

Короткий огляд (реферат): 

(Short preview)

У статті встановлено, що в сучасних умовах макроекономічної нестабільності одним із найважливіших важелів зміцнення соціальної безпеки підприємств являється активний вплив на ці процеси соціогуманітарного простору та виявлення відповідних загроз. В контексті посткризового відновлення запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення соціальної безпеки підприємств в системі соціогуманітарного виміру.
В статье установлено, что в современных условиях макроэкономической нестабильности одним из важнейших рычагов укрепления социальной безопасности предприятий является активное воздействие на эти процессы социогуманитарного пространства и выявления соответствующих угроз. В контексте посткризисного восстановления предложен комплекс мер по обеспечению социальной безопасности предприятий в системе социогуманитарного измерения.
The paper found that under current unstable macroeconomic conditions one of the most important instruments to enhance the social security of companies is active influence of modern social and humanitarian space on these processes and certain threats identification. Within the context of post-crisis recovery the set of measures to ensure the social security system of companies in socio-humanitarian dimension system is proposed.

Опис: 

(description)

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17voissp.pdf
Sponsorship:  The authors received no direct funding for this research.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):  http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20858
ISSN:  ISSN 2223-3822
Relation uri:  http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17voissp.pdf
Bibliographic description (Ukraine):  1. Андрушків Б.М. Економічна та майнова безпека підприємства та підприємництва. Антирейдерство: [монографія] / Б.М. Андрушків, І.П. Вовк, Ю.Я. Вовк, В.П. Паляниця та ін. – Тернопіль: Тернограф, 2012. – 456 с.
2. Афоніна О. Соціальна безпека: проблеми становлення соціального партнерства в Україні / О. Афоніна // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 241-249.
3. Вівчар О.І. Соціальна безпека: [Навчальний посібник] / О.І. Вівчар, А.П. Колесніков – Тернопіль: ФО-П Шпак В. Б., 2015 – 146 с.
4. Вівчар О.І. Специфіка управління системою фінансово-економічної безпеки бізнесу в умовах турбулентності економічних процесів / О.І. Вівчар // Галицький економічний вісник – 2015. – № 2 (49). – с. 106–111.
5. Іляш О.І. Ідентифікація змісту та ранжування загроз системі соціальної безпеки / О.І. Іляш // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 2. – С. 118-128.
6. Семіотика вирішення проблем ресурсно-економічної безпеки [О. Руда, В. Паляниця, О. Погойдак, І. Шпильовий, Л. Малюта] – Тернопыль: ТОВ «Тернограф», 2013. – 306 c.
7. Франчук В. Теорія безпеки соціальних систем: підручник: / В. І. Франчук. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – 216 с.
8. Храпкина В.В. Концепция стратегии вывода предприятия в зону безопасного функционирования в контексте обеспечения его финансовой безопасности // Економічний форум: науковий журнал / Луцький національний технічний університет, 2011. – № 3. – с. 366-374.
References: 


1. Andrushkiv, B.M. (2012). Ekonomichna ta mainova bezpeka pidpryiemstva ta pidpryiemnytstva. Antyreiderstvo: [monohrafiia] = Ternopil: Ternohraf – 456.
2. Afonina, O. (2011). Sotsialna bezpeka: problemy stanovlennia sotsialnoho partnerstva v Ukraini = Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, № 4, 241-249.
3. Vivchar, O.I. (2015). Sotsialna bezpeka: [Navchalnyi posibnyk] = Ternopil: FO-P Shpak V. B., 146.
4. Vivchar, O.I. (2015). Spetsyfika upravlinnia systemoiu finansovo-ekonomichnoi bezpeky biznesu v umovakh turbulentnosti ekonomichnykh protsesiv = Halytskyi ekonomichnyi visnyk, № 2 (49), 106–111.
5. Iliash, O.I. (2012). Identyfikatsiia zmistu ta ranzhuvannia zahroz systemi sotsialnoi bezpeky = Ekonomika i prohnozuvannia, № 2, 118-128.
5. Iliash, O.I. (2012). Identyfikatsiia zmistu ta ranzhuvannia zahroz systemi sotsialnoi bezpeky = Ekonomika i prohnozuvannia, № 2, 118-128.
6. Semiotyka vyrishennia problem resursno-ekonomichnoi bezpeky, (2013) [O. Ruda, V. Palianytsia, O. Pohoidak, I. Shpylovyi, L. Maliuta] = Ternopіl: TOV «Ternohraf», 306.
7. Franchuk, V. (2016). Teoriia bezpeky sotsialnykh system: pidruchnyk: / V. I. Franchuk. – Lviv: LvDUVS, 2016. – 216 s.
8. Khrapkyna, V.V. (2011). Kontseptsyia stratehyy vыvoda predpryiatyia v zonu bezopasnoho funktsyonyrovanyia v kontekste obespechenyia eho fynansovoi bezopasnosty [Ekonomichnyi forum: naukovyi zhurnal] = Lutskyi natsionalnyi tekhnichnyi universytet, № 3, 366-374.

Розташовується у зібраннях:

(Is situated in collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 1(16)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian