Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення

Назва:

(Title)


Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення


Інші назви:

(Other titles)


 

Antykryzove upravlinnia v zabezpechenni finansovoi stiikosti bankivskoi systemy Ukrainy: suchasnyi stan, problemy ta napriamy vdoskonalennia
Crisis management in providing financial stability of the Ukrainian banking system: current state, problems and directions of improvement
Антикризисное управление в обеспечение финансовой устойчивости банковской системы Украины: современное состояние, проблемы и направления совершенствования


Автори:

(Authors)


Пільгуй, СофіяПриналежність:

(Affiliation)

 

ДВНЗ «Університет банківської справи» вул. Андріївська, 1, м. Київ, 04070, Україна e-mail: sofi-pilgui@yandex.ru аспірант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)


Пільгуй С. Антикризове управління в забезпеченні фінансової стійкості банківської системи України: сучасний стан, проблеми та напрями вдосконалення [Електронний ресурс] / Софія Пільгуй // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 126-134. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17psstnv.pdf.Bibliographic description:

(International)


Pilguy, S. (2017). Antykryzove upravlinnia v zabezpechenni finansovoi stiikosti bankivskoi systemy Ukrainy: suchasnyi stan, problemy ta napriamy vdoskonalennia [Crisis management in providing financial stability of the Ukrainian banking system: current state, problems and directions of improvement]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 126-134. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17psstnv.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)


1-вер-2017Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)УДК:

(UDC)


336.717.18JEL: 


G21
E50


Ключові слова:

(Keywords)

 

антикризове управління
показники фінансової стійкості
банківська криза
кризові явища
фінансова стійкість банківської системи
indicators of financial resilience
bank crisis
crisis phenomena
crisis management
financial resilience of the banking system
антикризисное управление
показатели финансовой устойчивости
банковский кризис
кризисные явления
финансовая устойчивость банковской системы


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

Проаналізовано сучасний стан банківської системи України в розрізі основних показників фінансової стійкості: показників результативності діяльності, ROA, ROE; нормативів ліквідності та достатності регулятивного капіталу. Виявлено вплив кризових явищ на функціонування банківської системи — зниження показників стійкості, збитковість та кардинальна зміна структури банківської системи України. Вказані основні тенденції банківського регулювання різних країн: реалізація стратегії гнучкого підходу до здійснення регулятивного нагляду за банківськими установами та всебічна підтримка і стимулювання кредитування реального сектору як запоруку стійкого розвитку економіки. Запропоновано стратегічні вектори реалізації антикризового управління в контексті сучасного розвитку фінансово-економічних систем для запобігання прояву кризових явищ та підвищення рівня фінансової стійкості банківської системи України: реалізація гнучкого диференційованого підходу здійснення регулятивної політики центральним банком, запобігання наслідкам ірраціональної поведінки та створення дієвих інститутів для гарантування і захисту прав суб’єктів банківської системи.
The current state of the banking system of Ukraine in terms of major indicators of financial resilience was analyzed: performance indicators, ROA, ROE; norms of liquidity and adequacy of regulatory capital. The influence of crisis phenomena on the functioning of the banking system was determined, namely the decrease of indicators of stability, unprofitableness and essential change of structure of the banking system of Ukraine. The main tendencies of bank regulation of different countries are shown: implementation of the strategy of flexible approach to the regulatory supervision of banking institutions and comprehensive support and stimulation of the real sector crediting as a guarantee of sustainable economic development. Some strategic vectors of the implementation of crisis management under modern development of financial and economic systems conditions in order to prevent some crisis phenomena, to raise the level of financial resilience of the banking system of Ukraine were suggested. They include the flexible differentiated approach to the implementation of regulatory policy by the central bank, prevention of the consequences of irrational behavior and the creation of effective institutions to guarantee and protect the rights of subjects of banking system.
Проанализировано современное состояние банковской системы Украины в разрезе основных показателей финансовой устойчивости: показателей результативности деятельности, ROA, ROE; нормативов ликвидности и достаточности регулятивного капитала. Выявлено влияние кризисных явлений на функционирование банковской системы — снижение показателей устойчивости, убыточность и кардинальное изменение структуры банковской системы Украины. Указанные основные тенденции банковского регулирования разных стран - реализация стратегии гибкого подхода к осуществлению регулятивного надзора за банковскими учреждениями и всесторонняя поддержка и стимулирование кредитования реального сектора как залог устойчивого развития экономики. Предложены стратегические векторы реализации антикризисного управления в контексте современного развития финансово-экономических систем для предотвращения проявления кризисных явлений и повышения уровня финансовой устойчивости банковской системы Украины: реализация гибкого дифференцированного подхода осуществления регулятивной политики центральным банком, предотвращения последствий иррационального поведения и создание действенных институтов для обеспечения и защиты прав субъектов банковской системы.


Опис:

(Description)


Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17psstnv.pdf


URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22739


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17psstnv.pdf
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/FEAO_Analysis-of-the-NBU-

Monetary-Pollicy-Effectiveness_A5_03.pdf.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44050759&cat_id=55838.
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-

globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2
http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department

/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf
http://interfax.com.ua/news/economic/292257.html


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 

Аналіз ефективності монетарної політики НБУ // Офіс з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді України. — 2016. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/FEAO_Analysis-of-the-NBU-Monetary-Pollicy-Effectiveness_A5_03.pdf.
Доформування резервів Приватбанком обумовило ріст збитків банківської системи у 2016 році // НБУ. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44050759&cat_id=55838.
Основні показники діяльності банків // НБУ. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593
Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018 // Економічний дискусійний клуб. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2
Стратегія розвитку банківської системи 2016-2020: синергія розвитку банків та індустріалізації економіки // КНЕУ. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department

/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf.
Треть населения Украины не держит сбережения в коммерческих банках – исследование / ІА «Інтерфакс-Україна». 24.09.2015. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://interfax.com.ua/news/economic/292257.html.


References:

(International)

 

Analiz efektyvnosti monetarnoyi polityky NBU (2016) [Analysis of the effectiveness of the monetary policy of the NBU]. Ofis z finansovoyi ta ekonomichnoyi analityky u Verkhovniy Radi Ukrayiny. Available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/FEAO_Analysis-of-the-NBU-Monetary-Pollicy-Effectiveness_A5_03.pdf.
Doformuvannya rezerviv Pryvatbankom obumovylo zrostannya zbytkiv bankivsʹkoyi systemy v 2016 rotsi [Formation of reserves by Privatbank caused growth of losses of the banking system in 2016]. NBU. Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=44050759&cat_id=55838.
Osnovni pokaznyky diyalʹnosti bankiv [Basic indicators of banks]. NBU. Available at: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442&cat_id=34798593.
Pozytsiya Ukrayiny v reytynhu krayin svitu za pokaznykom hlobalʹnoyi konkurentospromozhnosti 2017-2018 [The position of Ukraine in the world ranking according to the index of global competitiveness 2017-2018]. Ekonomichnyy dyskusiynyy klub. Available at: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indexom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2.
Stratehiya rozvytku bankivsʹkoyi systemy 2016-2020: synerhiya bankiv ta industrializatsiyi ekonomiky [Strategy of development of the banking system 2016-2020: synergy of development of banks and industrialization of the economy]. KNEU. Available at: http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department

/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf.
Tretʹ naselennya Ukrayiny ne derzhytʹ zberezhennya v komertsiynykh bankakh - doslidzhennya [One third of the population of Ukraine does not keep savings in commercial banks - research] IA «Interfaks-Ukrayina». 24.09.2015 r. Available at: http://interfax.com.ua/news/economic/292257.html.


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian