Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві

Назва:

(Title)

 

Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві


Інші назви:

(Other titles)

 

Teoretyko-empirychni polozhennia ekonomikoupravlinskoho mekhanizmu motyvatsii personalu do enerhozberezhennia na pidpryiemstvi
Theoretical-empirical provisions of the economic and management mechanism of personnel motivation for energy saving at the enterprise
Теоретико-эмпирические положения экономико-управленческого механизма мотивации персонала к энергосбережению на предприятии


Автори:

(Authors)

 

Климчук, Марина


Приналежність:

(Affiliation)

 

Київський національний університет будівництва і архітектури просп. Повітрофлотський, 31, м. Київ, 03680, Україна e-mail: klimarinchuk@gmail.com к.е.н., доцент, кафедра організації та управління будівництвом


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Климчук М. Теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємстві [Електронний ресурс] / Марина Климчук // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 65-73. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17kmmenp.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Teoretyko-empirychni polozhennia ekonomikoupravlinskoho mekhanizmu motyvatsii personalu do enerhozberezhennia na pidpryiemstvi [Theoretical-empirical provisions of the economic and management mechanism of personnel motivation for energy saving at the enterprise]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 65-73. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17kmmenp.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)

 

вер-2017


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)

 
331.101

JEL: 


Q5


Ключові слова:

(Keywords)

 

управління
будівництво
енергозбереження
фасилітація
мотивація
construction
energy saving
facilitation
motivation
management
управление
строительство
фасилитация
энергосбережение
мотивация


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

У статті визначено актуалізацію проблематики формування та реалізації економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження будівельних підприємств, що обумовлено сучасними трендами зовнішнього середовища їх функціонування. Мета статті полягає у розробці теоретико-емпіричних положень економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємствах. Проведений аналіз специфіки енергозбереження на будівельних підприємствах та дослідження дефініції мотивація, надав можливість визначити мотивація до енергозбереження, як процес планування змін, спрямований на підвищення рівня енергоефективності через інкорпорацію новітніх методологій, зокрема «Methodology of Facilitation» та рефлексії щодо мотивування працівників до енергозбереження й досягнення конгруентності (погодження) між організаційною структурою, процесами, стратегією, персоналом підприємства. Розроблено теоретико-емпіричні положення економіко-управлінського механізму мотивації персоналу до енергозбереження на підприємствах, де визначено параметрична характеристика та функціональна ознака специфіки формування та реалізації механізму мотивації персоналу до енергозбереження.
The article deals with the actualization of the problems of the formation and implementation of the economic and managerial mechanism of motivation of the personnel for energy saving of construction enterprises, which is conditioned by modern trends of the external environment of their functioning. The purpose of the paper is to develop the theoretical and empirical provisions of the economic and managerial mechanism of motivation of the personnel for energy saving at the enterprises. The analysis of the specifics of energy saving in construction companies and the study of the definition of motivation has given the opportunity to determine the motivation to save energy as a process of planning changes aimed at increasing energy efficiency through the incorporation of the latest methodologies, in particular, "Methodology of Facilitation" and reflections on motivating employees to save energy and achieve congruence (agreement) between the organizational structure, processes, strategy, personnel of the enterprise. The theoretical and empirical provisions of the economic and managerial mechanism of motivation of personnel for energy saving at the enterprises are developed, where parametrical characteristic and functional feature of the specificity of formation and realization of the mechanism of motivation of personnel for energy saving are determined.
В статье определено актуализацию проблематики формирования и реализации экономико-управленческого механизма мотивации персонала к энергосбережению строительных предприятий, что обусловлено современными трендами внешней среды их функционирования. Цель статьи заключается в разработке теоретико-эмпирических положений экономико-управленческого механизма мотивации персонала к энергосбережению на предприятиях. Проведенный анализ специфики энергосбережения на строительных предприятиях и исследования дефиниции мотивация, предоставил возможность определить мотивация к энергосбережению, как процесс планирования изменений, направленный на повышение уровня энергоэффективности посредством включения новых методологий, в частности «Methodology of Facilitation» и рефлексии в процесс мотивирования работников к энергосбережению и достижения конгруэнтности (согласования) между организационной структурой, процессами, стратегией, персоналом. Разработаны теоретико-эмпирические положения экономико-управленческого механизма мотивации персонала к энергосбережению на предприятиях, где определены параметрическая характеристика, функциональный признак специфики формирования и реализации механизма мотивации персонала к энергосбережению.


Опис:

(Description)

 

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17kmmenp.pdf


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22732


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17kmmenp.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 
Богуцький О. А. Фактори розвитку мотивації праці / О. А. Богуцький // Економіка АПК. –2005 -No7. –с.46-47.
Куліков П. М. Управління енергозбереженням на будівельних підприємствах: теорія, методологія, практика / П. М. Куліков, М. М. Климчук. – Івано-Франківськ, вид-во «Фоліант», 2017. – 344 с.
Жуков Ю. П. Энергоёмкость – критерий эффективности хозяйствования / Ю. П. Жуков, В. Ф. Воронин // Энергосбережение. – 2004 – № 3.– С. 10 – 13.
Лич В. М. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення : монографія: у 2 ч. – Ч. 1 / В. М. Лич (наук. ред.). – К. : КНУБА, 2009.-224с.
Малихіна О. М. Формування основних елементів системної мотивації людського капіталу будівельних підприємств / О. М. Малихіна // Бізнес Інформ. - 2014. - № 2. - С. 391-396.
Мельник Л. Г. Удосконалення методів мотивації працівників на підприємствах України з урахуванням міжнародного досвіду / Л. Г. Мельник, О. М. Волк, Н. М. Гайтина, М. В. Рибалка // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Економіка. - 2012. - № 4. - С. 55-63.
Музиченко-Козловський А. В. Основні елементи механізму мотивування працівників / А. В. Музиченко-Козловський, А. В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011.- Вип.21. - С. 6.
Павловська Н. Щодо посилення мотивації до праці / Н. Павловська //Україна : аспекти праці. – 2010. – № 3. – С. 16–20.
Рижакова Г. М. Методологічні аспекти формування інтелектуальної складової трудового потенціалу в процесі генезису соціально-орієнтованої економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Рижакова // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua.
Justice T. The Facilitator’s Fieldbook / Т. Justice, D. Jamieson //HRD Press, Inc, 2006.

References:

(International)

 

Bohutskyi, O. A. (2005) Faktory rozvytku motyvatsii pratsi [Factors for the development of labor motivation]. Economy of agroindustrial complex, no. 7, pp. 46-47.
Kulikov, P. M. & Klymchuk, M. M. (2017) Upravlinnia enerhozberezhenniam na budivelnykh pidpryiemstvakh: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management of energy saving in construction enterprises: theory, methodology, practice]. Ivano-Frankivsk: Foliant. (in Ukrainian).
Zhukov, Yu. P. & Voronyn, V. F. (2004) Enerhoiomkost – kryteryi effektyvnosty [Energy intensity - the criterion of the efficiency of management]. Energy saving, no.3, рр. 10-13. (in Russian)
Lych, V. M. (2009) Liudskyi kapital Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy vidtvorennia [The human capital of Ukraine: the state, problems, prospects of reproduction]. Kiev: KNUBA. (in Ukrainian).
Malykhina, O. M. (2014) Formuvannia osnovnykh elementiv systemnoi motyvatsii liudskoho kapitalu budivelnykh pidpryiemstv [Formation of the basic elements of systemic motivation of human capital of construction enterprises]. Business Inform, no.2, рр. 391-396.
Melnyk, L. H., Melnyk, L. H., Volk, O.M., Haityna, N. M. & Rybalka, M. V. (2012) Udoskonalennia metodiv motyvatsii pratsivnykiv na pidpryiemstvakh Ukrainy z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu [Improvement of methods of motivation of workers at enterprises of Ukraine taking into account international experience]. Bulletin of the Sumy State University, no.4, рр. 55-63.
Muzychenko-Kozlovskyi, A. V. & Kolodiichuk, A. V. (2011) Osnovni elementy mekhanizmu motyvuvannia pratsivnykiv [Main elements of the mechanism of employee motivation]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, no.21, р.6.
Pavlovska, N. (2010) Shchodo posylennia motyvatsii do pratsi [On increasing motivation to work]. Ukraine: aspects of labor, no. 3, рр. 16–20.
Ryzhakova, H. M. (2012) Metodolohichni aspekty formuvannia intelektualnoi skladovoi trudovoho potentsialu v protsesi henezysu sotsialno-oriientovanoi ekonomiky [Methodological aspects of the formation of the intellectual component of the labor potential in the process of the genealogy of the socially oriented economy]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua.
Justice, T. & Jamieson, D. (2006) The Facilitator’s Fieldbook HRD Press, Inc. (in English).


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian