Опубліковано черговий випуск журналу 1 (28) 2023

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Інші рубрики

Вхід / реєстраціяОпитування

Звідки Ви дізналися про наш сайт ?
 

Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості

Назва:

(Title)

Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості

Автори:

(Authors)

Стецюк, Надія Євгенівна
Стецюк, Надежда Євгениевна
Stetsyuk, Nadiуa Yevhenivna

Бібліографічний опис:

(Bibliographic description)

Стецюк Н. Деякі аспекти аналізу втрат сировини та використання відходів у деревообробній промисловості [Електронний ресурс] / Н. Стецюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 81-88. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12snyudp.pdf

Інші назви:

(Other titles)

Некоторые аспекты анализа потерь сырья и использования отходов в деревообрабатывающей промышленности
Some aspects of the analysis of raw material losses and use of the woodworking industries waste

Дата публікації:

(Date of publication)

Лис-2012

Видавник:

(Editor)

ТНТУ, АСУ

УДК:

(UDC)

657

Ключові слова:

(Key words)

деревообробна промисловість
матеріальні ресурси
відходи виробництва
витрати сировини
порівняльний аналіз
woodworking
material resources
production waste
raw materials consumption
a comparative analysis

Серія/Номер:

(Series/Number)

Випуск 2 (7);

Короткий огляд (реферат):

(Short preview)

В даній статті зосереджено увагу на проблемах ліквідації втрат і найбільш ефективного використання відходів деревини. Зокрема, автор зупиняється на питаннях зниження затрат деревної сировини та більш доцільного використання вторинних матеріальних ресурсів. Вказано вплив способів переробки відходів деревини на підвищення ступеня використання поворотних відходів лісового господарства. Наводиться зразок класифікації факторів, що впливають на втрати деревини та використання відходів. В межах результативного управління відходами даної галузі економіки описано схему руху сировинно-матеріальних ресурсів та деревних відходів підприємств. Також, в науковій роботі відображено розподіл відходів виробництва деревообробної промисловості за економічним змістом. Для правильного відображення в обліку всіх вторинних матеріальних ресурсів утворених в процесі виробництва запропоновано створення системи синтетичного і аналітичного обліку відходів виробництва в рамках єдиного плану рахунків та розшифровку в звітних калькуляціях собівартості продукції відходів виробництва, використаних як вторинна сировина.
В данной статье внимание сосредоточено на проблемах ликвидации потерь и наиболее эффективного использования отходов древесины. В частности, автор останавливается на вопросах снижения затрат древесного сырья и более целесообразного использования вторичных материальных ресурсов. Указано влияние способов переработки отходов древесины на повышение степени использования возвратных отходов лесного хозяйства. Приводится образец классификации факторов, влияющих на потери древесины и использования отходов. В рамках результативного управления отходами данной отрасли экономики описано схему движения сырьевыми материальных ресурсов и древесных отходов предприятий. Также, в научной работе отражено распределение отходов производства деревообрабатывающей промышленности по экономическому содержанию. Для правильного отражения в учете всех вторичных материальных ресурсов образованных в процессе производства предложено создание системы синтетического и аналитического учета отходов производства в рамках единого плана счетов и расшифровку в отчетных калькуляциях себестоимости продукции отходов производства, использованных как вторичное сырье.
This paper focuses on the problem of the elimination of losses and the most efficient use of wood waste. In particular, the author pays special attention to the issues of reducing costs of raw wood materials and more efficient use of secondary materials. The influence of methods of waste while wood processing on increasing the use of forestry return waste is described. A sample of classification factors affecting the losses of wood and waste use is set. The scheme of movement of raw-material resources and companies’ wood waste is described within the effective waste control in the industry under consideration. The distribution of wood industry wastes according to the economic content is proposed. The system of synthetic and analytical accounting of production waste within the general plan of accounts and itemization of the production waste cost used as secondary raw material in the reports is proposed for their proper accounting treatment.

URL:

(Уніфікований ідентифікатор ресурсу)

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1834
ISSN: 2223-3822

Розташовується в колекціях:

(Is situated in collections)

Відкрити/Завантажити статтю у форматі PDF

Журнал „Соціально-економічні проблеми і держава“, 2012, Випуск 2(7)

 

Журнал індексується в:


Інші корисні посилання:
pbn
Пошук у EBSCO
 

Google translate

Ukrainian English French German Polish Russian