Проводиться набір до чергового випуску 1 (26) 2022

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінка

Назва:

(Title)

 

Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінкаІнші назви:

(Other titles)


Transaktsiini vytraty natsionalnoi ekonomiky: sutnist, klasyfikatsiia ta otsinka
Transaction costs of the national economy: essence, classification and evaluation
Трансакционные издержки национальной экономики: сущность, классификация и оценка


Автори:

(Authors)

 

Грицаєнко, МиколаПриналежність:

(Affiliation)

 

Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл., 72310, Україна e-mail: nick.gric@gmail.com к.е.н., старший викладач, кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності


Бібліографічний опис:

Bibliographic description (Ukraine)


Грицаєнко М. Трансакційні витрати національної економіки: сутність, класифікація та оцінка [Електронний ресурс] / Микола Грицаєнко // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2017. — Вип. 2 (17). — С. 41-55. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17hmikto.pdf.Bibliographic description:

(International)


Grytsaenko, M. (2017). Transaktsiini vytraty natsionalnoi ekonomiky: sutnist, klasyfikatsiia ta otsinka [Transaction costs of the national economy: essence, classification and evaluation]. Socio-Economic Problems and the State. 17 (2), 41-55. http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17hmikto.pdf.


Дата публікації:

(Issue Date)

 

1-гру-2017


Дата подання:

(Submitted date)

 

вер-2017Видавництво:

(Publisher)

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя та Академія соціального управління (Україна)


УДК:

(UDC)


338.58JEL: E02
O11


Ключові слова:

(Keywords)

трансакційний сектор економіки
валовий внутрішній продукт
соціальний капітал
трансакційні витрати
інституційне середовище
gross domestic product
transaction costs
social capital
transactional sector of economy
institutional environment
трансакционный сектор экономики
валовой внутренний продукт
социальный капитал
трансакционные издержки
институциональная среда


Короткий огляд (реферат):

(Abstract)

 

У статті визначена сутність трансакційних витрат, розглянута їхня класифікація та проведена оцінка на макроекономічному рівні. Підкреслено важливу роль інституційного середовища у формуванні соціального капіталу, показаний взаємозв’язок соціального капіталу та трансакційних витрат. Узагальнені різноманітні трактування поняття «трансакційні витрати». Сформульована авторська дефініція трансакційних витрат як тих, які збільшують ціну товару, не змінюючи його споживчої вартості, що виникають внаслідок взаємодії підприємств з іншими суб’єктами інституційного середовища. З метою подальшого використання у розробці методики оцінки трансакційних витрат розглянуті існуючі підходи до їхньої класифікації. Запропонована оцінка трансакційних витрат національної економіки через оцінку її трансакційного сектору. Проаналізована динаміка розміру трансакційного сектору, його вплив на валовий внутрішній продукт (ВВП). На основі визначеної обернено пропорційної залежності між розміром ВВП і частками трансакційного сектору у його структурі зроблений висновок про глибоку економічну кризу та наявність деструктивних зрушень в економіці.
The article defines the essence of transaction costs, considers their classification and evaluates them at the macroeconomic level. The importance of the institutional environment in the formation of social capital is emphasized, and the relationship between social capital and transaction costs is shown. Various interpretations of the concept of "transaction costs" are generalized. The author's definition of transaction costs as those that increase the price of goods without changing its consumer value, and arise from the interaction of enterprises with other subjects of institutional environment, is stated. The existing approaches to their classification have been considered aimed at their further use in the development of methods of transaction costs assessment. The evaluation of transactional costs of the national economy by estimating its transactional sector has been proposed. The dynamics of the size of the transactional sector, its influence on gross domestic product (GDP) has been analyzed. On the basis of the found inverse proportion between the size of GDP and the shares of the transactional sector in its structure, we came to the conclusion that a deep economic crisis and some destructive changes in the economy are taking place.
В статье определена сущность трансакционных издержек, рассмотрена их классификация и проведена оценка на макроэкономическом уровне. Подчеркнута важная роль институциональной среды в формировании социального капитала, показана взаимосвязь социального капитала и трансакционных издержек. Обобщены различные трактовки понятия «трансакционные издержки». Сформулирована авторская дефиниция трансакционных издержек как тех, которые увеличивают цену товара, не меняя его потребительской стоимости, возникающих в результате взаимодействия предприятий с другими субъектами институциональной среды. С целью дальнейшего использования в разработке методики оценки трансакционных издержек рассмотрены существующие подходы к их классификации. Предложена оценка трансакционных издержек национальной экономики через оценку ее трансакционного сектора. Проанализирована динамика размера трансакционного сектора, его влияние на валовой&#x#x20;внутренний продукт (ВВП). На основе обратно пропорциональной зависимости между размером ВВП и долями трансакционного сектора в его структуре сделан вывод о глубоком кризисе и наличии деструктивных сдвигов в экономике.


Опис:

(Description)

 
Supplementary data associated with this article can be found, in the online version, at http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17hmikto.pdf

URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): 


http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22730


ISSN: 


2223-3822


Власник авторського права:

(Copyright owner)


Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава», 2017


URL-посилання пов’язаного матеріалу: 


http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2017/17hmikto.pdf


Перелік літератури:

References (Ukraine)

 

Архієреєв С. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.01.01 «Економічна теорія» / С. Архієреєв. – Харків, 2002. – 34 с.
Бонарев В. Трансакційні витрати як економічна категорія / В. Бонарев // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Зб. наук. праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 8(29). – Ч.2. – Луцьк, 2011. – С.65–78.
Вергуненко М. Класифікація видів трансакційних витрат: проблеми та шляхи її удосконалення / М. Вергуненко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2006. – Вип. 16. – С. 294–302.
Власенко О. Управління трансакційними витратами в агробізнесі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» / О. Власенко. – Житомир, 2009. – 21 с.
Глєбова А. Трансакційні витрати: сутність, види та особливості управління / А. Глєбова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки – 2014. – Випуск 7. Частина 2. – С. 157–161.
Демиденко Л. Класифікація трансакційних витрат і їх взаємозв’язок із логістичними витратами у кормовиробництві / Л. Демиденко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2011. – Випуск 2. Том 1. – С. 92-97.
Дубініна М. Регулювання трансакційних витрат аграрного сектора економіки / М. Дубініна // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 63–64.
Євтушенко О. Сутність та зміст трансакційних витрат / О. Євтушенко // Економіка розвитку. – 2009. – № 1. – С. 57–58.
Євтушенко О. Теоретико-економічні підходи до класифікації трансакційних витрат / О. Євтушенко // Вісник Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна. – 2013. – № 1042. – С. 94-98.
Зелінський А. Підходи до класифікації трансакційних витрат для цілей управління / А. Зелінський // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2016. – № 2 (74). – С. 148-153.
Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2010-2016 роки : статистичний збірник / за ред. І. Нікітіної. – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 147 с.
Коваленко Ю. Трансакційні витрати у фінансовому секторі економіки / Ю. Коваленко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №3-4. – С. 79-85.
Колумбет О. Трансакційні витрати в національній економіці: досвід міждержавного співставлення / О. Колумбет, Т. Зосименко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. – 2010. – Вип. 8. – С. 155-164.
Лоханова Н. Інтеграційні процеси в обліку в умовах інституціональних перетворень: Монографія / Н. Лоханова. – Херсон: Грінь Д., 2012. – 400 с.
Мартинець В. Управління трансакційними витратами промислового підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / В. Мартинець. – Суми, 2013. – 23 с.
Марченко В. Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб’єктів інституціонального середовища / В. Марченко, І. Макалюк // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – С. 285–292.
Марченко В. Методологічні основи оцінювання трансакційних витрат у контексті взаємовпливу суб’єктів інституціонального середовища / В. Марченко, І. Макалюк // Бізнес Інформ. – 2016. – № 2. – С. 285–292.
Пальчук О. Проблеми формування інформаційного забезпечення управління трансакційними витратами в системі бухгалтерського обліку / О. Пальчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2012. – вип. 22, ч. ІІ – С. 428–433.
Прутська О. Інституціоналізм і проблеми економічної поведінки в перехідній економіці : монографія / О. Прутська. – К.: Логос, 2003. – 256 с.
Садовська І. Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 64–66.
Стрижак О. Трансакційні витрати на формування людського капіталу / О. Стрижак // Економіка розвитку. – 2009. – № 2. – С. 80–83.
Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая» контрактация / О. Уильямсон [науч. ред. В. Катькало; пер. с англ. Ю. Благова, В. Катькало, Д. Славнова, Ю. Федотова, Н. Цытович]. – СПб.: Лениздат; CEV Press, 1996. – 702 с.
Фурса Т. Трансакційні витрати в сьогоденнішній системі управління підприємством / Т. Фурса // Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін. – 2013. – С. 95-97.
Шепеленко О. Управління трансакційними витратами в економіці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. екон. наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / О. Шепеленко. – Донецьк, 2008. – 43 с.
Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты / Т. Эггертссон ; [пер. с англ. М. Каждана; науч. ред. пер. А. Нестеренко] – М. : Дело, 2001. – 407 с.
Эрроу К. Возможность и пределы рынка как механизма распределения ресурсов / К. Эрроу // THESIS. – 1993. – Вып. 2. – С. 53–68.
Ющак Ж. Підходи до класифікації трансакційних витрат для потреб бухгалтерського обліку / Ж. Ющак // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. – 2009. – Випуск 2(14). – С. 235-245.
John J. Wallis and Douglass C. North. Measuring the Transaction Sektor in the American Economy, 1870-1970, in Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman, eds. Long-Term Factors in American Economic Growth (Chicago: The University of Chicago Press, 1986), PP. 95-162.
North D.С. Integrating Institutional Change and Technical Change in Economic History; A Transaction Cost Approach / D.С. North, J.J. Wallis // Journal of Institutional and Theoretical Economics. – 1994. – № 4. – Р. 610-634.


References:

(International)

 

Arkhijerejev, S. (2002), Transakcijni vytraty v umovakh rynkovoji transformaciji [Transaction costs in the conditions of market transformation] (Doctor of Economics Thesis) Kharkiv: Kharkiv National University.
Bonarev, V. (2011), Transakcijni vytraty jak ekonomichna kateghorija [Transaction costs as an economic category]. Ekonomichni nauky. Serija “Oblik i finansy”. Zb. nauk. pracj. Lucjkyj nacionaljnyj tekhnichnyj universytet, vol. 8(29), no.2, pp.65–78.
Verghunenko, M. (2006) Klasyfikacija vydiv transakcijnykh vytrat: problemy ta shljakhy jiji udoskonalennja [Classification of types of transaction costs: problems and ways of its improvement]. Formuvannja rynkovoji ekonomiky [Formation of a market economy]. Kiev : KNEU, рр. 294-302.
Vlasenko, O. (2009), Upravlinnja transakcijnymy vytratamy v aghrobiznesi [Managing transactional costs in agribusiness] (Ph.D. Thesis), Zhytomyr: Zhytomyr National Agroecological University.
Ghljebova, A. (2014), Transakcijni vytraty: sutnistj, vydy ta osoblyvosti upravlinnja [Transaction costs: the nature, types and features of management]. Naukovyj visnyk Khersonsjkogho derzhavnogho universytetu. Serija Ekonomichni nauky, vol. 7, no. 2, pp. 157–161.
Demydenko, L. (2011), Klasyfikacija transakcijnykh vytrat i jikh vzajemozv'jazok iz loghistychnymy vytratamy u kormovyrobnyctvi [Classification of transaction costs and their interrelation with logistics costs in fodder production]. Naukovi praci Poltavsjkoji derzhavnoji aghrarnoji akademiji. Serija: Ekonomichni nauky, vol. 2, no. 1, pp. 92-97.
Dubinina, M. (2012), Reghuljuvannja transakcijnykh vytrat aghrarnogho sektora ekonomiky [Regulation of transaction costs of the agrarian sector of the economy]. Ekonomist, vol. 2, pp. 63–64.
Jevtushenko, O. (2009), Sutnistj ta zmist transakcijnykh vytrat [The essence and content of transaction costs]. Ekonomika rozvytku, vol. 1, pp. 57–58.
Jevtushenko, O. (2013) Teoretyko-ekonomichni pidkhody do klasyfikaciji transakcijnykh vytrat [Theoretical and economic approaches to the classification of transaction costs]. Visnyk Kharkivsjkogho Nacionaljnogho Universytetu imeni V.N. Karazina, no. 1042, рр. 94-98.
Zelinsjkyj, A. (2016), Pidkhody do klasyfikaciji transakcijnykh vytrat dlja cilej upravlinnja [Approaches to the classification of transaction costs for management purposes]. Naukovyj visnyk Poltavsjkogho universytetu ekonomiky i torghivli, vol. 2, no. 74, pp. 148-153.
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2017) Kvartaljni rozrakhunky valovogho vnutrishnjogho produktu Ukrajiny za 2010-2016 roky : statystychnyj zbirnyk [Quarterly calculations of gross domestic product of Ukraine for 2010-2016: statistical collection]. Kyiv: State Statistics Service of Ukraine.
Kovalenko, Ju. (2011) Transakcijni vytraty u finansovomu sektori ekonomiky [Transactional costs in the financial sector of the economy]. Market of Securities of Ukraine, no. 3-4, pp. 79-85.
Kolumbet, O. & Zosymenko, T. (2010) Transakcijni vytraty v nacionaljnij ekonomici: dosvid mizhderzhavnogho spivstavlennja [Transactional costs in the national economy: the experience of interstate comparisons]. Scientific Bulletin of the Academy of Municipal Management. Series: Economics, vol. 8, pp. 155-164.
Lokhanova, N. (2012) Integhracijni procesy v obliku v umovakh instytucionaljnykh peretvorenj [Integration processes in accounting in the context of institutional transformations]. Kherson: Grin D. (in Ukrainian).
Martynecj, V. (2013) Upravlinnja transakcijnymy vytratamy promyslovogho pidpryjemstva [Management of transactional expenses of industrial enterprise] (Ph.D. Thesis), Sumy: Sumy State University.
Marchenko, V. & Makaljuk, I. (2016) Metodologhichni osnovy ocinjuvannja transakcijnykh vytrat u konteksti vzajemovplyvu sub'jektiv instytucionaljnogho seredovyshha [Methodological basis for assessing transaction costs in the context of interaction of the institutional environment subjects]. Biznes Inform, vol. 2, pp. 285–292;
Nort, D. (1997) Instityti, institycionalnie izmeneniya i fynkcionirovanie ekonomiki [Institutions, institutional changes and the functioning of the economy]. Moskva: Fond ekonomicheskoi knigi «Nachala». (in Russian).
Paljchuk, O. (2012) Problemy formuvannja informacijnogho zabezpechennja upravlinnja transakcijnymy vytratamy v systemi bukhghaltersjkogho obliku [Problems of formation of information support for management of transaction costs in the accounting system]. Naukovi praci Kirovoghradsjkogho nacionaljnogho tekhnichnogho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 22, no. II, pp. 428–433.
Prutsjka, O. (2003), Instytucionalizm i problemy ekonomichnoji povedinky v perekhidnij ekonomici [Institutionalism and problems of economic behavior in a transition economy]. Kyiv: Loghos. (in Ukrainian).
Sadovsjka, I. & Bykhovecj, Ju. (2012) Teorija transakcijnykh vytrat: gheneza i suchasnistj [The theory of transaction costs: the genesis and the present]. Ekonomist, vol. 4, pp. 64–66.
Stryzhak, O. (2009) Transakcijni vytraty na formuvannja ljudsjkogho kapitalu [Transaction costs for the formation of human capital]. Ekonomika rozvytku, vol. 2, pp. 80–83.
Yilyamson, O. (1996) Ekonomicheskie instityti kapitalizma: firmi, rinki, “otnoshencheskaya” kontraktaciya [Economic institutions of capitalism: firms, markets, “relative” contracting], Sankt-Peterbyrg: Lenizdat; CEV Press. (in Russian).
Fursa, T. (2013) Transakcijni vytraty v sjoghodennishnij systemi upravlinnja pidpryjemstvom [Transaction costs in the current enterprise management system]. Formuvannja informacijnogho potencialu bukhghaltersjkogho obliku, kontrolj, analiz ta audyt v umovakh ghlobaljnykh ekonomichnykh zmin, vol. 1, pp. 95-97.
Shepelenko, O. (2008) Upravlinnja transakcijnymy vytratamy v ekonomici Ukrajiny [Management of transactional costs in the economy of Ukraine]. (Doctor of Economics Thesis), Donetsk: Donetsk National University.
Eggertsson, T. (2001) Ekonomicheskoe povedenie i instityti [Economic behavior and institutions], Moskva: Delo. (in Russian).
Erroy, K. (1993) Vozmozhnost i predely rynka kak mekhanizma raspredeleniya resursov [The possibility and limits of the market as a mechanism for allocating resources]. THESIS, no. 2, pp. 53–68.
Jushhak, Zh. (2009) Pidkhody do klasyfikaciji transakcijnykh vytrat dlja potreb bukhghaltersjkogho obliku [Approaches to the classification of transaction costs for accounting purposes]. Problemy teoriji ta metodologhiji bukhghaltersjkogho obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovykh pracj, vol. 2, no. 14, pp. 235-245.
Wallis, J. J. & North, D. C. (1986) “Measuring the Transaction Sektor in the American Economy, 1870-1970”, in Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman, eds. Long-Term Factors in American Economic Growth (Chicago: The University of Chicago Press), pp. 95-162.
North, D. С. & Wallis, J. J. (1994) Integrating Institutional Change and Technical Change in Economic History; A Transaction Cost Approach. Journal of Institutional and Theoretical Economics, no. 4, рр. 610-634.


Розташовується у зібраннях:

(Appears in Collections)

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2017, Випуск 2(17)

pdf


 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian