Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Роль економічної складової виробництва хмелю в Україні

Назва:

(Title)

 

Роль економічної складової виробництва хмелю в Україні


Інші назви:

(Other titles)

 
Rol ekonomichnoi skladovoi vyrobnytstva khmeliu v Ukraini
The role of the economic components in hops production in Ukraine
Роль экономической составляющей производства хмеля в Украине

Автори:

(Authors)

 
Гіренко, Юрій

Приналежність:

(Affiliation)

 
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» вул. Героїв Оборони, 10, м. Київ, 03127, Україна e-mail: gireenko@gmail.com, аспірант

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Гіренко Ю. Роль економічної складової виробництва хмелю в Україні [Електронний ресурс] / Юрій Гіренко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 30-40. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17gyohvu.pdf.


Bibliographic description:

(International)


Girenko, Yu. (2017) Rol ekonomichnoi skladovoi vyrobnytstva khmeliu v Ukraini [The role of the economic components in hops production in Ukraine]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 30-40. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17gyohvu.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)

 

вер-2017


Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)

 

666.791


JEL: Q11
Q13
Q12


Ключові слова:

(Keywords)

 

підприємство
економічна ефективність вирощування хмелю
витрати виробництва
собівартість одиниці продукції
прибуток
дохід від реалізації продукції
enterprise
production costs
cost per unit of production
income from sales of products
profit
economic efficiency of growing hop
предприятие
издержки производства
доход от реализации продукции
прибыль
себестоимость единицы продукции
экономическая эффективность выращивание хмеля


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 
У статті представлені результати дослідження параметрів економічної складової виробництва хмелю в Україні. В якості методичного інструментарію дослідження застосовано як загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи, зокрема: економіко–статистичний, детермінованого факторного аналізу, абстрактно–логічний, індукції та дедукції, порівняння тощо. При цьому використано дані сільськогосподарських підприємств Житомирської, Львівської, Рівненської, Хмельницької та інших областей. Висвітлено динаміку, склад і структуру витрат на вирощування хмелю, що дало змогу з’ясувати причини зміни собівартості виробництва одного центнеру продукції. Визначено тенденції зміни грошових надходжень хмелярських підприємств та основні чинники, що їх зумовили. Проаналізовано формування прибутку хмелевиробників та оцінено економічну ефективність вирощування хмелю у сільськогосподарських підприємствах. Сформовано аналітичну базу даних для розробки системи заходів щодо розвитку модернізації хмелярських підприємств України.
В статье представлены результаты исследования параметров экономической составляющей производства хмеля в Украине. В качестве методического инструментария исследования применены как общенаучные, так и специально-научные методы, в частности: экономико-статистический, детерминированного факторного анализа, абстрактно-логический, индукции и дедукции, сравнения и т. При этом использованы данные сельскохозяйственных предприятий Житомирской, Львовской, Ровенской, Хмельницкой и других областей. Освещены динамику, состав и структуру затрат на выращивание хмеля, что позволило выяснить причины изменения себестоимости производства одного центнера продукции. Определены тенденции изменения денежных поступлений хмелеводческих предприятий и основные факторы, которые обусловили. Проанализировано формирование прибыли хмелепроизводителей и оценено экономическую эффективность выращивания хмеля в сельскохозяйственных предприятиях. Сформирована аналитическая база данных для разработки системы мер по развитию модернизации хмелеводческих предприятий Украины.
The article covers the research results of the economic component’s parameters of the hop production in Ukraine. As a methodological tool of research, both general scientific and special methods are used, in particular: economical-statistical, deterministic factor analysis, abstract-logical, induction and deduction, comparison, etc. In this case, the data of agricultural enterprises of Zhytomyr, L’viv, Rivne, Khmelnytsky and other regions were used. The dynamics, composition and structure of the hop cultivation costs were highlighted, which made it possible to find out the reasons for the change in the cost of production of 1 dt of products. The tendencies of changes in cash receipts of hop products and the main factors that caused them are determined. The profit generation of hops producers was analyzed. The author also estimated the economic efficiency of growing hops in agricultural enterprises. An analytical database was worked out for the formulation of a system of measures for the development of modernization of hop enterprises in Ukraine.

Опис:

(Description)

 
Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17gyohvu.pdf

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22624

ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)

 
Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017

URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17gyohvu.pdf


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 

Добринська Н. К. Встановлення оптимальних строків збирання нових сортів хмелю з підвищеним вмістом біологічно активних сполук / [Н. К. Добринська, Р. І. Рудик, Л. В. Проценко, М. І. Ляшенко, О. В. Свірчевська, І. О. Пасічник, Т. П. Гринюк, А. С. Власенко, Н. З. Ковальчук, О. В. Черненко, А. В. Проценко, В. Б. Ковальов, В. І. Герасимчук]; за ред. Л. В. Проценко. – Житомир: Рута, 2015. – 28с.
Гіренко Ю. О. Ефективність виробництва хмелю в Україні/ Ю. О. Гіренко// Економіка АПК. – 2017. – № 2. – С.83 – 88.
Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: навч. –метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2010. – 414 с.
Дієсперов В. С. Ефективність виробництва у сільськогосподарському підприємстві: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008 – 340 с.
Проценко А. В. Інноваційне забезпечення галузі хмелярства / А. В. Проценко // Економіка АПК – 2010. – № 8. – С. 112 – 118.
Стратегічне управління підприємствами галузі хмелярства: монографія / Т. С. Муляр, Г. В. Осовська. – Житомирський національний агроекологічний університет, 2013. – 244 с.
Савченко Ю. І., Приймачук Т. Ю., Сітнікова Т. Ю. Тенденції розвитку ринку хмелю/ Ю. І. Савченко//Вісн. аграрн. науки. – 2012. – № 2. – С. 67 – 71.
Рудик Р. І. Експортно – імпортні операції на ринку хмелепродукції /Р. І. Рудик//Економіка АПК – 2012. – № 2. – C. 103 – 109.
Інноваційний шлях розвитку хмелярства; за ред. акад. НААН Ю. І. Савченка. — Житомир: “Рута”, 2011. — 112 с.
Ратошнюк Т. М. Перспективи розвитку хмелярства України в контексті євроінтеграційних процесів/ Т. М. Ратошнюк// Економіка АПК. – 2008. – № 4. – С.59 – 62


References:

(International)

 

Dobrynska, N. K., Rudyk, R. I., Protsenko, L. V., Lyashenko, M. I., Svirchevska, O. V., Pasichnyk, I. O., Gryniuk, T. P., Vlasenko, A. S., Kovalchuk, N. Z., Chernenko, O. V., Protsenko, A. V., Kovalov, V. B. & Gerasymchuk, V. I. (2015). Vstanovlennia optymalnyh strokiv zbyrannia novyh sortiv hmeliu z pidvyschenym vmistom biologichno aktyvnyh spoluk [Establishment of optimal terms of collection of new varieties of hop with enhance able maintenance biologically active connections]. Zhitomir: Ruta [in Ukraine].
Girenko, Yu. O. (2017). Efektyvnist vyrobnytstva hmeliu v Ukrayini [Efficiency of production of hop is in Ukraine]. Kyiv: Ekonomika apk [in Ukraine].
Andriychuk, V. G. (2010). Ekonomika pidpriemstv agropromislovogo kompleksu [Economy of enterprises of agro industrial complex]. Kyiv: KNEU [in Ukraine].
Diesperov, V.S. (2008). Efektyvnist vyrobnytstva u silskogospodarskomu pidpryemstvi [Efficiency of production is in an agricultural enterprise]. Kyiv: NSC IAE [in Ukraine].
Protsenko, A. V. (2010). Innovatsiyne zabezpechennya galuzi hmelyarstva [Innovative providing of industry of hop growing]. Kyiv: Ekonomika apk [in Ukraine].
Mulyar, T. S. & Osovska, G. V. (2013). Strategichne upraviInnya pidpryemstvamy galuzi hmelyarstva [Strategic management of industry of hop growing enterprises]. Zhitomir: ZhNAU [in Ukraine].
Savchenko, Yu. I., Priymachuk, T. Yu. & Sitnikova T. Yu. (2012). Tendentsii rozvytku rynku hmeliu [Progress of market of hop trends]. Kyiv: Bulletin of Agricultural Science [in Ukraine].
Rudik, R. I. (2012). Eksportno–importni operatsiyi na rynku hmeleproduktsiyi [Export are the imported operations at the market of products of hop growing] Kyiv: Ekonomika apk [in Ukraine].
Savchenko, Yu. I. (2011). Innovatsiyniy shlyah rozvytku hmelyarstva [Innovative way of development of hop growing] Zhitomir: "Ruta"[in Ukraine].
Ratoshnyuk, T. M. (2008). Perspektyvy rozvytku hmelyarstva Ukrayiny v konteksti Evrointegratsiynih protsesiv [Prospects of development of hop growing of Ukraine are in the context of euro integration processes]. Kyiv: Ekonomika apk [in Ukraine].


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian