Проводиться набір статей у черговий осінній Випуск 2(21) 2019 журналу!

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни

Назва:

(Title)


Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни


Інші назви:

(Other titles)Obiektyvna neobkhidnist zabezpechennia polityky staloho rozvytku ekonomiky krainy
Objective necessity to provide policy of sustainable development of the country’s economy
Объективная необходимость обеспечения политики устойчивого развития экономики страны


Автори:

(Authors)

 

Владимир, ОльгаБібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)

 

Владимир O. Об’єктивна необхідність забезпечення політики сталого розвитку економіки країни [Електронний ресурс] / Ольга Владимир // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 13-29. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf.


Bibliographic description:

(International)

 

Vladymyr, O. (2017). Obiektyvna neobkhidnist zabezpechennia polityky staloho rozvytku ekonomiky krainy [Objective necessity to provide policy of sustainable development of the country’s economy]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 13-29. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)

 

вер-2017Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)

 

32
338.2


JEL:


 

A14
F06
O1


Ключові слова:

(Keywords)

 

сталий розвиток
глобалізація
політика сталого розвитку економіки країни
економічні умови
політичні умови
правові умови
соціогуманітарні умови
корупція
національні інтереси
national interests
sustainable development
sustainable development policy of the country
economic conditions
political conditions
legal conditions
corruption
socio-humanitarian conditions
globalization
национальные интересы
глобализация
устойчивое развитие
политика устойчивого развития экономики страны
экономические условия
политические условия
социогуманитарные условия
правовые условия
коррупция


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

У статті розглянуто сучасні тенденції глобалізації, розкрито її позитивні прояви та загрози щодо розвитку національних економік та збереження національної незалежності. Розглянуто елементи економічної безпеки країни, які покликані забезпечити економічну стійкість та розвиток країни. Охарактеризовано основні умови, необхідні для створення сприятливого бізнес-середовища та успішного ведення підприємницької діяльності. Обґрунтовано необхідність реалізації політики сталого розвитку економіки країни. Запропоновано власний підхід до трактування суті понять сталий розвиток та політика сталого розвитку економіки країни. Проаналізовано основні причини, які негативно впливають на формування успішної управлінської поведінки керівників як на рівні держави, так і на рівні підприємств та організацій. Доведено, що відсутність векторів трансформації українського суспільства та стратегічного бачення напрямів розвитку країни, а також корумпованість суспільства та наявність проблем соціогуманітарного характеру – це основні причини неефективного управління усіх рівнів. Обґрунтовано необхідність розробки програми довгострокового розвитку економіки України на засадах взаємоузгодженості рішень та координації дій та збереження національних інтересів.
Modern trends of globalization, its positive manifestations and threats for the development of national economies and the preservation of national independence have been described in the article. The elements of the country’s economic security what are designed to ensure economic stability and development are considered. The main conditions necessary for creating a favorable business environment and successful business activity are described. The necessity of realization of the policy of sustainable development of the national economy is substantiated. Proposed own approach to the interpretation of the essence of concepts of sustainable development and sustainable development policy of the country. The main reasons that influence the formation of successful managerial behavior of managers at the state level and at the level of enterprises and organizations are analyzed. It is proved that the lack of vectors for the transformation of Ukrainian society and the strategic vision of the country's development trends, as well as the corruption of society and the presence of sociohumanitarian problems, are the main causes of ineffective management of all levels. The necessity of elaboration of the program of long-term development of the Ukrainian economy on the bases coherence of decisions and coordination of actions#x20;and preservation of national interests is substantiated.
В статье рассмотрены современные тенденции глобализации, раскрыто ее положительные проявления и угрозы по развитию национальных экономик и сохранения национальной независимости. Рассмотрены элементы экономической безопасности страны, которые призваны обеспечить экономическую устойчивость и развитие страны. Охарактеризованы основные условия, необходимые для создания благоприятной бизнес-среды и успешного ведения предпринимательской деятельности. Обоснована необходимость реализации политики устойчивого развития экономики страны. Предложено собственный подход к трактовке сути понятий устойчивое развитие и политика устойчивого развития экономики страны. Проанализированы основные причины, которые негативно влияют на формирование успешной управленческой поведения руководителей, как на уровне государства, так и на уровне предприятий и организаций. Доказано, что отсутствие векторов трансформации украинского общества и стратегического видения направлений развития страны, а также коррумпированность общества и наличие проблем социогуманитарного характера - это основные причины неэффективного управления всех уровней. Обоснована необходимость разработки программы долгосрочного развития экономики Украины на принципах согласованности решений и координации действий, а также, сохранения национальных интересов.


Опис:

(Description)

 

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22623


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017URL-посилання пов’язаного матеріалу:

 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17vomrek.pdf
http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1216_u.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України
http://um.co.ua/10/10-10/10-106298.html
http://pidruchniki.com/1486011053396/ekonomika/naslidki_globalizatsiyi_antiglobalizm
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2- 53/19.pdf
http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1/%D0%95%D0%9A%D0%9 E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D 0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A0 %D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf
https://zbruc.eu/node/59471
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
http://www.zarplata.co.ua/?p=6920
https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630201/
https://tsn.ua/politika/zarplati-suddiv-startuvatimut-45-tisyach-griven-a-za-vidvidsuddi- shaleni-shtrafi-1003990.html
file:///C:/Temp/Mre_2014_3_4.pdf
http://soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/Belyatsky.pdf
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_11/L_G_Melnyk_I_B_DehtyarovaT he_European_experience_of_economic_and_legal_instruments_implementation_for_insur ing_sustainabl.pdf
http://www.niss.gov.ua/articles/1237/


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 

Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
Товарна структура зовнішньої торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1216_u.htm.
Зовнішня торгівля України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України.
Позитивні та негативні наслідки сучасної глобалізації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://um.co.ua/10/10-10/10-106298.html.
Амеліна І. В. Міжнародні економічні відносини. Наслідки глобалізації та антиглобалізм [текст]: навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К.: «Центр учбової літератури», 2013 – 256 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1486011053396/ekonomika/naslidki_globalizatsiyi_antiglobalizm
Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 № 964- IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
Мандзіновська Х. О. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення / Х. О. Мандзіновська // Наукові записки. – 2016. – 2 (53) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2- 53/19.pdf.
Економічна безпека України: внутрішні та зовнішні чинники : Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / С. Д. Гелей, М. І. Крупка, М. Д. Лесечко та ін.; ред.: Я. Й. Малик; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. – 255 c.
Скорук О. В. Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1/%D0%95%D0%9A%D0%9 E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D 0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A0 %D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf.
Головаха Є. Українське суспільство: вектори трансформації / Є. Головаха [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/59471.
Середньомісячна зарплата по регіонах України в 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/.
Таблиця посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетної сфери на 2018 – 2020 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zarplata.co.ua/?p=6920.
НБУ в 1,5 разу підвищив зарплату всім членам правління, крім Гонтаревої // Економічна правда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630201/.
Парламент ухвалив судову реформу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://tsn.ua/politika/zarplati-suddiv-startuvatimut-45-tisyach-griven-a-za-vidvidsuddi- shaleni-shtrafi-1003990.html.
Валлє В. Корупція: роздуми після Майдану / В. Валлє. – К.: «Дух і літера», 2016. – 280 с.
Дегтярьова І. Б. Економічні та фінансові інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку: досвід ЄС / І. Б. Дегтярьова, О. І. Мельник, Я. В. Романченко // Механізм регулювання економіки, 2014, 3. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Temp/Mre_2014_3_4.pdf.
Біляцький С. Д. Сталий розвиток економіки у процесах соціальних гарантій: міжнародний досвід та українська перспектива / С. Д. Біляцький // Економічний часопис. – 11-12(1)’2012. – С. 6-8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/Belyatsky.pdf.
Європейський досвід використання економіко-правових інструментів забезпечення сталого розвитку Л. Г. Мельник, І. Б. Дегтярьова. Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 1. – С. 13-24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_11/L_G_Melnyk_I_B_DehtyarovaT he_European_experience_of_economic_and_legal_instruments_implementation_for_insur ing_sustainabl.pdf.
Кирич Н. Б. Поняття і необхідність сталого розвитку / Т. І. Лібусь, Н. Б. Кирич // Збірник тез доповідей Ⅴ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 17-18 листопада 2016 року. – Т. : ТНТУ, 2016. – Том Ⅱ. – С. 342.
Державна політика сталого розвитку на засадах "зеленої" економіки . Аналітична записка / В. Г. Потапенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1237/.
Малюта Л. Я. Екологічний імператив забезпечення економічної безпеки в контексті сталого розвитку суспільства / Л. Я. Малюта, Л. М. Мельник, О. Б. Погайдак // Галицький економічний вісник — Тернопіль: ТНТУ, 2014. — Том 44. — № 1. — С. 21-29.
Владимир О. М. Сталий розвиток економіки країни – запорука успішного ведення підприємництва в умовах інтеграційних перетворень / О. М. Владимир, В. А. Паляниця // Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних перетворень: матеріали науково-практичного семінару, (Тернопіль, 17 жовтня 2017 року) / МОН України, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя [та ін.]. – Тернопіль: 2017. – 49 с.


References:

(International)

 

Sustainable Development Goals 2016-2030 [Tsili staloho rozvytku 2016-2030], available at: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-stalohorozvytku.
Commodity structure of foreign trade [Tovarna struktura zovnishn'oyi torhivli], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1216_u.htm.
Foreign Trade of Ukraine [Zovnishnya torhivlya Ukrayiny], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Зовнішня_торгівля_України.
Positive and negative consequences of modern globalization [Pozytyvni ta nehatyvni naslidky suchasnoyi hlobalizatsiyi], available at: http://um.co.ua/10/10-10/10- 106298.html.
Amelina, I. V., Popova, T. L. & Vladymyrov, S. V. International Economic Relations. Consequences of globalization and anti-globalization [Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny. Naslidky hlobalizatsiyi ta antyhlobalizm], Kyiv, Center for Educational Literature, 2013, 256 pp., available at: http://pidruchniki.com/1486011053396/ekonomika/naslidki_globalizatsiyi_antiglobali zm.
The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" dated 19.06.2003 № 964-IV [Zakon Ukrayiny «Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny» vid 19.06.2003 # 964- IV], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
Mandzinovska, Kh. O. Economic security of the state: the essence, constituent elements and problems of provision [Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist', skladovi elementy ta problemy zabezpechennya]. Naukovi zapysky – Scientific notes. 2016, 2 (53), available at: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/2-53/19.pdf.
Heley, S. D., Krupka, M. I. & Lesechko, M. D. Ukraine's economic security: internal and external factors [Ekonomichna bezpeka Ukrayiny: vnutrishni ta zovnishni chynnyky], Lviv, Publishing Center of LNU them. I.Franko, 2002, 255 pp.
Skoruk, O. V. Economic security of the state: the essence, constituent elements and problems of provision [Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist', skladovi elementy ta problemy zabezpechennya]. Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu – Scientific herald of Uzhgorod National University, available at: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/10961/1/%D0%95%D0%9A%D0%9 E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D 0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%A0 %D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf.
Holovakha, Ye. Ukrainian society: vectors of transformation [Ukrayins'ke suspil'stvo: vektory transformatsiyi], available at: https://zbruc.eu/node/59471.
Average monthly salary by Ukrainian’s regions in 2017 [Seredn'omisyachna zarplata po rehionakh Ukrayiny v 2017 r.], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/.
The table of salaries (tariff rates) of budget employees for 2018-2020 years [Tablytsya posadovykh okladiv (taryfnykh stavok) pratsivnykiv byudzhetnoyi sfery na 2018 – 2020 roky], available at: http://www.zarplata.co.ua/?p=6920.
The NBU increased the salary to all members of the board by 1.5 times, except Gontareva [NBU v 1,5 razu pidvyshchyv zarplatu vsim chlenam pravlinnya, krim Hontarevoyi]. Ekonomichna pravda – The economic truth, available at: https://www.epravda.com.ua/news/2017/10/18/630201/.
Parliament passed judicial reform [Parlament ukhvalyv sudovu reformu], available at: https://tsn.ua/politika/zarplati-suddiv-startuvatimut-45-tisyach-griven-a-za-vidvidsuddi- shaleni-shtrafi-1003990.html.
Wallie, V. Corruption: Thoughts after the Maidan [Koruptsiya: rozdumy pislya Maydanu], Kyiv, Spirit and letter, 2016, 280 pp.
Dehtyarova, I. B., Melnyk, O. I. & Romanchenko, Ya. V. Economic and Financial Instruments for Sustainable Regional Development: EU Experience [Ekonomichni ta finansovi instrumenty zabezpechennya staloho rehional'noho rozvytku: dosvid YeS]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2014, No 3, available at: file:///C:/Temp/Mre_2014_3_4.pdf.
Bilyatsky, S. D. Sustainable development of the economy in the processes of social guarantees: international experience and Ukrainian perspective [Stalyy rozvytok ekonomiky u protsesakh sotsial'nykh harantiy: mizhnarodnyy dosvid ta ukrayins'ka perspektyva]. Ekonomichnyy chasopys – Economic magazine, 11-12(1)’2012, 6-8pp., available at: http://soskin.info/userfiles/file/2013/11-12%202013%20EX/Belyatsky.pdf.
Dehtyarova, I. B. & Melnyk, L. H. European experience of using economic and legal instruments for sustainable development [Yevropeys'kyy dosvid vykorystannya ekonomiko-pravovykh instrumentiv zabezpechennya staloho rozvytku]. Mekhanizm rehulyuvannya ekonomiky – Mechanism of Economic Regulation, 2012, № 1, 13-24 pp., available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_11/L_G_Melnyk_I_B_DehtyarovaT he_European_experience_of_economic_and_legal_instruments_implementation_for_insur ing_sustainabl.pdf.
Kyrych, N. B. & Libus, T. I. The concept and the need for sustainable development [Ponyattya i neobkhidnist' staloho rozvytku]. Zbirnyk tez dopovidey Ⅴ Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi molodykh uchenykh ta studentiv „Aktual'ni zadachi suchasnykh tekhnolohiy” – Collection of Abstracts Ⅴ International Scientific and Technical Conference of Young Scientists and Students "Current Problems of Modern Technologies", Ternopil, TNTU, November 17-18, 2016, P. 342.
Potapenko, V. H. State policy of sustainable development on the principles of the "green" economy. Analytical note [Derzhavna polityka staloho rozvytku na zasadakh "zelenoyi" ekonomiky . Analitychna zapyska], available at: http://www.niss.gov.ua/articles/1237/
Malyuta, L. Ya., Melnyk, L. M. & Pohaydak, O. B. Environmental imperative to ensure economic security in the context of sustainable development of society [Ekolohichnyy imperatyv zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky v konteksti staloho rozvytku suspil'stva]. Halyts'kyy ekonomichnyy visnyk – Galician Economic Herald, Ternopil, TNTU, 2014, No 44(1), P. 21-29.
Vladymyr, O. M. & Palyanytsya, V. A. Sustainable development of the country's economy - basis of successful entrepreneurship in integrated transformations conditions [Stalyy rozvytok ekonomiky krayiny – zaporuka uspishnoho vedennya pidpryyemnytstva v umovakh intehratsiynykh peretvoren']. Osoblyvosti rozvytku sotsial'noho biznesu v umovakh intehratsiynykh peretvoren': materialy naukovo-praktychnoho seminaru – Features of the development of social business in the context of integration transformations: materials of the scientific and practical seminar, Ternopil: TNTU, 2017 – P. 17.


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:

infobase

oaji

Поточний запис у каталозі ULRICHS

cosmos_logo_big

index_copernicus

ICV 2015: 71.88 

harvardlibrary

elibrary_logo

world_cat

duke

british_library

alberta

uic

moris_library

standford

illinois

macewan

researchbib

citefactor

denmark

poland

globalimpactfactor
sis-logo

У перспективі:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian