Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Механізм управління кадровим потенціалом на основі концепції синергії

Назва:

(Title)

Механізм управління кадровим потенціалом на основі концепції синергії


Інші назви:

(Other titles)


Mekhanizm upravlinnia kadrovym potentsialom na osnovi kontseptsii synerhii
Personnel potential management mechanism based on the concept of synergy
Механизм управления кадровым потенциалом на основе концепции синергии

Автори:

(Authors)


Смачило, ВалентинаПриналежність:

(Affiliation)

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002, Україна e-mail: miroslava.valya@ukr.net к.е.н., доцент, кафедра економіки

 

Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)


Смачило В. Механізм управління кадровим потенціалом на основі концепції синергії [Електронний ресурс] / Валентина Смачило // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 171-182. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17svvoks.pdf.Bibliographic description:

(International)


 

Smachylo, V. (2017). Mekhanizm upravlinnia kadrovym potentsialom na osnovi kontseptsii synerhii [Personnel potential management mechanism based on the concept of synergy]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 171-182. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17svvoks.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)


1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)


вер-2017Видавництво:

(Publisher)


Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)


331.107 (108)


JEL:М5
J5


Ключові слова:

(Keywords)

 

стратегія
управління
кадровий потенціал підприємства
синергія
коефіцієнт синергії
матриця
strategy
matrix
personnel potential of enterprise
synergy
synergy coefficient management
стратегия
кадровый потенциал предприятия
матрица
синергия
коэффициент синергии
управление


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

Стрімка трансформація соціально-економічних систем на всіх рівнях та зростаюча роль людини в економіці вимагають перегляду концепції управління кадровим потенціалом підприємств (КПП). Це обумовлює необхідність формування сучасних механізмів управління ним. В дослідженні автором запропоновано механізм управління кадровим потенціалом підприємства на основі концепції синергії, який передбачає: розробку методики оцінювання, безпосереднє оцінювання кадрового потенціалу працівників та підприємства, здійснення управлінського впливу на основі проведеної оцінки, розрахунок динамічних змін після здійснення управлінського впливу відповідно до цілей, оцінювання ефективності управління за критерієм наявності синергії, побудову матриці визначення стратегій управління КПП на основі прояву синергії, формування, реалізацію та контроль за виконанням запроваджених стратегій. Рекомендовано, як критерій ефективності управління, розглядати наявність синергії, яка описана математичною залежністю. Це дозволить здійснювати ефективний управлінський вплив на кадровий потенціал підприємства у відповідності до цілей.
The rapid transformation of socio-economic systems at all levels and the growing role of people in the economy require revision of the concept of management of personnel potential of an enterprise (PPE). This stipulates the necessity of the formation of modern mechanisms for managing it. In the study, the author has proposed a mechanism of management of personnel potential of an enterprise on the basis of the concept of synergy, which involves: development of a methodology of evaluation, direct assessment of personnel potential of employees and enterprises, management impact on the basis of evaluation, calculation of dynamic changes after the implementation of management influence in accordance with the objectives, the evaluation of efficiency management by the criterion of synergy, construction of a matrix for determining the strategies of PPE management on the basis of synergy, development, implementation and enforcement of policies implemented. It is recommended, as a criterion for the effectiveness of management, to consider the presence of synergy, described by mathematical dependence. This will allow to perform effective managerial influence on the personnel potential of the enterprise in accordance with the objectives.
Стремительная трансформации социально-экономических систем на всех уровнях и возрастающая роль человека в экономике требуют пересмотра концепции управления кадровым потенциалом предприятий (КПП). Это обусловливает необходимость формирования современных механизмов управления им. В исследовании автором предложен механизм управления кадровым потенциалом предприятия на основе концепции синергии, который предусматривает: разработку методики оценки, непосредственное оценивание кадрового потенциала работников и предприятия, осуществление управленческого влияния на основе проведенной оценки, расчет динамических изменений после осуществления управленческого воздействия в соответствии с целями, оценку эффективности управления по критерию наличия синергии, построение матрицы определения стратегий управления КПП на основе проявления синергии, формирование, реализацию и контроль за выполнением предложенных стратегий. Рекомендовано, в качестве критерия эффективности управления, рассматривать наличие синергии, что описано математической зависимостью. Это позволит осуществлять эффективное управленческое влияние на кадровый потенциал предприятия в соответствии с целями.


Опис:

(Description)

 

Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17svvoks.pdf


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу):


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22746


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)


 

Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: 

http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17svvoks.pdf
http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_36_3.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=352
http://skhid.com.ua/article/view/19030/16759
http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27254.doc.htm
http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/169_9.pdf
http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=444&issue_id=30
http://global-national.in.ua/archive/2-2014/157.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41438/st_57_24.pdf?sequence=1


Перелік літератури:

References (Ukraine)

Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: Монографія. – Ірпінь: НАДПСУ, 2007. – 174с.
Водянка Л. Д. Синергетичний ефект у діяльності підприємств: класифікація та підходи до оцінювання / Л. Д. Водянка, І. В. Яскал // Вісник Хмельницького національного університету. Т. 1. – 2012. – № 3. – С. 712.
Воронкова В. Г. Синергетична методологія аналізу соціального управління / В. Г. Воронкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_36_3.pdf.
Гармідер Л. Д. Методичні підходи до оцінювання розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства// Економіка і регіон № 2 (39) – 2013 – ПолтНТУ с. 44-51.
Глухова С. В. Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=352.
Гриньова В. М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Гриньова В. М., Писаревська Г. І. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 228 с.
Дмитришин О. В. Синергетичний підхід до здійснення підприємницької діяльності / О. В. Дмитришин, В. В. Яцура // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.10. – С. 194-199.
Калініченко Л. Л. Фактори забезпечення інтегрального інтелекту колективу підприємств / Л. Л. Калініченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. - № 3. – С. 120-127.
Кравченко О. С. Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств [Текст] / О. С. Кравченко // Механізм регулювання економіки. - 2014. - № 2. - С. 79-87.
Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект (колективна монографія) / за ред. Е. М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 356 с.
Підвальна О. Г. Синергійний ефект в менеджменті / О. Г. Підвальна, Н. О. Козяр // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2013. – No 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865.
Полянська А., Афонькін С. Визначення ефекту синергії в процесі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://skhid.com.ua/article/view/19030/16759.
Посилкіна О. В., Братішко Ю. С., Дослідження синергізму трудового потенціалу фармацевтичних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27254.doc.htm.
Скіцько В. Концептуальні засади управління логістичними системами з врахуванням синергії та синергетики // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка, 2015, issue 4 (169), 53-58; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/169_9.pdf.
Смачило В. В. Дослідження підходів щодо дефініції «кадровий потенціал підприємства» // Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: Щорічний збірник наукових робіт. Матеріали V міжнародної науково-практичної дистанційної конференції, м. Харків, 30-31 березня 2017 р.) / редкол. : В. В. Малий та ін. – Харків.: НФаУ, 2017.
Смачило В. В. Квінтесенція та понятійно-семантичний аналіз соціально-економічної категорії «кадровий потенціал підприємства» // Механізм регулювання економіки №3, 2016 http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=444&issue_id=30.
Смачило В. В. Рівнево-ієрархічна демаркація соціально-економічної категорії "кадровий потенціал" // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті №3 (56), 2016. - с. 138-155.
Фадєєва І. Г. Синергізм та координація роботи підсистем в інтегрованій системі управління нафтогазовидобувної корпорації / І. Г. Фадєєва // Економічний часопис ХХІ. – 2012. – No 12. – С. 32-35.
Чернецька О. В. Сутність та значення синергетичного ефекту в системі управління на підприємстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/157.pdf.
Чорна М. В., Чатченко О. Є., Зубков С. О. / «Оцінка перспектив розвитку підприємств ресторанного бізнесу як чинник забезпечення конкурентоспроможності в умовах євроінтеграційних процесів» // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку національної економіки в контексті євроінтеграційних та глобальних викликів». Тези доповідей. Частина 1.-Харків: ХНУБА, 2016. ‒ 206-209.
Шаульська, Л. В. Умови розвитку трудового потенціалу [Текст] / Л. В. Шаульська // Економіст. – 2009. – № 2. – С. 11-27.
Шевцова Г. З. Синергетичний менеджмент як концепція організованої синергії в управлінні підприємствами // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41438/st_57_24.pdf?sequence=1.


References:

(International)

Bilorus, T. V. (2007). Strategichne upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva [Strategic human resources Management Company]. Irpin, NADPSU. 174p. (In Ukrainian).
Vodjanka, L. D., Jaskal, I. V. (2012) Synerghetychnyj efekt u dijaljnosti pidpryjemstv: klasyfikacija ta pidkhody do ocinjuvannja [Synergy effect in enterprise activity: classification and approaches to evaluation]. Bulletin of the Khmelnytsky National University. Vol. 1, no. 3, pp. 7-112.
Voronkova V. Gh. Cynerghetychna metodologhija analizu socialjnogho upravlinnja [Synergetic methodology of social control analysis]. Electronic resource. Available at: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/VISNIK_36_3.pdf.
Garmider, L. D. (2013) Metodychni pidkhody do ocinjuvannja rozvytku kadrovogho potencialu torghoveljnogho pidpryjemstva [Methodological approaches to evaluation of personnel potential commercial enterprise]. Economy and region, no 2 (39), pp. 44-51.
Ghlukhova S. V. (2010) Metodychnyj pidkhid shhodo ocinky rezuljtatyvnosti innovacijnoji dijaljnosti budiveljnykh pidpryjemstv [Methodical approach to the evaluation of the performance of innovative activity of construction enterprises]. Effective economy (electronic journal), no. 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=352 (accessed (14.11.2017)).
Gryn'ova, V. M., Pysarevs'ka, G. I. (2012). Upravlinnja kadrovym potencialom pidpryjemstva [Human resources Management Company]. H, HNEU. 228p. (In Ukrainian).
Dmitrishin, O. V., Yatsura V. V. (2011) Synerghetychnyj pidkhid do zdijsnennja pidpryjemnycjkoji dijaljnosti [Synergetic Approach to Entrepreneurial Activity]. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 21.10, pp. 194-199.
Kalinichenko, L. L. (2012) Faktory zabezpechennja integhraljnogho intelektu kolektyvu pidpryjemstv [Factors providing integral intelligence to the collective of enterprises]. Marketing and management of innovations, no. 3, pp. 120-127.
Kravchenko, O. S. (2014) Praktychni aspekty ocinky synerghiji jak osnovnogho kryteriju vidboru efektyvnykh ughod zlyttja abo poghlynannja pry transformaciji biznes-modelej vitchyznjanykh pidpryjemstv [Practical aspects of synergy assessment as the main criterion for selecting effective mergers or acquisitions in the transformation of business models of domestic enterprises]. Mechanism of regulation of economy, no. 2, pp. 79-87.

Libanova E. M. (2015) Lyudskyj rozvytok v Ukrayini. Modernizaciya socialnoyi polityky: regionalnyj aspekt [Human development in Ukraine. Modernization of social policy: regional aspect]. Institute of Demography and Social Studies them. M.V. Studs of the National Academy of Sciences of Ukraine. - 356 pp. (In Ukrainian).
Pidvaljna, O. Gh., Kozjar N. O. (2013) Synerghijnyj efekt v menedzhmenti [Synergy effect in management]. Effective economy (electronic journal), no. 3. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1865 (accessed (14.11.2017)).
Poljansjka A., Afonjkin S. (2013) Vyznachennja efektu synerghiji v procesi pryjnjattja upravlinsjkykh rishenj [Determination of the effect of synergy in the process of making managerial decisions.]. East (electronic journal), no. 5, pp. 81-89. Available at: http://skhid.com.ua/article/view/19030/16759 (accessed (14.11.2017)). 13. Posylkina, O. V., Bratishko, Ju. S. (2008) Doslidzhennja synerghizmu
Posylkina, O. V., Bratishko, Ju. S. (2008) Doslidzhennja synerghizmu trudovogho potencialu farmacevtychnykh pidpryjemstv [Research of synergism of labor potential of pharmaceutical enterprises]. Electronic resource. Available at: http://www.rusnauka.com/24_SVMN_2008/Economics/27254.doc.htm. (accessed (14.11.2017)).
Skicjko, V. (2015) Konceptualjni zasady upravlinnja loghistychnymy systemamy z vrakhuvannjam synerghiji ta synerghetyky [Conceptual principles of management of logistic systems taking into account synergy and synergetics]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, issue 4 (169), pp. 53-58; Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/10/169_9.pdf.
Smachylo, V. V. (2017) Doslidzhennja pidkhodiv shhodo definiciji «kadrovyj potencial pidpryjemstva [Investigation of the approaches to defining the "personnel potential of the enterprise"]. Management and Marketing in the Contemporary Economy, Science, Education, Practice: Annual Collection of Scientific Papers. Kharkiv: NfaU. Pp. 406-413.
Smachylo, V. V. (2016) Kvintesencija ta ponjatijno-semantychnyj analiz socialjno-ekonomichnoji kateghoriji «kadrovyj potencial pidpryjemstva» [Quintessence and conceptual-semantic analysis of the socio-economic category "Human Resource Potential"]. Mechanism for Regulating Economics, no. 3. Available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/index.php?cmd=view_article&article_id=444&issue_id=30.
Smachylo, V. V. (2016) Rivnevo-ijerarkhichna demarkacija socialjno-ekonomichnoji kateghoriji "kadrovyj potencial" [Pivne-hierarchical demarcation of the socio-economic category "human potential"]. Development of methods of management and management of transport, no.3 (56), pp. 138-155.
Fadjejeva, I. Gh. (2012) Synerghizm ta koordynacija roboty pidsystem v integhrovanij systemi upravlinnja naftoghazovydobuvnoji korporaciji [Synergism and coordination of work of subsystems in the integrated system of management of the oil and gas extracting corporation ]. Economic Journal of the XXI, no.12, pp. 32-35.
Chernecjka, O. V. (2014) Sutnistj ta znachennja synerghetychnogho efektu v systemi upravlinnja na pidpryjemstvi [The essence and significance of the synergistic effect in the management system at the enterprise]. Global and National Problems of Economy (electronic journal), vol. 2, pp. 762-765. Available at: http://global-national.in.ua/archive/2-2014/157.pdf. (accessed (14.11.2017)).
Chorna, M. V., Chatchenko, O. Je., Zubkov, S. O. (2016) Ocinka perspektyv rozvytku pidpryjemstv restorannogho biznesu jak chynnyk zabezpechennja konkurentospromozhnosti v umovakh jevrointeghracijnykh procesiv [Evaluation of the prospects for the development of restaurant business as a factor in ensuring competitiveness in the conditions of European integration processes] Proceedings of the Priorities for the development of the national economy in the context of European integration and global challenges (Ukraine, Kharkiv, April 20-21, 2016), Kharkiv, KhNUBA, pp. 206-209.
Shaulska, L. V. (2009) Umovy rozvytku trudovogho potencialu [Terms of employment labor potential]. Ekonomist, no. 2, pp.11-27.
Shevcova Gh. Z. Synerghetychnyj menedzhment jak koncepcija orghanizovanoji synerghiji v upravlinni pidpryjemstvamy [Synergetic management as a concept of organized synergy in the management of enterprises]. Electronic resource. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/41438/st_57_24.pdf?sequence=1.


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian